Luke 24

Yesulɨ kɨmnan nanin mɨlakuk

Kena nain kusei kɨmɨkɨmɨlɨnan kwet salaup tɨmbɨmbi, tamdɨ gwasap mɨlɨñ kɨndem tɨ-jumut tɨñgɨlɨñ wɨn epbi, Yesulok sumnan ñañgɨlɨñ. Ñam tombi kañgɨlɨñ wɨn: kawat sum dai masipmɨmɨn wɨn manjaneum tambon kandañ ña pakuk. Tɨmbi endɨ sum tombañ gɨnañ loñgɨlɨñ, gan Wopum Yesulok dalandan nɨm palɨm kañgɨlɨñ. Nɨm kañbi, nek indañguk wala nanandɨnjɨ nɨm dakleñɨlɨmbi, platik sɨnɨk ama tɨpet dasindasinjet kolsalennat endɨ endoñ indambi ikɨmɨk. Tɨmbi tamdɨ yambɨ-sɨlɨkñembi, kolan mɨsɨñɨpi, mɨlelem tɨ-sembi, dausɨ kwelan deiumbi, tɨpettɨ engɨmɨk, “Sɨndɨ ama kaik patak enda nekta sembɨsembɨn endok boñgɨpsɨnan bɨ lonjañ? Endɨ ñolok nɨm patak, ikan mɨlalak. Endɨ dama Galili kwelan gama palɨñɨpi, manda ñɨn sanguk wɨn nandɨ-tombɨt, ‘Nak Ama Sɨsɨnɨk nepbi, yom amalok kɨsɨnan napɨlɨmbi, kloñbat plon nulɨ kɨmbambi, sandap tɨpet gɨt no ñaumbi, kɨmnan nanin bɨndambo mɨlalettok een.’”

Eñalolɨ wɨndɨñ eumbi,
tamdɨ Yesulɨ manda eñguk wɨn nandɨ-tombi, sumnan nanin undane pɨ ñambi, Yesulok gwañgwañii 11 gɨta nosii dɨwɨn yambɨmbi, nepek gɨtɨk inda-semguk wolok kasat tɨ-semgɨlɨñ. 10 Wɨn Malia Makdala nanin, Yoana, Yakobolok meñ Malia, wakɨt tam dɨwɨn en gɨta pakɨlɨñ walɨ wakan ama nin Yesulɨ kenalok enɨmumulɨn endoñ ñambi, kasat tɨ-sem pa tɨñgɨlɨñ, 11 gan enɨmumulɨn endɨ tamdok mandala nandum tlal tɨmbɨmbi, nɨm nandɨ-kwambɨñ dañgɨlɨñ. 12 Petlolɨ wandingan embi mɨlapi, sumnan woñep ñambi mumuñem paunjɨnem, gɨnañ deium loumbi kañguk wɨn: sandum Yesulok dalandan tɨmɨp imimɨn walɨñgot pakuk. Wɨndɨñ kañbi, ilan undane ñambi, nepek wɨn indañguk wolok nanandɨ kena tɨñguk.

Yesulok noliit tɨpet Emaus telaknan ñañɨlɨmbi, en inda-semguk

13 Tɨmbi sandap wolondañgan Yesulok noliit tɨpet endɨ Jelusalem bimbi, Emaus ñandepi ñañgɨmɨk. It kwet wɨn 11 kilomita wolok tuop Jelusalem tɨmbɨ dumalaum patak. 14 Tɨm ñañɨpi, nɨsetkan nepek gɨtɨk indañguk wolok manda e-nandɨ tɨñgɨmɨk. 15 Manda eu ñañambɨ tɨmbi, e-kle-kot tɨm pa ñañɨlɨmbi, Yesu en wakan siñginjetnan ep tɨmbɨ dumalaumbi, en gɨta yakan ñañguk. 16 Gan nepek nolɨ dauset masipmɨumbi, nɨm ka-nandɨ-tomgɨmɨk.

17 Tɨmbi endɨ enɨ-nandɨmbi eñguk, “Sɨtɨ manda nektok e-kle-kot tɨñɨpi ñamɨk?” Eumbi, gitakan sɨnɨk ipi, dei-blambla embi pakɨmɨk. 18 Tɨmbi endoñnan nanin no koi Kleopas endɨ Yesu nɨ-kañbi eñguk, “Ama yok asupgan Jelusalem bɨ pakañ. Endoñnan nanin dɨk noñganlɨ kena nain lap kandañ wandɨñ nepek indañguk wɨn nɨm nandɨlañ ba?” 19 Eumbi, “Wɨn nek indañguk?” wɨndɨñ enɨ-kañguk. Enɨ-kaumbi, tambane nɨñgɨmɨk, “Nepek Yesu Nasalet nanin enda inda-ñɨmɨñguk wala eamɨk. Endɨ plofet ama no, tɨmbi manda gembɨnat eñguk ba kundit engano tɨñguk walɨ amatamda ñɨndɨñ daut semguk: Yambattɨ enda nandum loloñ sɨnɨk. 20 Nɨndɨ ñɨndɨñ nandɨ-kwambɨñ dambi mandɨñgɨmɨñ: Yambattɨ Yesu en wakan Islael amatam nɨndɨ kolan gɨnañ nanin nɨpma tɨkeuktok nɨmbɨ taleñguk, gan nɨndok tapma ama biesɨ ba nɨmbɨndɨkñenɨlɨ en Roma amalok kɨsɨnan kɨmɨlɨmbi, wɨlɨ kɨmbektok manda embi, kloñbat plon wɨlɨm kɨmguk.

Nepek wɨn ikan sisañgan inda-ñɨmɨumbi, biañgan kɨm-sɨnɨk tañguk.
22 Tɨmbi wakangot nɨm. Nɨndoñnan nanin tam dɨwɨn endɨ nɨp tɨmbɨ sɨlɨkñenembi, nanandɨnɨ nɨm daklelak. Man salasalanan sɨnɨk endɨ sumnan ñalɨñ, 23 gan Yesulok dalandan nɨm kañbi undane bɨmbi, ñɨndɨñ nɨnɨlɨñ, ‘Nɨndɨ nepek engano kamɨñ, wɨn eñalolɨ Yesu kaik patak nɨnɨmbɨm yambɨmɨñ.’ Tamdɨ wɨndɨñ eumbi, 24 nɨndoñnan nanin ama dɨwɨn endɨ bo sumnan ñambi kalɨñ wɨn, nepek tamdɨ sumda nɨnɨlɨñ wolok tuop palak. Gan Yesu en nɨm kalɨñ.”

25 Tɨmbi Yesulɨ enguk, “Sɨndɨ ama kamasɨ, plofet amalok mandanjɨ gɨtɨk gɨnañjɨ gɨnañ baiñgan baiñgan pa nandɨ-dasiañ. 26 Endɨ Mesialɨ amatam epmektok mɨlap wakan bembɨmbi, Yambattɨ koi gɨñgɨt wopum mɨuktok youkɨlɨñ.” 27 Yesulɨ wɨndɨñ embi, Moselok plon kusei kɨmɨpi, Mose en wakɨt plofet ama dɨwɨndɨ Yesu enlok plon manda youkɨlɨñ gɨtɨk wɨn enɨ-dakleñguk. Enɨ-dakleñɨlɨmbi ñakap, 28 it kwet ama tɨpettɨ ñandep nandɨñgɨmɨk wɨn tɨmbɨ dumalañguk. Tɨmbi endɨ kaum Yesulɨ gamañgot yousɨm ñauktok tɨmbɨmbi, 29 tɨke-kimbɨ dambi nɨñgɨmɨk, “Kak, nɨkɨta pat! Maim ip pɨumbi kɨlɨm elak.” Wɨndɨñ nɨ-gɨñgɨneumbi, en gɨta palep it gɨnañ loñguk.

30 Tɨmbi nanañ nanep tɨñɨlɨmbi, Yesulɨ plaua nanañ no tɨkembi, Yambat we-ñɨmɨmbi ombɨmbi emum tɨkeñgɨmɨk. 31 Tɨkeñɨpi, dauset tombɨmbi ka-nandɨ-tombɨmbi, dausetnangan paikuk. 32 Tɨmbi endɨ nɨsetkan e-nandɨ tɨmbi eñgɨmɨk, “Biañgan sɨnɨk. Endɨ telaknan nɨkɨta bɨñɨpi, manda embi, Yambattok manda wolok bien nɨnɨ-dakleñɨlɨmbi, walenet biañgan mɨlalak!” 33 Wɨndɨñ eñɨpi, wolongan mɨlapi, Jelusalem undane ñañgɨmɨk. Ña tombi, Yesulok gwañgwañii 11 gɨt amatam dɨwɨn en gɨta kɨmɨn tɨ pakɨlɨñ ep tɨmbɨ indañgɨlɨñ. 34 Tɨmbi amatam walɨ ama tɨpetta ñɨndɨñ engɨlɨñ, “Wopumdɨ biañgan kɨmnan nanin mɨlapi, Simondoñ indañak!” 35 Wɨndɨñ eumbi, ama tɨpet endɨ telaknan nek indañguk wolok kasat tɨ-sembi engɨmɨk, “Endɨ plaua nanañ no ombɨmbi nɨmumek, nɨtɨ ka-nandɨ-tommɨk.”

Yesulɨ gwañgwañiiloñ inda-semguk

36 Gwañgwañiilɨ gamañgot endañgan manda e-palɨñɨlɨmbi, Yesu en wakan boñgɨpsɨnan bɨ indam ipi enguk, “Busuk pat-samun.” 37 Wɨndɨñ eumbi, ka piasat tɨmbi, kolan mɨsɨñɨpi, “Ama wale kamɨñ” embi nandɨñgɨlɨñ. 38 Tɨmbi endɨ enguk, “Neta gɨnañjɨ mɨlataumbi, gɨnañ tɨpet tañ? 39 Kɨtna kesɨtna kawɨt, ñɨn natna sɨnɨk yañ! Gwɨlatna tɨke-kañbi, ñɨndɨñ nambɨ-daklewɨt: nak gaumna gɨt kwandatna nat, gan wale tip endɨ gaum ba kwandatsɨ nɨm nat.” 40 Eu taleumbi, kii kesii daut semumbi kañgɨlɨñ. 41 Kañbi, sɨlɨsɨlɨ gɨt nandɨ-bendɨlɨ gɨnañjɨ tokñeñgukta tɨmbi gama nɨm nandɨ-kwambɨñ dañgɨlɨñ. Tɨmbi endɨ enɨ-kañbi eñguk, “Sɨndok nanañ no patak ba?” 42 Eumbi, mɨkbalak sinjin pan no mɨumbi 43 tɨkembi, dausɨnangan nañguk.

44 Tɨmbi gwañgwañiila enbi eñguk, “Nak dama sɨn gɨta kuñɨpi, ñɨndɨñ sangut: Mose wakɨt plofet ama ba ama dɨwɨn gɨtɨk endɨ nokok plon e-yout tɨmbi, manda youkɨlɨñ patak manda gɨtɨk wolok bien indauptok een.” 45 Wɨndɨñ embi, Yambattok manda youyoulɨn patak wolok kusei nandɨ-kɨliñ enelɨñdok nanandɨnjɨ tɨmbɨ pañgɨtaumbi 46 enguk, “Nepek ñɨndɨñ indauktok youyoulɨn patak: Mesialɨ pɨñgɨp gawat bembi kɨmbi, sandap tɨpet gɨt no tɨmbɨmbi, kɨmnan nanin mɨlalekak. 47 Tɨmbi noliilɨ Jelusalem it kwelan kusei kɨmɨpi, endok koi plon amatam gɨtɨk kwet tuop kuañ enda ñɨndɨñ eu pɨukak, ‘Sɨndɨ gɨnañjɨ tambanenekalɨñda, Yambattɨ yomjɨ bi-samekak.’ Wɨndɨñ indauktok youyoulɨn. 48 Sɨndɨ mek nepek gɨtɨk wɨn indañguk ba indaukak wolok gembɨ ipi e-daklenekalɨñ. 49 Nandɨwɨt! Bepnalɨ nek samektok e-kwambɨñ dañguk wɨn natna nɨ-mulambi, sɨndoñ pɨukak. Gan sɨndɨ Jelusalem ñɨñgan papi mandɨñɨlɨmbi, Yambattok gembɨn kunum gɨnañ nanin wɨn dasindasin nomɨk dasi-samekak wolok tuop.”
24:49 Manda ñolok walan wɨn ñɨndɨñ, “Yambattok gembɨn, wɨn Dɨndɨm Woñ, kunum gɨnañ nanin inda-sembi pat-semekak.”


Yesulɨ kunum gɨnañ loñguk

50 Tɨmbi Yesulɨ gwañgwañii yanañgɨpi, Betani it kwet kandañ ñam tombi, kii tɨke-lombi, ep gwɨlam tɨ-semguk. 51 Ep gwɨlam tɨ-semñɨpi yambɨk biumbi, Yambattɨ kunum gɨnañ tɨke-loumbi loñguk. 52 Loñɨlɨmbi, gwañgwañiilɨ mɨlelem tɨ-ñɨmbi, sɨlɨsɨlɨ wopum tɨñɨpi, Jelusalem it kwelan undane ñañgɨlɨñ. 53 Ñambi, sandap tuop tapma it sañ jimba gɨnañ lombi, wolok Yambat nɨ-kɨndem dambi kuñgɨlɨñ.

Copyright information for `NIF