Titus 2

Tséé-kg'áḿa ne tãáka zi xg'ae zi di i kerekes koe (2)

Titom ga ko xgaa-xgaa sa

Igabaga méé tsi tsáá qãè xgaa-xgaan kg'anoa zi gúù zi ka kg'ui. Kaia xu khóè xu xgaa-xgaa naka xu qgóóse, naka tcom-tcomsa ii, naka i tc'ẽe-kg'áḿa xu tchàno ii, naka xu dtcòm̀an koe hẽé naka ncàm̀kuan koe hẽé naka qáò tcáóan koe hẽéthẽé tchàno ii.

Gataga méé tsi thẽé kaia zi khóè zi xgaa-xgaa naka zi kg'õè-kg'áḿa zi koe qgóóse, naka táá c'am̀ku di ii, naka gõéan kg'áà koe káíse tòóse guu, igaba méé zi tchàno gúùan xgaa-xgaa. Nxãasega zi gha khóè zi gazi ka cg'áré zi xgaa-xgaa, gazi di xu khóè xu hẽé naka gazi di cóán hẽéthẽé méé zi ncàm̀ sa, naka zia qgóósean úúa hãa, naka q'ano ii, naka zia x'áéa zi qãèse xaèa kg'ónò, naka zia gazi di xu khóè xu máàse, nakam gha nxãasega táá Nqarim dim kg'ui ba cóèè guu.

Gataga méé tsi thẽé qárí-kg'ao-coa xu ntcàm naka xu qgóósean úú. Wèés gúùs qãès kúrú koe méé tsi x'áí sa ii. Tsari xgaa-xgaan koe méé tsi x'áí, tcáóa tsi qãè e sa, naka wèé tcáóa tsi cgoa gúùan kúrúan ka hẽéthẽé e. Kóḿseko kg'uian ncẽe ntcoeè tite tséékagu, naka ne gha nxãasega gane ẽe ko ntcoe e ne sau-cgaekaguè, cúí gúù tshúù ga káà a gane gha gatá ka kg'ui i ke.

Qãàn méé tsi xgaa-xgaa naka i wèé zi gúù zi koe gaan ka q'õòsean komsana, naka qãè-tcaokagu u, naka táá kg'ui-kg'áḿ-q'oo o guu, 10 naka táá ts'ãà cgae e guu. Igaba méé i x'áí, wèé zi dàò zi koe i kaisase tcom-tcomsa a sa, naka ia gha nxãasega Kgoara-kg'aom gatá dim Nqarim di xgaa-xgaan wèé zi qgáì zi koe t'õè-t'õe.

11 Nqarim di cgóm̀kua ne x'áísea hãa, a ko wèé ne khóè ne koe kgoarakuan óá. 12 A i a ko xgaa-xgaa ta a, cg'ãè tcáóan hẽé naka nqõóm di zi tc'ẽe zi hẽéthẽé ta gha xguì ka, naka taa gha ncẽem kámám dim nqõóm koe qgóósea hãase kg'õè, naka tchàno ii, naka Nqari-tcáóa hãa; 13 ẽe ta hãa a ko ts'ee-ts'eekg'aièas nqòò sa qãà ka, Nqarim kaiam, Kgoara-kg'aom gatá dim Jeso Krestem dis x'áàkos x'áíse-q'oo sa, 14 ncẽe kò gatá domka máàsea hãa ba, nxãasegam gha wèé chìbian koe x'ámá tcg'òó ta a ka, a ba a gha Gam di khóèan q'ano-q'anoa mááse, Gam di gha ii ka, a gha gataga qãè tsééan kúrú koe kaisase máàsea hãa.

15 Ncẽe zi gúù zi méé tsi xgaa-xgaa, naka wèé qaria tsi ka khóèan ntcàm naka dqàè e. Táá hẽé naka i khóèan ntcoe tsi guu.

Copyright information for `NHR