John 9

Yesulɨ dausɨ sisipmɨn kuañ endok dausɨ tɨmbɨ tombektok indañguk

Nain nola Yesulɨ telaknan ñañɨpi, ama no meñ simbai gɨnañ nanin dai sisipmɨn indañguk wɨn kañguk. Tɨmbi endok gwañgwañiilɨ nɨ-kañbi eñgɨlɨñ, “Nɨnɨndaut, wɨn enlok yomda ba meñ beulok yomjetta tɨmbi dai sisipmɨn indañguk?” Eumbi enguk, “Wɨn enlok ba meñ beulok yomla tɨmbi nɨm, wɨn Kunum Yambattɨ tɨke-kɨmɨlɨñɨlɨmbi, amatamdɨ endok kundil engano sɨnɨk wɨn ka-daklenelɨñdok dai sisipmɨn indañguk. Tɨmbi nɨndɨ Bep nak nanɨ-mukuk endok kundil engano wɨn gama sala palɨñɨlɨmbi tɨlok. Nain nɨm ombataumbi, kɨlɨm eumbi, ama nolɨ kena no tɨmbektok tuop nɨm. Gan kwelan kulet tuop nak kwelan kuañ endok kolsalenjɨ wakan.”

Wɨndɨñ eu taleumbi, kwet plon iwɨt suambi, kwet gɨt tambaneumbi, ganji indaumbi, ama dai sipsipmɨn dai gwɨlap plon saplembi, ñɨndɨñ nɨñguk, “Dɨk Siloam tuk guañnan ñambi, timañga daut wɨlɨt.” (Kot Siloam wɨn nɨnɨlok mandanɨnan ‘nɨ-mumulɨn’.) Tɨmbi ama walɨ ñambi, timan daut wɨlɨlɨmbi, dai tombɨmbi, kɨndem deimbi, ilnan undane ñañguk.

Tɨmbi endok nolii gɨt ama dɨwɨn nin endɨ dama mɨnemda kɨtɨnat tɨ-semñɨlɨumbi kañgɨlɨñ, endɨ en kañbi, nɨsɨñgan e-nandɨ tɨmbi eñgɨlɨñ, “Ama kwelan pipapi, mɨnemda kɨtɨnat tɨlɨñguk en wakan bek.” Eumbi, dɨwɨndɨ eñgɨlɨñ, “En ñak,” tɨmbi dɨwɨndɨ ñɨndɨñ pa eñgɨlɨñ, “Nɨm yañ, ama no en nomɨk.” Tɨmbi endɨ enguk, “Wɨn natna ñakan.” 10 Eumbi nɨ-nandɨmbi eñgɨlɨñ, “Wɨndɨñda dɨk nɨtek tɨmbi dauka tombɨmbi deilañ?” 11 Eumbi tambane enguk, “Ama koi Yesu kɨtɨañ endɨ kwet tɨke ganji tɨmbi, nokok dautna gwɨlap plon saplembi, ñɨndɨñ nanɨk, ‘Dɨk Siloam tuk guañnan ñambi, timañga daut wɨlɨt.’ Wolok tuop nak ñambi, wɨlɨlambi, dautna tomɨk.” 12 Wɨndɨñ eumbi, endok noliilɨ “Ama wɨn dek?” nɨ-kaumbi, “Nak en nɨm nandɨñmɨlet” enguk.

13 Tɨmbi endɨ ama dama dai sisipmɨn kuñguk wɨn nañgɨpi, Falisi amaloñ ñañgɨlɨñ. 14 Wɨn Sabat patnandɨ nainnan Yesulɨ kiilɨ ganji tɨmbi, ama wolok dai plon sapleumbi, dai tomguk, 15 wala tɨmbi Falisi amalɨ wala nandum pɨumbi, endɨ bo kusei kɨmɨpi, telak nɨtek plon dai tomguk wala nɨ-kaumbi, ñɨndɨñ tambane enguk, “Endɨ ganji nokok dautna plon sapleumbi, nak timana daut wɨlɨpi deilet.”

16 Wɨndɨñda Falisi ama dɨwɨndɨ Yesula ñɨndɨñ eñgɨlɨñ, “Ama walɨ Sabat patnandɨ naindok endɨkñe manda maklembi, kena pa tɨlak, wala tɨmbi Kunum Yambattɨ en nɨm nɨ-mulɨm bɨm indañguk.” Gan dɨwɨndɨ ñɨndɨñ eñgɨlɨñ, “Nɨtek tɨmbi yom amalɨ jimba kundit wandin gumañ pa tɨmbek?” Wɨndɨñ embi, nɨsɨñgan tambɨkɨlɨñ. 17 Wɨndɨñda endɨ ama dai sisipmɨn indañguk enda bɨnda nɨ-nandɨmbi eñgɨlɨñ, “Wɨn endɨ dɨtnalok dauka tɨmbɨ tomguk, wala tɨmbi dɨtna ama wala nɨtek sɨnɨk elañ?” Eumbi enguk, “Nak enda nandɨwam endɨ plofet ama no tɨlak.”

18 Gan ama walɨ dai sisipmɨn kuumbi, endok dai tomguk, wɨn Juda ama biesɨlɨ gama nɨm nandɨ-kwambɨñ dañgɨlɨñ, wala tɨmbi endɨ ama wolok meñ beu kɨtɨ-semum bɨumbi 19 enɨ-nandɨñgɨlɨñ, “Ñɨne sɨtok nɨñañjet ba? Tɨmbi sɨtɨ dai sisipmɨn indañguk wɨndɨñ eamɨk ba? Wɨndɨñda nɨtek tɨmbi endɨ man ñɨndɨñgɨt deilak?” 20 Eumbi tambane engɨmɨk, “En nɨtok nɨñanet, dai sisipmɨn indaindan wɨn nandɨñmamɨk. 21 Gan nɨtek tɨmbi man ñɨndɨñgɨt deilak, ba nindɨ sɨnɨk endok dai tɨmbɨ tomguk, wɨnda mek nɨtɨla nɨm nandɨ-dakleamɨk. Wɨn enla nɨ-kawɨt! Endɨ ip bendɨmbi, ama tɨlakta tɨmbi kɨndem enlok kusei e-dakleutak.” 22 Juda ama biesɨlɨ ikan e-toptopmɨn, wɨn tɨkap ama nolɨ Yesula en Mesia sɨnɨk wɨn indañgan eukta, ama biesɨlɨ en it kiyau gɨnañ nanin kle-kolɨmbi, pawan pa kuuk. Kusei wala tɨmbi ama wolok meñ beulɨ Juda ama biesɨla mɨsɨmbi, 23 ñɨndɨñ eñgɨmɨk, “Endɨ ip bendɨmbi, ama tɨlakta tɨmbi enla nɨ-kawɨt!”

24 Tɨmbi ama biesɨlɨ ama dai sisipmɨn kuñguk wɨn bɨndambo kɨtɨñmum bɨumbi nɨñgɨlɨñ, “Nɨndɨ ama wala yom ama sɨnɨk wɨndɨñ nandɨñmamɨñ, wala tɨmbi dɨk manda biañgan embi, dɨkok daukalɨ tomguk, wala Kunum Yambat en wakan nɨ-kɨndem daukañ, ama wɨn nɨm.” 25 Eumbi tambane enguk, “Endɨ yom ama ba nɨm, wɨn nak nɨm nandɨlet. Gan nak nepek no nandɨ-kɨliñ elet wɨn ñɨndɨñ: nak dautna sisipmɨn kuñguttɨ man deilet.” 26 Eumbi yousɨmbi nɨ-kañgɨlɨñ, “Nɨtek tɨ-gamguk? Ba nɨtek tɨmbi dauka tɨmbɨ tomguk?” 27 Eumbi tambane enguk, “Nak wɨn ikan sanɨ-talet, gan sɨndɨ nandɨnepi kunjit tɨlɨñ. Nekta manda kɨlɨk wɨngan bɨndambo sanbam nandɨnepi eañ? Nɨm kañbi sɨndɨ bo endok gwañgwañii indanelɨñdok nandɨnelɨñ?”

28 Tɨmbi ama biesɨlɨ nɨ-suambapi eñgɨlɨñ, “Dɨkta ama wolok gwañgwan, gan nɨndɨla Moselok gwañgwañii. 29 Tɨmbi nɨndɨla ka-nandɨ-dakleamɨñ, wɨn Kunum Yambattɨ Mosela kena manda nɨñguk, gan ama wolok kena tɨndɨlok gembɨn wɨn denanin wɨn nɨm nandɨñmamɨñ.” 30 Eumbi tambane enguk, “Akai! Ñɨn nepek gɨtikñin sɨnɨk yañ! Sɨndɨ endok gembɨn wɨn denanin wɨn nɨm nandɨñmañ, ganmek endɨ nokok dautna tɨmbɨ tomguk! 31 Nɨndɨ gɨtɨk nandɨ-dakleamɨñ, wɨn Kunum Yambattɨ yom ama nɨm nandɨ-semlak. Tambo nin endɨ Kunum Yambat kɨmɨt-klembi, man tañgone-kulakta, Kunum Yambattɨ endok nɨmolo wɨn nandɨmbi nandɨñmɨlak. 32 Ba kwet kusei kɨmɨkɨmɨlɨnan nanin bɨkap man ñɨndɨñgɨt, ama no dai sisipmɨn indaindan endok dai tɨmbɨ tomguk, wolok kasat no ip nandɨñgɨmɨñ ba? Nɨm ya! 33 Wɨndɨñda tɨkap ama ñalɨ Kunum Yambattoknan nanin nɨm bɨumda, nepek wandin no tɨmbektok tuop nɨm.” 34 Wɨndɨñ eumbi, ama biesɨlɨ tambane nɨñgɨlɨñ, “Dɨk meñgalok simbai gɨnañ nanin yom ama indañguñdɨ kulañ wandin walɨ nɨnda nɨtek tɨmbi nanandɨ nɨmeñdok nandɨlañ?” Wɨndɨñ embi kle-kokɨlɨñ.

35 Tɨmbi Yesulɨ ama wɨn kle-kokɨlɨñ wolok kasat wɨn nandɨmbi, ama wɨn kauptok ñambi, tɨmbɨ indaumbi, nɨ-nandɨmbi eñguk, “Dɨk Ama Sɨsɨnɨk enda nandɨ-kɨlɨktɨ tɨñmɨlañ ba?” 36 Eumbi tambane nɨnguk, “Ama wopum, nak en nandɨ-kɨlɨktɨ tɨñmettok Ama Sɨsɨnɨk wɨn nin, wɨn dɨk nanbɨm nandɨwa.” 37 Eumbi nɨñguk, “Dɨk en ip kalañ ñak. Biañgan sɨnɨk, nak manda ganlet natna Ama Sɨsɨnɨk wakan.” 38 Wɨndɨñ eumbi nɨñguk, “Wopum. Nak nandɨ-kɨlɨktɨ tɨ-gamlet.” Wɨndɨñ eñɨpi, mɨlelem tɨñmɨñguk.

39 Tɨmbi Yesulɨ ñɨndɨñ eñguk, “Nak kusei ñɨndɨñda tɨmbi kwelan indañgut: naka tɨmbi dausɨ sisipmɨn kuañ endok dausɨ tombɨmbi, deimbi ka-daklenekalɨñ, tɨmbi nin endɨ ñɨndɨñ nandañ, ‘nɨndɨ dautnɨ deimbi ka-dakleamɨñ,’ endɨ dausɨ sisipmɨn papat kwambɨñgan kunekalɨñ. Tɨmbi endɨ ka-dakleañ ba nɨm, wolok tuopgan Kunum Yambattɨ yambɨ-danbekak.”
9:39Yesulɨ gɨnañ tiplok daila manda wandin embi, ñɨndɨñ eñguk: no en Yesulok kusal sɨsɨnɨk wɨn nɨm ka-daklembi, nɨm nandɨ-kɨlɨktɨ tɨñmɨlak, endɨ ama dai sisipmɨn wandin, tɨmbi Kunum Yambattɨ endok tombon ombɨñmekak.
40 Tɨmbi Falisi ama dɨwɨn Yesu gɨta pakɨlɨñ endɨ manda wɨn nandɨmbi nɨñgɨlɨñ, “Nɨtek? Nɨndɨ dautnɨ sisipmɨn nɨme!” 41 Eumbi enguk, “Tɨkap sɨndɨ ‘Nɨm ka-dakleamɨñ’ wɨndɨñ eumda, sɨndok yomjɨlok mɨlap nɨm pat-samum, gan sɨndɨ ‘Ka-dakleamɨñ’ wɨndɨñ juluñgan eañda tɨmbi, sɨndok yomjɨlok mɨlap wɨn kɨmɨlɨm pat-samlak.”

Copyright information for `NIF