John 3

Kuñgu taletalen nɨmnat wolok kusei wɨn Yesu en wakan

It kiyau wopum Juda amatam yambɨ-dɨkñeñgɨlɨñ, endoñnan nanin Falisi ama no koi Nikodemus. Endɨ tim nola Yesuloñ bɨmbi nɨñguk, “Endaut. Nɨndɨ gambɨ-nandɨ-dakleamɨñ, wɨn Kunum Yambattɨ dɨk endaut kuuñdok ganɨ-mupi, dɨkɨta patak. Neta, jimba kundit dɨk pa tɨlañ, wandin wɨn ama nolɨ nɨsɨlok gembɨnjɨ plon tɨnelɨñdok tuop nɨm.” Eumbi, Yesulɨ tambane nɨñguk, “Wɨn biañgan sɨnɨk. Tɨmbi Kunum Yambattok kandañ nak ñɨndɨñ ganba: tɨkap ama nolɨ indainda komblin bɨndambo nɨm indaukta, endɨ endok gɨñgɨt indauktok tuop nɨm.” Eumbi, Nikodemuslɨ nɨ-nandɨmbi eñguk, “Akai, ama gɨlɨktɨ indainda komblin wɨn telak nɨtek plon tuop indauk? Endɨ meñlok sɨmbai gɨnañ bɨndambo pɨumbi, meñlɨ apmektok tuop nɨm bek.” Eumbi, Yesulɨ tambane nɨñguk, “Wɨn biañgan sɨnɨk. Nak ñɨndɨñ ganba nandɨ: tɨkap Kunum Yambattɨ tuk wakɨt Woñɨnlɨ ama nɨm tɨmbɨ kaiktaumbi, indainda komblin indaukta, endɨ Kunum Yambattok gɨñgɨt indauktok tuop nɨm. Wɨn amalok pɨñgɨu gwɨlap wɨn enlok meñ beuloñnan nanin, tɨmbi gɨnañ tiptok kuñgu sɨsɨnɨk wɨn Dɨndɨm Woñloñnan nanin.

Nak ‘Sɨndɨ indainda komblin indanelɨñdok’ ganɨt, wala nandɨ-gɨtɨñgɨtɨp nɨm tɨmbekañ. Sasalelɨ enlok nanandɨn klembi, pendɨp ñalak. Walɨ denanin bɨmbi delok ñalak wɨn dɨk nanduñdok tuop nɨm, dɨk gɨñgɨlɨñgot pa nandɨlañ. Wɨndɨñgangot Dɨndɨm Woñdɨ telak nɨtek plon amala kuñgu sɨsɨnɨk wɨn mɨumbi, komblin indalak, wɨn ama nolɨ kauktok ba nandɨ-dakleuktok tuop nɨm.” Nikodemuslɨ nɨ-nandɨmbi eñguk, “Woñdɨ kuñgu sɨsɨnɨk mɨlak walɨ nɨtek indauk?” 10 Eumbi tambane nɨñguk, “Dɨk Islael amatamdok endautsɨ loloñ, gañgan nepek wɨn nɨm nandɨ-daklelañ bek? 11 Biañgan ñak. Nak ñɨndɨñ ganba: nɨndɨ nepek nandɨ-kɨliñ eamɨñ wolok plon manda eamɨñ, ba nepek dautnɨlɨ kañgɨmɨñ wolok gembɨn ikamɨñ, gan sɨndɨ nɨndok mandanɨ nɨm pa nandɨ-dasiañ. 12 Nak nepek kwelan ñolok indañ wolok plon kasat tɨ-samgut, gan sɨndɨ nokok mandana nɨm nandɨ-kwambɨñ dañda tɨmbi, nɨtek plon pañgɨtambi, nepek kunum gɨnañ indañ wɨn sanbam nandɨ-kwambɨñ danelɨñ? 13 Ganmek sɨndoñnan nanin ama nolɨ kunumdok nepek ka-nandɨlok wandɨñ no nɨm loñgɨlɨñ. Nɨm. Nak Ama Sɨsɨnɨk noñganlɨñgot kunum gɨnañ kukap, kwelan ñolok pɨñgutta tɨmbi kunumdok nepek gɨtɨk wɨn nandɨ-talelet.

14 Tɨmbi nak nandɨ-kɨlɨktɨ tɨ-namañdɨ kuñgu taletalen nɨmnat wɨn kasɨlenelɨñdok Kunum Yambattɨ Ama Sɨsɨnɨk nak nep lololok elak. Wɨn Islael amatamdɨ kwet sɨlaninnan kuñɨlɨmbi, amatam malettɨ eium kɨmnep tɨñgɨlɨñ wɨn ep kɨmɨlektok Moselɨ malet walawalan no tɨmbi, komba bem mioñ nolok plon tɨke-lo mambɨ ikuk,
3:14-15Namba 21:6-9
walan wɨndɨñgangot amatamdɨ kuñgu taletalen nɨmnat wɨn kasɨlenelɨñdok nep mambɨ loutat.”

16 Kunum Yambattɨ kwelalok amatam gɨtɨk engano sɨnɨk ep galk tañguk wɨn ñɨndɨñ tɨmbɨ inda-dakleñguk: endɨ enlok Nɨñañ engano sɨnɨk amatamda kɨm-semektok nɨ-mulɨmbi indañguk. Wɨndɨñda no en Nɨñañ nandɨ-kɨlɨktɨ tɨñmɨlakta, endɨ kolandok gɨñgɨt nɨm tɨmbekak, tambo endɨ kuñgu taletalen nɨmnat wɨn kasɨleukak. 17 Wɨn Kunum Yambattɨ Nɨñañ amatamdok kolanjɨlok kɨnjan eu taleuktok kwelan nɨm nɨ-mukuk, tambo endɨ kolanjɨlok kɨnjannan nanin yapma tɨkeuktok nɨ-mulɨmbi indañguk. 18 Nin endɨ Nɨñañ nandɨ-kɨlɨktɨ tɨñmɨmbi kulakta, Kunum Yambattɨ yomɨnlok kɨnjan tambon ombɨ-tɨkeuktok nɨm eu talelak. Gan nin endɨ Nɨñañ nɨm nandɨ-kɨlɨktɨ tɨñmɨmbi kulakta, endɨ Kunum Yambattok Nɨñañ engano sɨnɨk endok koi nɨm nandɨ-kɨlɨktɨ tɨlakta tɨmbi, Kunum Yambattɨ ikan yomɨnlok kɨnjan tambon ombɨ-tɨkeuktok eu taleñguk. 19 Wɨndɨñ tɨñguk wɨn kusei ñɨndɨñda: endɨ kolsalen kwelan ikan nɨ-mulɨmbi indañguk, gan kuñgunjɨ kolanda tɨmbi amatamdɨ kolsalen siñgi wɨlɨmbi, kɨlɨm kasɨleñgɨlɨñ. 20 Neta, ama gɨtɨk tɨ-mɨpmɨle tañ endɨ ep tɨndɨnjɨlok kusei inda-dakleñmek wala mɨsɨñɨpi, kolsalenla nandɨ-kunjit sɨnɨk tambi makleañ. 21 Gan nin endɨ Kunum Yambattok kusal sɨsɨnɨk wɨn kɨmɨt-klembi, tɨke-kwambɨñ dalakta, endɨ Kunum Yambat tañgoneñɨpi, kundit kɨndem pa tɨlak walɨ inda-dakleuktok kolsalen gɨnañ pa bɨlak.

Yesulɨ Yoane tuk i-sem-i-sem maklelak

22 Kamaikamai gwɨlat taleumbi, Yesulɨ gwañgwañii yanañgɨpi, Jelusalem nanin pɨmbi, Judia kwelan ña tombi, nain dɨwɨn gwañgwañii gɨta wandɨñ kuñɨpi, amatam tuk i-semlɨñguk. 23 Yoane tuk i-sem-i-sem it kwambɨñ gɨnañ gama nɨm kɨmɨkɨlɨñda tɨmbi, endɨ bo kena wɨn tɨ-ta-kuñguk, wɨn it kwet koi Salim kandañ tuk asup pakukta tɨmbi, endɨ tuk no koi Ainon wolok palɨmbi, amatamdɨ yousɨyousɨñgan endoñ bɨumbi, tuk i-semlɨñguk.

25 Tɨmbi nain nola Yoanelok gwañgwañii dɨwɨn gɨt Juda ama nolɨ kusei kɨmɨpi, kɨsɨ kesɨsɨ ba nepek kusei kusei dɨwɨn wɨn nɨtek wɨlɨpi, Kunum Yambattok dainan jamilan indaindalok plon e-tañan tɨñgɨlɨñ. 26 Wɨndɨñ tɨmbi, Yoaneloñ ñambi nɨñgɨlɨñ, “Endaut, ama walɨ ba, dɨkɨta Jodan tuk tambon kandañ kuumbi, endok kusei pa nɨnɨ-dakleñguñ, wɨn Yesu endɨ bo nain ñɨndɨñgɨtañgan tuk i-sem-i-sem kena tɨmbɨmbi, amatam gɨtɨktɨ endoñ pa ñañ yañ!” 27 Eumbi tambane enguk, “Wɨn kɨndem. Tɨkap Kunum Molomdɨ ama nɨm tɨke gwɨlam tɨñmekta, kenanlok bien walɨ indañmektok tuop nɨm. 28 Sɨnɨla nak ñɨndɨñ ewambi nandɨñgɨlɨñ, ‘Nak Mesia en nɨm, tambo nak endok telak dama tɨñmettok nanɨ-mulɨmbi bɨ indañgut.’ 29 Mesia nɨtok plon nak e-yout manda nɨtek ewɨt? Mesia wɨn, endɨ ama no tam gɨñgɨt wɨlɨmɨmɨn wandin. Tɨmbi ama wolok nol endok kandañ ipi, mandan nandɨlak wandin natna Yesulok gembɨn ipi, amatamdɨ endok mandan nandɨnepi ñañ wɨn nandɨlet, nain wolonda nandɨ-sɨlɨsɨlɨlɨ nokok gɨnañna tokñelak. 30 Neta, Kunum Yambattɨ endok koi gɨñgɨt walɨ wopum daumbi, nokok kotna gɨñgɨt walɨ pɨpɨ euktok nandɨlak.”

Kunum gɨnañ nanin pɨmbi indañguk wɨn Yesu en wakan

31 Kunum gɨnañ nanin pɨmbi indalaktɨ ama gɨtɨk yapma klelak. Neta, kwelan ama endɨ kwettok gɨñgɨtñii, tɨmbi kwelalok nepek plon manda eañ, gan kunum gɨnañ nanin pɨmbi indañguktɨ wandin nɨm, tambo endɨ kwelan ama gɨtɨk yapma klembi, 32 nepek kunum gɨnañ kañguk ba nandɨñguk wolok plon elak, gañgan mandan wɨn noñgan noñgandɨñgot nandɨ-dasiañ. 33 Kunum Yambattɨ Nɨñañ nɨ-mukuk enda Dɨndɨm Woñ tokñetokñen mɨlakta tɨmbi, Woñ walɨ tɨmbɨ pañgɨtaumbi, Kunum Yambattok mandangot pa elak, wala tɨmbi nin endɨ mandan wɨn nandɨ-dasilak, endɨ ñɨndɨñ tɨmbɨ inda-daklelak: endɨ Kunum Yambattɨ biañgan molom sɨnɨk wɨndɨñ nandɨ-kwambɨñ dalakta. 35 Beptɨ Nɨñañ tɨke-galk talak, tɨmbi endɨ nepek gɨtɨñgɨtɨk endok kiinan kɨmɨpi, ka-dɨkñeuktok nɨmbɨ taleñguk. 36 Wɨndɨñda tɨmbi nin endɨ Kunum Yambattok Nɨñañ nandɨ-kɨlɨktɨ tɨñmɨlak, endɨ kuñgu taletalen nɨmnat wɨn ikan ñɨndɨñgɨtañgan kasɨlembi kulak, gan nin endɨ Nɨñañdok mandan nɨm tɨkembi kɨmɨt-klelak, endɨ kuñgu sɨsɨnɨk wɨn nɨm kasɨleukak. Tambo, Kunum Yambattɨ ikan yomɨnlok kɨnjan tambon ombɨ-tɨkeuktok eu taleumbi, palmekak.

Copyright information for `NIF