John 18

Yesulɨ enlok kusal tɨmbɨ inda-dakleuktok kɨm mɨlapi, gwañgwañiiloñ inda-semguk

Yesu tɨkeñgɨlɨñ

(Matayo 26:47-57, Maleko 14:43-53, Luka 22:47-54)

Yesulɨ nɨmolo tɨmbɨ taleumbi, gwañgwañii gɨt pakɨlɨñnan nanin pɨm ñambi, tuk no koi Kitlon wɨn dɨkñembi, oliv komba kena no wandɨñ pakuknan ña tomgɨlɨñ. Endɨ wolok nain asup kɨmɨn tañgɨlɨñda tɨmbi Judas Yesu endok kanjɨkñiilok kɨsɨnan kɨmɨlepi tɨñguk endɨ bo kwet wɨn nandɨñguk. Wɨndɨñda tapma ama biesɨ gɨt Falisi amalɨ tapma ittok kamaikamai ama dɨwɨn enɨ-mukɨlɨñ en wakɨt Romalok mik ama dɨwɨn Judaslɨ ep kiulɨmbi, endɨ tou gɨt sipalak ep pɨndopi, miktok nepenepek epmumbi, Judaslɨ yanañgɨlɨmbi, kwet wolok bɨñgɨlɨñ. Bɨumbi, Yesulɨ nɨtek indañmektok wɨn ikan nandɨ-taleñɨpi, ña ep tɨmbɨ indaumbi enguk, “Sɨndɨ nin lonjañ?” Eumbi tambane nɨñgɨlɨñ, “Yesu Nasalet nanin.” Eumbi enguk, “Wɨn nak ñakan.” (Tɨmbi Judas Yesu kanjɨkñiilok kɨsɨnan kɨmɨkuk endɨ ama wolok boñgɨpsɨnan ikuk.)

Yesulɨ “Wɨn nak ñakan” wɨndɨñ eumbi, wolongan amalɨ nandɨ-sɨlɨkñembi, siñgisiñgilok ñambi, pi pɨ-taleñgɨlɨñ. Wɨndɨñ tɨmbɨmbi, bɨndambo enɨ-nandɨmbi eñguk, “Sɨndɨ nin lonjañ?” Eumbi, “Yesu Nasalet nanin” wɨndɨñ nɨñgɨlɨñ. Eumbi, Yesulɨ tambane enguk, “Wɨn nak ñakan wɨn ikan sanɨt. Wɨndɨñda tɨkap sɨndɨ nak nep lonjañda, notnai ñɨn yambiumbi ñawɨt.” Yesulɨ manda wɨndɨñ eñguk, wɨn endɨ dama Beula ñɨndɨñ nɨñguk walɨ bien tɨmbektok eñguk, “Dɨk ama nakɨta kunelɨñdok namguñ wɨn nak yambɨ-dɨkñewambi, no nɨm paikɨlɨñ.”

10 Tɨmbi Simon Petlolɨ kakit tɨke bɨñguk wɨn tiañeum lambumbi, tapma amalok telak damanjɨ endok kena gwañgwa sɨlanin no koi Malkus endok pawan kɨt dɨndɨm kandañ nanin wɨlalɨm pi pɨñguk. 11 Wɨndɨñ tɨmbɨmbi, Yesulɨ Petlola nɨñguk, “Dɨkok kakitka kwelnan suaeum pɨwɨn. Bepnalɨ engan mɨlap ñɨn kɨmɨt-namguk wɨn nɨtekta tɨmbi nɨm bembet?”

12 Tɨmbi mik ama wakɨt endok telak damanjɨ ba tapma ittok kamaikamai ama endɨ Yesu tɨkembi, kii imbi 13 nañgɨpi, ama no koi Anas endoñ dama ñañgɨlɨñ. Anas endok wembanlok wapai koi Kaiafas endɨ gwɨlat wolonda tapma amalok telak damanjɨ kuñguk. 14 Wɨn Kaiafas en wakan Juda ama biesɨla nanandɨ dama ñɨndɨñ emguk, “Ama noñganlɨñgot amatam gɨtɨktok kɨnjanjɨ kɨmbek wɨn kɨndem.”

Petlolɨ Yesula “Nɨm nandɨñmɨlet” eñguk

(Matayo 26:58,69-70, Maleko 14:54,66-68, Luka 22:55-57)

15 Yesu nañgɨp ñañɨlɨmbi, Simon Petlo gɨt Yesulok gwañgwa no
18:15Yoanelɨ gwañgwa ninda youkuk endɨ enla eñguk.
endɨ siñgi klem ñañgɨmɨk. Tapma amalok telak damanjɨ endok sambaliilɨ gwañgwa no wɨn nandɨñmɨñgɨlɨñ, wala tɨmbi endɨ telak damalok il sañ jimba gɨnañ Yesu kɨndem klem loñguk,
16 gan Petlolɨ telak yama pawan ikuk. Tɨmbi gwañgwa nin telak damanjɨlok sambaliilɨ nandɨñmɨñgɨlɨñ endɨ pɨ ñambi, telak yama kandɨkñe wembela Petlolok plon manda nɨmbɨmbi, yama pɨsalɨmbi, gwañgwa walɨ Petlo nañgɨlɨmbi, gɨnañ loñgɨmɨk. 17 Loumbi, yama kandɨkñe wembe walɨ Petlo nɨ-kañbi eñguk, “Nɨm kañbi, dɨk bo ama wolok gwañgwa no?” Eumbi nɨñguk, “E, nak nɨm.”

18 Sasale tɨñgukta tɨmbi tapma amalok telak damanjɨ endok kena gwañgwa gɨt tapma ittok kamaikamai ama endɨ komba sim ipi, sei-palɨmbi, Petlo endɨ bo boñgɨpsɨnan ña ipi, komba sei-pakuk.

Tapma amalok telak damanjɨlɨ Yesu nɨ-nandɨnandɨ tɨñguk

(Matayo 26:59-66, Maleko 14:55-64, Luka 22:66-71)

19 Tɨmbi Anas tapma amalok telak damanjɨ damañgan pakuk endɨ Yesu nɨ-kañbi, endok gwañgwañiilok plon ba manda e-daut tɨlɨñguk wolok plon nɨ-nandɨnandɨ tɨñguk. 20 Tɨmbi Yesulɨ ñɨndɨñ tambane nɨñguk, “Nak amatam gɨtɨkta indañgan manda engut, wɨn Juda amatam gɨtɨktɨ it kiyaunjɨ gɨnañ ba tapma ilan kɨmɨn tañ wolok nain tuop manda enɨ-daut tɨ-sem-ta-kuñgut, tɨmbi nak kwet sembɨnnan nepek no nɨm eñgut. 21 Wala tɨmbi nekta naka nanɨ-nandɨlañ? Manda enbambi nandɨñgɨlɨñ enda enɨ-kaukañ; endɨ mek nak nek engut wɨn nandañ.” 22 Wɨndɨñ eumbi, kamaikamai ama ñasɨñgan ikɨlɨñ endoñnan nanin nolɨ Yesu timan dai plon wɨpi nɨñguk, “Dɨk tapma amalok telak damanjɨ enda nɨtekta manda wɨndɨñ tambane nɨlañ?” 23 Eumbi tambane nɨñguk, “Manda ewa kamalalakta, wɨn kusei nanɨ-dakleumbi nandɨwa, ba dɨndɨm eletta, dɨk nekta slakan nɨtañ?” 24 Tɨmbi Anaslɨ eumbi, Yesu kii im-bimbin nañgɨp ñambi, tapma amalok telak damanjɨ Kaiafas endoñ ñañgɨlɨñ.

Petlolɨ Yesula ‘Nɨm nandɨñmɨlet’ bɨndambo eñguk

(Matayo 26:71-75, Maleko 14:69-72, Luka 22:58-62)

25 Tɨmbi Simon Petlolɨ komba sei-palɨñɨlɨmbi, nɨ-nandɨmbi eñgɨlɨñ, “Nɨm kañbi, dɨk bo ama wolok gwañgwa no?” Eumbi, e-kɨmɨt-sembɨmbi enguk, “E, nak nɨm.” 26 Tɨmbi tapma amalok telak damanjɨ endok kena gwañgwa no, wɨn ama nindok pawan Petlolɨ wɨlɨ dɨkñeñguk endok wekai dɨptɨ Petlola ñɨndɨñ nɨñguk, “Dɨk oliv komba kena gɨnañ en gɨta kuumbi gambɨt wɨn!” 27 Eumbi, bɨndambo “Wɨn nak nɨm” eumbi, wolongan puputtɨ kɨtɨñguk.

Pilatolɨ Yesu ama wapmañ kuñgunla nɨ-nandɨ tɨñguk

(Matayo 27:1-2,11-14, Maleko 15:1-5, Luka 23:1-5)

28 Kwet salaumbi, Juda ama biesɨlɨ Kaiafaslok il bimbi, pɨm ñambi, Yesu nañgɨpi, kandɨkñe ama Pilatolok ilan ñañgɨlɨñ, gan il gɨnañ nɨm loñgɨlɨñ, wɨn kusei ñɨndɨñda: endɨ Roma ama Pilatolok il gɨnañ loumda, Kunum Yambattok dainan kolambi, Kamaikamai gwɨlattok nanañ sandap wolonda nanelɨñdok tuop nɨm. It gɨnañ nɨm lombi, sañ jimba gɨnañ palɨmbi, 29 Pilatolɨ pɨm, endoñ ñambi, enɨ-nandɨmbi eñguk, “Sɨndɨ ama ñala manda nɨtek embi, kɨt yout tɨñmañ?” 30 Eumbi tambane nɨñgɨlɨñ, “Endɨ kolan tɨndɨ ama nɨm palɨmda, dɨkok kɨkanan slakan nɨm kɨmɨtneñ.” 31 Eumbi, Pilatolɨ enguk, “Tɨkap wɨndɨñda, sɨn en tɨkembi, sɨnlok endɨkñe mandanjɨ kɨmɨt-klembi, manda plon kɨmɨlɨt.” Eumbi, ama biesɨlɨ nɨñgɨlɨñ, “Juda nɨndok endɨkñe mandanɨlɨ en kɨmkɨmlok elak,
18:31Wok Pris 24:16
gan Roma sɨndok endɨkñe mandanjɨlɨ nɨndɨ sep lapɨpi, wɨndɨñ tɨneñdok kɨmɨsip patak.”
32 Juda ama biesɨlɨ Pilatola wɨndɨñ nɨñgɨlɨñ, walɨ tɨmbɨ inda-dakleñguk, wɨn Yesulɨ damañgan kɨmkɨm nɨtein kɨmbektok e-dakleñguk, manda walɨ bien tɨmbep tɨñguk.

33 Tɨmbi kandɨkñe Pilatolɨ ama biesɨlok mandanjɨ nandɨ-talembi, kandɨkñe amalok it gɨnañ undane lombi, Yesu kɨtɨñmum bɨumbi nɨ-nandɨmbi eñguk, “Ba dɨk ñakan Juda amatamdok ama wapmañjɨ ba?” 34 Eumbi tambane nɨ-nandɨñguk, “Ba dɨk manda wɨn dɨtnalok nanandɨñgala elañ, ba dɨwɨndok manjɨ klembi elañ?” 35 Eumbi nɨñguk, “Natna Juda ama nɨm, wala tɨmbi dɨkok kusaka nɨtek nandɨ-gamet? Wɨn dɨtnalok amatamgai gɨt tapma ama biesɨlɨ gepbi, nokok kɨtnanan gapɨkañ. Dɨk nɨtek sɨnɨk tɨñguñ?” 36 Eumbi tambane nɨñguk, “Nokok ama wapmañ kuñguna wɨn kwet ñolok nɨm. Wɨn kwet ñolok palɨmda, nokok kena gwañgwanailɨ kanjɨknai mik tɨ-semumbi, endɨ nɨtek plon nepbi, Juda ama biesɨlok kɨsɨnan napɨtnelɨñ? Gan nokok ama wapmañ kuñguna wɨn kwet ñolok nɨm.”

37 Tɨmbi Pilatolɨ nɨñguk, “Wɨndɨñda dɨtna ama wapmañ wɨndɨñ elañ ba?” Eumbi tambane nɨñguk, “Naka ama wapmañ nanlañ wɨn dɨndɨm elañ. Wɨn kusei biañgan sɨsɨnɨk wɨn e-dakle kena tɨmbettok menalɨ napmɨumbi, kwelan indañgut. Tɨmbi nin endɨ kusei biañgan sɨsɨnɨk wɨn tɨke-kwambɨñ dalok nandɨ-galk tañ gɨtɨk endɨ nokok mandana nandɨmbi nandɨ-dasiañ.” 38 Eumbi, Pilatolɨ nɨñguk, “Kusei biañgan sɨsɨnɨk wɨn nek sɨnɨk?”

Pilatolɨ Yesulok kolan no nɨm tɨmbɨ indañguk, ganmek kɨmbektok eu taleñguk

(Matayo 27:15–31; Maleko 15:620; Luka 23:1325)

Tɨmbi Pilatolɨ bɨndambo pɨmbi, Juda amatamdoñ ñambi enguk, “Nakta endok kolan no nɨm tɨmba indalak.
39 Gan nak sɨndok ep tɨndɨnjɨ no kɨmɨt-klembi, Kamaikamai gwɨlat tuop ama no it kwambɨñ gɨnañ nanin sɨndok pa pɨsat-samlet, wala tɨmbi sɨndɨ nak ama ñɨn Juda amatamdok ama wapmañjɨ nɨnɨn en pɨsat-samettok nandañ ba?” 40 Wɨndɨñ eumbi, endɨ kwawañganembi, tambane nɨñgɨlɨñ, “Nɨm yañ! Barabas kak pɨsat-nɨmɨñ!” Barabas wɨn endɨ ama piñpiñen nin Roma ama mik tɨ-semlɨñguk.
18:40Maleko 15:7


Copyright information for `NIF