Titus 3

Tchàno gúùan kúrúa ne (3)

Khóè ne tc'ẽe-tc'ẽe naka ne gane di xu tc'ãà-cookg'ai xu hẽé naka gane di xu kaia xu hẽéthẽé qám̀sea máá, naka nea komsana, naka nea wèés gúùs qãè sa kúrúan kg'ónòsea máá. Táá méé ne c'ẽe khóè ka cg'ãèse kg'ui guu, kana mẽéku cgoa a guu, igaba méé ne qãè cau ii, naka qám̀sea ne hãa sa wèé khóèan koe x'áí.

C'ẽe x'aè ka ta kò gatá igaba káà tc'ẽe ta a khama, a kò komsana tama, a kò ho̱àkaguè, a ta a kò ẽe ta ko tc'ẽe zi hẽé, naka tãáka zi ka̱re-kg'áḿ zi hẽéthẽé kúrú koe tòósea hãa, a kòo cg'ãè tc'ẽean hẽé naka chìikuan hẽéthẽé cgoa kg'õè, a ta a kò khóèan ka hòreèa, a kò thẽé hòrekua hãa. Igabaga ẽe i ko Nqarim gatá dim Kgoara-kg'aom di qãèan hẽé naka ncàm̀an hẽéthẽé x'áíse, kam kò kgoara ta a, ẽe ta kò gatá kúrúa hãa zi gúù zi tchàno zi domka tamase, igaba Gam di thõò-xama-máákuan domka. Kgoara ta am kò ka̱base ábàkuan dis xg'aàkus koe hẽé naka ka̱ba-ka̱bakus koe hẽéthẽé e, Tcom-tcomsam Tc'ẽem koe guu a, ncẽem kò gatá koe kaisase ntcã̱à tcana hãa ba, gatá dim Kgoara-kg'aom Jeso Krestem koe guu a. Ncẽes gúùs domka ta Gam di cgóm̀kuan kaNqarim cookg'ai koe tchàno ta iise bóòèa hãa, a Gam di zi gúù zi kàoa, chõò tama kg'õèan dis nqòò sa úúa hãase. Ncẽe kg'uia nea tcom-tcomsa a.

Ra ko ncẽe zi gúù zi méé tsi qarika nxàe sa tc'ẽe, naka ne nxãasega ẽe Nqarim koe tcoma hãa ne kòrese naka nea qãè gúùan kúrúan kgoara tcáóa máá. Ncẽe zi gúù zia qãè zi i, a wèé khóèan koe hùian úúa.
Igabaga méé tsi káà hùi ntcoekuan hẽé naka qhàò zi ko ma xùrikus ka hẽé, naka tẽèku-kg'áḿ zi hẽé, naka x'áèan di mẽékuan hẽéthẽé téékagu, káà hùi i, a cg'ãa-cg'ana a ke. 10 Khóèm kereke sa ko tsa̱i-tsa̱ia q'aa ba méé tsi tc'ãà di sa dqàè, naka cám̀ di sa hẽéthẽé e. Gaa koe guus ka táá tchõà úú cgoa me guu, 11 q'ana hãase, ẽeta iim khóè ba dàòm q'oo koe tcg'oara, a chìbiga me e sa, a ba a gaam ga ba gam ka bóòa xguìsea hãa.

Còo di x'áè-kg'áḿa ne

12 Eẽr kò Aretemase ba kana Tigiko ba tsáá koe tsééa úú ne méé tsi qarika kúrú naka Nikopolise koe hàà cgae te, sao kar gha gaa koe hãa sar bìrísea hãa ke. 13 Kúrú wèés gúùs ẽe tsi ga kúrú sa naka Senasem x'áè q'ãa-kg'ao ba hẽé, naka Apolose ba hẽéthẽé tsara gatsara dis qõòs ka hùi, naka bóò c'ẽe gúù ga tsara tcào tama sa. 14 Gatá di khóèan méé i thẽé xgaa-xgaase naka ia qãè gúùan kúrú kgoara tcáóa máá, naka ia gha nxãasega qaase ko zi kúrú, naka ia táá káà hùis kg'õè sa kg'õè guu.

15 Wèé ne khóè ne ncẽe tíí cgoa hãa ne ko tsgám̀kagu tsi. Tsgám̀kagu méé tsi ẽe dtcòm̀an koe ncàm̀ taa ne.

Cgóm̀kuan méé i gatu wèé tu cgoa hãa.

Copyright information for `NHR