John 16

Nepek kolan sanɨt wandin walɨ inda-samumek, sɨndok nandɨ-kɨlɨktɨnjɨ wolonda nɨm pi pɨuktok nak manda gɨtɨk wɨn sanɨt. Endɨ it kiyaunjɨ gɨnañ nanin sep kle-kolɨmbi, pawan kunekalɨñ. Tɨmbi wɨndɨñgot nɨm. Nain indaumbi, nin endɨ sɨndoñnan nanin no wɨlɨ kɨmbekakta, endɨ ‘telak wolok plon Kunum Yambat kɨmɨt-klelet’ em nandukak, gan endɨ tɨmbɨ kamalaukak. Endɨ Bep nɨtɨ nɨm nandɨ-kɨliñ tɨ-nɨmañda tɨmbi wɨndɨñ tɨ-samnekalɨñ. Nepek gamamek indaukak, wɨn nak man ñɨn itañgan sanɨ-talelet. Wɨn kusei ñɨndɨñda: nak sanɨt wolok tuop tɨ-samnekalɨñ, wolondamek nak endok plon manda sangut wɨn sɨndɨ nandɨ-tomnekalɨñ.

Nak sɨn gɨta kuñgutta tɨmbi kena kusei kɨmɨkut wolonda nepek wolok kasat gama nɨm tɨ-samgut.
Gan man ñɨndɨñgɨt nak Bep nanɨ-mukuk endoñnan ñaupi tɨlet, gañgan sɨndoñnan nanin nolɨ ‘Dɨk dendɨñ ñaukañ?’ wɨndɨñ no nɨm nanɨ-nandañ. Tambo nak ñañalok manda mɨlap wandin sanletta tɨmbi, sɨmba gawattɨ sɨndok gɨnanjɨ tokñelak. Gan nak manda ñɨndɨñ elet walɨ biañgan tɨlak: nak sambi ñautat wolok bien walɨ sɨndoñ inda-samekak. Neta, tɨkap nak nɨm sambi ñautta, Pañgembɨlalɨ sɨndoñ nɨm bɨwɨk. Tɨkap nak sambi ñautatta, nak en nɨ-mulambi, sɨndoñ bɨukak. Bɨmek, kwelalok gɨñgɨtñiila tɨmbɨ dakle-semumbi, nandɨ-kwambɨñ danekalɨñ, wɨn yom wɨn nek sɨnɨk, ba nin endɨ wɨn dɨndɨm sɨnɨk, ba Kunum Yambattɨ nɨtek sɨnɨk yambɨ-danbekak wɨn endɨ nɨm nandɨ-daklembi, nandum kamalalak. Wɨn ñɨndɨñ: endɨ nak nɨm nandɨ-kɨlɨktɨ tɨ-namañ, walɨ yom biañgan sɨsɨnɨk. 10 Tɨmbi dɨndɨm kuñgulok kandañ wɨn ñɨndɨñ: nak Beptoñ undane ñawambi, sɨndɨ nombo nɨm nambɨnekalɨñ, walɨ nak dɨndɨm sɨnɨk wɨn tɨmbɨ inda-dakleukak. 11 Tɨmbi ka-danɨ kenalok kandañ wɨn ñɨndɨñ: Kunum Yambattɨ kwet ñolok kandɨkñe ama Satan ikan ka-danbi, tambon ombɨ-tɨkeuktok eu taleñgukta tɨmbi amatam bo yambɨ-danbekak.

12 Manda sansanlok gama asup patak, gan man ñɨndɨñgɨt sɨndɨ wɨn gɨtɨk nandɨ-daklembi, nandɨ-dasinelɨñdok tuop nɨm. 13 Gan Woñdɨ Kunum Yambattok kusal sɨsɨnɨk wɨn tɨmbɨ inda-daklelak. Endɨ pɨmek, sɨndok nanandɨnjɨ ep tɨmbɨ pañgɨtaumbi, Yambattok kusal sɨsɨnɨk wɨn nandɨ-daklenekalɨñ. Wɨn kusei ñɨndɨñda: Woñdɨ enlok nanandɨnla manda no nɨm eukak, tambo manda nɨtek nɨmbɨmbi nandɨlak wolok tuop endɨ eukak, ba nepek nek siñgimek indaukak wɨn sanbɨ indaukak. 14 Tɨmbi endɨ nak manda nɨmbambi nandɨlak wɨn sanbɨ indaukakta tɨmbi, endɨ nokok kusatna engano wɨn tɨmbɨ inda-dakleukak. 15 Bep nɨtok nanandɨnet wɨn noñganda tɨmbi nak ñɨndɨñ sanɨt, ‘Nak manda Woñda nɨmbambi nandɨlak wɨn sɨnda sanɨ-dakleukak.’”

Mɨlapsɨlok kɨnjannan sɨlɨsɨlɨlɨ gwañgwañiiloñ inda-semekak

16 Yesulɨ yousɨmbi enguk, “Nain nɨm ombataumbi, sɨndɨ nombo nɨm nambɨnekalɨñ, tɨmbi nain nɨm ombataumbi, bɨndambo nambɨnekalɨñ.” 17 Wɨndɨñ eumbi, endok gwañgwañii dɨwɨndɨ nɨsɨñgan ñɨndɨñ eñgɨlɨñ, “Endɨ ñɨndɨñ elak, ‘Nain nɨm ombataumbi, nɨndɨ nombo nɨm kanekamɨñ, tɨmbi nain nɨm ombataumbi, bɨndambo en kanekamɨñ,’ tɨmbi ‘Endɨ Beptoñ undane ñaukakta tɨmbi wɨndɨñ indaukak.’ Manda wolok walan walɨ nek plon e-yout tɨlak?” 18 Wɨndɨñ eñɨpi, nɨsɨñgan e-nandɨñgɨlɨñ, “‘Nain nɨm ombatalak’ manda wolok walan wɨ nɨtek? Nek elak wɨn nɨndɨ nɨm nandɨ-dakleamɨñ.”

19 Tɨmbi endɨ wala nɨ-nandɨnelɨñdok nandumbi, Yesulɨ yambɨ-nandɨ-daklembi enguk, “Nak ñɨndɨñ sanɨt, ‘Nain nɨm ombataumbi, sɨndɨ nombo nɨm nambɨnekalɨñ, tɨmbi nain nɨm ombataumbi, bɨndambo nambɨnekalɨñ.’ Wɨn manda wolok kuseila sɨngan e-nandɨ tañ ba? 20 Manda et walɨ biañgan sɨnɨk. Tɨmbi nak ñɨndɨñ sanlet: nak kɨmbambi, sɨndɨ kut-blamblan embi, mano tɨnekalɨñ, gan kwelalok gɨñgɨtñiilɨ sɨlɨsɨlɨ tɨnekalɨñ. Tɨmbi sɨndok gɨnañjɨ mɨlata sɨnɨk taumbi patnekalɨñ, gan sɨndɨ bɨndambo nambɨmbi, sɨndok nandɨ-mɨlapsɨlok kɨnjannan sɨlɨsɨlɨlɨ inda-samekak.

21 Wɨn tamdɨ gwañgwa tɨkelak wandin inda-samekak. Endok pɨñgɨp gawat tɨndɨlok nainñɨn indalakta tɨmbi gɨnan mɨlata sɨnɨk taumbi patak, gan endɨ gwañgwa tɨkemek, gwañgwan indañmɨlak walɨ sɨlɨsɨlɨ mɨumbi, mɨlap wɨn ip kamalalak. 22 Wɨndɨñgangot nain ñolonda sɨndok gɨnañjɨ mɨlatalak, gan nak bɨndambo bɨ sambambi nambɨnekalɨñ, wolonda walenjɨlɨ bo kɨndem daumbi, sɨlɨsɨlɨlɨ gɨnañjɨ tokñeukak, tɨmbi ama nolɨ sɨndok sɨlɨsɨlɨnjɨ solom tɨkenelɨñdok tuop nɨm. 23 Nain wɨn indaumek, sɨndɨ nepek nolok plon nombo nɨm nak nanɨ-nandɨnekalɨñ. Wɨn biañgan sɨnɨk. Tɨmbi nak ñɨndɨñ sanlet: sɨndɨ nepek no ba nola nokok Bepnala nɨ-nandɨnekalɨñ, wolok tuop endɨ nokok kotna plon samekak. 24 Sɨndɨ nokok kotna plon enda nepek nola nɨm nɨ-nandɨ-ta-bɨñgɨlɨñ. Ale, man ñɨn sɨndɨ kɨndem gɨñgɨnembi, nɨ-nandɨ tɨ-ta-kunekalɨñ, tɨmbi wolok tuopgan inda-samumbi, nandɨ-sɨlɨsɨlɨlɨ gɨnañjɨ tokñeukak.”

Mɨlap kusei kusei indaukak, gan Yesulɨ kwettok gembɨn kolan wɨn ip wɨlɨ pɨñguk

25 Yesulɨ yousɨmbi, ñɨndɨñ enguk, “Nak manda sanɨ-ta-bɨlet wɨn eyout mandalɨñgot sanlɨñgut, gan nain indaumbi, nak manda eñɨpi, eyout manda nombo nɨm sanbetat. Tambo nokok Bepnalok plon indañgan kasat tɨ-sametat. 26 Nain wolonda sɨndɨ nokok kotna plon Bep nɨ-nandɨnekalɨñ. Nak Beptɨ sep kɨmɨlektok nɨ-nandutat wɨndɨñ nɨm sanlet, tambo ñɨndɨñ sanlet: wɨn sɨn en nɨ-nandɨnekalɨñ. 27 Wɨn kusei ñɨndɨñda: sɨndɨ gɨnañjɨlɨ nak nep galk tambi, nak Beptoñnan nanin pɨñgut wɨn nandɨ-kwambɨñ da-kuañda tɨmbi endɨ sep galk tambi, nɨ-nandɨnjɨ nandɨ-samekak. 28 Nak en gɨta pakap kwelan pɨmbi indañgutta, man ñɨn kwet ñɨn bimbi, endoñ undane loupi tɨlet.” 29 Wɨndɨñ eumbi, gwañgwañiilɨ nɨñgɨlɨñ, “Ei! man ip dɨk eyout manda bimbi, manda indañgan nɨnɨlañ wɨn! 30 Man ñɨn nɨndɨ gambɨ-nandamɨñ, wɨn dɨk nepek gɨtɨñgɨtɨk nandɨ-talelañ, tɨmbi nɨndɨ gama nɨm ganɨ-nandɨnambi, dɨk ikan nɨndok nanandɨnɨ ka-nandɨ-daklelañ. Kusei wala tɨmbi nɨndɨ dɨk Kunum Yambattoñnan nanin pɨñguñ wɨn nandɨ-kwambɨñ damɨñ.”

31 Tɨmbi Yesulɨ tambane enguk, “Ba sɨndɨ biañgan ip nandɨ-kwambɨñ da-namañ ba? 32 Nandañ! Nɨm ombataumbi, nain ñɨn ip inda-talelak: nokok kanjɨknailɨ sep kleumbi, sɨndɨ nak nambium, natnañgan palambi, sɨndɨ noñgan noñgandɨ papusenembi, isɨnan pi ña-talenetañ, ganmek nokok Bepnalɨ nakɨta patakta tɨmbi nak natnañgan nɨm paletet. 33 Sɨndɨ nokok gɨnañ kuañda tɨmbi busuk bɨsɨkñat wɨn kasɨleumbi pat-samektok nak manda wɨn sanɨt. Kwelan ñolok mɨlap kusei kusei pat-samlak, gan nak kwelalok gembɨn kolan wɨn ip wɨla pɨñgukta tɨmbi sɨndok sɨmbatsɨ saleun.”

Copyright information for `NIF