Luke 21

Tɨmbi Yesulɨ deium loumbi, amatam mɨnem kwɨlɨkwɨlɨnjɨat tapɨkot mɨnem dɨñgwinda gɨnañ kɨmɨlɨm pɨumbi yambɨñguk. Tɨmbi tam kanjak pɨmbɨñen no endɨ bo bɨmbi, mɨnem gɨmɨn tɨpet kɨmɨlɨm pɨumbi kañbi enguk, “Nak biañgan sanlet: tam kanjak pɨmbɨñen ñalɨ mɨnem kɨmɨlak walɨ amatam dɨwɨn gɨtɨktɨ mɨnem kɨmɨlalɨñ wɨn yapma klelak. Neta, dɨwɨn gɨtɨk endɨ nepek tokñetokñengan pat-semlaknan nanin tɨkembi, lakatgot tapɨkot kɨmɨlalɨñ, gan tam pɨmbɨñen endɨ nɨmɨninnan nanin nepek kuñgun ka-dɨkñelok tuop palmɨk wɨn gɨtɨk kɨmɨlak.”

Nain taletalenan nek indaukak?

Nain taleup tɨñɨlɨmbi nɨtek indaukak?

Tɨmbi ama dɨwɨndɨ tapma it kañbi, wala ñɨndɨñ eñgɨlɨñ: it wɨn kawat kɨndemlɨ tɨndɨn, ba nepenepek tuan loloñ tapma mɨmɨn pakuk wala tɨmbi pama walalan indañguk. Tɨmbi Yesulɨ enguk, “Sɨndɨ nepek neta daukañga tañ wolok nak ñɨndɨñ sanba: nain indaumbi, kawat gɨtɨk ñɨn mep kolɨm kwelan pɨumbi, kawat nolɨ nolok plon no nɨm galɨ patnekalɨñ.” Wɨndɨñ eumbi nɨ-nandɨmbi eñgɨlɨñ, “Endaut, nepek wɨn nain nekta sɨnɨk indaukak, ba jimba kundit nek ñalɨ indaumbi kañbi, nepek walɨ indaupi tɨlak wɨn nandɨnekamɨñ?”

Tɨmbi enguk, “Sɨndɨ ka-kɨliñ embi kunekalɨñ! Nɨm kañbi, juluñ amalɨ juluñ tɨ-samnelɨñ. Ama asuptɨ nokok kotna plon bɨmbi, ñɨndɨñ enekalɨñ, ‘Nak Mesia wakan’, ba ‘Nain ip dumalalak’. Sɨndɨ ama wɨndɨñ pa eañ wɨn nɨm ep kle-kunekalɨñ. Tɨmbi kantri nolok gɨnañ ba kantri dɨwɨndok boñgɨpsɨnan mik indaumbi, wolok gɨñgɨt nandɨnekalɨñ, wolonda sɨndɨ nɨm mɨsɨ-kolanekalɨñ. Nepek wandisɨ walɨ damandama indauktok een, gan nain taletalen walɨ wolongan nɨm indaukak.”

10 Tɨmbi yousɨmbi enguk, “Kantri nolɨ kantri nola mik tɨ-semumbi, ama wapmañjɨlok sambaliilɨ nɨsɨñgan minekalɨñ. 11 Tɨmbi nain wolonda kwet kwet kenɨñ wopum ba nanañ map ba jɨmbat kusei kusei indaumbi, kɨm tambat indaukak, ba kunum plon jimba kundit ba nepek ka-mɨsɨmɨsɨn wopum indanekalɨñ.

12 Nepek gɨtɨk walɨ gamañ nɨm indañɨlɨmbi, endɨ naka tɨmbi sep tɨmbɨ kolanelɨñdok sep kle-gɨmgɨm embi sepbi, it kiyaunjɨ gɨnañ manda plon sapɨpi, it kwambɨñjɨ gɨnañ sep kɨmɨlɨmbi, ama wapmañ ba kandɨkñe ama endoñ sanañgɨlɨm ñambi, mandala dausɨnan itnekalɨñ. 13 Nain wolonda gɨñgɨt manda kɨndem ama wala enɨnelɨñdok kilanjɨ indaukak. 14 Nain wolonda natna nanandɨ sambi, manjɨ tɨmba londaumbi, kanjɨksii gɨtɨk endɨ sɨndok mandanjɨ nandɨmbi, mandanjɨ wɨtnelɨñdok ba manda walɨ juluñgan wɨn tɨmbɨ indauktok telal lonjɨnekalɨñ. Kusei wala tɨmbi sɨndɨ gɨnañjɨ gɨnañ ñɨndɨñ nandɨ-kwambɨñ danekalɨñ, ‘Nɨndɨ manda nek enambi, nɨp kasopmeukak wala itañgan nandɨ-kwɨnakwɨnale nɨm tɨnekamɨñ’.

16 Menjɨ besɨ ba dasii kwayañjii ba wekat dɨpsɨ ba nosii endɨ bo bola tɨ-samumbi, kanjɨksiilɨ sɨndoñnan nanin dɨwɨn sandɨp kɨmnekalɨñ. 17 Kwet tuop amatamdɨ naka tɨmbi nandɨ-kunjit pa tɨ-samnekalɨñ, 18 gañgan Yambattok dainan kumbanjɨ sak noñgan no nɨm pailekak.
21:18 Manda wolok kusei wɨn ñɨndɨñ: Yambattɨ amalɨ nek tɨ-samnekalɨñ wɨn nandɨ-talelak.
19 Sɨndɨ gɨlɨm dambi kunekalɨñda, kuñgu kwambɨñjɨ kasɨlenekalɨñ.

20 Sɨndɨ kanekalɨñ wɨn: mik amalɨ bɨmbi, Jelusalem kle-gɨmbutnekalɨñ. Nain wolonda it kwet wɨn tɨmbɨ kolauktok nain dumalalak wɨndɨñ ka-nandɨnekalɨñ. 21 Ka-nandɨmbi, ñɨndɨñ tɨnekalɨñ: Judia kwelan pakañ endɨ kwet jangɨnnan pi ñanekalɨñ, tɨmbi Jelusalem pakañ endɨ bo walinin pɨ ñanekalɨñ, tɨmbi kwet nolok pakañ endɨ Jelusalem nɨm lonekalɨñ. Kusei ñɨndɨñda wɨndɨñ tɨnekalɨñ: 22 manda gɨtɨk it kwet wolok plon youyoulɨn patak wolok bien indauktok Jelusalem nasilɨ nain wolonda kolanjɨlok kɨnjan tɨkenekalɨñ. 23 Nain wɨn kolan sɨnɨkta tɨmbi tam gwañgwa mɨnjɨpsɨat ba tam ñakñakta num emañ endɨ blasɨñgandok. Mɨlap wopum sɨnɨk kwelan indaumbi, Yambattok gimbɨt wopum bien amatamdoñ inda-semumbi, 24 dɨwɨn kakittɨ yandɨpmɨum kɨmnekalɨñ, dɨwɨn ep topbi yanañgɨlɨmbi, kwet kwet ña-talenekalɨñ. Tɨmbi kwet nolok nasilɨ Jelusalem it kwet ma tɨkembi, ep pɨ-yali-ta-ñaumbi, Yambattɨ nain kɨmɨt-semguk wɨn taleukak wolok tuop.”

Ama Sɨsɨnɨk endok tomtom nain

25 Tɨmbi Yesulɨ yousɨmbi enguk, “Tɨmbi nepek gɨtikñin kusei kusei maim, yakɨp ba domboñgɨp plon indaukak, ba kwelan tuk kimbɨñdɨ tawambi, gɨñgɨlɨ wopum kɨtɨukak. Kusei wala tɨmbi kwet kwet kuañdɨ gɨnañjɨ mɨlataumbi, nanandɨnjɨ nɨm dakleukak. 26 Tɨmbi nepek kwambɨñ kunum plon pakañ, wɨn maim, yakɨp, domboñgɨp nek, ep minjalɨmbi jɨlopbi, kwesɨ binekalɨñ, wala tɨmbi nepek kolan nek kwetta inda-ñɨmekak wala amatamdɨ mɨsɨmɨsɨñɨpi mandɨ-ta-kuñɨpi, kɨm katap tɨnekalɨñ. 27 Wɨnaña kanekalɨñ wɨn: nak Ama Sɨsɨnɨktɨ mulukua gɨnañ pɨ tombi, gembɨ ba nulɨnulɨn wopumna tɨmba dakleukak. 28 Nepek mɨlap wandisɨ wakan kusei kɨmɨp indaumbi, Yambattɨ sapma tɨkeukak wolok nain tɨmbɨ dumalaukak wala tɨmbi sɨndɨ deium loumbi nandɨ-pañgɨtanekalɨñ.”

29 Tɨmbi Yesulɨ eyout manda no ñɨndɨñ embi enguk, “Sɨndɨ komba fik
21:29 Plofet amalɨ komba fik plon manda youkɨlɨñ endɨ nain asupgan Juda amatamdok plon e-yout tɨñgɨlɨñ.
ba komba dɨwɨn nandɨ-sɨwɨtnekalɨñ.
30 Endɨ mindinjɨ tawa lambɨ dapmɨumbi, maim nain indaup tɨlak wɨn sɨndɨ dausɨlɨ kañbi nandɨ-dakleyañ. 31 Wɨndɨñgangot mɨlap walɨ indaumbi kañbi, ñɨndɨñ nandɨ-daklenekalɨñ, ‘Nain nɨm ombataumbi, Yambattɨ amatamñii indañgan yambɨ-dɨkñeukak’. 32 Nak biañgan sanba: ama sambat man ñɨndɨñgɨt kuañ endɨ gama nɨm kɨm-taleñɨlɨmbi, nepek gɨtɨk ñalɨ inda-taleukak. 33 Kunum kwet endɨ talendekamɨk, gan nokok mandanalɨ nɨm taleukak. Nɨm sɨnɨk.

34 Sɨnla kuñgunjɨ ka-dɨkñe-kɨliñ enekalɨñ. Nɨm kañbi, nanandɨnjɨlɨ tuk kimbɨñ ba nana sinat ba kwelalok mɨlap wolokgot pat-samumbi, Ama Sɨsɨnɨk nokok tomtomnala nandɨ-kamala-kuumbi, kaikan inda-samek. 35 Sɨsoñlɨ gaut gembɨnat kaikan tɨkelak, wɨndɨñgangot nain wopum walɨ amatam gɨtɨk kwet tuop kuañ kaikan inda-semekak. 36 Wala tɨmbi sɨndɨ nain tuop ka-kɨliñ embi, gembɨ pat-samektok nɨmolo tɨ-kuñɨpi, nepek inda-samekak wɨn gumañ maklembi, Ama Sɨsɨnɨk nokok dautnanan siñgi mɨsɨ nɨmnat indambi itnekalɨñ.”

37 Yesulɨ sandap tuop tapma ilan lombi, amatam enɨ-daut pa tɨ-semguk, tɨmbi kɨlɨm elɨñguk tuop endɨ pɨ Oliv kwet jañgɨn kandañ ñambi doulɨñguk. 38 Kwet salaumbi, amatam gɨtɨk endɨ tapma ilan lombi, Yesulok mandan nandɨnelɨñdok endoñ pa bɨañgɨlɨñ.

Copyright information for `NIF