John 15

Wain komba sɨsɨnɨk wɨn Yesu en wakan

Tɨmbi Yesulɨ yousɨmbi, gwañgwañiila enbi eñguk, “Natna wain komba sɨsɨnɨk, tɨmbi nokok Bepnalɨ wain kenalok kandɨkñe ama. Endɨ nokok kɨtna gayam bien nɨm laliañ gɨtɨk wɨn dombɨmbi, ep kolɨm ñalak. Tɨmbi nokok kɨtna gayam bien laliañ walɨ bien lali-sɨnɨk tanelɨñdok endɨ tɨ-dɨndɨme kena pa tɨlak. Tɨmbi komba kii gayam bien lalilalilok tɨ-dɨndɨm eañ, wandin nak manda sanbambi nandɨ-dasiñgɨlɨñ walɨ ikan sep tɨ-dɨndɨm eumbi, Kunum Yambattok dainan dɨndɨm indañgɨlɨñ.

Tɨkap kii gayamdɨ komba plon nɨm yousɨm patakta, walɨ engan bien laliuktok tuop nɨm, wɨndɨñgangot tɨkap sɨndɨ natnalok plon nɨm yousɨm pakañda, bienjɨ lalinelɨñdok tuop nɨm. Wɨndɨñda tɨmbi sɨndɨ natnalok plon yousɨmbi pat-ta-kunekalɨñ, tɨmbi natna sɨndok plon yousɨmbi pat-ta-kuutat. Natna wain komba, tɨmbi sɨndɨ nokok kɨtna gayam. Nin endɨ nokoñ yousumbi, nak bo endoñ yousɨletta, walɨ wakan bien asup pa lalilak. Wɨn kusei ñɨndɨñda: nak napma klembi, bien lalilalilok telak no nɨm patak. Tɨkap ama nolɨ nokoñ nɨm yousɨmbi patakta, endɨ komba gayam dombɨ kokottok wandin: wɨn tɨke kolɨmbi, yañetaumbi, kii gayam dɨwɨn gɨta ep kiupi, komba gɨnañ ep siu dɨndɨlok. Tɨkap sɨndɨ nokoñ yousɨm pakañ, tɨmbi nokok mandana nandɨ-dasiañgɨlɨñ wɨn kɨmɨt-kle-kuañda, sɨndɨ Kunum Yambattɨ wɨndɨñ ba wɨndɨñ tɨ-samektok nandañ wala kɨndem nɨ-nandumbi, nandɨ-samekak. Nandɨ-samumbi, sɨndɨ telak wɨndɨñ plon bien asup laliumbi, nokok gwañgwanai kuañ wɨndɨñ inda-daklelak, tɨmbi nokok Bepnalɨ kot gɨñgɨt tɨkelak.”

Yesulɨ yousɨmbi, gwañgwañiila enguk, “Beptɨ nep galk tañguk, wɨndɨñgangot nak sep galk tañgut. Tɨmbi nak yousɨmbi, sep galk ta-ñauttok sɨndɨ nokoñ yousɨm patnekalɨñ. 10 Wɨn natna Bepnalok endɨkñe mandan kɨmɨt-kle-talembi, endoñ yousɨm patet, tɨmbi endɨ yousɨyousɨñgan nep galk talak, wɨndɨñgangot tɨkap sɨndɨ nokok endɨkñe mandana kɨmɨt-kleañda, sɨndɨ nokoñ yousɨm patnekalɨñ, tɨmbi nak yousɨyousɨñgan sep galk tautat. 11 Wɨn nak sɨmba sasat nandɨlet wɨn sɨndɨ bo nandɨmbi, gɨnanjɨ gɨnañ tokñeumbi pat-samektok nandɨlet, wala tɨmbi nokok mandana kɨmɨt-klenelɨñdok sanɨt. 12 Tɨmbi endɨkñe mandana wɨn ñɨndɨñ: nak sep galk tañgut, wɨndɨñgangot sɨndɨ gɨnañjɨlɨ tambo tɨke-galk tɨ-ta-kunekalɨñ.

13 Tɨkap ama nolɨ noliila ep galk tambi kɨm-semekta, endɨ ep galk tɨndɨlok telak dɨwɨn gɨtɨk patak wɨn makle-sɨn tauk. 14 Tɨmbi tɨkap sɨndɨ nokok endɨkñe mandana kɨmɨt-kle-kuañda, sɨndɨ nokok notnai sɨnɨk inda-dakleañ. 15 Nak sɨnda kena gwañgwa nombo nɨm sanlet, tambo nak sɨnda nokok notnai sanɨ-talelet. Wɨn kusei ñɨndɨñda: kena gwañgwalɨ molomdɨ nek nandɨ-sambat tɨlak wɨn nɨm nandɨlak, gan nokok Bepnalɨ nepek gɨtɨñgɨtɨk nanguk wɨn nak sɨnda sanɨ-dakle-talewambi, sɨndɨ ikan nandɨ-taleañ. 16 Sɨndɨ nak nɨm nep kasɨleñgɨlɨñ. Tambo natna sep kasɨlembi, ñɨndɨñ tɨnelɨñdok sep dangut: sɨndɨ ñambi, bienjɨ tɨmbɨ indaukak, wɨn bien papat kwambɨñgan palekak wandin. Wɨndɨñ indaumek, sɨndɨ nokok kotna plon Bep kɨtɨñmɨmbi, nepek no ba no tɨ-samektok nɨ-nandañ, endɨ wolok tuop sɨnɨk tɨ-samekak. 17 Nak endɨkñe manda ñɨn bɨndambo sanba nandɨwɨt: sɨndɨ gɨnañjɨlɨ tambo tɨke-galk tɨ-ta-kunekalɨñ.”

Gwañgwañiilok mɨlap inda-semekak wala Yesulɨ eu inda-semguk

18 Yesulɨ bɨndambo yousɨmbi, ñɨndɨñ enguk, “Amatam kwelalok gɨñgɨt kuañdɨ nandɨ-kunjitta tɨ-samumbi, wolonda sɨndɨ nɨm nandɨ-kamalanekalɨñ, wɨn kwelalok gɨñgɨt kuañdɨ dama naka ip nandɨ-kunjitta tɨ-namgɨlɨñ. 19 Sɨndɨ kwelalok gɨñgɨt kuumda, endɨ sɨnda nandum endok nosii tɨmbɨmbi, sep galk tanelɨñ. Gan nak endok boñgɨpsɨnan nanin sep kasɨlewambi, sɨndɨ natnalok gɨñgɨtnai kumbi, kwelalok gɨñgɨt nombo nɨm kuañ. Kusei wala tɨmbi endɨ sɨnda nandɨ-kunjitta tɨ-samañ. 20 Sɨndɨ manda ñɨn dama sangut wɨn nandɨ-tombɨt, ‘Kena gwañgwa sɨlanindɨ molomjɨlok kapmainan kuañ.’
15:20Manda wolok walan wɨn ñɨndɨñ: kena molomda nɨtek indañmɨlak, wolok tuopgan endok kena gwañgwanla indañmɨlak.
Kusei wala tɨmbi tɨkap kwelalok gɨñgɨtñiilɨ nak nep tɨmbɨ kolauttok nep kle-gɨmgɨm eñgɨlɨñda, wɨndɨñgangot sɨndɨ bo sep tɨmbɨ kolanelɨñdok sep kle-gɨmgɨm enekalɨñ, tɨmbi tɨkap endɨ nokok mandana nandɨ-dasimbi kɨmɨt-kleñgɨlɨñda, wɨndɨñgangot endɨ sɨndok mandanjɨ bo nandɨ-dasimbi kɨmɨt-klenekalɨñ.
21 Endɨ Bep nanɨ-mukuk en nɨm nandɨ-kɨliñ tɨñmañ, wala tɨmbi sɨndɨ nokok gɨñgɨtnai kuañda tɨmbi endɨ kolan wandin wɨn tɨ-samnekalɨñ.

22 Nak indambi, Bepnalok mandan engut wɨn ikan nɨm enbamda, yomjɨlok mɨlap nɨm pat-semek. Gan nak indambi, endok mandan engutta tɨmbi endɨ yom tɨndɨlok e-tembɨ manda no nɨm pat-semlak. 23 Naka nandɨ-kunjitta tɨ-namlaktɨ Bepnala bo nandɨ-kunjitta tɨñmɨlak. 24 Ba nak kundit gembɨnat gɨtikñin amalɨ nɨm tɨndɨn endok boñgɨpsɨnan nɨm pa tɨmbamda, yomjɨlok mɨlap nɨm pat-semek. Gan endɨ kundit wɨn kañgɨlɨñ, ganmek Bep nɨta nandɨ-kunjitta tɨ-nɨmgɨlɨñ, wala tɨmbi yomjɨlok mɨlap kɨmɨlɨm pat-semlak. 25 Endok endɨkñe mandanjɨ gɨnañ ñɨndɨñ youyoulɨn patak, ‘Endɨ naka slakan nandɨ-kunjitta tɨ-namgɨlɨñ,’
15:25Kap 35:19, 69:4
tɨmbi manda walɨ bien tɨmbektok endɨ wɨndɨñ tɨ-namgɨlɨñ.”

Yesulɨ Dɨndɨm Woñdɨ gwañgwañii ep tɨmbɨ pañgɨtauktok e-kwambɨñ dañguk

26 Yesulɨ yousɨmbi enguk, “Siñgimek nak sɨndok Pañgembɨlanjɨ wɨn Beptok kandañ nanin nɨ-muletat. Woñ walɨ Beptoñnan nanin pɨmbi, endok kusal sɨsɨnɨk wɨn tɨmbɨ inda-daklelak. Pɨmek, nokok kusatna e-dakle tɨmbekak, 27 tɨmbi sɨnɨ bo nokok kusatna e-dakle tɨ-ta-kunekalɨñ. Wɨn kusei ñɨndɨñda: sɨndɨ nak kena kusei kɨmɨkut naningan nakɨta ku-ta-bañ.

Copyright information for `NIF