Luke 13

Gɨnanjɨ nɨm tambanenekalɨñda kolanekalɨñ

Nain wolondañgan amatam wolok bɨ pakɨlɨñ endoñnan nanin dɨwɨndɨ Yesula kasat ñɨndɨñ tɨ-ñɨmgɨlɨñ: Galili ama dɨwɨndɨ tapma ilan tapma tɨñɨlɨmbi, Pilatolɨ eum yandɨpmɨum kɨmbɨmbi, wekatsɨlɨ pɨmbi, tapma gauttok wekatsɨlɨ wakɨt kiukuk. Kasat wɨndɨñ tɨ-ñɨmɨumbi tambane enguk, “Mɨlap wandin inda-semgukta, ama wolok yomjɨlɨ Galili ama dɨwɨsɨlok yom makleñguk, sɨndɨ wɨndɨñ nandañ ba? Nak ñɨndɨñ sanba: nanandɨnjɨ wɨn dɨndɨm nɨm. Gan sɨndok kandañ, tɨkap sɨndɨ gɨnañjɨ nɨm tambanem kunekalɨñda, wɨndɨñgangot sɨndɨ gɨtɨk kola-talenekalɨñ. Tɨmbi amatam 18 Siloam kandañ kɨmgɨlɨñ wɨn endok kandañ nɨtek? It ombap jɨñgɨnlɨ gɨlombi, ep kot tapliñguk. Endok kolanjɨlɨ amatam dɨwɨn gɨtɨk Jelusalem kuañ endok kolanjɨ makleñguk, sɨndɨ wɨndɨñ nandañ ba? Nak ñɨndɨñ sanba: nanandɨnjɨ wɨn dɨndɨm nɨm. Gan sɨndok kandañ, tɨkap sɨndɨ gɨnanjɨ nɨm tambanenekalɨñda, wɨndɨñgangot sɨndɨ gɨtɨk kola-talenekalɨñ.”

Tɨmbi Yesulɨ eyout manda no ñɨndɨñ enguk, “Ama nolok wain kenan gɨnañ fik komba no tɨpium pakuk. Tɨmbi kena molomdɨ komba wɨn ka-nandɨ tɨmbepi bɨñguk, gan endɨ bien no nɨm lali palɨmbi kañguk. Bien nɨmnat kañbi, kena kandɨkñe amala nɨmbi eñguk, ‘Kalañ: gwɨlat tɨpet gɨt no gɨtɨk wolok gɨnañnan nak ñañambɨ tɨmbi, komba bienda yolonjɨlet, gan endɨ bien no nɨm lalilak. Neta slakan sɨnɨk kwettok galk tiañe-talelak? Kak, dombɨ kot!’ Eumbi nɨñguk, ‘Molomna. Biumbi, gwɨlat noñgangot nombo yousɨ-mɨum palɨn. Palɨmbi, nak kwet tambɨpi, kuseinan makauttok tem kɨmɨpi kautat. Gwɨlat no wolondamek bien laliukak bek. Tɨkap nɨmda, komba wɨn kɨndem dombɨ kolekañ.’”

Yambattɨ amatam nɨtek yambɨ-dɨkñelak

Yambattok kandɨkñe wɨn nɨtein?

10 Sabat patnandɨ nain nola Yesulɨ it kiyau nolok gɨnañnan amatam enɨ-daut tɨ-sem pakuk. 11 Tɨmbi tam no yal kolandɨ pɨ-ñɨmɨmbi, jɨmbat siñgin sait gɨnañ tɨmbɨ inda-ñɨmɨumbi, en dɨndɨm ilektok tuop nɨm, wala tɨmbi gwɨlat 18 wolok tuop plindambi pa kulɨñguk, endɨ bo wolok bɨ pakuk. 12 Palɨmbi, Yesulɨ tam wɨn kañbi kɨtɨ-ñɨmɨum bɨumbi nɨñguk, “Tam, jɨmbat gep top-kɨliñ eñguk walɨ ip taleumbi, siñgiñga pañeun.” Wɨndɨñ eñɨpi, 13 kii endok plon kɨmɨlɨmbi, wolongan siñgin sait tɨ-dɨndɨm embi, kusei kɨmɨpi, Yambat nɨ-kɨndem dañguk.

14 Yesulɨ Sabat patnandɨ nainnan tam wɨn tɨmbɨ kɨndem dañgukta tɨmbi it kiyaulok telak dama endɨ gɨnañ komba dɨumbi, amatam enombɨmbi, ñɨndɨñ eñguk, “Sandap kɨt tambon noñgan wɨn kena tɨndɨlok pat-samlak, wolonda endɨ sep tɨmbɨ kɨndem danelɨñdok bɨnekalɨñ, Sabat patnandɨ nainnan nɨm.” 15 Wɨndɨñ eumbi, Wopumdɨ tambane ñɨndɨñ nɨñguk, “Ama manjɨ mambenjɨ tɨpelat! Sɨndɨ gɨtɨk makauk ba doñkinjɨ wɨn Sabat patnandɨ nainnan isɨnan ep pɨsapi, tuk nanelɨñdok pa yanañgɨkañ. 16 Gan tam ñɨn Ablaamdok komblin endok kandañ wɨn nɨtek? Satandɨ gwɨlat 18 gɨtɨk topmɨumbi ku-ta-bɨlak, tɨmbi sɨndɨ en Sabat patnandɨ nainnan nɨm pɨsalɨmlok nandañ ba?” 17 Wɨndɨñ eumbi, kanjɨkñii gɨtɨktɨ mayek tam palɨmbi, amatam gɨtɨk endɨ kundit kɨndem sɨsɨnɨk tɨlɨñguk gɨtɨk wala sɨlɨsɨlɨ tɨñgɨlɨñ.

18 Tɨmbi Yesulɨ yousɨmbi enguk, “Yambattok kandɨkñe wɨn nɨtein? Kandɨkñe walɨ nɨtek bendɨlak nak wolok plon eyout manda nek eut? 19 Wɨn mastat mɨnjɨp ama nolɨ tɨkembi, kenan gɨnañ kokuk wandin. Mɨnjɨp tipnam walɨ lambɨ bendɨ wopum dambi, komba wopum tɨmbɨmbi, monɨktɨ isɨ kii gayam plon tɨñgɨlɨñ.”

20 Wɨndɨñ embi, bɨndambo ñɨndɨñ enguk, “Nak Yambattok kandɨkñe wɨn nɨtein eut? 21 Wɨn plaua kɨmɨlɨmbendɨ tam nolɨ tɨkembi, plaua kwɨlan wopumgan wakɨt kiupi tambaneñguk wandin. Papalem kaumbi, kɨmɨlɨmbendɨ lakatgot walɨ plaua gɨtɨk wɨn tɨmbɨ bendɨ lambɨñguk.”

Kunumdok yama gik sɨnɨk wolok lololok

22 Yesulɨ Jelusalem ñaupi, it kwet wopum ba tip wandɨñ ñañɨpi, amatam enɨ-daut tɨ-semguk. 23 Tɨmbi ama nolɨ nɨ-kañbi eñguk, “Wopum, wɨn ama lakat endɨñgot Yambattɨ kolanjɨlok tuan wiat-semumbi, kunum gɨnañ lonekalɨñ ba nɨtek?” Eumbi enguk, 24 “Nak ñɨndɨñ sanlet: amatam asuptɨ Yambattok kandañ ñanepi wɨt nɨm kanekalɨñ, wala tɨmbi sɨndɨ yama gik sɨnɨk wolok lonelɨñdok gembɨ kotnekalɨñ. 25 It molom endɨ mɨlapi, yama sip taleumek, sɨndɨ bɨ it pawan ipi, wesak wɨpi nɨnekalɨñ, ‘Wopum, yama pɨsat-nɨmɨñ.’ Eumbi, tambon ñɨndɨñ sanbekak, ‘Nak nɨm nandɨ-samlet. Sɨndɨ denasi?’ Sanbɨ nandɨmbi, 26 kusei kɨmɨpi, manda tombon ñɨndɨñ nɨnekalɨñ, ‘Nɨndɨ dɨkɨta yakan nanañ tuk nañgɨmɨñ, tɨmbi dɨk nɨndok ipakanan gɨñgɨt manda e-daut tɨñguñ.’ 27 Gan endɨ ñɨndɨñ sanbekak, ‘Nak ñɨndɨñ sanlet: sɨndɨ denasi wɨn nak nɨm nandɨ-samlet. Kolan tɨndɨ gɨtɨk sɨndɨ nambim ña-talewɨt!’

28 Tɨmbi kɨmɨsip tɨ-samgukta tɨmbi sɨndɨ kunum pawan papi, Ablaam, Aisak, Jekop gɨt plofet gɨtɨk endɨ Yambat gɨta kuñɨlɨmbi yambɨnekalɨñ, wolondamek sɨndɨ wandɨñ kukulembi, manjɨ sɨ-gɨlɨm danekalɨñ. 29 Tɨñɨlɨmbi, Yambattok gɨñgɨtñiilɨ kwet tambon tambon taletalenan nanin en gɨta kunelɨñdok bɨmbi, nanañ si-jumut tɨndɨnnan pipapi nanekalɨñ. 30 Nandañ: wolonda ñɨndɨñ indaukak: ama nin enda nandum siñgi kuañ endoñnan nanin dɨwɨsɨlɨ dama tɨnekalɨñ, tɨmbi damandaman kuañ endoñnan nanin dɨwɨsɨlɨ siñgi tɨnekalɨñ.”

Yesulɨ Jelusalem it kwetta blan tɨ-ñɨmɨñguk

31 Nain wolongan Falisi ama dɨwɨndɨ Yesuloñ bɨmbi nɨñgɨlɨñ, “Elottɨ gwɨlɨ kɨmbeñdok nandɨlak, wala tɨmbi dɨk ñalinin pɨ ñau.” 32 Eumbi enguk, “Sɨndɨ ñambi, kamot moyen wala ñɨndɨñ nɨmbɨt, ‘Nandɨlañ, nak man gɨt desa jɨmbatsɨat ep tɨmba kɨndem dambi, yal kolan ep kle-sembi, siñgi nombo yousɨ ñambi, kenana tɨmba taleukak.’ Sɨndɨ ña wɨndɨñ nɨmbɨ nandɨwɨn. 33 Biañganak, plofet ama Jelusalemgot yandɨp kɨmkɨmlok, kwet nolok nɨm, wala tɨmbi nak man ba desa ba sisa telaknan yousɨ ñañalok een.

34 O Jelusalem nasi, sɨndɨ blasɨñgandok. Sɨndɨ plofet ama pa yandɨp kɨmañ, tɨmbi ama sɨndoñ enɨ-mumulɨn bañ wɨn kawattɨ yandɨpmɨum kɨmañ. Puputtɨ nɨñañii ep kɨmɨn tɨmbi, papaulɨ ep kamailak, wɨndɨñgangot nain asupgan natnaloñ sep kɨmɨn tɨmbettok nandɨñgut, gan sɨndɨ nɨm nandɨ-namgɨlɨñ. 35 Nandañ! Wopumdɨ sɨndok kwesɨ bimbi, nombo nɨm sep kamaiukak. Tɨmbi nak ñɨndɨñ sanba: sɨndɨ nombo nɨm nambɨnekalɨñ. Nɨm sɨnɨk. Sɨndɨ nokok plon ñɨndɨñ enekalɨñ, ‘Wopumdɨ ama nɨ-mulɨm nɨndoñ bɨlak en gwɨlam mɨlok!’
13:35 Kap 118:26
wolondamek nombo nambɨnekalɨñ.”

Copyright information for `NIF