Luke 14

Plap kenalɨ Sabattok endɨkñe manda kɨmɨt-klekle wɨn maklelak

Sabat patnandɨ nain nola Falisi ama loloñ nolɨ Yesu nanañ nanalok nɨ-tiañeumbi ña lo palɨmbi, nanañ beulok noliilɨ ka-tuakɨlɨñ. Tɨmbi ama no kii kesii bendɨmbendɨnat endɨ Yesulok dainan bɨ indaumbi kañbi, endɨkñe manda nandɨ-tale ama gɨt Falisi ama enɨ-nandɨmbi eñguk, “Endɨkñe mandalɨ nek tɨneñdok nandɨ-nɨmlak - Sabat nainnan ama kɨndem tɨmbɨ kɨndem dalok ba nɨm?” Wɨndɨñ eumbi, manda no nɨm tambane nɨmbɨmbi, ama wɨn tɨkembi, tɨmbɨ kɨndem dambi nɨ-mulɨm ñañguk. Tɨmbi Yesulɨ enɨ-nandɨmbi eñguk, “Sabat patnandɨ nainnan nɨñañjɨ ba makauksɨ nolɨ tuk ban gɨnañ pɨukta, sɨndoñnan nanin nin endɨ platikan nɨm tiañeum lambek?” Wɨndɨñ eumbi, manda tambon tambane nɨnelɨñdok lonjɨñgɨlɨñ.

Kayombɨneañ ba plap tañdɨ tuan tɨkenekalɨñ

Tɨmbi ama enɨ-tiatiañen endɨ ama lolondok pitit plon pipatnelɨñdok pilɨmbi, Yesulɨ wɨn kañbi, eyout manda no ñɨndɨñ enguk, “Ama nolɨ nanañ sina tɨlaknan gep tiañeumbi, dɨk dɨtnalok nanandɨñgala ama lolondok pitit plon nɨm pipaleñ. Nɨm kañbi, ama loloñga no nanañ molomdɨ nɨ-tiañeñguk endɨ bɨumbi, sɨtet tɨpelat sep tiañeñguk endɨ gambɨmbi, ñɨndɨñ ganbek, ‘Endok pitit wɨn, bi-ñɨmɨmbi, nolok pit.’ Wɨndɨñ ganbɨmbi, dɨk siñgi mayek tɨmbɨmbi, ganɨ-mulɨm siñgi sɨnɨk ña pipaleñ. 10 Wɨndɨñda tɨmbi, tambo gep tiañenekalɨñ wolonda dɨk pitit siñgi sɨnɨk wolok pilekañ. Wɨndɨñ tɨmbeñda, nanañ molomdɨ gambɨmbi ñɨndɨñ ganbek, ‘Notna, dɨk lo, pitit dama tɨke.’ Wɨndɨñ ganbɨmbi, dɨk ama dɨwɨn no gɨta yakan nanañ nalañ endok dausɨnan kot gɨñgɨt tɨkeukañ. 11 Nekta, ama gɨtɨk nɨsɨlok kosɨ gɨñgɨt tɨke-loañda endok kosɨ gɨñgɨt tɨke-pɨukak, tɨmbi no en kayombɨnem kulakta en tɨke-loukak.”

12 Tɨmbi Yesulɨ yousɨmbi, ama nɨ-tiañeñguk enda ñɨndɨñ nɨñguk, “Dɨk nanañ sina tip ba wopum tɨñɨpi, nokai ba dat kwayañgai ba sambakai ba dɨkok kwekanan nasɨ mɨnem kwɨlɨkwɨlɨnjɨat wandisɨ wɨn nɨm pa enɨ-tiañeukañ. Nɨm kañbi, endɨ bo tombon gep tiañembi, nepek nek tɨñguñ wolok tombon kwelan ñolok ombɨ-gamum tɨke-taleuñ. 13 Tambo dɨk nanañ sina tɨñɨpi, ama pɨmbɨñesɨ wakɨt ama kɨsɨ ba kesɨsɨ ba dausɨ kolan wandisɨ enɨ-tiañeukañ. 14 Endɨ tombon ombɨ-gamnelɨñdok tuop nɨm, gan ama dɨndɨm endɨ kɨmnan nanin mɨlatnekalɨñ wolondamek Yambattɨ tuañga kɨndem ombɨ-gamumbi, amatam dɨwɨn yapma kle palekañ.”

Yambattok nɨ-tiañela e-tembɨ manda nɨm elok

15 Tɨmbi ama Yesu gɨta yakan nanañ nañgɨlɨñ endoñnan nanin nolɨ manda wɨn nandɨmbi, ñɨndɨñ nɨñguk, “No en Yambattɨ nanañ sina wopum gɨñgɨtñiilok tɨ-semekak wɨn nambekakta endɨ amatam dɨwɨn yapma kle patak.” Wɨndɨñ eumbi, 16 Yesulɨ nɨñguk, “Nain nola ama nolɨ nanañ sina wopum tɨmbepi, amatam asup sɨnɨk enɨ-tiañeñguk. 17 Nanañ nanalok nain indaumbi, kena gwañgwa no nɨ-mulɨmbi, enɨ-tiatiañen endoñ ñambi enguk, ‘Nepenepek gɨtɨk ip tɨwɨlɨ dɨkñemɨñda tɨmbi sɨndɨ bɨwɨt!’ 18 Gan endɨ noñgan noñgandɨ kusei kɨmɨpi, e-tembɨ manda nɨmbi eñgɨlɨñ. Ama dama ña kañguk endɨ ñɨndɨñ nɨñguk, ‘Nak kwet sanoñgat no tuañgut wɨn ña kauttok een, kusei wala tɨmbi nak nɨm bɨmbɨlok dɨk nokok blan mandana molomgala nɨmbekañ.’ 19 Tɨmbi ama noloñ ñaumbi, endɨ ñɨndɨñ nɨñguk, ‘Nak makauk wapai kɨt tombon tombon kena emettok ep tuañgut wɨn yanañgɨpi tɨkatɨka tɨmbepi ñaupi tɨlet, kusei wala tɨmbi nak nɨm bɨmbɨlok dɨk nokok blan mandana molomgala nɨmbekañ.’ 20 Tɨmbi nolɨ bo ñɨndɨñ nɨñguk, ‘Nak tam kombɨkan tɨñgutta tɨmbi ñañalok tuop nɨm.’

21 Tɨmbi kena gwañgwalɨ undane bɨmbi, enɨ-tiatiañen endɨ nek eñgɨlɨñ wolok kasat gɨtɨk wɨn molomñɨla tɨ-ñɨmɨñguk. Tɨmbi nanañ beulɨ gɨnañ komba dɨumbi, kena gwañgwan ñɨndɨñ nɨñguk, ‘Dɨk platik sɨnɨk it kwettok telak tip ba wopum wandɨñ ñambi, ama pɨmbɨñesɨ wakɨt ama kɨsɨ ba kesɨsɨ kolan ba dausɨ sipsipmɨn yambɨmbi yanañgɨlɨm bɨwɨt.’ Wɨndɨñ eumbi, wolok tuopgan tɨmbi, undanem bɨmbi 22 nɨmbi eñguk, ‘Molomna, mandañga ip biennat tɨlak, gan it gɨnañ gama nɨm tokñek.’ 23 Wɨndɨñ eumbi nɨñguk, ‘Bɨndambo ñambi, it kwet pawan telak tip ba wopum tuop kuñɨpi, amatam yambetañ wɨn enɨ-gɨñgɨneumbi, itna gɨnañ tokñenelɨñdok bɨwɨt. 24 Nak ñɨndɨñ sanlet: ama dama enɨ-tiatiañen endoñnan nanin nolɨ nanañ tɨ-jumut tɨ-semɨt wɨn lakat no nɨm nanekalɨñ.’”

Yesu julunjuluñ nɨm kle-kulok

25 Tɨmbi amatam kɨmɨn wopum asuptɨ Yesu ñañguknan kle ñañɨlɨmbi undane yambɨmbi, ñɨndɨñ enguk, 26 “No en nakɨta kuupi nandɨlak, gan naka tɨmbi meñ beu wakɨt tamɨn ba wembe gwañgwañii ba dal kwayañii ba wiwii ba enlok kuñgun wɨn bo siñgi nɨm wɨt-semlakta, endɨ nokok gwañgwana sɨnɨk kuuktok tuop nɨm. 27 Tɨmbi no en enlok kloñbal nɨm tɨke bembi, nak nep kle kulakta, endɨ nokok gwañgwana sɨnɨk kuuktok tuop nɨm.

28 Tɨkap sɨndoñnan nanin nolɨ it wopumgan kɨndilep nandɨwɨkta, endɨ dama pipapi, ittok tuanla nandɨmbi, mɨnem palmɨlak walɨ it wɨn tɨmbɨ taleuktok tuop ba nɨm wɨn ka-nandɨwɨk. 29 Nɨm kañ, yop tambi, it kusei kɨmɨlek, gan endɨ it tɨmbɨ taleuktok tuop nɨm, tɨmbi ama it wɨn ka-nandañ endɨ gɨtɨktɨ kusei kɨmɨpi nɨ-lakalaka embi, 30 ñɨndɨñ enelɨñ, ‘Ama ñalɨ it plapkan kusei kɨmɨpi kɨndikuk, gan nɨtekta nɨm tɨmbɨ talelak?’ 31 Ba tɨkap ama wapmañ no endɨ ama wapmañ nol nola mik tɨ-ñɨmepi ñauk, endɨ nɨtek tɨmbek? Endɨ dama pipapi nandɨ-kɨliñ embi, endok ama lakatgot endɨ dɨwɨndok ama asupgan mik tɨ-semnelɨñdok tuop ba nɨm. 32 Tɨkap nɨmda, kanjɨkñɨlɨ gama mayañgan palɨñɨlɨmbi, ama wapmañ walɨ kanjɨkñɨloñ manda kɨmɨlɨm ñaumbi nɨmbek, ‘Busuk inda-nɨmektok nɨtek tɨmbet?’

33 Wɨndɨñgangot sɨndɨ gɨñgɨtsii ba nepenepesɨ gɨtɨk pat-samlak wɨn siñgi wɨlmɨnelɨñdok nɨm tɨ-pañgɨtam pakañda, sɨndɨ nokok gwañgwanai sɨnɨk kunelɨñdok tuop nɨm. 34 Palañ wɨn nepek koñgom sɨnɨk. Gan wolok koñgomlɨ talewɨkta, nɨtek tɨnambi, nombo koñgom dawɨk? Wɨndɨñ tɨndɨlok tuop nɨm! 35 Palañ wandin wɨn nana kena gɨnañ ba gwɨlañgwɨlam gɨnañ kena nɨmnat, slak kolɨm ñalok.
14:34-35 No en Yesu julunjuluñ klelak endɨ palañ koñgom nɨmnat wandin.


No en pawañnat endɨ pawañ kɨmɨpi, mandana nandɨ-kɨliñ eukak.”

Copyright information for `NIF