Luke 16

Mɨnem kwɨlɨkwɨlɨ nandɨ-daklenat ka-dɨkñelok

Tɨmbi Yesulɨ gwañgwañiila eyout manda no ñɨndɨñ enguk, “Ama kwɨlɨkwɨlɨ wopummat nolɨ mɨnem kwɨlɨkwɨlɨ kena aman nolok kiinan ka-dɨkñeuktok kɨmɨt-talembi kuñguk. Kuumbi, nain nola ama dɨwɨndɨ kandɨkñelok plon kɨt yout manda ñɨndɨñ nɨñgɨlɨñ, ‘Endɨ nepenepeka ep tɨmbɨ pailektok tɨlak.’ Wɨndɨñ eumbi, kandɨkñe kɨtɨ-ñɨmɨum bɨumbi nɨñguk, ‘Dɨkok plon manda eum nandɨt wɨn nɨtek? Dɨk kandɨkñe kena nombo tɨ-nameñdok tuop nɨm, wala tɨmbi yout sambat tɨmbɨmbi, mɨnem kwɨlɨkwɨlɨlok kusei dakleun.’

Tɨmbi kandɨkñelɨ gɨnan gɨnañ ñɨndɨñ nandɨñguk, ‘Molomnalɨ kandɨkñe kena napma tɨkelak, wala tɨmbi nak nɨtek tɨmbetat? Neta, nak kwet dɨplindɨplilok gembɨ no nɨm pat-namlakta, tɨmbi mɨnem kwɨlɨkwɨlɨ kɨtɨnatta maetalet. O, kombɨkmek nandɨlet! Tɨkap nak man wɨndɨñ wɨndɨñ tɨmbetta, molomnalɨ kenala nep kleukak, wolondamek amalɨ not tɨ-nambi, isɨnan gumañ nanɨ-tiañenelɨñ bek.’

Wɨndɨñ embi, molomñɨlok tombon tɨke-kuñgɨlɨñ noñgan noñgan kɨtɨ-semum bɨumbi, nola nɨ-kañbi eñguk, ‘Molomnalok tombon dɨkok kandañ nɨtek patak?’ Eumbi nɨñguk, ‘Oliv komba tul wɨn wɨlɨ gɨlo tɨndɨn wɨn kwet kambot
16:6 Kwet kambot wandin no wɨn 37 lita ba nek.
100 wolok tuop.’ Eumbi ñɨndɨñ nɨñguk, ‘Ale, dɨk tambon ombeñdok kundit youkuñ ñɨn tɨkembi, platik sɨnɨk pipapi, tambon 50 ombeñdok yout.’
Wɨndɨñ embi, no nɨ-nandɨmbi eñguk, ‘Molomnalok tombon dɨkok kandañ nɨtek patak?’ Eumbi nɨñguk, ‘Plaua mɨnjɨp kɨmɨka tɨndɨn wɨn lɨk 100 wolok tuop.’ Eumbi nɨñguk, ‘Ale, dɨk tambon ombeñdok kundit youkuñ ñɨn tɨkembi, tambon 80 ombeñdok yout.’ Kandɨkñelɨ wɨndɨñ eñguk. Kwelalok nepektok kandañ ama kwet ñolok gɨñgɨt kuañ endɨ siñginjɨ tɨke-kɨmɨtnelɨñdok kundit tɨ-kɨndem dambi, ama Yambattok kolsalen gɨnañ kuañ wɨn yapma kleañ, wala tɨmbi molomlɨ kandɨkñe kelamdɨ nɨtek tɨñguk wɨn nandɨ-tombi, ñɨndɨñ eñguk, ‘Ama walɨ enlok siñgin tɨke-kɨmɨlektok kundit tɨ-kɨndem dañguk.’”

Yesulɨ eyout manda wɨndɨñ embi yousɨmbi enguk, “Nak ñɨndɨñ sanba: sɨndɨ wɨndɨñgangot kwelalok mɨnem kwɨlɨkwɨlɨ pat-samlak walɨ amatam not tɨ-sembi, ep kɨmɨtnekalɨñ. Wɨndɨñ tɨnekalɨñda, kwelalok nepenepek gɨtɨk kena mɨ-taleumek, kuñgu taletalen nɨmnatnan sanɨ-tiañeum lonekalɨñ. 10 No en nepek sɨlanin kiinan kɨmɨlɨm patak wɨn ka-dɨkñe-kɨliñ elak walɨ wakan nepek bien wopum wɨndɨñgangot ka-dɨkñe-kɨliñ elak. Ba no en nepek sɨlanin kiinan kɨmɨlɨm patak wɨn dɨndɨmgan nɨm ka-dɨkñelak walɨ wakan nepek bien wopum wɨndɨñgangot dɨndɨmgan nɨm ka-dɨkñe-kɨliñ elak. 11 Wɨndɨñda tɨkap sɨndɨ kwelalok mɨnem kwɨlɨkwɨlɨ sɨlanin wɨn nɨm ka-dɨkñe-kɨliñ eñgɨlɨñda, nindɨ nepek Yambattok dainan biennat wɨn sɨndok kɨsɨnan ka-dɨkñenelɨñdok kɨmɨlekak? No nɨm. 12 Ba tɨkap sɨndɨ ama nolok nepek kɨsɨnan kɨmɨkuk wɨn nɨm ka-dɨkñe-kɨliñ eñgɨlɨñda, nindɨ nepek no sɨnlok pat-samektok samekak? Wɨn bo nɨm.

13 Kena gwañgwa sɨlanin endɨ molomñiit tɨpet endok kena tɨ-semektok tuop nɨm. Wɨndɨñ tɨmbekta, endɨ molomñɨn nola nandum pɨmbɨñen tɨmbɨmbi, nandɨ-kunjit tɨ-ñɨmek, tɨmbi molomñɨn no wɨn gɨnañlɨ kasɨlembi, tɨke-kwambɨñ dauk. Wɨndɨñgangot sɨndɨ Yambat ba mɨnem kwɨlɨkwɨlɨlok kena tɨpelatkan tɨ-kunelɨñdok tuop nɨm.”

Yambattok dainan matañgotañgolɨ mɨnem kwɨlɨkwɨlɨ maklelak

14 Falisi ama mɨnem kwɨlɨkwɨlɨlok nandɨ-koñgom tɨañgɨlɨñ endɨ Yesulɨ manda wolok plon eu pɨumbi nandɨñɨpi, tima giak tɨ-ñɨmɨmbi, nɨ-sasale manda eñgɨlɨñ. 15 Tɨmbi Yesulɨ enguk, “Sɨndɨ amatamdok dausɨnan dɨndɨm walan pa tañ, gan Yambattɨ gɨnañ nanandɨnjɨ nɨtein wɨn sambɨ-dakle-talembi, kusei ñɨndɨñda nandum tuop nɨm tɨ-samlak: nepek amalɨ nandum loloñ sɨnɨk tɨlak walɨ Yambattok dainan kolan papait sɨnɨk pa tɨlak.

16 Yoane tuk ii-sem endɨ gama nɨm indañɨlɨmbi, Moselok endɨkñe manda gɨta plofet amalɨ manda youkɨlɨñ wɨn eu pɨumbi, amatamdɨ kɨmɨt-kleñgɨlɨñ. Tɨmbi Yoanelɨ indañguk wolok siñgi kandañ Yambattɨ amatam nɨtek yambɨ-dɨkñelak wolok gɨñgɨt manda kɨndem eu pɨumbi, amatamdɨ endok gɨñgɨt indanelɨñdok gembɨ kokañ. 17 Gan endɨkñe manda gɨtɨktɨ gama papat kwambɨñ pakañ. Kunum kwet endɨ kɨndem paitekamɨk, gan endɨkñe manda endɨla lakat sɨnɨk no nɨm paitnekalɨñ. Nɨm sɨnɨk. 18 Wɨndɨñda no en tamɨn kle-kopi, komblin tɨkelak, endɨ Yambattok dainan telak joñgo kulak, tɨmbi no en tam kle-kokolɨn no tɨkelak, endɨ wɨndɨñgangot telak joñgo kulak.”

Mɨnem kwɨlɨkwɨlɨlɨ kunumdok yama nɨm pɨsalekak

19 Tɨmbi Yesulɨ kasat no ñɨndɨñ tɨ-semguk, “Ama mɨnem kwɨlɨkwɨlɨlɨ wopumnat no kuñguk. Endɨ dasindasin pamanat tuan wopum pa dasimbi, sandap tuop nanañ sina wopum pa tɨlɨñguk. 20 Endok telak yamanan ama pɨmbɨñen no kɨmɨlɨm pakuk, koi Lasalos.
16:20 Kot Lasalos wolok walan wɨn “Yambattɨ tɨke-kɨmɨtak en”.
Wandalɨ endok pɨñgɨu gwɨlap gɨtɨk tɨmbɨ kolaumbi,
21 nanañla papi, ama kwɨlɨkwɨlɨnattok ilɨ gɨnañ nanañ na-tlapi, tɨ na gɨlam gɨnañ mep kokañ wɨn nambepi nandɨlɨñguk. Tɨmbi wɨndɨñgot nɨm. Kamottɨ bo bɨmbi, wandan bɨndaañgɨlɨñ.

22 Tɨmbi wɨnaña ama pɨmbɨñen endɨ sembumbi, eñalolɨ gɨnan tip nañgɨt-lombi, endok pañɨn Ablaam gɨta kɨmɨlɨm pakuk. Tɨmbi ama kwɨlɨkwɨlɨnat endɨ bo sembumbi kɨndit tapliñgɨlɨñ. Kɨndit taplimbi, 23 kolandok gɨñgɨt tɨmbi, pɨñgɨp gawat wopum nandɨ pakuk. Papi, deium loumbi, Ablaamdɨ Lasalos gɨta yakan mayañgan sɨnɨk palɨmbi yambɨñguk. 24 Yambɨmbi, kɨtɨu loumbi nɨñguk, ‘Bep pañ Ablaam! Nak komba galk ñolok gɨnañ papi, pɨñgɨp gawat wopum nandɨlet. Dɨk blan nandɨ-nambi, Lasalos nɨ-mulɨmbi, kii nɨñañ kusiptɨ tuk gɨnañ youp bɨmbi, mambena plon kɨmɨlɨm busukñenewɨn.’ 25 Gan Ablaamdɨ tambane nɨñguk, ‘Nɨñana, dɨk nɨm nandɨ-kamalaukañ: sɨtɨ dama kaik pakɨmɨknan dɨk pipapat kɨndem kasɨle-taleñguñ, tɨmbi Lasaloslɨ nepek kolan kusei kusei inda-ñɨmɨumbi, blan plon pakuk. Gan man ñɨn endɨ ñolok busuk plon patak, tɨmbi dɨk pɨñgɨp gawat wopum nandɨlañ. 26 Tɨmbi wɨngot nɨm. Masimasip no kɨmɨkɨmɨlɨn, wɨn kwet jambɨlan nɨndok ba sɨndok boñgɨpnɨnan patak, tɨmbi nɨndoñnan ba sɨndoñnan nanin nolɨ wɨn dɨkñembi, tambo ñaneñdok tuop nɨm.’

27 Ablaamdɨ wɨndɨñ eumbi, ama walɨ nombo kɨtɨ-nandɨmbi nɨñguk, ‘Bep. Wɨndɨñda dɨk kɨndem Lasalos nɨ-mulɨmbi, bepnalok ilan ñambi, 28 kwayanai kɨt tambon pakañ wɨn molo manda enbɨmbi, endɨ kuñgunjɨ tɨ-dɨndɨm ewɨt. Nɨm kañbi, endɨ bo kwet kolan ñolokgan pɨmbi, pɨñgɨp gawat wopum nandɨnelɨñ a!’ 29 Eumbi nɨñguk, ‘Neta Lasaloslɨ ñauktok elañ? Kwayañgailɨ Mose gɨt plofet amalɨ manda youyoulɨn wɨn gɨtɨk pat-semlak. Manda wɨn wakan nandɨmbi kɨmɨt-klenekalɨñ.’ 30 Eumbi, ama walɨ Ablaamda nɨmbi eñguk, ‘Bep. Wɨn tuop nɨm. Gan ama sembɨsembɨn nolɨ endoñ ñaukta, gɨnañjɨ kɨndem tambanenekalɨñ.’ 31 Eumbi nɨñguk, ‘Tɨkap endɨ Mose gɨt plofet ama endok mandanjɨ nandɨ-kɨmneyañda, ama nolɨ kɨmnan nanin mɨlapi, molo manda enbɨm, walɨ bo nɨm dakle-semek.’”

Copyright information for `NIF