John 2

Yesulok mandan ba kundil walɨ endɨ Kunum Yambattok Nɨñañ wɨn tɨmbɨ inda-dakleñguk

Yesulɨ tuk tɨmbɨm wain indañguk

Kena nain tɨpet taleumbi, Galili kwelan it kwet no koi Kana wandɨñ ama nolɨ kɨkokot tɨmbi, nanañ sina wopum tɨñguk. Yesu meñlɨ wandɨñ pakuk, tɨmbi Yesu gɨt gwañgwañii bo enɨ-tiañeum bɨmbi, wandɨñ pakɨlɨñ. Pakap, wain tuk taleumbi, Yesu meñlɨ Yesula ñɨndɨñ nɨñguk, “Wain ememlok wɨn ip talek.” Eumbi tambane nɨñguk, “Me, wɨn nokok nepek nɨm. Kusatna tɨmba inda-daklelok nain wɨn gama nɨm indak.” Eumbi, Yesu meñlɨ it wolok kena gwañgwala ñɨndɨñ enguk, “Endɨ nepek no sanbɨmbi, wolok tuop tɨnekalɨñ!”

Tɨmbi it wolok gɨnañ kawat kambot tuknat kɨt tombon, tombon noñgan pakuk, noñgan noñgan wolok wopum wɨn 80 ba 120 lita, wolok tuop. Wɨn Kunum Yambattok dainan tɨ-jamilan tɨndɨlok Juda amatamdɨ tuk walɨ kɨsɨ kesɨsɨ, nepek dɨwɨn wakɨt wɨlɨkañgɨlɨñ. Tɨmbi Yesulɨ kambot wɨn kañbi, kena gwañgwala enguk, “Kambot ñɨ pakañ wɨn tuk gɨt-talewɨt!” Eumbi, kambot gɨtɨk wɨn gɨlɨm man plon tokñe-taleumbi enguk, “Ale, tuk lakat no kambot gɨnañ nanin gɨpi, nanañ kandɨkñe amaloñ tɨke ñawɨt!” Eñguk wolok tuop tɨke ñambi, nanañ kandɨkñe amala mɨumbi, tuk walɨ ikan wain indañguk wɨn nakanaka tɨñguk. Nakanaka tɨmbi, wain tuk wɨn denanin wɨn nɨm nandɨñguk, wɨn kena gwañgwa gɨkɨlɨñ endɨñgot nandɨñgɨlɨñ, wala tɨmbi kandɨkñelɨ ama kɨkokot tɨñguk wɨn kɨtɨñmɨmbi 10 nɨñguk, “Kɨmɨn beu gɨtɨktɨ wain tuk kɨndem wɨn dama danbi, yoksiila emum nam, kamakama tɨmbɨmbi, wain kolan siñgimek danbi pa emañ. Gan dɨk wain tuk kɨndem tɨke-kimbɨñ dambi, kombɨtmek tɨke bɨlañ.”

11 Yesulɨ Galili kandañ, Kana it kwelan tuk tɨmbɨ wain indañguk walɨ endok jimba kundil dama sɨsɨnɨk. Kundil wɨn tɨñɨpi, enlok kusal engano wɨn tɨmbɨ inda-dakleumbi, gwañgwañiilɨ kañbi nandɨ-kwambɨñ dañgɨlɨñ.

12 Sina walɨ taleumbi, Yesu meñ kwayañii ba gwañgwañii endɨ Kapaneam it kwelan ña tombi, sandap nɨtepekgot yakan wandɨñ pakɨlɨñ.

Yesulɨ Beulok il giñgiñgan nɨm tɨñgɨlɨñda ep kle-kokuk

(Matayo 21:12-13, Maleko 11:15-17, Luka 19:45-46)

13 Juda amatamdok Kamaikamai gwɨlat walɨ indaup tɨmbɨmbi, Yesulɨ gwañgwañii gɨta Jelusalem lo ñañguk. 14 Ña tombi, tapma it sañ jimba gɨnañ lombi yambɨñguk, wɨn ama dɨwɨndɨ tapmalok makauk wakɨt sipsip ba mambaip tualok ep bɨ yapɨkɨlɨñ, tɨmbi ama dɨwɨndɨ mɨnem walan kusei kusei tombo mɨñ kena tɨ-pakɨlɨñ.
2:14Ama mɨnem tombo mɨñ kena tɨañgɨlɨñ endɨ amatamdok mɨnem tɨkembi, wolok kɨnjan tapma ittok mɨnem emumbi, amatamdɨ walɨ tapmalok gaut tuañgɨlɨñ ba tapɨkot kɨmɨkɨlɨñ.
Yesulɨ wɨn yambɨmbi,
15 toa no binjaneum gɨlɨm daumbi, ama wakɨt makauk ba sipsip gɨtɨk wɨn tapma it sañ jimba gɨnan nanin yandɨp kleum poña-taleumbi, ama mɨnem tombo mɨñ kena tɨ-pakɨlɨñ endok mɨnem kwandainjɨ gɨtɨk wɨn wɨlɨ papuseneumbi, endok kɨmɨkɨmɨtsɨ ep tambokuk. 16 Tɨmbi endɨ ama mambaip tualok kɨmɨkɨlɨñ wɨn enombɨmbi eñguk, “Ei! Nepenepek gɨtɨk ñɨn platikan mep ña-talewɨt, tɨmbi nokok Bepnalok il ñɨn tɨmbɨm kɨmɨlɨ tua it sɨlanin inda-ta-bɨlak, wɨndɨñ nombo nɨm tɨnekalɨñ!” 17 Wɨndɨñ eumbi, gwañgwañiilɨ plofet manda no Kap nolok gɨnañ youyoulɨn patak wɨn nandɨ-sɨwɨkɨlɨñ. Manda wolok gɨnañ Mesialɨ Kunum Yambatta ñɨndɨñ nɨñguk, “Nak dɨkok ika tɨke-kimbɨñ dambi, it walɨ giñgi sɨnɨk palektok gɨñgɨneletta tɨmbi kuñguna kolaukak.”
2:17Kap 69:9


18 Yesulɨ tapma ilan wɨndɨñ tɨñgukta tɨmbi Juda ama biesɨlɨ nɨmbi eñgɨlɨñ, “Dɨk jimba kundit nɨtek tɨmbɨmbi ka-dakleamɨñ, wɨn Kunum Yambattɨ tapma it kandɨkñe kena wandin tɨndɨlok ganbɨ taleñguk?” 19 Eumbi tambane enguk, “Sɨndɨ Kunum Yambattok il ñɨn wialɨmbi, sandap tɨpet gɨt no wolok gɨnañnan nak bɨndambo mamba ilekak.” 20 Eumbi nɨñgɨlɨñ, “Akai! Nɨndɨla tapma it ñɨn gwɨlat 46 gɨnañnan kɨndit-ta-bamɨñ, gan dɨkta sandap tɨpet gɨt no wolok gɨnañnan mambɨ ilepi elañ ba?” 21 Gan Yesulɨ tapma itta sɨnɨk nɨm eñguk, tambo endɨ enlok pɨñgɨula eñguk. 22 Tɨmbi Kunum Yambattɨ en kɨmnan nanin tɨmbɨ mɨlakuk, wolok siñgi kandañ gwañgwañiilɨ manda wɨn eñguk wɨn nandɨ-sɨwɨpi, Mesialok mɨlamɨlat plon manda youyoulɨn patak wakɨt manda Yesu en eñguk wɨn nandɨ-kwambɨñ dañgɨlɨñ.

Yesulɨ amatam gɨtɨktok kusasɨ nandɨ-talelak

23 Yesulɨ Kamaikamai gwɨlatta Jelusalem it kwelan palɨñɨpi, jimba kundit asup tɨmbɨmbi, amatam asuptɨ wɨn kañgɨlɨñda tɨmbi en wɨn Mesia sɨnɨk wɨn nandɨ-kwambɨñ dañgɨlɨñ. 24 Gan Yesu endɨla amatamdok nanandɨnjɨ plon nɨm panjañganeñguk, 25 wɨn kusei ñɨndɨñda: amatam gɨtɨk endɨ nɨtein wɨn Yesu en nandɨ-kɨliñ eñguk, tɨmbi endok gɨnañ nanandɨnjɨ yambɨ-nandɨ-dakle-taleñgukta tɨmbi, nɨsɨlok kusasɨ plon nimbek nolɨ Yesula nanandɨ mɨuktok tuop nɨm.

Copyright information for `NIF