John 17

Yesulɨ enla ba gwañgwañiila nɨmolo tɨñguk

Yesulɨ manda wɨn eu taleumbi, kunum gɨnañ deium loumbi, Beula nɨmolo ñɨndɨñ tɨñmɨñguk, “Ambep, nak mɨlap bembi, kɨmbettok nain ip indalak. Dɨk nandɨ-namumbi, nak dɨkok Nɨñañgalɨ kusaka engano wɨn tɨmba inda-dakleuktok dɨk bo nokok kusatna engano wɨn tɨmbɨ inda-dakleukañ. Dɨk ama nep kɨmɨt-klenelɨñdok namguñ, tɨmbi nak kuñgu taletalen nɨmnat enda emettok nandɨñguñ, wala tɨmbi dɨk nak amatam gɨtɨk yambɨ-dɨkñeuttok napɨkuñ. Tɨmbi kuñgu taletalen nɨmnat wolok walan wɨn ñɨndɨñ: endɨ Kunum Yambat sɨsɨnɨk noñgangot dɨk nandɨ-kɨliñ tɨ-gamañ, tɨmbi Yesu Mesia dɨk nanɨ-mukuñ naka nandɨ-kɨliñ tɨ-namañ. Dɨk naka kena tɨmbettok namguñ wɨn gɨtɨk tɨmba taleñguk, tɨmbi telak wolok plon dɨtnalok kusaka engano wɨn kwelan ñolok tɨmba inda-dakleñguk. Ale, Bep, man ñɨn dɨk nandɨ-nambi, natnalok kusatna engano wɨn ñɨndɨñ tɨmbɨ inda-daklewɨn: kwet gama nɨm indañɨlɨmbi, nak dɨkɨta kuñɨpi, nokok pipapatna engano pat-namguk wɨn dɨk bɨndambo naka namumbi pat-namun.

Dɨk kwelan kuañ endoñnan nanin dɨwɨn ep danbi, nokok gwañgwanai kunelɨñdok yapɨkuñ, tɨmbi nak dɨkok kusaka enda enɨ-dakle-semambi, endɨ dɨk nandɨ-kɨliñ tɨ-gamañ. Wɨn endɨ dɨkok gɨñgɨtkai, gan dɨk nakɨta kunelɨñdok yapɨkuñ, tɨmbi nak yambɨ-dɨkñewambi, endɨ dɨkok mandañga kɨmɨt-kle-kumbi, man ñɨndɨñgɨt nambɨ-nandɨ-dakleañ, wɨn dɨk nepek gɨtɨñgɨtɨk namumbi pat-namlak walɨ biañgan dɨkoñnan nanin. Endɨ wɨndɨñ nandɨ-dakleañ, wɨn kusei ñɨndɨñda: dɨk manda naka nanguñ wɨn nak enda enba taleñguk. Ewambi, endɨ nandɨ-dasimbi, nak dɨkoñnan nanin pɨ indañgut wɨn biañgan ka-nandɨ-dakleañ, tɨmbi dɨk nanɨ-mukuñ wɨn ip nandɨ-kwambɨñ da-taleañ.

Nak enda tɨmbi nɨmolo tɨ-gamlet. Nak man ñɨndɨñgɨt kwelan kuañ gɨtɨkta nɨmolo nɨm tɨ-gamlet. Tambo nak ama nin dɨk nokok gwañgwanai kunelɨñdok yapɨkuñ endañgot nɨmolo tɨ-gamlet, wɨn kusei ñɨndɨñda: endɨ dɨkok gɨñgɨtkai sɨnɨk. 10 Wɨn nokok gɨñgɨt kuañ endɨ gɨtɨk dɨkok gɨñgɨtkai, tɨmbi dɨkok gɨñgɨtkai gɨtɨk endɨ nokok gɨñgɨtnai. Tɨmbi endok kuñgunjɨlɨ nokok kusatna engano wɨn tɨmbɨ inda-daklelak. 11 Nak kombɨkan dɨkoñ bɨutat, tɨmbi kwelan ñolok nombo nɨm yousɨmbi kuutat, gan endɨla kwelan yousɨmbi kunekalɨñ.

Bep Giñgi Sɨnɨk nɨtɨ noñgan tamɨk, wɨndɨñgangot endɨ bo noñgan tɨnelɨñdok dɨk nandɨ-nambi, dɨkok gembɨñga naka namguñ walɨ ep kamaiukañ.
12 Nak en gɨta kuñɨpi, dɨk gembɨ namguñ walɨ ep kamaimbi yambɨ-dɨkñe-ta-bɨñgut. Tɨmbi endoñnan nanin no kolandok gɨñgɨt kuñguk en noñgandɨñgot kolañguk, nolii dɨwɨnlɨ nɨm. Wɨn manda youyoulɨn patak walɨ bien tɨmbektok wɨndɨñ indañguk. 13 Ale, nak dɨkoñ bɨupi tɨlet, gan nak nandɨ-sɨlɨsɨlɨ tɨlet wolok tuopgan endɨ bo nandɨ-sɨlɨsɨlɨ tɨnelɨñdok nak kwelan ñolok gamañgot patetta manda gɨtɨk ñɨn enbambi nandañ.

14 Dɨk manda nanguñ wɨn nak enda enɨ-talewambi, endɨ nandɨ-dasiñgɨlɨñ, tɨmbi natna kwet ñolok gɨñgɨt nɨm kulet, wɨndɨñgangot endɨ bo kwet ñolok gɨñgɨt nombo nɨm kuañ, wala tɨmbi kwelalok gɨñgɨt kuañdɨ nandɨ-kunjitta tɨ-semañ. 15 Dɨk kwet ñalinin yapma tɨkeuñdok nɨmolo nɨm tɨ-gamlet. Tambo nak ñɨndɨñ nɨmolo tɨ-gamlet: dɨk ep kamaiumbi, kolan molomdɨ ep tɨmbɨ kolanelɨñdok tuop nɨm. 16 Natna kwet ñolok gɨñgɨt nɨm, wɨndɨñgangot endɨ bo kwet ñolok gɨñgɨt nɨm kuañ. 17 Wɨndɨñda tɨmbi dɨkok mandañgalɨ kusaka sɨsɨnɨk wɨn e-daklelak, walɨ ep tɨmbɨ pañgɨtaumbi, endɨ dɨtnalok gɨñgɨtkaiñgot kunekalɨñ. 18 Dɨk nak kwelan nanɨ-mulɨmbi indañgut, wɨn dɨkok kenañga tɨmbettok. Wɨndɨñgangot nak bo endɨ kwelan enɨ-mut-talelet. 19 Tɨmbi endɨ bo biañgan kuñgunjɨ dɨkok bi-gamnelɨñdok nak dɨkok kenañga tɨmbettok kuñguna dɨkok bi-gam-talelet.”

Nin endɨ Yesu nandɨ-kɨlɨktɨ tɨñmɨnekalɨñ enda nɨmolo tɨñguk

20 Tɨmbi Yesulɨ nɨmolo yousɨm tɨmbi eñguk, “Bep, nak gwañgwanai 11 endañgot nɨmolo nɨm tɨ-gamlet. Tambo nak amatam nin endɨ gwañgwanailok mandanjɨ nandɨmbi, nandɨ-kɨlɨktɨ tɨ-namnekalɨñ, enda bo nɨmolo tɨ-gamlet. 21 Wɨn Bep dɨk nokok gɨnañ palɨmbi, nak dɨkok gɨnañ palambi, nɨtɨ noñgan tamɨk, wɨndɨñgangot endɨ bo noñgan tɨnelɨñdok nak nɨmolo tɨlet. Tɨmbi kwelan kuañ gɨtɨktɨ dɨk wakan nak nanɨ-mukuñ wɨn nandɨ-kwambɨñ danelɨñdok nak nandɨ-kɨlɨktɨ tɨ-namnekalɨñdɨ Bep nɨtok gɨnañ patnelɨñdok nɨmolo tɨlet. 22 Nɨtɨ noñgan tamɨk, wɨndɨñgangot endɨ bo noñgan tɨnelɨñdok nak nandɨ-sembi, dɨk pipapat engano naka namguñ pat-namlak wɨn emambi pat-semlak. 23 Wɨn endɨ noñgan sɨnɨk inda-talembi, noñgan tɨnelɨñdok nak endok gɨnañ palambi, dɨk nokok gɨnañ patañ. Endɨ wɨndɨñgan noñgan tɨnekalɨñ, wolonda kwelan kuañ gɨtɨktɨ ka-nandɨ-daklenekalɨñ, wɨn dɨk wakan nanɨ-mukuñ, tɨmbi dɨk nak nep galk tañguñ, wɨndɨñgangot nak nandɨ-kɨlɨktɨ tɨ-namañ wɨn ep galk tañguñ.

24 Kunum kwet gama nɨm indañɨlɨmbi, dɨk nak nep galk tañguñda tɨmbi pipapat engano wɨn namguñ pat-namlak. Bep, nak ñɨndɨñ indauktok nandɨ-galk talet: amatam nakɨta kunelɨñdok namguñ, endɨ bo natna kuutatnan nakɨta kumbi, nokok pipapat engano wɨn kanekalɨñ. 25 Bep ep tɨndɨn dɨndɨm molom, kwelalok gɨñgɨtñiilɨ dɨka nɨm nandɨ-gamañ, gan nakta nandɨ-kɨliñ tɨ-gamlet, tɨmbi dɨk nanɨ-mulɨmbi indañgut wɨn nokok gwañgwanai ñalɨ ka-nandɨ-tom-taleañ. 26 Nak dɨkok kusaka engano wɨn daut semgut, tɨmbi yousɨmbi daut sem-ta-ñautat. Wɨn dɨk nak nep galk talañ, wɨndɨñgan endɨ bo tambo ep galk tanelɨñdok ba nak en gɨta kuuttok wɨndɨñgan tɨ-semetat.”

Copyright information for `NIF