John 20

Yesulok dalandan sum gɨnañ nɨm pakuk

(Matayo 28:1-10, Maleko 16:1-8, Luka 24:1-12)

Kena nain kusei kɨmɨkɨmɨlɨnan kwet gama nɨm salañɨlɨmbi, Malia Makdala nanin endɨ Yesulok sumnan ñambi kañguk, wɨn kawat sum telak yama masimasipmɨn wɨn tɨke lo tambon kɨmɨlɨm pakuk. Wɨndɨñ kañbi, woñep ñambi, Simon Petlo gɨt gwañgwa no Yesulɨ gɨnañlɨ tɨke-kasɨlelɨñguk endoñ ñambi enguk, “Wopumdok dalandan sumnan nanin tɨke ñambi, delok kɨmɨlɨm patak wɨn nɨndɨ nɨm nandamɨñ.”

Wolongan Petlo gɨt nol endɨ iset bimbi, sumnan ñandepi yakan woñep ñañgɨmɨk, gan nol walɨ Petlo maklembi, dama sumnan tomguk. Tombi, telak yama pawan mumuñembi, gɨnañ deium loumbi, sandum Yesulok dalandan tɨmɨtɨmɨlɨn wɨn kañguk, gan gɨnañ nɨm loñguk. Tɨmbi Simon Petlolɨ siñgi klem bɨ tombi, sum gɨnañ lombi kañguk, wɨn Yesulok kwel kɨnjannan sandumlɨñgot pakuk. Sandum no endok kumbam imimɨn walɨ dɨwɨn no gɨt nɨm pakuk. Tambo sandum wɨn engan kwasanembi, giñgiñgan kɨmɨlɨm pakuk. Tɨmbi gwañgwa dama sumnan tomguk endɨ wɨndɨñgot gɨnañ lombi, nepenepek gɨtɨk wɨn kañbi, Yesu mɨlakuk wɨn nandɨ-kwambɨñ dañguk. (Nain wolonda endɨ Kunum Yambattok mandanlɨ Mesialɨ kɨmnan nanin mɨlalektok elak wɨn gama nɨm nandɨ-tomgɨlɨñ.)

Yesulɨ Malia Makdala nanin endoñ indañguk

(Maleko 16:9-11)

10 Tɨmbi gwañgwa tɨpet endɨ isetnan undane ñañgɨmɨk, 11 gan Malia Makdala nanin endɨ sumnan undane bɨ tom papi, pawan ipi, kut-blamblan eñguk. Tɨñɨpi mumuñembi, sum gɨnañ deium loumbi, 12 eñalo tɨpet dasindasinjet satnin wɨn yambɨñguk. Endɨ Yesulok kwel kɨnjannan pipakɨmɨk, nolɨ kumbam kandañ pilɨmbi, nolɨ kesɨi kandañ pipakuk. 13 Pipapi nɨñgɨmɨk, “Tam, dɨk neta kut-blamblan elañ?” Eumbi enguk, “Nokok Wopumnalok dalandan tɨke ñam, delok kɨmɨlɨm patak wɨn nɨm nandɨlet.” 14 Wɨndɨñ eñɨpi undanembi, Yesu siñgi kandañ ilɨmbi kañguk, gan endɨ en gama nɨm ka-nandɨ-tomguk. 15 Tɨmbi Yesulɨ nɨ-kañbi eñguk, “Tam, dɨk neta kut-blamblan elañ? Ba ninda lonjɨlañ?” Nɨ-kaumbi, Malialɨ “Kena kandɨkñe ama kalet” wɨndɨñ nandɨmbi nɨñguk, “Ama wopum. Tɨkap dɨk ñalɨ tɨke ñañañda, nanbɨ nandɨmbi, dɨk kwet delok kɨmɨlañnan ñambi, natna tɨke ñam kɨndit tapliutet.”

16 Tɨmbi Yesulɨ Malialok koi kɨtɨumbi, endɨ tɨkɨle ka-nandɨ-tombi, Juda mandanjɨnan “Rabonai” nɨñguk. (Wɨn nɨnɨlok mandanɨnan ‘Nokok nandautna’.) 17 Malialɨ Yesula wɨndɨñ kɨtɨmbi, tɨke-kaumbi, Yesulɨ nɨñguk, “Nambɨk bi! Nak gama Bepnaloñ nɨm undane loñgut, wala tɨmbi nombo nɨm nep kawɨñ. Dɨk nokok kwayanailoñ
20:17Yesulɨ enlok kwayañiila eñguk, wɨn endɨ gwañgwañiilok plon e-yout tɨñguk.
ñambi, ñɨndɨñ enbekañ, ‘Wɨn nokok Betna gɨt sɨndok Bepsɨ, nokok Yambatna gɨt sɨndok Yambatsɨ, nak endoñ undane loupi tɨlet.’”
18 Tɨmbi Malia Makdala nanin endɨ Yesulok gwañgwañiiloñ ña tombi enguk, “Nak Wopum ip kat” embi, Yesulɨ manda nɨñguk wɨn wakan kasat tɨ-semumbi nandɨñgɨlɨñ.

Yesulɨ gwañgwañiiloñ inda sembɨ tɨ-semguk

(Matayo 28:16-20, Maleko 16:14-18, Luka 24:36-49)

19 Kena nain kusei kɨmɨkɨmɨlɨnan sandap wolonda kwet kɨlɨm eumbi, Yesulok gwañgwañiilɨ kɨmɨn tɨ-pakɨlɨñ. Endɨ Juda ama biesɨla mɨsɨñgɨlɨñda tɨmbi it yama kekak tɨ sip kwambɨñ da-talembi pakɨlɨñ. Palɨñɨlɨmbi, Yesu en boñgɨpsɨnan indam ipi enguk, “Busuk pat-samun.” 20 Wɨndɨñ e-talembi, enlok kii bim tɨpet wakɨt bambau gilɨn daut semumbi, endɨ Wopum en wakan wɨn ka-nandɨ-tom sɨnɨk tambi, sɨlɨsɨlɨlɨ tokñe-semguk. 21 Tɨmbi Yesulɨ bɨndambo enguk, “Busuk pat-samun. Beptɨ nak nanɨ-mukuk, wɨndɨñgangot nak bo sɨndɨ sanɨ-mutet.” 22 Wɨndɨñ e-talembi, man woñlɨ ep pendɨpi enguk, “Sɨndok gɨnañjɨ gɨnañ Dɨndɨm Woñ kasɨlewɨt! Kasɨle-talemek, 23 Woñ walɨ daut samlak, wɨn Kunum Yambattɨ ama nolok yomɨn biñmɨñguk ba nɨm, tɨmbi wolok tuop sɨndɨ amatamda kɨndem ñɨndɨñ enɨ-dakle-semnekalɨñ, ‘Yomjɨlok mɨlap wɨn wiat-taletalen,’ ba ‘Yomjɨlok mɨlap wɨn kɨmɨlɨm pat-samlak.’”

24 Yesulɨ inda-semguk wolonda endok gwañgwañii 12 endoñnan nanin no koi Tomas (koi no Didimus) endɨ nolii gɨt nɨm pakuk. 25 Nɨm pakukta, endok noliilɨ ñɨndɨñ nɨñgɨlɨñ, “Nɨndɨ Wopum kañgɨmɨñ!” Gan endɨ enguk, “Tɨkap nak dautnalɨ biliñdok gil endok kii bim plon nɨm kautat, tɨmbi kɨtna nɨñañlɨ kii bim wandan gɨnañnan nɨm suaeutat, tɨmbi bambau wanda wɨn nɨm tɨke-kautatta, sɨndɨ nek eañ wɨn nak nɨm sɨnɨk nandɨ-kwambɨñ dautat.”

26 Sande noñgan taleumbi, gwañgwalɨ bɨndambo it gɨnañnan kɨmɨn tɨmbɨmbi, Tomaslɨ en gɨta yakan pakɨlɨñ. Endɨ yama kekak tɨ sip kwambɨñ da-talembi pakɨlɨñ, ganmek Yesulɨ bɨndambo boñgɨpsɨnan bɨ indam ipi enguk, “Busuk pat-samun.” 27 Wɨndɨñ eñɨpi, Tomasla kii bim daulɨmɨmbi nɨñguk, “Kɨka nɨñañ kɨtna gil plon kɨmɨpi, kɨtna ka! Tɨmbi kɨka kot suapi, nokok bambatna tɨke-nandɨ! Dɨk nandɨ-bendɨ nombo nɨm tɨmbekañ, tambo nak kaik patet wɨn nandɨ-kwambɨñ daukañ!” 28 Eumbi tambane nɨñguk, “Dɨk nokok Wopumna gɨt Yambatna.” 29 Eumbi, Yesulɨ nɨñguk, “Ba dɨk nambɨlañda tɨmbi nandɨ-kɨlɨktɨ tɨ-namlañ ba? Nin endɨ nɨm nambañ, gan wandingan embi nandɨ-kɨlɨktɨ tɨ-namañ, endɨ Bepnalok dainan amatam dɨwɨn yapma kle pakañ.”

Kusei nekta pepa ñɨn youyoulɨn patak

30 Yesulɨ gwañgwañiilok dausɨnan jimba kundit dɨwɨn asupgan tɨñguk, gan wɨn pepa ñolok gɨnañnan nɨm youyoulɨn patak. 31 Gan kundit youyoulɨn patak walɨ kusei ñɨndɨñda youyoulɨn: sɨndɨ manda ñɨn pinat nandɨ tɨmbi, Yesu en Mesia, Kunum Yambattok Nɨñañ, wɨn nandɨ-kwambɨñ danekalɨñ, tɨmbi nandɨ-kwambɨñ dañɨpi, endok gɨñgɨtñii kuañda tɨmbi kuñgu sɨsɨnɨk wɨn kasɨlenekalɨñ.

Copyright information for `NIF