Romans 9

Nqarim dis tc'ẽe sa Iseraele koe hẽé naka qhàò zi di ne koe hẽéthẽé e (9—11)

Nqari ba Gam di ne khóè ne nxárá tcg'òóa

Tseegua ner ko Krestem koe kg'ui, a tshúù-ntcõa tama, i ko tiri tcáóan Tcom-tcomsam Tc'ẽem koe nxàea tseegukagu, kaisa tshúù-tcaoa ner úúa, a chõò tamas thõò sa tcáóa te koe úúa hãa. Ncàm̀ar kò hãa, tíí ra ga kò tíí ka cgúíèa sa, a ga kò Krestem koe guu a q'ãea tcg'òóèa hãa, tíí qõe ga ne domka, ncẽe tiris qhàòs di ii ne. Iseraele di ne khóè nem Nqari ba nxárá tcg'òóa Gam di ne cóá ne gha ii ka, a ba a Gam di x'áàn x'áí nea, a gane cgoa qáé-xg'ae sa kúrúa hãa, a Gam di x'áèan máà nea,a ba a xgaa-xgaa nea hãa nta ne gha ma dqo̱m̀ Me sa, ncẽem gataga thẽé Gam di zi nqòòkaguku zi máàna hãa ne, ncẽe kòNqarim ka tsééa tcg'òóèa xu khóè xuku xu ka tsgõose-coa ne; khóèan dis iis ka i kòo kg'uiè nem ncẽem Kreste ba gane dis qhàòs koe guua hãam ga Me e. Nqarim ncẽem wèé zi tc'amkg'ai koe hãa ba. Chõò tamase méém dqo̱m̀mè. Amen.

Eẽm kò Nqari ba Iseraele ne nqòòkagua hãas kam tààèa hãa tar méé tama. Wèéa ne ẽe Iseraele koe ábàèa nea Iseraele di tama khama. Ne gataga Abrahamam ka tsgõose-coa ne wèé neNqarim di ne cóá ne tama ne e. Nqari ba kò Abrahama ba bìrí a máá: “Isakam koe tsi gha guu a ẽer nqòòkagu tsia tsgõo-coan úú,” témé khama. Ncẽe sa ko máá, cgàam di ne cóá ne tama ne e ncẽe Nqarim di ii ne, igaba nqòòkagukus di ne cóá nea, gane Abrahamam di ne cóá ne ne e, témé. Ncẽea nqòòkagukus kò ma nxàeèa hãa ga a khama: “Tchànom x'aèm kar gha ka̱bise, si gha Sarah sa cóá ba ábà,” tam méé.

10 Ncẽes gúùs cúís tama si i, igaba tsara kò thẽé Rebekas di tsara cóá tsara cúím xõòm ka ábàè, gatá ka tsgõosem Isaka ba. 11 Nqarim di tciikua ne kaisase cgáé e, i khóèan ko kúrú tsééan cgáé tama. Nqari ba ko Gam di tc'ẽean koe guu a nxárá tcg'òó - ncẽes gúù sa méés qarika tééa mááse sa. Si ko ncẽes gúù sa ncẽe koe x'áíse: qanega tsara cóá tsara ábàè tama cookg'ai koe, a qanega tshúù kana qãè gúù ga kúrú tamas cookg'ai koem kò Nqari ba gatsara ka xõòs Rebeka sa bìrí a máá: “Kaia ba gha cg'áré ba tsééa máá,” témé. 13 Ncẽe i ma góásea hãa khama a ko máá: “Jakobe bar ncàm̀a hãa, a Esau ba hòrea hãa,” téméè khama.

14 Kháé ta gha dùú sa nxàe? Nqari ba tchàno tama saa? Nxãas tama si i! 15 Moshem kam kò máá:

“Eẽr ko thõò-xama máá bar gha thõò-xama máá,
a ẽer ko cgóm̀ ba cgóm̀,”
témé khama.
16 Khama i nxãaska khóèm dis ncàm̀s koe kana tsééa ba koe guu tama, igaba i Nqarim di thõò-xama-máákuan koe guua. 17 Si koNqarim dis Tcgãya sa Faro ba bìrí a máá: “Kaikagu tsia raa, Tiri qaria ner gha tsáá koe x'áí ka, nxãasega i gha Tiri cg'õèan wèém nqõóm koe nxàeè ka,” témé khama. 18 Gaa domkam ko nxãaska Nqari ba ẽem thõò-xama máá kg'oana hãa ba thõò-xama máá, a ba a ko ẽem qari-qari tcúú kg'oana hãa ba qari-qari tcúú.

Nqarim di xgóàn hẽé naka Gam di thõò-xama-máákuan hẽéthẽé e

19 Me gha nxãaska gatu ka c'ẽe ba bìrí te a máá: “Ncẽeta i kò ii ne ba ko nxãaska Nqari ba dùús domka chìbi-chibi taa máá? Nqarim tc'ẽea hãa sa i gha dìín ntcoe?” témé. 20 Ka tsi gáé tsáá tc'ẽea máá dìí tsi i ta tc'ẽea, khóè tseè, Nqarim cgoa ga ntcoeku tsi? Ka sa gáé ga ẽe xommèa hãa sa ẽe xom sia hãa ba bìrí naka máá: “Dùús domka tsia ncẽer ii khama ma kúrú tea hãa?” témé? 21 Gàba zi dim kúrú-kg'ao ba gáé xom cgoa di góḿan koe, cúís dtcõos koem ga cám̀ gàba sara kúrú di qarian úú tama, si c'ẽe sa cgáé zi tséé zi di sa ii, si c'ẽe sa kg'amaga di zi tséé zi di sa ii?

22 Igaba tsi ko nta méé ncẽes gúùs ka: Nqari ba kò ẽem xgóà cgaea hãa gàban, ncẽe kaàkagukuan tééa máána hãa koe Gam di xgóàn x'áí kg'oana, a Gam di qarian q'ãakagu kg'oana. Igabam kò qáò tcáóse hãa cgoa ne, 23 Gam di x'áàn kaisam gha nxãasega gataga cgóm̀kuan di gàban koe x'áí ka, ncẽem nxãakamaga x'áàn kg'ónòa máána hãa a, 24 gatá ncẽem tciia hãa ta koe, Juta ne cúí ne koe tamase, igaba tãá zi qhàò zi di ne koe ga hẽéthẽé e. 25 Ncẽem ko Hoseamdis Tcgãyas koe méé khama a ko máá:

“Gane ẽe kòkg'aiga Tiri ne khóè ne tama
ner gha Tiri ne khóè ne ta ma tcii,
a ra a gha gaas ẽe kòkg'aiga ncàm̀mè tama sa
tiris ncàm̀-khoe sa ta ma tcii,” témé.
26 “Ne gha gaam qgáìm ẽe ne kò bìríèa hãa a máá:
‘Tiri tu khóè tu tama tu u,’
téméèam koe ne gha bìríè a máá:
‘Kg'õèa hãam Nqarim di tu cóá tu u,’
téméè.”

27 Me ko Isaia ba Iseraelem ka q'au a ko máá:
“Eẽta ne ga ma tshàa-dxoom qàe di góḿan
khama ma káí ne e igaba
ne gha cg'orò ne kgoaraè,”
témé.

28 X'aigamNqari ba gha xòm̀ x'aè-coan q'oo koe
chõò tamase nqõó ba xgàra khama.
29 Eẽm xg'ao Isaia ba mééa khamaga i ii, ncẽem kòo máá:

“Ncẽè X'aigam qarim wèém kò xg'ao
c'ẽe qhàòan ga qaùa máá ta a tama,
ne ta ga kò Sodoma khama ii,
a ga kò Gomora khama ma kúrúsea,”
témé khama.

Paulo ba ko Iseraele ne còrèa máá

30 Kháé ta gha nxãaska dùú sa nxàe? Tãá zi qhàò zi di ne, ncẽe kò tchànoan qaa tama, nea tchànoan hòòa ka, tchànoan ncẽe dtcòm̀s koe guua a. 31 Igaba ne kò Iseraele ne, ncẽe x'áèan koe guua tchànoan kòo qaa ne táá hòò o. 32 Dùús domkaà? Dtcòm̀an koe ne kò guu a qaa a tama, igaba ne kòo tséé zi koe guu a qaa a khama. A ne a kò nxõ̱ás tc'amkg'ai koe tcgàba, 33 ncẽe i ma góásea a ko máá:

“Q'ãa, nxõ̱á sar ko Sione koe tòó,
khóè ne gha kúrú ne tcgàba sa,
nxõ̱ám kúrú ne gha ne cg'áé ba;
me gha dìím wèém ẽe ko Gam koe dtcòm̀ ba
táá sau-cgaekaguè ka,”
tam méé.

Copyright information for `NHR