Titus 1

Kerekes di xu tc'ãà-cookg'ai xu (1)

Tsgám̀kaguku zi

Paulo ra a, Nqarim dir qãà ra, a Jeso Krestem dir x'áè úú-kg'ao
1:1 x'áè úú-kg'ao -Gerika sa ko “apostolo” témé.
ra. Tsééa óáèa ra, Nqarim ka nxárá tcg'òóèa ner gha hàà gane di dtcòm̀an koehùi, a kúrú ne ne tseeguan q'ãa, a Nqari-tcáóa hãase kg'õè ka.
Chõò tamas kg'õès di nqòòan úúa hãase, ncẽem kò Nqarim ncẽe tshúù-ntcõa di tama ba, nqõóm tshoa-tshoase tama cookg'ai koe nqòòkagutaa hãa sa. Gam qáòa tcg'òóa hãam x'aèm kam kò Gam dim kg'ui batiri xgaa-xgaan koe x'áí. Nqarim gatá dim Kgoara-kg'ao ba ncẽes tséé sa máà tea, ẽem kò ma x'áèa hãa khama ma.

Titoè, gatá dis dtcòm̀s koe tseegu di tsi cóá tsi tiri tsir koncẽes tcgãya sa góá máá a ko máá:

Nqarim Abo ba hẽé, naka Jeso Krestem gatá dim Kgoara-kg'ao ba hẽéthẽé tsara koe guua hãa cgóm̀kuan hẽé naka tòókuan hẽéthẽé méé i tsáá cgoa hãa, témé.

Titom di tsééa ne Kereta koe

Eẽ kò xg'ara-xg'araè tama zi gúù zi tsi gha qaù a tchàno-tchano domkar kò Kereta koe qaù tsia, a tsi a ẽer ko ma x'áè tsia khama ma wèé xu x'áé-dxoo xu koe kerekes di xu kaia xu nxárá tcg'òó. Kerekes dim kaia ba méém káà chìbim khóè ba ii, cúís khóès dim khóè ba méém ii, gam di cóán méé i dtcòm̀-kg'ao ii, naka ia táá uùan hẽé naka ntcoekuan hẽéthẽé ka q'ãaèa hãa guu. Nqarim di tsééan ko kúrúm khóè me e domka méém káà chìbi ba ii, táá méém ko dqo̱m̀se guu kana xgóà-xgoase guu, kg'áà-kg'ao ba méém ii guu, naka ncõo di ii guu, naka táá kàa cgoa qguù di ii guu. Igaba méém qãèse ko khóèan hààkagum khóè ba ii, qãè gúùan ncàm̀am khóè ba méém ii, qgóóse ko ba, a tchàno ba, a tcom-tcomsa ba, a xaèa kg'ónòsea hãa ba. Tcom-tcomsam kg'ui ba méém qgóóa qari, ẽem ma xgaa-xgaaè mea hãa khama, naka baa gha nxãasega c'ẽe ne ghùi-ghuin tcáó kóḿseko xgaa-xgaan cgoa, naka ẽe ko ntcoe e ne tchàno-tchano.

10 X'áèan ntcoea hãa ne khóè ne káí nea hãa ke, kg'uia xám̀-kg'ao ne, a kàa-kg'ao ne, káí-kg'aise gane ẽe Juta dis dtcòm̀s koe guua hãa ne.
1:10ẽe Juta dis dtcòm̀s koe guua hãa ne -Gerika sa ko máá: “ẽe q'ãe nqãa-qgai khòo-kg'aièa ne dis xg'aes koe hãa ne,” témé.
11 Nqookaguè méé ne, gúù zi ẽe ne ga kò xgaa-xgaa tama zi xgaa-xgaan ka ne ko wèém x'áé ba cg'ãè-cg'ãe ke, a ko ncẽe xgaa-xgaan kúrú, c'ẽes gúù sa ne gha kàan cgoa hòòa mááse ka. 12 Gaxu porofiti xu ka c'ẽem tc'áró ga kò máá: “Kereta di nea wèé x'aè ka tshúù-ntcõa-kg'ao ne e, a cg'ãè cau ne kg'oo-coa ne e, kúrúa mááse tama nea igaba ne kg'ama tc'õó-kg'ao ne e,” témé. 13 Ncẽe ko nxàeè sa tseegu si i, ke qarika dqàè ne, naka ne gha nxãasega tchàno dtcòm̀an úú, 14 naka nea Juta ne di huwan táá gúù cgáé khama ma séè guu, kana gane ẽe ko tseeguan ntcoe ne di x'áè-kg'áḿan igaba. 15 Gane ẽe q'ano ne ka i wèé gúùan q'ano o, igaba gane ẽe cg'ãè tc'ẽe ne ncẽe dtcòm̀ tama ne ka i cúí gúù ga q'ano tama. Gane di tc'ẽean hẽé naka tcáóan hẽéthẽéa cg'ãè-cg'ãeèa. 16 Nqari ba ne q'ana hãa sa ne ko nxàea tseegukagu, igaba ne ko gane di tsééan ka xguì Me. Cg'ãè kg'óò ne e, a komsana tama, a ne a qãè gúùan kúrú kg'ano tama.

Copyright information for `NHR