Romans 8

Tcom-tcomsam Tc'ẽem koe kg'õèa ne

Gaa domka i ncẽeska gane ẽe Jeso Krestem koe hãa ne koe cúí xgàrakuan ga káà a. Kg'õèan dim Tc'ẽem di qaria nea Jeso Krestem koe guu a chìbian hẽé naka x'ooan hẽéthẽé di qarian koe kgoara taa
8:2taa -Gerika sa ko máá: “tsi” témé. Ncẽes gúù sa ko wèé ne dtcòm̀-kg'ao ne nxàe khamam kò “ta” dim kg'ui ba tséékaguè.
hãa khama.
Moshem di x'áèa ne kò cgàam di kg'amkan domka kgoara ta ka tààè, igabam kò Nqari ba Gam dim Cóám koe guu a kgoara ta a khama. Ncẽe kò chìbi-kg'aom khama ma tsééa tcg'òóèa hãa ba, a ko hàà cgàa ii, a hàà gaam cgàam koe chìbian dis tcg'òóa mááku sa ii ba. Nxãasega ta gha x'áèan koe ko qaase tchànoan kúrú ka, a ta a Tc'ẽem ko ma qaa khama ma kg'õè, cgàam ko ma qaas ka tamase.

Eẽ cgàam di nea ko gane di tc'ẽean cgàam di zi gúù zi koe tcãà, igaba ne ko gane ẽe Tc'ẽem di ne gane di tc'ẽean Tc'ẽem di zi gúù zi koe tcãà khama. Si cgàam koe tcãà tc'ẽe sa x'oo si i, si Tc'ẽem koe tcãà tc'ẽe sa kg'õè sa hẽé naka tòóku sa hẽéthẽé e. Cgàam koe tcãà tc'ẽe sa Nqarim cgoa kóḿku tama si i, cgàa ba Nqarim di x'áèan dòm̀ q'oo koe máàse tama khama, a máàse ana hãa tite. Ne gane ẽe cgàam koe hãa ne cuiskaga Nqari ba qãè-tcaokagua hãa tite.

Igaba tu gatu cgàam koe hãa tama, a Tc'ẽem koe hãa, ncẽè tseeguan kagam kò Krestem dim Tc'ẽe ba gatu koe x'ãèa hãa ne. Igaba ncẽè c'ẽem khóèm kò Krestem dim Tc'ẽe ba úú tama nem Krestem di tama. 10 Igaba ncẽè Krestem kò gatu koe hãa, nem gatu dim tc'ẽe ba tchànoan domka kg'õèa hãa, ẽetamga ma gatu dim tc'áró ba chìbian domka x'óóa igaba. 11 Ncẽè Gaam ẽe Jeso ba x'ooan koe ghùia hãam dim Tc'ẽem kò gatu koe x'ãèa hãa, nem gha thẽé Gaam ẽe Kreste ba x'ooan koe ghùia hãa ba gatu di tc'áróan ncẽe kaàko o gha kg'õèan máà, Gam dim Tc'ẽem ncẽe gatu koe x'ãèa hãam koe guu a.

12 Gaa domka ta kúrú ta gas tséé sa úúa hãa, tíí qõe ga tuè - cgàam ko ma tc'ẽe khama ma kg'õè di tama sa, 13 cgàam ko ma tc'ẽe khama tu kòo ma kg'õè ne tu gha x'óó khama, igaba ncẽè Tc'ẽemdi qarian ka tu kòo tc'áróm di zi tséé zi cg'õo ne tu gha kg'õè. 14 Wèéa ne ẽe Nqarim dim Tc'ẽem ka tc'ãà-cookg'aièa nea Nqarim di ne cóá ne e khama. 15 Qãàn ko kúrú tu um Tc'ẽe ba tu mááè tama khama, gaicara gha q'áòan koe tcãà tu u ba, igaba tu cóá tu gha ii dim Tc'ẽe ba mááèa, ncẽe ta ko tcii a ko máá, “Aboè, gatá ka Xõò Tseè!” témé ba. 16 Tc'ẽe ba ko Gaam ka gatá dim tc'ẽem cgoa xg'ae a nxàea tseegukagu, Nqarim di ta cóá ta a sa. 17 NcẽèNqarim di ta cóá ta kò ii, ne ta nxãaskax'aian di ta q'õò-kg'ao ta a, Nqarimdi x'aian di ta q'õò-kg'ao ta, Krestem cgoa xg'ae aNqarim di x'aian q'õòa hãa ta. Igaba méé ta gataga Gam cgoa xg'ae naka xgàraè, naka taa nxãasega Gam di x'áàn koe tcãà.

Hààko x'aè di x'áà ne

18 Tíí ko bóò ka i gatá di xgàrakuan ncẽe x'aè di gúù cgáé tama a, ncẽe gha hàà gatá koe x'áíè x'áàn cgoa i kòo tòóa xg'aeè ne. 19 Wèém nqõó ba kaisa tcoman cgoa Nqarim di ne cóá ne gha hàà x'áíèm x'aè ba qãà hãa khama. 20 Nqõó ba gha hàà cg'ãa-cg'anase domka, ẽem gaam nqõóm ga ba ma tc'ẽea khama tamase, igaba Gaam ẽe kò gaatama ma xgàra mem kò ma tc'ẽea hãa khama ma;me nqõó ba nqòòan úúa hãa, 21 ts'óóm tite di i, a ba a gha kgoaraè a gaicara qãà-khoe ii tite, a gha nxãasega Nqarim di ne cóá ne di kgoarasean hẽé naka x'áàn hẽéthẽé máàè ka. 22 Q'ana ta hãa khama, me ko wèém nqõó ba ncẽeskaga igaba thõò-tcaoase kg'ae, ábàn di thõòan koe hãas khóès khama ma. 23 Me nqõóm cúím tama me e ncẽe ko thõò-tcaoase kg'ae ba, igaba ta ko gatá igaba thẽé thõò-tcaoase kg'ae, ncẽe Tc'ẽe ba úúa hãa ta. Me Tc'ẽe ba tc'ãà a kúrúsea hãam tc'áró me e,ncẽe hààko x'aè di kg'õèan di nqòòan máà ta a hãa ba, ta hãa a ko Nqarim gha hàà Gam di ta cóá ta ii sa x'áím cáḿ ba qãà, tc'áróa tam gha kgoarasean máà ba. 24 Ncẽe nqòòan úúa hãase ta kò kgoaraè khama. Si hòòsekos nqòò sa cg'árés kaga nqòòs tama si i: dìí na ga ẽe i hòòa hãas koe nqòò? 25 Igaba ncẽè ẽeta hòò tamas koe ta kò nqòòan úúa hãa, ne ta ko qáò tcáóan cgoa qãà si.

26 Gatà iim dàòm kagam ko Tc'ẽe ba gatá di kg'amkan koe hùi ta a thẽé. C'úùa ta hãa dùú sa ta ga còrè a dtcàrà sa, naka ta ga ma còrè sa, igabam ko Tc'ẽe ba Gam ka gatá téé-q'oo koe thõò-tcaoase còrèa máá ta a, a ba a ko kg'uian cgoa nxàeè tite nxãa kg'uian cgoa kg'aea máá ta a. 27 Me Nqarim ncẽe ko tcáóa ta q'oo koe hãa zi bóò baTcom-tcomsam Tc'ẽem di tc'ẽe-kg'áḿan q'ana hãa, Gam di ne khóè ne téé-q'oo koem ko Tc'ẽe ba ẽem ko ma Nqari ba tc'ẽe khama ma còrèa máá ne khama.

28 Ta q'ana hãa, wèé zi gúù zia ko gane ẽe Nqari ba ncàm̀a hãa ne koe tsééa xg'ae sa, nxãasega i gha qãè ka, gane ẽem nxãakamaga Gam di tc'ẽean koe guu a tciia hãa ne koe. 29 Gane ẽem Nqari ba nxãakamaga q'ana hãa nem nxárá tcg'òóa hãa khama, Gam dim Cóám dis iis koe ne gha hãa ka. Nxãasegam ghaGam dim Cóá ba káí qõea ba xg'aeku koe qgáé-kg'ai di ba ii ka. 30 Me Nqari ba nxãaska gane ẽem nxárá tcg'òóa hãa ne tciia hãa, a ẽem tciia hãa ne ko tchàno ne iise bóò, a ẽem ko tchàno ne iise bóò ne Gam di x'áàn máàna hãa.

Nqarim di ncàm̀kua ne

31 Kháé ta gha nxãaska ncẽe zi gúù zi ka dùú sa nxàe? Ncẽè Nqarim kò gatá xòè koe hãa ne i gha dìín gatá cgoa x'ãàku? 32 Gaam ẽe kò Gam dim Cóám tc'áró-tc'aro ga táá bóòa guu, igaba kò gatá wèéa ta domka tcg'òó Me ba, nxãa ba gáé cuiskaga Gam cgoa wèé zi gúù zi máà ta a hãa tite thẽé? 33 Dìí na gha ẽe Nqarim ka nxárá tcg'òóèa hãa ne chìbi-chibi? Nqari ba ko tchàno ne iise bóò ne. 34 Dìí na gha xgàra ne? Jeso Kreste ba x'óóa hãa! Si gataga kaisas gúù sa: x'ooan koem ghùièa hãa si i, a gataga Nqarim dim kg'áòm x'õàm xòè koe hãa, a ko gataga còrèa máá ta a! 35 Dìí na gha Krestem di ncàm̀kuan cgoa q'aa-q'aa ta a? A tcabà zia, a qóḿ zia, a xháé zia, a xàbà saa, a dxàu saa, a cg'ãè saa, a ntcàu baa? 36 Ncẽe i maNqarim di zi Tcgãya zi koe ma góásea hãa a ko máá:

“Tsáá domka ta ko wèém koaba-dàò ba cg'õoè,
a ta a ko cg'õoè ko zi ghùu zi khama ma bóòè,”
téméè khama.
37 Nxãan tama a, igaba ta wèé zi gúù zi ncẽe zi koe kaia ta tàà-kg'ao ta a, Gaam ẽe ncàm̀ ta am koe guu a. 38 Kaisa tcoma ner úúa hãa,Nqarim di ncàm̀kuan cgoa ga q'aa-q'aa ta as gúù sa káà si i sa khama: a kg'õè saa ga igaba, a moengele xua ga igaba, a tc'ãà-cookg'aia ga igaba, a ncẽem x'aèm di zi gúù zia ga igaba, a hààkom x'aèm di zia ga igaba, a c'ẽe qaria ga igaba, 39 a tc'amaka hãam nqõó baa ga igaba, a nqãaka hãa baa ga igaba, a c'ẽes gúùs ncẽem nqõómkg'ai di saa ga igaba, nxãa zia cuiskaga Nqarim di ncàm̀kuan cgoa q'aa-q'aa ta a hãa tite, ncẽe Jeso Krestem gatá dim X'aigam koe hãa a.

Copyright information for `NHR