Luke 18

Nɨmolo tɨ-ta-kuumbi, Ama Sɨsɨnɨk en bɨ tombekak

Tɨmbi gwañgwañiilɨ nain tuop nɨmolo tɨmbi gɨñgɨnembi, nɨm nandɨ-mɨlatanelɨñdok Yesulɨ eyout manda no ñɨndɨñ enbi eñguk, “It kwet nolok manda kandan ama no kuñguk. Endɨ amala nɨm nandɨ-semlɨñguk, ba Yambatta bo giñgiñgan nɨm tɨ-ñɨmlɨñguk. Tɨmbi it kwet wolok tam kanjak no kuñguk endɨ manda kandanloñ nain nain bɨmbi, ñɨndɨñ nɨlɨñguk, ‘Dɨk nandɨ-nambi, kanjɨkna nɨ-gɨñgɨneumbi, tambonna endok kandañ patak wɨn ombɨ-namekak.’ Wɨndɨñ eumbi, kandanlɨ nandɨ-kɨmnembi kulɨñguk. Kukapi, siñgimek enla ñɨndɨñ eñguk, ‘Nak ama nɨm nandɨ-semlet, ba Yambatta bo giñgiñgan nɨm tɨ-ñɨmlet. Gan wandingan embi, tam kanjak ñalɨ nain nain mɨlap ñɨn pa namlakta tɨmbi nak joñgo tɨke-kɨmɨlambi, tambon kak tɨkeukak. Nɨm kañbi, nain tuop gɨñgɨne bɨumbi jɨklotaut.’”

Wopumdɨ eyout manda wɨndɨñ tɨ-sembi, gwañgwañiila enguk, “Sɨndɨ kandan ama kelamdɨ nek eñguk wɨn nandañ ba? Endɨ tam gɨñgɨnen wɨn tɨke-kɨmɨlepi eñguk. Tɨmbi Yambattɨ amatam enlok ep kasɨleñguk wɨn nek tɨ-semekak? Endɨ gɨñgɨtñiilɨ tim sandap kɨtɨ-ñɨmañ wɨn nain ombapgan nandɨ-kɨmnembi, nɨm ep kɨmɨlek ba? Nɨm ya. Nak ñɨndɨñ sanlet: nain nɨm ombataumbi, platik sɨnɨk ep kɨmɨlekak. Gan nak Ama Sɨsɨnɨktɨ bɨ tommek, nak wolonda amatam nanandɨ-kɨlɨktɨnjɨat dɨwɨn kwelan ep tɨmba indanekalɨñ ba nɨm?”

Kayombɨnembi kuañ endɨ Yambattok dainan dɨndɨm indañ

Tɨmbi Yesulɨ yousɨmbi, eyout manda no eñguk, wɨn ama endɨ dɨndɨm wɨndɨñ nandɨ-kwambɨñ dambi, dɨwɨnda nandum pɨmbɨñen tɨlak ama wandisɨ wala ñɨndɨñ enguk, 10 “Nain nola ama tɨpet, wɨn Falisi ama no, tɨmbi takis epep ama no, endɨ nɨmolo tɨndepi tapma it gɨnañ loñgɨmɨk. 11 Falisi ama endɨ lom ipi, gɨnan gɨnañ enla ñɨndɨñ nɨmolo tɨmbi eñguk, ‘Yambat. Ama dɨwɨn gɨtɨk endɨ mɨnem tiatia telak juluñgan kɨmɨt-kleañ, ba kundit kelam tañ, ba telak joñgo pa kuañ. Gan nak endɨ wandin nɨm, ba takis epep ama da patak en wandin bo nɨm, wala tɨmbi sɨmba kɨndemda manda ganlet. 12 Sande noñgan gɨnañ nak sandap tɨpet endɨkñe manda klembi, nanañ gɨtɨk kɨmɨsipbi patet, ba nepenepek gɨtɨk epmɨlet wɨn kɨt tambon tambon tambɨpi, noñgan wɨn dɨkok pa gamlet.’ 13 Gan takis epep ama endɨ mayañgan sɨnɨk ipi, kunum gɨnañ deium lolola mɨsɨmbi, yomɨnlok sɨmba gawat tɨñɨpi, kuañ wɨpi, ñɨndɨñ nɨñguk, ‘Yambat. Nak ama yomat, dɨk mamasa tɨ-namɨñ.’”

14 Yesulɨ eyout manda wɨn tɨ-sem-talembi enguk, “Nak ñɨndɨñ sanlet: ama ñalɨ Yambattok dainan dɨndɨm indambi, ilnan ñañguk, Falisi ama endɨla nɨm. Neta, ama gɨtɨk nɨsɨlok kosɨ gɨñgɨt tɨke-loañda Yambattɨ ep tɨke-pɨlak, gan no en kayombɨnelakta en Yambattɨ tɨke-lolak.”

Ama nɨtnein endɨ Kunum Molomdok gɨñgɨt indaukak?

15 Tɨmbi amatamdɨ Yesulɨ ñakñak bo ep kauptok nandɨmbi, endoñ yanañgɨpi bɨñgɨlɨñ. Bɨumbi, gwañgwañiilɨ yambɨmbi enombɨmbi enɨ-kɨmɨsip tɨ-semgɨlɨñ, 16 gan Yesulɨ kɨtɨ-semum bɨumbi, gwañgwañiila enbi eñguk, “Wɨn ama ñandisɨ ñala wakan Yambattɨ enlok gɨñgɨtñii yambɨ-dɨkñelak, wala tɨmbi gwañgwa bɨsat yambiumbi nokoñ bɨwɨt. Telak masip nɨm tɨ-semnelɨñ. 17 Nak biañgan sanlet: no en Yambattok kapmainan gwañgwa bɨsat nomɨk nɨm kuup nandɨlakta, endɨ endok gɨñgɨt nɨm indaukak. Nɨm sɨnɨk.”

18 Tɨmbi Judalok telak dama nolɨ Yesula ñɨndɨñ nɨñguk, “Endaut kɨndem, nak kuñgu taletalen nɨmnat kasɨleuttok ep tɨndɨn nɨtek kleut?” 19 Eumbi nɨñguk, “Nekta naka kɨndem nanlañ? Yambat en noñganlɨñgot kɨndem sɨnɨk. 20 Dɨk endɨkñe manda ip nandɨ-talelañ: dɨk ama nolok tamɨn gɨta joñgo nɨm kundekamɨk, dɨk ama wɨlɨ kɨm nɨm tɨmbekañ, ba kumbu nɨm tɨmbekañ, ba ama nolok siñgin joñgo nɨm siukañ, tɨmbi meñga bekala giñgiñgan tɨ-sem-ta-kuukañ.”
18:20 Kisim Bek 20:12-16
21 Wɨndɨñ eumbi nɨñguk, “Manda elañ wɨn gɨtɨk nak ikan tip plongan kusei kɨmɨpi, tañgonem tɨ-ta-bɨlet.”

22 Yesulɨ manda wɨn nandɨmbi, ñɨndɨñ nɨñguk, “Kɨndem, gan nepek noñgangot gama tɨmbeñdok patak wɨn ñɨndɨñ: dɨk nepenepek gɨtɨk pakamlak wɨn tualok kɨmɨlɨm tua-taleumbi, mɨnem wɨn danbi, ama pɨmbɨñesɨla emekañ. Wɨndɨñ tɨmbeñda, tambon tuañga wopum kunum gɨnañ pakamekak. Ale, wɨndɨñ tɨmbɨ taleumbi, bɨm nak nep kle-kuukañ.” 23 Wɨndɨñ eu nandɨmbi, mɨnem kwɨlɨkwɨlɨn asup sɨnɨk palmɨñgukta tɨmbi gɨnan mɨlatañguk.

24 Yesulɨ wɨn kañbi enguk, “Ama mɨnem kwɨlɨkwɨlɨnjɨat Yambattok gɨñgɨt indanelɨñdok nandañ endɨ gliñgliñnat. 25 Kamel nolɨ lɨk bemdok gɨnañ mɨnam wolok ña tombep nandumda endɨ gliñgliñ tɨmbek. Gan ama kwɨlɨkwɨlɨ wopumnat nolɨ Yambattok gɨñgɨt indambi, endok kapmainan kuup nandɨlakta endɨ gliñgliñ wopum sɨnɨk tɨmbek.” 26 Wɨndɨñ eumbi, manda nandɨñgɨlɨñ endɨ ñɨndɨñ eñgɨlɨñ, “Ei, tɨkap wɨndɨñda, ama nolɨ kuñgu taletalen nɨmnat kasɨleuptok tuop no nɨm patak!”
18:26 Juda amalok nanandɨnjɨ no wɨn ñɨndɨñ: tɨkap mɨnem kwɨlɨkwɨlɨ asup pat-semlakta, ñɨndɨñ inda-daklelak: Yambattok gwɨlamdɨ endok plon patak.
27 Tɨmbi Yesulɨ enguk, “Nepek no amalɨ tɨmbektok tuop nɨm wɨn Yambattɨ tuop tɨ-talewɨk.”

28 Tɨmbi Petlolɨ nɨñguk, “Nɨndok kandañ bo nɨtek? Nɨndɨ nepenepet ba gɨñgɨtnii gɨtɨk pat-nɨmañ wɨn yambi-talembi, dɨk gep kle-kuamɨñ wɨn!” 29 Eumbi enguk, “Nak biañgan sɨnɨk sanba nandɨwɨt: ama gɨtɨk Yambattok gɨñgɨt indam kunelɨñdok isɨ ba tamjii ba dasɨ kwayañjii ba menjɨ bepsɨ ba gwañgwanjɨ bɨsat yambi-taleañ endok kandañ wɨn ñɨndɨñ: 30 endɨ gɨñgɨtsii yambiñgɨlɨñ wolok kɨnjan kwelangan yousɨ-semum kasɨlenekalɨñ, tɨmbi gɨñgɨtsii komblin walɨ gɨñgɨtsii damanin wɨn yapma klelak. Tɨmbi nain gamañda indaukaknan endɨ kuñgu taletalen nɨmnat kasɨlenekalɨñ.”

Yesu en kɨmbi mɨlalekak wala gwañgwañiila enɨ-kaik tañguk

31 Yesulɨ gwañgwañii 12 walɨ nɨsɨñgan patnelɨñdok yanañgɨpi, ñɨndɨñ enguk, “Nandañ: nɨndɨ Jelusalem ñaneñdok ñamɨñ, tɨmbi wolok plofet amalɨ Ama Sɨsɨnɨk nokok plon manda gɨtɨk youyoulɨn wolok tuopkan indaukak. 32 Juda amalɨ ama sambat nolok kɨsɨnan napɨlɨmbi, endɨ nanɨ-lakalaka embi, kolan tɨ-nambi, iwɨttɨ nep suambi, 33 kolan sɨnɨk nep waipbi, nulɨm kɨmbetat. Tɨmbi maim tɨpet gɨt no ñaumbi, bɨndambo kɨmnan nanin kaitambi mɨlaletat.” 34 Yesulɨ wɨndɨñ eñguk, gan gwañgwañiilɨ nek inda-ñɨmekak wɨn nɨm nandɨ-dakleñgɨlɨñ. Manda wolok kusei kɨmɨsembɨ-semum pakukta tɨmbi endɨ wɨn nɨm nandɨ-kɨliñ eñgɨlɨñ.

Ama dai sisipmɨn nolɨ Yesu en Mesia wɨn nandɨ-dakleñguk

35 Yesulɨ Jeliko it kwet tɨmbɨ dumalaumbi, ama dai sisipmɨn no telak pawan pipapi, kɨtɨnat tɨ pakuk. 36 Papi, amatam asup makleum nandɨmbi, enɨ-nandɨmbi eñguk, “Ñɨn nek tañ?” 37 Eumbi nɨñgɨlɨñ, “Yesu Nasalet nanin endɨ bɨlak.” Wɨndɨñ eumbi 38 kɨtɨ-ñɨmɨmbi eñguk, “Yesu, Devittok Komblin, dɨk naka gɨnañ busuk tɨ-namɨñ!” Wɨndɨñ kɨtɨumbi, 39 telak dama tɨñgɨlɨñdɨ nɨ-ñombɨmbi eñgɨlɨñ, “Ei, gitak pat!”, gan ama walɨ wopumgan kɨtɨmbi eñguk, “Devittok Komblin-o, dɨk naka gɨnañ busuk tɨ-namɨñ!”

40 Tɨmbi Yesulɨ wɨñgan bɨ ipi, ama wɨn nañgɨpi endoñ bɨnelɨñdok eumbi, nañgɨp ñasɨñgan bɨumbi nɨ-nandɨmbi eñguk, 41 “Nak nek tɨ-gamettok nandɨlañ?” Eumbi nɨñguk, “Wopum, nak bɨndambo daut deiuptok nandɨlet.” 42 Wɨndɨñ eumbi, Yesulɨ nɨñguk, “Wɨndɨñda bɨndambo dei! Nanandɨ-kɨlɨktɨñgalɨ gep tɨmbɨ kɨndem dalañ.” 43 Wɨndɨñ eumbi, wolongan dai tombɨm deimbi, Yesu klembi, Yambatta kot gɨñgɨt mɨñguk. Tɨmbi amatamdɨ kundit wɨn kañgɨlɨñ endɨ bo Yambat nɨ-ta-lo tɨñgɨlɨñ.

Copyright information for `NIF