Luke 23

Tɨmbi kɨmɨn tɨ-pakɨlɨñ gɨtɨkgandɨ mɨlapi, Yesu Pilatoloñ nañgɨpi, kusei kɨmɨpi, kɨt yout tɨmbi, ñɨndɨñ eñgɨlɨñ, “Nɨndɨ ama ñolok kusei ñɨndɨñ ka-nandamɨñ: endɨ amatamnii ep tɨmbɨ kamalalak. Tɨmbi takis mɨnem Roma ama wapmañ Sisala mɨmɨlok wɨn endɨ nɨnɨ-kɨmɨsip pa tɨ-nɨmlak, tɨñɨpi bo enla ñɨndɨñ pa elak, ‘Natna Mesia, ama wapma.’” Tɨmbi Pilatolɨ Yesu nɨ-nandɨmbi eñguk, “Dɨk Juda amalok ama wapmañjɨ ba?” Eumbi nɨñguk, “Dɨtna elañ i wakan.” Eumbi, Pilatolɨ tapma ama biesɨla ba ama kɨmɨn wopum enda enbi eñguk, “Nak ama ñolok endɨkñe manda wɨwɨt bien no nɨm kalet.” Gan endɨ gɨñgɨnembi nɨñgɨlɨñ, “Endɨ Judia kwet tuop amatam enɨ-daut tɨ-semñɨpi, Galili kwelan kusei kɨmɨpi bɨm Jelusalem ñolok amatam gɨnanjɨ ep tɨmbɨ mɨlatak.”

Pilatolɨ manda wɨn nandɨñgukta enɨ-nandɨmbi eñguk, “Ama ñɨn Galili nanin ba?” Eumbi, “Oñ” eñgɨlɨñ. Eumbi, Pilatolɨ nandɨ-tomguk wɨn: Yesu wɨn kwet Elottɨ ka-dɨkñeñguk walinin. Tɨmbi Elottɨ bo nain wolonda Jelusalem pakukta tɨmbi Pilatolɨ Yesu endoñ nañgɨp ñanelɨñdok eñguk. Eumbi nañgɨp ñam tombɨmbi, Elottɨ en kañbi, kusei ñɨndɨñda sɨmbai kɨndem dañguk: Yesulok gɨñgɨttɨ nain asup pawan gɨnañ pɨumbi, endok dainan kundit engano tɨmbektok nandɨlɨñgukta tɨmbi endɨ nain ombapgan en kauktok mandɨñguk. Wala tɨmbi endɨ manda kusei kusei nɨ-nandɨñguk, gan Yesulɨ Elottok mandan nandɨ-kɨmkɨmneñɨpi, tambon no nɨm tambanem nɨñguk. 10 Tɨñɨpi, tapma ama biesɨ ba endɨkñe manda nandɨ-tale ama endɨ ñasɨñgan ipi, siñgin gembɨnatgan siñgɨlɨñ. 11 Tɨmbi Elot gɨt mik amañii endɨ nɨ-tɨke-pɨ-yalimbi, manda sañala tɨ-ñɨmɨñgɨlɨñ. Wɨndɨñ tɨmbi Elottɨ eumbi, Yesula dasindasi pamanat dasi-ñɨmɨmbi, nombo nañgɨpi, Pilatoloñ undane ñañgɨlɨñ. 12 Pilato gɨt Elot endɨ dama nɨsetkan kanjɨk tɨñɨpi kuñgɨmɨk, gan sandap wolondañgan endɨ not tɨñgɨmɨk.

13 Tɨmbi Pilatolɨ tapma ama biesɨ wakɨt Juda amalok kandɨkñenjɨ ba amatam kɨmɨn gɨtɨk kɨtɨ-semum bɨumbi 14 enguk, “Sɨndɨ ama ñɨn nokoññan nañgɨp bɨmbi, endɨ amatam ep tɨmbɨ kamalalak wɨndɨñ nanɨlɨñ, gan nak sɨndok dausɨnan endok kusei tɨmba dakle-taleumbi, ñɨndɨñ sanlet: manda gɨtɨk endok plon e-yout tañ wolok bien no nɨm kalet. 15 Elottɨ wɨndɨñgangot tɨk. Neta, endɨ eumbi, ama ñɨn bɨndambo nɨndoñ nañgɨp bañ. Wɨn ñɨndɨñ: endɨ kɨmkɨmlok kolan no nɨm tɨñguk, 16 wala tɨmbi nak nanandɨlokgot tɨ-lamɨpi, kak biwa ñautak.”
23:16-17 Nandɨ-tale ama dɨwɨndɨ manda kusip no patak eañ. Manda wɨn ñɨndɨñ, “Kamaikamai gwɨlat tuop kandɨkñenjɨlɨ ama no it kwambɨñ gɨnañ nanin pɨsat-semsemlok een.”


18 Gan amatam gɨtɨkgandɨ ka-kwawañganembi eñgɨlɨñ, “Barabas pɨsat-nɨmbi, ama ñɨn wɨlɨ kɨmbɨn.” 19 (Barabas endɨla nolii gɨta Jelusalem it kwelan papi, gavman mik tɨ-sembi, ama no wɨlɨ kɨmgukta tɨmbi it kwambɨñ gɨnañ kɨmɨlɨm pakuk.) 20 Tɨmbi Pilatolɨ Yesu pɨsalɨmektok nandɨmbi, amatamda nombo enguk. 21 Gan endɨ ñɨndɨñ kɨtɨkɨtɨñɨpi nɨñgɨlɨñ, “Kloñbat plon wɨlɨ kɨmbɨn!” 22 Tɨmbi Pilatolɨ mandanjɨ makleumbi, nain tɨpet gɨt no tɨmbɨmbi, ñɨndɨñ enguk, “Nekta sɨnɨk? Endɨ kolan nek sɨnɨk tɨñguk? Nak tɨmba dakleumbi, endɨ kɨmbektok bien no nɨm kalet, wala tɨmbi nak nanandɨlokgot tɨ-lamɨpi, kak biwa ñautak.” 23 Gan amatamdɨ gɨñgɨnembi, Yesu kloñbat plon wɨlɨ kɨmkɨmlok embi, kwambɨñgan kɨtɨmbi, manda sala wopum tɨmbi, Pilatolok mandan wɨlɨ pɨñguk. 24 Wala tɨmbi Pilatolɨ nandɨ-sembi, manda eñgɨlɨñ wolok bien indauptok eñguk. 25 Endɨ e-gɨñgɨnenjɨla mandanjɨ tañgonembi, Barabas en nin gavman mik tɨ-sembi, ama wɨlɨ kɨmgukta tɨmbi it kwambɨñ gɨnañ kɨmɨkɨlɨñ en wakan amatamda pɨsapi emguk. Gan Yesu endɨla wɨn amatamdok mandanjɨla Pilatolɨ en mik amalok kɨsɨnan wɨlɨ kɨmnelɨñdok kɨmɨkuk.

Yesu kloñbat plon wɨkɨlɨñ

26 Endɨ Yesu walinin nañgɨp pɨñɨpi, ama no koi Simon Sairini nanin telak plon tɨmbɨ indañgɨlɨñ. Endɨ kena gɨnañ nanin bɨumbi tɨkembi, Yesulok kloñbat bembektok kii klup plon kɨmɨpi, en klem ñañalok nɨ-gɨñgɨneñgɨlɨñ.

27 Tɨmbi amatam kɨmɨn wopum en kleñgɨlɨñ endok boñgɨpsɨnan tam dɨwɨndɨ kut-blambla embi, mano tɨ-ñɨmɨñgɨlɨñ. 28 Wɨndɨñ tɨmbɨmbi, Yesulɨ undanem yambɨmbi enguk, “Jelusalem tam, sɨndɨ naka blan nɨm tɨmbi kutnelɨñ. Tambo sɨndɨ kusei ñɨndɨñda sɨnla ba wembe gwañgwanjiila kulɨt: 29 mɨlap nain no indaumbi, amatamdɨ ñɨndɨñ enekalɨñ, ‘Tamdɨ yamɨn papi, gwañgwa nɨm apgɨlɨñ ba num nɨm emgɨlɨñ endɨ tam dɨwɨn yapma kle pakañ.’ 30 Wolongan endɨ kwet jañgɨnla ñɨndɨñ enɨnekalɨñ, ‘Sɨndɨ gɨlombi, nɨndok plon pɨwɨt!’, ba kwet kɨmɨnda ñɨndɨñ enɨnekalɨñ, ‘Sɨndɨ nɨndɨp tapliwɨt!’
23:30 Hosea 10:8
31 Komba kaikta amalɨ nepek ñandin tɨ-ñɨmañda, kɨmkɨmɨnla nɨtek inda-ñɨmekak?”
23:31 Yesulɨ eyout manda wɨn enla eñguk. Manda wɨlok walan wɨn ñɨndɨñ, “Amatamdɨ nepek ñandin ama yom nɨmnatta tɨ-ñɨmañda, ama yomjɨat gɨnañjɨ nɨm tambaneñgɨlɨñ enda Yambattɨ nɨtek tɨ-semekak?”


32 Tɨmbi ama tɨpet, endɨ kolan tɨndɨn ama, endɨ bo Yesu gɨta yandɨpnelɨñdok yanañgɨpi ñañgɨlɨñ. 33 Ñakap, kwet no koi Kumban Kwandat wandɨñ ña tombi, Yesu kloñbat plon wɨpi, kolan tɨndɨn tombon tombon yakan en gɨta yandɨpbi ep tembɨñgɨlɨñ. 34 Tɨmbi Yesulɨ nɨmolo nombo nombo tɨmbi, ñɨndɨñ eñguk, “Bep, endɨ nek tañ wolok kusei nɨm nandɨ-dakleañda tɨmbi yomjɨ bi-semɨñ.” Tɨmbi mik amalɨ Yesulok dasindasin ep dannelɨñdok nɨsɨñgan tɨmbɨ-inda sañala tɨñgɨlɨñ.

35 Kloñbat plon ep tembɨm biu palɨmbi, amatamdɨ ipi, daukañga tɨñgɨlɨñ, Juda ama biesɨlɨ bo e-lakalakae tɨmbi eñgɨlɨñ, “Endɨ amatam ep kɨmɨkuk. Endɨ biañgan Mesia wɨn Yambattɨ nɨmbɨ taleñguk en sɨnɨkta, kɨndem kusei tɨmbɨ dakleumbi, enlok siñgin tɨke-kɨmɨlɨn.” 36 Tɨmbi mik amalɨ wɨndɨñgot manda sañala tɨ-ñɨmgɨlɨñ, wɨn endɨ endoñ bɨmbi, wain tuk kimbɨñ mɨ-wet tɨñɨpi, 37 nɨñgɨlɨñ, “Tɨkap dɨk Juda amalok ama wapmañjɨla, kɨndem siñgiñga tɨke-kɨmɨt!” 38 Tɨmbi Yesulok kusal kumbam mɨndiñnan komba plon ñɨndɨñ youp wɨp bium pakuk, “Ñɨn Juda amalok ama wapmañjɨ.”

39 Tɨmbi kolan tɨndɨn ama tɨpet Yesu gɨta kloñbat plon ep tembum pakɨmɨk endoñnan nanin nolɨ Yesu nɨ-kolambi eñguk, “Dɨk Mesia wakan ba? Wɨndɨñda dɨtnalok siñgiñga tɨke-kɨmɨlɨñɨpi, nɨtɨ wakɨt nɨp kɨmɨt!” 40 Gan nollɨ nɨ-ñombɨmbi nɨñguk, “En wɨlɨ kɨmkɨmlok eu talelɨñ, wɨndɨñgangot dɨk tɨ-gamañ, wala tɨmbi dɨk Yambattɨ nek tɨ-gamekak wala nɨm mɨsɨlañ ba? 41 Nɨtɨ kundit kolan tɨñgɨmɨkta tɨmbi tuan dɨndɨmgan ñakan ombɨ-tɨkeamɨk, gan ama ñalɨ kolan no nɨm tɨñguk.” 42 Wɨndɨñ embi, Yesula nɨñguk, “Yesu, dɨk kusei kɨmɨpi, amatamgai yambɨ-dɨkñeñɨpi, nak nandɨ-namekañ.” 43 Eumbi nɨñguk, “Nak biañgan ganlet: dɨk man sandap ñolondañgan nakɨta kunum walalan gɨnañ paletañ.”

Yesu kloñbat plon kɨmguk

44 Tɨmbi kwet boñgɨp taumbi, maim bipmɨumbi, kwet tuop kɨlɨm e palɨñɨlɨmbi, 3 kilok tɨñguk. Nain wolonda tapma ilan sandum masimasip wopum boñgɨp plon wilapmɨumbi, pan tɨpet indañguk. 46 Tɨmbi Yesulɨ wopumgan kɨtɨmbi eñguk, “Bep, nak gɨnañna tip kɨka plon kɨmɨtet.”
23:46 Kap 31:5
Wɨndɨñ eu taleumbi kɨmguk.
47 Tɨmbɨmbi, mik amalok telak damanjɨlɨ nepek indañguk wɨn ka-nandɨ-talembi, Yambat nɨ-ta-lombi eñguk, “Biañgan ama ñɨn ama dɨndɨm no.” 48 Tɨmbi ama kɨmɨn gɨtɨk nepek wɨn kanelɨñdok bɨñgɨlɨñ endɨ nek indañguk wɨn gɨtɨk ka-nandɨmbi, sɨmba gawat tɨñgɨlɨñda tɨmbi kuanjɨ wɨwɨlembi, isɨnan undane ñañgɨlɨñ. 49 Gan Yesulok nolii gɨt tam nin Galili nanin en klem bɨñgɨlɨñ endɨ kambak mayañgan ipi, nepek indañguk wɨn ka-nandɨ tɨñgɨlɨñ.

Yesu tapliñgɨlɨñ

50 Ama no kuñguk koi Josep, ama kɨndem ba dɨndɨm no Arimatia it kwet Judia kwelan nanin. Endɨ ama biesɨ Juda amatam yambɨ-dɨkñeñgɨlɨñ endok sambat, 51 gan noliilɨ Yesulok plon manda nek e-topgɨlɨñ ba kundit nek tɨ-ñɨmɨñgɨlɨñ endɨ en gɨta gɨnañ noñgan nɨm tɨñguk. Endɨ Yambattɨ amatam indañgan yambɨ-dɨkñeukak wala nandɨ-koñgomnatgan mandɨ pa tɨlɨñguk. 52 Ama walɨ Pilatoloñ ñambi, Yesulok dalandanla nɨ-nandumbi nandɨ-ñɨmɨñguk. 53 Nandɨ-ñɨmɨumbi ñambi, kloñbat plon nanin tamat tɨke-pɨmbi, sandum satninlɨ tɨmɨp imbi, tɨke ñambi, sum no kawat gɨnañ kulukululɨnan kɨmɨkuk. Sum wɨn ama no gama nɨm kɨmɨkɨlɨñ.

54 Wɨn Sabat patnandɨ nain indaup tɨmbɨmbi, tɨwɨlɨndɨkñe nain dumalañgukta endɨ wɨndɨñ tɨñguk. 55 Tɨmbi tam Yesu gɨta Galili nanin bɨmbɨn endɨ Josep klembi, sum ba Joseptɨ telak nɨtek plon Yesulok dalandan kɨmɨkuk wɨn ka-talembi, 56 ilan undane ñañgɨlɨñ. Ñambi, gwasap ba pɨñgɨp saple mɨlɨñ kɨndem Yesulok dalandanlok tɨ-jumupi, endɨkñe manda tañgonembi, Sabatta pat-nandɨ tɨñgɨlɨñ.

Copyright information for `NIF