John 21

Yesulɨ tuk guañ baliliñnan gwañgwañiiloñ inda-semguk

Yesulɨ gwañgwañiiloñ dama Jelusalem inda-semguk, wolok siñgi kandañ endɨ bɨndambo Galili kwelan tuk guañ koi Taibelias wolok inda-semguk. Wɨn ñɨndɨñ: Simon Petlo, Tomas (endok koi no Didimus) gɨt Natanael Kana it kwet Galili kwelan nanin, wakɨt Sebedilok nɨñañiit tɨpet ba Yesulok gwañgwañiit tɨpet no yakan kɨmɨn tɨ-pakɨlɨñ. Palɨñɨlɨmbi, Simon Petlolɨ noliila enguk, “Nak mɨkbalak lolonjɨla ñautet.” Eumbi nɨñgɨlɨñ, “Nɨndɨ dɨkɨta yakan ñanetamɨñ.” Wɨndɨñ embi, walinin pɨm ñambi, kɨkeñ plon lom ñambi, mɨkbalak lɨk tiatia kena tɨñgɨlɨñ, gan tim ombap wolonda mɨkbalak no nɨm epgɨlɨñ.

Kwet salaup tɨmbɨmbi, gwañgwañiilɨ Yesu kɨnanjatnan palɨmbi kañgɨlɨñ, gan endɨ en Yesu wɨn nɨm ka-nandɨ-tomgɨlɨñ. Tɨmbi Yesulɨ kɨtɨ-sembi enguk, “Notnai! Ba sɨndɨ mɨkbalak no nɨm epmɨlɨñ ba?” Eumbi, “Nɨm epmamɨñ” wɨndɨñ nɨmbɨmbi, endɨ enguk, “Ale. Lɨksɨ kɨkeñ kɨt dɨndɨm kandañ kolɨ pɨumbi epnetañ.” Eumbi, endɨ bɨndambo lɨk wɨn kolɨ pɨumbi, mɨkbalak asup epgɨlɨñda tɨmbi lɨk wɨn tiañeum kɨkeñ plon lambɨlambɨlok tuop nɨm.

Wolongan Yesulɨ gwañgwa gɨnañlɨ tɨke-kasɨleañguk endɨ Petlola ñɨndɨñ nɨñguk, “Wɨn Wopum engan!” Simon Petlolɨ manda “Wopum” wɨndɨñ nandɨmbi, dasindasin kiundɨp biñguk wɨn tɨke dasimbi, Yesuloñ ñaupi, tuk guañ gɨnañ dɨkokuk. Tɨmbi gwañgwa dɨwɨndɨ Petlo kɨkeñ plon klembi, mɨkbalak lɨk tokñetokñen wɨn tiañembi, kɨnanjatnan bɨ tomgɨlɨñ. Kwet wɨn mayañgan sɨnɨk nɨm, 100 mita ba nɨtek wolok tuop. Kɨnanjatnan pɨmbi, komba dɨ-papal kañgɨlɨñ, tɨmbi komba galk plon mɨkbalak wakɨt plaua nanañ dɨwɨn palɨmbi kañgɨlɨñ. 10 Tɨmbi Yesulɨ enguk, “Mɨkbalak kombɨkan epmɨlɨñ dɨwɨn ep bɨwɨt!” 11 Eumbi, Simon Petlolɨ kɨkeñ plon lombi, mɨkbalak lɨk tiañeumbi, tuk pawan kɨnanjatnan lambɨñguk. Mɨkbalak wopum sɨnɨk 153 gɨtɨk walɨ pɨ lɨk tɨmbɨ tokñeñgɨlɨñ, ganmek lɨk walɨ nɨm blañganeñguk.

12 Tɨmbi Yesulɨ bɨm, nanañ nanelɨñdok enguk. Gwañgwañiilɨ en Wopum wɨn ip nandɨñmɨñgɨlɨñda tɨmbi, endɨ gɨtɨk walɨ “Dɨk nin?” wɨndɨñ nɨ-nandɨnep mɨsɨñgɨlɨñ. 13 Tɨmbi Yesulɨ bɨmbi, plaua wakɨt mɨkbalak epbi, emumbi nañgɨlɨñ.

14 Yesulɨ kɨmnan nanin mɨlakuk wolok siñgi kandañ endɨ gwañgwañiiloñ wɨndɨñ inda-semumbi, nain tɨpet gɨt no tɨñguk.

Yesulɨ Petlola endok gɨñgɨtñii yambɨ-dɨkñeuktok nɨñguk

15 Nanañ nanbɨ taleumbi, Yesulɨ Simon Petlo nɨ-nandɨmbi eñguk, “Simon Yoanelok nɨñañ, dɨk nokok gwañgwanai dɨwɨn ñɨn yapma klembi, gɨnañgalɨ nak nep kasɨle-sɨnɨk talañ ba?” Eumbi nɨñguk, “Tɨmbi, Wopum, nak gɨnañnalɨ dɨk gep kasɨlelet wɨn dɨk ip nandɨlañ.” Wɨndɨñ eumbi, Yesulɨ enlok gɨñgɨtñiilok plon Petlola ñɨndɨñ nɨñguk, “Nokok sipsip nɨñanai ep towi tɨ-ta-kuukañ.”

16 Tɨmbi bɨndambo nɨ-nandumbi, nain tɨpet tɨñguk, “Simon Yoanelok nɨñañ, dɨk gɨnañgalɨ nak nep kasɨle-sɨnɨk talañ ba?” Eumbi nɨñguk, “Tɨmbi, Wopum, nak gɨnañnalɨ dɨk gep kasɨlelet wɨn dɨk ip nandɨlañ.” Wɨndɨñ eumbi nɨñguk, “Nokok sipsipnai yambɨ-dɨkñe tɨ-ta-kuukañ.”

17 Tɨmbi bɨndambo nɨ-nandumbi, nain tɨpet gɨt no tɨñguk, “Simon Yoanelok nɨñañ, dɨk gɨnañgalɨ nak nep kasɨlelañ ba?” Yesulɨ “Dɨk gɨnañgalɨ nak nep kasɨlelañ ba?” wɨndɨñ eumbi, nain tɨpet gɨt no tɨñgukta tɨmbi, Petlolɨ gɨnañ kolaumbi nɨñguk, “Wopum, dɨk nepek gɨtɨk ip nandɨ-talembi, nak gɨnañnalɨ dɨk gep kasɨlelet wɨn nambɨ-nandɨlañ.” Eumbi, Yesulɨ nɨñguk, “Nokok sipsipnai ep towi tɨ-ta-kuukañ. 18 Wɨn biañgan tɨmbekañ.

Tɨmbi nak ñɨndɨñ ganba nandɨ. Dɨk sim plon papi, dɨtnañgan bɨñgwɨlap tembi, delok ñaupi nandɨlɨñguñ wolok tuopkan samasamakgan ñalɨñguñ, gan dɨk gɨlɨk tɨmbekañ nain wolonda dɨk kɨka tɨke-loumbi, nimbek nolɨ gep topmbi, kwet nɨm ñañalok nandɨ-galk talañnan ganañgɨlɨmbi ñaukañ.”
19 (Yesulɨ wɨndɨñ embi, Petlolɨ Kunum Yambattok koi gɨñgɨt mɨuktok telak nɨtek plon kɨmbekak wɨn tɨmbɨ inda-dakleñguk.) Tɨmbi yousɨmbi, ñɨndɨñ nɨñguk, “Dɨk nak nep kle-kuukañ.”

Pepa ñɨn youkuk endok mandan

20 Tɨmbi Petlolɨ tambanem kañguk, wɨn Yesulɨ gwañgwa nin gɨnañlɨ tɨke-kasɨleñguk endɨ ep klem bɨñguk. (Endɨ gwɨlattok nanañ yakan na-pakɨlɨñ, wolonda gwañgwa walɨ wakan Yesulok plon panjañganembi nɨ-nandɨmbi eñguk, “Wopum, wɨn nindɨ sɨnɨk dɨk kanjɨkkailok kɨsɨnan gapɨlekak?”) 21 Petlolɨ gwañgwa wɨn kañbi, Yesu nɨ-nandɨmbi eñguk, “Wopum, ama ñolok kandañ nɨtek indañmekak?” 22 Eumbi nɨñguk, “Tɨkap nak undanem bɨ tombetat, endɨ wolok tuop yousɨmbi kuuktok nandɨñmetta, walɨ dɨkok nepek nɨm. Dɨkta nak nep kle-kuukañ.”

23 Tɨmbi manda walɨ Yesu kɨmɨt-kle-kuañgɨlɨñ endok boñgɨpsɨnan sapakñeumbi, ama walɨ nɨm kɨmbekak wɨndɨñ nandɨñgɨlɨñ. Gan Yesulɨ Petlola ñɨndɨñ nɨm nɨmbi eñguk, “Gwañgwa walɨ nɨm kɨmbekak.” Tambo endɨ ñɨndɨñgot eñguk, “Tɨkap nak undanem bɨ tombetat, endɨ wolok tuop yousɨmbi kuuktok nandɨñmetta, walɨ dɨkok nepek nɨm.”

24 Gwañgwa walɨ wakan nepek gɨtɨk wolok gembɨn ipi, ñolok yout-talelak. Tɨmbi nɨndɨ mandan youkuk wala nandɨna biañgan sɨnɨk tɨlak.

25 Yesulɨ kundit kusei kusei asup dɨwɨn no wakɨt tɨñguk. Tɨmbi nak ñɨndɨñ nandɨlet: nɨndɨ kundit gɨtɨñgɨtɨk wɨn youtnamda, pepa asup sɨnɨk indaumbi, nɨndɨ kwet tuop tuop pepa gɨtɨk wɨn kɨmɨtneñdok kwet lonjɨneñ.

Copyright information for `NIF