Luke 17

Kuñgu nɨtek kuamɨñ wɨn ka-kɨliñ elok

Tɨmbi Yesulɨ gwañgwañiila ñɨndɨñ enguk, “Nepek kusei kuseilɨ mek amatamda inda-sembi, ep tiañeum yom tañ. Gan ama kusei nindɨ tɨ-kuyuk plon enɨ-tiañelak endɨ blangan. Kawat wopum no ama wolok bim plon tembɨmbi, tuk kimbɨñ gɨnañ youp munjup kolɨm pɨwɨk walɨ mɨlap, gan tɨkap endɨ gɨñgɨtna koi nɨmnat ñandin no tɨmbɨm yom plon pipɨlakta, Yambattɨ kɨnjan mɨlap wopum ombɨ-mɨumbi, mɨlata-sɨnɨk taukak. Wala tɨmbi kuñgunjɨ ka-kɨliñ enekalɨñ.

Tɨkap noka nolɨ yom tɨlakta, ep tɨndɨn kolan wɨn biuktok manda kwambɨñ nɨmbekañ, tɨmbi yomɨnla nandum blalaumbi, siñgi wɨtakta, yomɨn bi-ñɨmekañ.
Tɨmbi endɨ sandap noñgan gɨnañ nain asup yom tɨ-gamek, tɨmbi nombo nain nɨtek yom tɨ-gamguk tuop ñɨndɨñ ganbek, ‘Nak yomnala nandɨwam blalaumbi, siñgi wɨtet’ eumbi, dɨk yomɨn bi-ñɨmekañ.”

Tɨmbi ama enɨ-mumulɨn endɨ Wopumda ñɨndɨñ nɨñgɨlɨñ, “Dɨk nanandɨ-kɨlɨktɨnɨ tɨmbɨ wopum da-nɨmɨn.” Eumbi tambane enguk, “Tɨkap nanandɨ-kɨlɨktɨnjɨ lakat mastat mɨnjɨp nomɨk pat-samekta, kɨndem komba kakai sakñen ñala ñɨndɨñ nɨnelɨñ, ‘Dɨk kakatka tamapi ñam, tuk kimbɨñ gɨnañ pɨmbi, tɨpi kwambɨñ da!’ Wɨndɨñ nɨmbɨmbi, komba walɨ wolongan mandanjɨ tañgonewɨk.”

Tɨmbi Yesulɨ yousɨmbi enguk, “Tɨkap kena gwañgwa sɨlanin no nanañ kena ba sipsip yambɨ-dɨkñe kena tɨ-samekta, kena gɨnañ nanin undane ilan bɨumbi, sɨndoñnan nanin nolɨ ‘Platik sɨnɨk bɨmbi, nanañga ñɨn na!’ wɨndɨñ nɨmbek ba? Nɨm ya. Tambo endɨ ñɨndɨñ nɨmbek, ‘Dɨk nanañ tɨ-jumut tɨ-nambi, dasindasiñga tɨ-dɨndɨm tɨmbi, nanañ tuk mep bɨ kle-namum nambamek, dɨtnalok siñgimek kle na.’ Tɨmbi kena gwañgwalɨ molomdok mandan tañgoneumbi, molomdɨ nɨ-kɨndem dawɨk ba? Nɨm ya. 10 Wala tɨmbi sɨndɨ wɨndɨñgangot nepek Molomjɨlɨ manda sanguk wɨn gɨtɨk tañgone-taleañda, ñɨndɨñ enekalɨñ, ‘Nɨndɨ kena gwañgwa ñandin ñalɨ kenanɨñgot tɨñgɨmɨñ, nɨnda nɨnɨ-kɨndem dalok tuop nɨm.’”

Yambatta kot gɨñgɨt mɨlok

11 Tɨmbi Yesulɨ gwañgwañii gɨt Jelusalem ñaupi, kwet tɨpet, Samalia gɨt Galili, wolok baliliñjetnan klembi ñañguk. 12 Ñambi, it kwet nolok loup tɨñɨlɨmbi, ama kɨt tambon tambon endɨ ña Yesu tɨmbɨ dumalañgɨlɨñ. Endɨ jɨmbat yambo mawatsɨat, amatamdɨ yambɨ-mɨsɨmɨsɨ taañgɨlɨñda tɨmbi mayañgan ipi 13 kɨtɨ-ñɨmɨmbi nɨñgɨlɨñ, “Yesu, ama wopum, dɨk blan tɨ-nɨmbi nandɨ-nɨmɨñ.” 14 Wɨndɨñ kɨtɨumbi yambɨmbi, Moselok endɨkñe manda klenelɨñdok embi enguk, “Sɨndɨ gwɨlapsɨ tapma amala daut semnepi ñawɨt!” Wɨndɨñ eumbi ñañɨlɨmbi, wolongan wandanjɨ gɨlɨtañguk.

15 Tɨmbi gwɨlapsɨ kaum kɨndem daumbi, endoñnan nanin nolɨ nolii yambimbi, Yambat wopumgan nɨ-ta-lo tɨñɨpi, Yesuloñ undane bɨñguk. 16 Ama wɨn endɨ Juda ama nɨm, endɨ Samalia nanin. Endɨ Yesulok kesiinan bɨ pi pɨmbi, kwet plon pɨndɨm papi, sɨmba kɨndemda manda nɨñguk. 17 Eumbi, Yesulɨ amatam en gɨta pakɨlɨñ ñɨndɨñ enguk, “Nak ama kɨt tambon tambon ep tɨmba kɨndem dalɨñ bek, gañgan ama kɨt tambon tɨpet tɨpet endɨ delok pakañ? 18 Nɨtekta tɨmbi ama sambat nolok ñalɨ engangot undane bɨmbi, Yambat koi gɨñgɨt mɨlak?” 19 Wɨndɨñ embi nɨñguk, “Nanandɨ-kɨlɨktɨñgalɨ gep tɨmbɨ kɨndem dalañ. Kɨndem a, mɨlapi ñau!”

Yambattɨ indañgan nɨmbɨ-dɨkñeukak wolok tɨ-pañgɨpañgɨlelok

Ama Sɨsɨnɨktɨ indañgan bɨ inda-dakleukak

20 Yambattɨ dawanda kusei kɨmɨpi, amatam indañgan yambɨ-dɨkñeukak wala Falisi amalɨ Yesu nɨ-nandumbi, ñɨndɨñ tambane enguk, “Endɨ ikan boñgɨpsɨnan papi sambɨ-dɨkñelak, wala tɨmbi sɨndɨ nepek wolok kusei kɨmɨkɨmɨt wɨn dausɨlɨ kanelɨñdok tuop nɨm, ba amalɨ nosiila ñɨndɨñ nɨm enɨnekalɨñ, ‘Yakñesɨ, endɨ ñolok patak’ ba ‘Da patak’.”

22 Wɨndɨñ embi yousɨmbi, gwañgwañiila enguk, “Mɨlap nain indaukak wolonda sɨndɨ Ama Sɨsɨnɨk nak nain dumangangot nambɨnepi nandɨ-koñgom tɨnekalɨñ, gan nɨm nambɨnekalɨñ. 23 Tɨmbi dɨwɨndɨ naka ‘En ñandɨñ patak’ ba ‘Wandɨñ patak’ wɨndɨñ sanɨnekalɨñ, gan sɨndɨ nandɨ-kɨmnembi, nɨm woñepi ep klenekalɨñ. 24 Kusei ñɨndɨñda: pɨsapɨsattɨ bayak eumbi, kunum kwet kusei kɨmɨkɨmɨlɨnan nanin ñam taleñguknan sale-talelak, wɨndɨñgangot Ama Sɨsɨnɨk nokok nainna indaumbi, indañgan tombetat. 25 Gan dama nak pɨñgɨp gawat ba mɨlap kusei kusei bemambi, amatam man ñɨndɨñgɨt kuañ endɨ siñgi wɨt-namnekalɨñ. Wɨndɨñ inda-namektok een.

26 Amatamdɨ Noalok nainnan tuk gwam wopum gama nɨm indañɨlɨmbi nɨtek kuñgɨlɨñ, wɨndɨñgangot endɨ nak Ama Sɨsɨnɨk gama nɨm tomñɨlambi kunekalɨñ. 27 Endɨ nanañ tuk nambi, wapatam tɨñɨlɨmbi, Noalɨ kɨkeñ gɨnañ loñguk wolok tuop. Tɨmbi tuk gwam wopumdɨ suam ep walaimbi, yandɨp kɨm-taleñguk. 28 Lotilok nainnan wɨndɨñgangot indañguk: amatamdɨ nanañ tuk nayañgɨlɨñ, ba nepenepek tuatua kena ba nanañ kena ba it kɨndikɨndit kena pa taañgɨlɨñ, 29 gan Lotilɨ Sodom it kwet biñguk sandap wolonda komba gɨt kawat kombanat kunum gɨnañ nanin gwi nomɨk pɨm yandɨpbi, ep dɨumbi kɨm-taleñgɨlɨñ.

30 Noa ba Lotilok nainnan mɨlaptɨ amatam kaikan inda-semguk, wɨndɨñgangot nak Ama Sɨsɨnɨktɨ tombi inda-dakleutatnan mɨlaptɨ inda-semekak. 31 Sandap wolonda isɨ pawan ba kenanjɨ gɨnañ pakañ enda ñɨndɨñ tɨnelɨñdok nak elet: endɨ nepenepesɨ mep ñanelɨñdok isɨ gɨnañ nɨm lonekalɨñ ba undane isɨnan nɨm ñanekalɨñ. 32 Loti tamɨnloñ mɨlap inda-ñɨmɨñguk wɨn sɨndɨ nɨm nandɨ-kamalanekalɨñ. 33 No en kwelalok kuñgun enlok tɨke kamaiuktok gembɨ kotakta, kunumdok kuñgun pailɨmekak. Tɨmbi no en naka tɨmbi kwelalok kuñgun bilakta, kunumdok kuñgun walɨ palmekak. 34 Nak ñɨndɨñ sanlet: nain wolonda amatam tɨpettɨ tim ipat noñgan plon dou palɨmbi, no matɨkembi, no bium palekak. 35 Tɨmbi tam tɨpet endɨ yakan nanañ mɨndɨ palɨñɨlɨmbi, no matɨkembi, no bium palekak.”
17:35-36 Nandɨ-tale ama dɨwɨndɨ manda kusip no gamañgot patak eañ. Wɨn ñɨndɨñ, “Nain wolonda ama tɨpet endɨ kena gɨnañ yakan palɨñɨlɨmbi, no matɨkembi, no bium palekak.”


37 Tɨmbi gwañgwañiilɨ nɨ-nandɨmbi eñgɨlɨñ, “Wopum, wɨn dendɨñ indaukak?” Eumbi, eyout manda no ñɨndɨñ enbi eñguk, “Nepek kɨmɨkɨmɨn pataknan monɨk oeoelɨ kɨmɨn tɨmbɨmbi, nepek delok patak wɨn inda-daklelak.”

Copyright information for `NIF