John 10

Sipsip kandɨkñenjɨ kɨndem wɨn Yesu en wakan

Yesulɨ yousɨmbi, Falisi amala enguk, “Manda elet walɨ biañgan sɨnɨk. Tɨmbi ñɨndɨñ sanlet: nin endɨ sipsip sañ gɨnañ loupi, yamanan nɨm loñɨpi, nolok joñgo lapɨpi pɨuk, endɨ kumbu ama ba tɨ-piñpiñen. Gan nin endɨ yamanan lolak, endɨ sipsiplok kandɨkñenjɨ en wakan. Ama endɨ yamanan bɨumbi, yama kandɨkñe amalɨ yama pa pɨsalɨmlak, tɨmbi sipsiptɨ endok man pa kɨmɨt-kleañ, wɨn endɨ enlok sipsipñiilok kosɨ kɨtɨ-semum bɨumbi, yanañgɨlɨmbi, kwelan pɨmbi ñañ. Kwelan pɨ ña-taleumbi, kandɨkñenjɨlɨ telak dama tɨ-semlak, tɨmbi sipsiptɨ endok man malap nandɨñmañda tɨmbi en pa kle ñañ. Gan endɨ ama gɨtikñin no nɨm kle ñanelɨñ. Tambo endɨ man malap walan no nandañda tɨmbi mɨsɨmbi pi ñanelɨñ.”

Yesulɨ Falisi amala eyout manda wɨndɨñ enguk, gan endɨ manda wolok kusei wɨn nɨm nandɨ-dakleñgɨlɨñ. Wɨndɨñda tɨmbi Yesulɨ bɨndambo enbi eñguk, “Manda walɨ biañgan sɨnɨk. Tɨmbi ñɨndɨñ sanlet: sipsiptɨ Bep Yambattoñ lololok yama wɨn natna. Nak gama nɨm indañɨlambi, ama nindɨ sipsiploñ bɨmbi, juluñgan yambɨ-dɨkñeñgɨlɨñ, endɨ kumbu ama ba tɨ-piñpiñen ama, gan sipsiptɨ endok mandanjɨ nɨm nandɨ-dasimbi kɨmɨt-kleñgɨlɨñ. Nak noñgandɨ yama wakan. No en nokoñ bɨmbi, Bep Yambattok sañ gɨnañ lolakta, en nɨm kolauktok nak en tɨke-kamaiutat, tɨmbi endɨ mɨsɨmɨsɨ nɨmnat kumbi, nepek nola nɨm lonjukak. 10 Kumbu amalɨ sipsip kumbu tɨndɨlok ba yandɨp kɨmlok ba ep tɨmbɨ kolanelɨñdok walañgot pa bɨlak. Gan natna indañgut, wɨn nokok gɨñgɨtnailɨ kuñgu sɨsɨnɨk wakɨt bɨsɨk tokñetokñen walɨ endok pat-semektok indañgut.”

11 Tɨmbi Yesulɨ yousɨmbi eñguk, “Natna wɨn sipsiplok kandɨkñenjɨ kɨndem. Kandɨkñe kɨndem endɨ sipsipñiila tɨmbi nandɨ-koñgomnat kɨm-semek. 12 Gan ama nin mɨnem kenañgot pa tɨlak, endɨla sipsiplok kandɨkñenjɨ ba bepsɨ nɨm. Endɨ kamot moyendɨ bɨumbi kalakta, mɨsɨmbi, sipsip yambimbi pim ñaumbi, kamottɨ sipsip ep sɨ kleumbi papuseneañ. 13 Ama walɨ mɨnem kenañgot tɨmbi, sipsip nɨm nandɨ-semlakta tɨmbi wɨndɨñ pa tɨlak. 14 Gan natnala sipsiplok kandɨkñenjɨ kɨndem. Beptɨ nandɨ-kɨliñ tɨ-namumbi, nak nandɨ-kɨliñ tɨñmɨlet, wɨndɨñgangot nokok gɨñgɨtnaila nandɨ-kɨliñ tɨ-semambi, endɨ naka nandɨ-kɨliñ tɨ-namañ. Tɨmbi wɨngot nɨm. Nokok sipsipnaila tɨmbi nandɨ-koñgomnat kɨm-semetat. 16 Tɨmbi sipsip ñalañgot nɨm a. Sipsip dɨwɨn no wakɨt pat-namañ. Endɨ sañ ñolok gɨnañ nanin nɨm, gan nak endɨ wakɨt yanañgɨt bɨmbɨlok. Endɨ nokok mana malapna nandɨmbi, nep kɨmɨt-kleumbi, nokok sipsipnai gɨtɨktɨ kɨkesɨmɨn noñgan indaumbi, nak noñgandɨ endok kandɨkñenjɨ kuutat.

17 Bepnalɨ nep kasɨlembi, gɨnañlɨ nandɨ-koñgom pa tɨ-namlak wɨn kusei ñɨndɨñda: nak kɨmnan nanin bɨndambo mɨlalettok nandɨ-koñgomnat kɨmbetat. 18 Nak nɨm nandɨ-tale-semamda, ama nolɨ nɨlɨ kɨmnelɨñdok tuop nɨm, gan nak nandɨ-tale-sembi, nandɨ-koñgomnat kɨmbetat. Wɨn Bepnalɨ nokok kuñguna bimbi, bɨndambo tɨketɨkelok gembɨ nambi, wɨndɨñ tɨmbettok nanɨ-dɨkñeñguk.”

19 Yesulɨ wɨndɨñ eñgukta tɨmbi Juda amatamdɨ nɨsɨñgan bɨndambo tambɨpi, 20 asuptɨ ñɨndɨñ eñgɨlɨñ, “Yal kolan nolɨ endok gɨnan gɨnañ pɨumbi, kamakama tɨlak. Endok mandan slakan neta nandɨlok?” 21 Tɨmbi dɨwɨndɨ eñgɨlɨñ, “Ama yal kolannat nolɨ manda wandin nɨm euk. Tɨmbi wɨngot nɨm. Yal kolan nolɨ dai sisipmɨn endok dai tɨmbɨ tombektok tuop nɨm ya!”

Juda amatam asuptɨ Yesu en Kunum Yambattok Nɨñañ wɨn nɨm nandɨ-kwambɨñ dañgɨlɨñ

22 Tɨmbi gwɨlat no Jelusalem indañguk wolonda Juda amatamdɨ bep pañjiilɨ tapma it tɨmbɨ kaiktañguk
10:22Damañgan nain nola Silia nasilɨ mikta Jelusalem lombi, tapma ilan nɨsɨlok yambatsɨla bɨt ep tapma tɨñmɨñgɨlɨñ, kusei wala tɨmbi ittɨ kolañguk. Juda amalɨ Silia nasi ep kle-kot-talembi, tapma it wɨn bɨndambo tɨmbɨ kaiktañguk.
nain wɨn nandɨ-kaikta pa tañ. Gwi sasale nain tɨmbɨmbi,
23 Yesulɨ tapma it sañ jimba gɨnañ Solomondok palanda plon ñañambɨt tɨñɨlɨmbi, 24 Juda amatamdɨ bɨmbi, en klem gɨmbup papi nɨñgɨlɨñ, “Dɨkok kusaka nain nɨtek gamañgot kɨmɨt-sembumbi, nɨndɨ dɨka nin sɨnɨk wala gɨnañ tɨpet tamɨñ? Tɨkap dɨk Mesia sɨnɨkta, kusaka indangan nɨnɨ-dakleukañ.” 25 Eumbi tambane enguk, “Nak wɨn ikan sangut, gan sɨndɨ nɨm nandɨ-kwambɨñ da-namañ. Nak Bepnalok koi plon kundit engano pa tɨlet walɨ mek kusatna tɨmbɨ inda-daklelak, 26 gan sɨndɨ sipsipnai nɨmda tɨmbi wɨn nɨm nandɨ-kwambɨñ dañ. 27 Nokok sipsipnailɨ mandana nandɨ-dasimbi kɨmɨt-kleañ. Wɨn nak nandɨ-kɨliñ tɨ-semlet, tɨmbi endɨ nak nep kɨmɨt-klembi kuañ. 28 Tɨmbi nak kuñgu taletalen nɨmnat emlet, tɨmbi endɨ kolandok gɨñgɨt nombo nɨm tɨnekalɨñ, tɨmbi ama nolɨ nokok kɨtnanan nanin no nɨm kɨwɨlap tɨmbi epmekak. 29 Wɨn nokok Bepna, nin endɨ gɨñgɨtnai kɨtnanan yapɨkuk, endɨ mek nepek gɨtɨkgan yapma kle-talelak, wala tɨmbi ama nolɨ Bepnalok kiinan nanin gɨñgɨtnai kɨwɨlap tɨmbi, epnelɨñdok tuop nɨm. 30 Bep nɨtɨ noñgan tamɨk.”

31 Manda wala tɨmbi amatamdɨ bɨndambo kawattɨ wɨlɨ kɨmnelɨñdok kawat mekɨlɨñ, 32 gan Yesulɨ enguk, “Nak kundit kɨndem kusei kusei Beptoñ nanin sɨndok dausɨnan tɨmbambi kañgɨlɨñ. Sɨndɨ kundit nek sɨnɨkta tɨmbi kawattɨ nɨtnepi tañ?” 33 Eumbi tambane nɨñgɨlɨñ, “Wɨn kundit kɨndem nola tɨmbi wɨndɨñ nɨm tamɨñ. Wɨn dɨk kwelan ama sɨlanin wandin walɨ dɨtnala Kunum Yambat eñɨpi, en nɨ-tɨke-pɨ-yalilañda tɨmbi nɨndɨ kawattɨ gwɨtnepi tamɨñ.” 34 Wɨndɨñ eumbi, Yesulɨ enlok kusal kasopmeuktok Kunum Yambattok mandan nolok plon e-yout tɨmbi, ñɨndɨñ tambane enguk, “Sɨndok endɨkñe mandanjɨ gɨnañ youyoulɨn patak, wɨn Kunum Yambattɨ ama dɨwɨnda ñɨndɨñ enguk, ‘Nak sangut wɨn sɨndɨ yambat’.
10:34Kap 82:6
35 Tɨmbi nɨndɨ nandamɨñ, manda youyoulɨn patak walɨ nain tuop biañgan sɨnɨk. Ale, tɨkap Kunum Yambat en wakan ama sɨlaninda manda embi, endok kosɨ ‘yambat’ kɨtɨñgukta, 36 nɨtek tɨmbi sɨndɨ nak kɨt yout tɨ-namañ, tɨmbi ‘Nak Kunum Yambattok Nɨñañ’ wɨndɨñ eñgukta tɨmbi nak en nɨ-tɨke-pɨ-yalilet wɨndɨñ eañ? Wɨn Beptɨ en wakan nak enlok kenan tɨndɨlok nak nep kasɨlembi, nanɨ-mulɨmbi, kwelan pɨ indañgut.

37 Kɨndem a, tɨkap nak Bepnalok kenan nɨm pa tɨletta, kak, nak endok Nɨñañ wɨn nɨm nandɨ-kwambɨñ danekalɨñ. 38 Gan tɨkap nak Bepnalok kenan wɨn tɨletta, nak endok Nɨñañ wɨn nandɨ-kwambɨñ danekalɨñ. Wɨn sɨndɨ nokok mandanala tɨmbi wɨn nɨm nandɨ-kwambɨñ danelɨñ bek, ganmek nokok kunditnala tɨmbi wɨn nandɨ-kwambɨñ dawɨt. Wɨndɨñ tɨnelɨñda, sɨndɨ ka-daklembi nandɨ-daklenekalɨñ, wɨn Beptɨ nokok gɨnañ patak, tɨmbi nak endok gɨnañ patet.” 39 Yesulɨ wɨndɨñ eñgukta tɨmbi amatamdɨ bɨndambo tɨke ñanep nandɨñgɨlɨñ, gan endɨ kɨsɨnan nanin jɨlop paipi ñañguk.

40 Tɨmbi Yesulɨ Jodan tuk dɨkñembi, maim lambɨlak kandañnan undane ñambi, Yoanelɨ damañgan tuk i-sem-i-sem kena tɨñguknan wandɨñ ña kuñguk. Kuñɨlɨmbi, 41 amatam asuptɨ endoñ bɨmbi, nɨsɨñgan ñɨndɨñ eñgɨlɨñ, “Yoanelɨ jimba kundit engano no nɨm tɨñguk, ganmek endɨ ama ñolok plon manda eñguk gɨtɨk walɨ biañgan sɨnɨk.” 42 Wɨndɨñ eñɨpi, wolok pakɨlɨñ asuptɨ Yesu en Mesia wɨn nandɨ-kwambɨñ dañgɨlɨñ.

Copyright information for `NIF