John 14

Kunum Yambattoñ lololok telak noñgangot wɨn Yesu en wakan

Tɨmbi Yesulɨ yousɨmbi, gwañgwañiila ñɨndɨñ enguk, “Gɨnañjɨ mɨlataumbi, nandɨ-bendɨ wopum tañ wɨndɨñ nombo nɨm tɨnekalɨñ. Tambo sɨndɨ Kunum Yambattok plon panjañganembi, wɨndɨñgangot nokok plon panjañgane-ta-kunekalɨñ. Nokok Bepnalok il kuseinan it gɨnañ asup patak. Nɨm palɨmda, nak ñɨndɨñ nɨm sanbet, ‘Nak ñambi, it tɨwɨlɨ dɨkñe tɨ-sametat.’ Tɨmbi nak ñambi, it tɨwɨlɨ dɨkñe tɨ-sam-talemek, undane bɨmbi, sanañgɨlambi, sɨndɨ bo natna kuutatnan kunelɨñdok ñanekamɨñ. Tɨmbi nak kwet delok ñautat, wolok telak wɨn sɨndɨ ip nandɨ-taleañ.”

Tɨmbi Tomaslɨ nɨñguk, “Wopum, dɨk dendɨñ ñaukañ wɨn nɨndɨ nɨm nandɨ-dakleamɨñ, wala tɨmbi telak wɨn nɨtek nandɨ-dakleneñ?” Eumbi nɨñguk, “Natna telaktok kusei, manda biañgan sɨsɨnɨktok kusei, ba kuñgu sɨsɨnɨktok kusei.
14:6Yesu en wakan telak Kunum Yambattoñ ñalak wɨn daut nɨmlak, endok kusal wɨn tɨmbɨ inda-dakle-nɨmlak, tɨmbi kuñgu sɨsɨnɨk nɨmlak.
Nak napma klembi, Beptoñ tomtom wɨn no nɨm sɨnɨk patak.
Sɨndɨ nak nandɨ-kɨliñe tɨ-namumda, Bepna bo nandɨñmɨnelɨñ. Tɨmbi sɨndɨ man kusei kɨmɨpi, en nandɨ-kɨliñ tɨñmañ. Biañgan ñak, sɨndɨ en ikan kañgɨlɨñ.”

Tɨmbi Filiptɨ nɨñguk, “Wopum, dɨk Bep daut nɨmumbi, nandɨna tuop tɨ-nɨmek.” Eumbi nɨñguk, “Filip, nak nain ombapgan sɨn gɨta ip kuñgut, ganmek dɨk nokok kusatna gama nɨm nambɨ-nandɨ-tomlañ ba? No en nak nambɨñguktɨ Bep ip kañguk. Wɨndɨñda dɨk nekta ‘Bep daut nɨmekañ’ elañ? 10 Beptɨ nokok gɨnañ palɨmbi, nak endok gɨnañ patet. Dɨk wɨn nɨm nandɨ-kwambɨñ dalañ ba? Nɨtɨ noñgan tamɨkta tɨmbi nak manda sanlet wɨn natnalok nanandɨnala nɨm pa elet. Tambo Bep nokok gɨnañ pataktɨ enlok kenan pa tɨlak. 11 Beptɨ nokok gɨnañ palɨmbi, nak endok gɨnañ patet, sɨndɨ manda wɨn nandɨ-kwambɨñ da-kunekalɨñ. Tɨkap sɨndɨ nak wɨndɨñ eletta tɨmbi wɨn nandɨ-kwambɨñ danelɨñdok tuop nɨmda, kundit ep tɨmbambi kañgɨlɨñda tɨmbi wɨndɨñ tɨnekalɨñ. 12 Biañgan sɨnɨk, sɨndɨ kunditnala tɨmbi wɨndɨñ tɨnekalɨñ.

Tɨmbi kundit tɨndɨlok kandañ nak ñɨndɨñ sanlet: nin endɨ nak nandɨ-kɨlɨktɨ tɨ-nam tɨ-kulakta, endɨ bo kena ba kundit natna tɨlet wɨndɨñgangot tɨmbekak. Tɨmbi endok kenan ba kundil walɨ natna kena ba kundit tɨñgut wɨn makleukak. Wɨn kusei ñɨndɨñda: nak Bepnaloñ loutat.
13 Lowambi, sɨndɨ nokok kotnalok plon kɨtɨ-nambi, nek ba nek tɨ-samettok nanɨ-nandɨañ, wolok tuop nak Nɨñañdɨ Bepnalok kusal engano wɨn tɨmba inda-dakleuktok tɨ-sametat. 14 Wɨn tɨkap sɨndɨ nokok gɨñgɨtnai kuañda tɨmbi nek ba nek tɨ-samettok nanɨ-nandɨnekalɨñda, natna wɨn tɨ-sametat.”

Yesulɨ Dɨndɨm Woñ nɨ-mulɨm pɨuptok e-kwambɨñ dañguk

15 Tɨmbi Yesulɨ yousɨmbi, gwañgwañiila ñɨndɨñ enguk, “Tɨkap sɨndɨ gɨnañjɨlɨ nep galk tañda, nak sɨndɨ nek tɨnelɨñdok sanɨ-dɨkñelet wolok tuop tɨ-kunekalɨñ. 16 Tɨmbi nak Bepta nɨ-nandɨwambi, endɨ sɨndok Pañgembɨlanjɨ no nɨ-mulɨm pɨumbi, nokok kɨnjan sɨn gɨta papat kwambɨñgan kuukak. 17 Nak Dɨndɨm Woñ Beptok kusal sɨsɨnɨk wɨn tɨmbɨ inda-daklelak enla elet. Kwelalok gɨñgɨtñii endɨla en nɨm ka-nandañ ba en nɨm nandɨñmañ, wala tɨmbi endɨ en kasɨlenelɨñdok tuop nɨm. Gan Woñ walɨ sɨn gɨta kulak, tɨmbi sɨndok gɨnañjɨ gɨnañ pɨmbi, palekakta tɨmbi sɨndɨla en nandɨ-kɨliñ tɨñmañ.

18 Nak sambiwambi, pañgembɨlanjɨ nɨmnat nomɨk nɨm kunekalɨñ. Nɨm. Nak sɨndoñ undane bɨutat. 19 Wɨn nain nɨm ombataumbi, kwelalok gɨñgɨtñiilɨ nombo nɨm nambɨnekalɨñ, gan sɨndɨla bɨndambo nambɨnekalɨñ. Tɨmbi nak papat kwambɨñgan kuletta tɨmbi sɨndɨ bo kunekalɨñ. 20 Sɨndɨ bɨndambo nambɨmek, ñɨndɨñ ka-nandɨ-daklenekalɨñ: nak Beptok gɨnañ patet, tɨmbi sɨndɨ nokok gɨnañ palɨmbi, nak sɨndok gɨnañ patet. 21 Nin endɨ nokok endɨkñe mandana nandɨ-dasimbi kɨmɨt-kle-kulakta, endɨ wakan gɨnañlɨ nep galk tambi, nep kasɨlelak. Tɨmbi nin endɨ wɨndɨñ tɨ-namlak, en wakan Bepnalɨ tɨke-galk taukak, tɨmbi natna bo en tɨke-galk tambi, nokok kusatna tɨmba inda-dakle-ñɨmekak.”

22 Tɨmbi Judas no, wɨn Judas Iskaliot en nɨm, walɨ Yesu nɨ-nandɨmbi eñguk, “Wopum, nɨtek tɨmbi dɨkok kusaka wɨn nɨndañgot tɨmbɨ inda-dakle-nɨmep elañ, gan kwelalok amatam dɨwɨnda nɨm?” 23 Tɨmbi Yesulɨ tambane nɨñguk, “Tɨkap nolɨ gɨnañlɨ nep kasɨle-kulakta, endɨ nokok mandana kɨmɨt-kle-kulak. Tɨmbi Bepnalɨ ama wandin wɨn tɨke-galk tambi, Bep nɨtɨ endoñ bɨmbi, en gɨta yakan papat kwambɨñgan kundekamɨk. 24 Gan nin endɨ gɨnañlɨ nɨm nep kasɨle-kulakta, endɨ nokok mandana nɨm kɨmɨt-klelak. Tɨmbi manda sanbambi nandañ wolok kandañ wɨn ñɨndɨñ: wɨn natnalok manda nɨm, wɨn Bep nin nak kwelan nanɨ-mukuk enlok mandan.

25 Nak gama sɨn gɨta kuñɨpi, nepek gɨtɨk wɨn sanɨ-ta-bɨlet. 26 Gan gamanda Beptɨ sɨndok Pañgembɨlanjɨ, wɨn Dɨndɨm Woñ, nɨ-mulɨm pɨmbi, nokok kɨnjannan sɨn gɨta kuukak. Tɨmbi endɨ wakan nepenepek gɨtɨk sanɨ-daut tɨ-sambi, natna manda sangut gɨtɨk wɨn tɨmbɨ kaikta-samumbi, bɨnda nandɨ-tomnekalɨñ.

27 Nak sambɨk bimbi, nokok busukna bɨsɨkñat pat-samektok samlet. Busuk samettok pat-namlak walɨ busuk kwelan nanin wandin nɨm. Nak busuk wɨn samletta tɨmbi sɨndok gɨnañjɨlɨ mɨlataumbi, mɨsɨmɨsɨ nɨm tɨnekalɨñ. 28 Nak manda ñɨndɨñ ikan sanbambi nandɨlɨñ, ‘Nak sambɨk bimbi, ñakap, sɨndoñ bɨndambo undane bɨutat.’ Sɨndɨ gɨnañjɨlɨ biañgan nep galk tambi, nep kasɨle-kuumda, nak Beptoñ ñautat wala sɨndɨ naka tɨmbi nandɨ-sɨlɨsɨlɨ tɨnelɨñ. Neta, Bepnalɨ nak napma klembi, loloñ sɨnɨk patakta. 29 Nepek gamamek indaukak wɨn nak man ñɨn itañgan sanɨ-talelet, wɨn kusei ñɨndɨñda: nak sanɨt wolok tuop indaukak, wolondamek sɨndɨ nak manda biañgan elet wɨn gumañ nandɨ-kwambɨñ danekalɨñ.

30 Nak sɨn gɨta manda nombo yousɨm sansanlok nain lakatgot pat-namlak, wɨn kusei ñɨndɨñda: kwettok kandɨkñe ama Satan endɨ nep tɨmbɨ kolauttok bɨupi tɨlak. Endɨ nepek no tɨ-namektok gembɨ nɨm palmɨlak, 31 gan nak wandingan embi nɨm kɨmɨsip tɨñmɨlet. Tambo nak Bepna gɨnañnalɨ kasɨlelet wɨn kwelan kuañdɨ nambɨ-nandɨ-daklenelɨñdok Bepnalɨ nanɨ-dɨkñeñguk wolok tuopgan tɨlet.

Ale, ip mɨlapi, pɨm ñana.”

Copyright information for `NIF