Luke 3

Yoanelɨ Wopumdok telak tɨ-dɨndɨme kena tɨñguk

Tɨmbi Sisa Taibelius endɨ Roma kwet tuop wolok ama wapmañjɨ kuumbi, gwɨlat 15 tɨmbɨ dumalañguk. Wolonda Pontius Pilatolɨ Sisalok kapmai kumbi, Judia distrik ka-dɨkñeumbi, Elottɨ Galili distrik ka-dɨkñeñguk. Tɨmbi Elottok konombal Filiptɨ Itulia gɨt Tlakonitis distrik ka-dɨkñeumbi, Lisaniaslɨ Abilene distrik ka-dɨkñeñguk. Tɨmbi Anas en gɨta Kaiafas endɨ tapma amalok telak damanjɨ kuñgɨmɨk. Nain wolonda Yoane Sakalaialok nɨñañ endɨ kwet ama nɨmnatnan kuñguk. Kuumbi, Yambattɨ manda nɨmbɨmbi, Jodan tuk baliliñ tuop kuñɨpi, manda eu pɨumbi, amatamda ñɨndɨñ enguk, “Yambattɨ yomjɨ bi-samektok sɨndɨ gɨnañ tambatambattok tuk inekalɨñ.”

Yoanelɨ kena tɨñguk wɨn plofet Aisaialɨ manda no youkuk wolok tuop indañguk. Endok mandan pepa kwasa gɨnañ ñɨndɨñ youyoulɨn patak,

“Ama nolɨ kwet ama nɨmnatnan kuñɨpi, ñɨndɨñ kɨtɨlak,
‘Wopumdok telak tɨ-dɨndɨm e-ñɨmɨt!
Telak kelam tɨ-dɨndɨm e-ñɨmɨnekalɨñ!
Kwet wɨlɨñ gɨtɨk taplium tokñeumbi,
kwet jañgɨn ba kwet kɨmɨn gɨtɨk tɨ-jamilenekalɨñ.
Tɨmbi telak kelam tɨ-dɨndɨm embi,
telak lopɨlat yout dɨndɨmembi tɨmbɨ jamilaukak.
Tɨmbi amatam gɨtɨkgandɨ Yambattɨ telak nɨtek plon epma tɨkeukak wɨn ka-nandɨnekalɨñ.’”
3:4-6 Ais 40:3-5

Aisaialɨ manda wɨndɨñ youkut wolok tuop Yoanelɨ tɨñguk.

Tɨmbi nain tuop ama kɨmɨn wopumgandɨ Yoaneloñ bɨmbi, gɨnañ tambatambattok tuk i-semektok nɨmbɨmbi, ñɨndɨñ pa enɨlɨñguk, “Malet sañandok komblinñii, sɨndɨ nokoñ bɨmbi, tukgot inelɨñdok nandañ ba? Nindɨ sanbɨmbi, telak wɨndɨñ Yambattok gimbɨt inda-samekak wɨn maklenelɨñ? Sɨndɨ kolanjɨlok kɨnjanlɨ sapma kleuktok nandañda, gɨnañjɨ tambanembi, wolok bien kuñgunjɨnan tɨmbɨ indaumbi, gɨnañjɨ gɨnañ ñɨndɨñ nɨm nandɨnekalɨñ, ‘Bep pañnɨ Ablaam endok kɨndemla tɨmbi Yambattok gimbɨt maklenekamɨñ.’ Nak sanba nandɨwɨt: Yambattɨ kɨndem kawat ñɨn ep tɨkɨleumbi, Ablaamdok komblinñii indanelɨñ wɨn! Wala tɨmbi sɨndɨ bien kɨndem nɨm laliyañda, kilamek! Kapinoñgo komba kuseinan ikan kɨmɨkɨmɨlɨn patak. Komba bien kɨndem nɨm pa laliyañ gɨtɨk wɨn jɨnbɨm gɨlo-taleumbi, komba gɨnañ kolɨ pɨm dɨukak.”

10 Tɨmbi amatamdɨ nɨ-nandɨmbi eñgɨlɨñ, “Wɨndɨñda nɨtek tɨnekamɨñ?” 11 Eumbi tambane enguk, “No endɨ kiupɨ tɨpet palmɨlakta, ama no kiupɨ nɨmnat enda no mɨlok. Ba nanala wɨndɨñgangot tɨlok.” 12 Tɨmbi takis epep ama dɨwɨn endɨ wɨndɨñgot tuk i-semektok bɨmbi nɨ-nandɨmbi eñgɨlɨñ, “Endaut, nɨndɨ nɨtek tɨnekamɨñ?” 13 Eumbi enguk, “Sɨndɨ gavmandɨ takis epnelɨñdok elak wolok tuopgot epbi, nɨm maklenekalɨñ.” 14 Tɨmbi mik amalɨ wɨndɨñgangot nɨ-nandɨmbi eñgɨlɨñ, “Tɨmbi nɨndɨla nɨtek tɨnekamɨñ?” Eumbi enguk, “Sɨndɨ ama nolok mɨnem kasɨlenelɨñdok tɨ-piñpiñe nɨm tɨ-ñɨmnekalɨñ, ba manda plon siñgin joñgo nɨm sinekalɨñ. Tambo sɨndɨ kenanjɨlok tuan samañ wala nandum tuop tɨmbekak.”

15 Tɨmbi amatam Yoanelok mandan nandɨñgɨlɨñ endok gɨnanjɨ mɨlalɨmbi, gɨnañjɨ gɨnañ ñɨndɨñ eñgɨlɨñ, ‘Mesia en wakan bek’. Wɨndɨñ nandɨ-kwɨnakwɨnalembi, nɨtek indawɨk wala mandɨñgɨlɨñ. 16 Tɨmbi Yoanelɨ amatam gɨtɨkta ñɨndɨñ tambane enguk, “Nakta tukgot i-sam tɨ-kulet. Gan ama no indaup tɨlak endok gembɨnlɨ nak napma klelak. Endɨ wakan Dɨndɨm Woñ kombanat i-samekak. Tɨmbi nak pɨmbɨñen ñandin ñalɨ endok kesii gwɨlap kiundɨlɨmettok tuop nɨm. 17 Ama no plaua mɨnjɨp gɨt gwɨlap ep danbi, mɨnjɨp wɨsɨ-kopi, gwɨlap ba kɨlɨkɨlɨk siu dɨlak, wɨndɨñgangot ama indaup tɨlak endɨ amatam ep danbi, gɨñgɨtñii epbi, dɨwɨn komba taletalen nɨmnat gɨnañ ep siu dɨnekalɨñ.”

18 Yoanelɨ wɨndɨñ embi, molo manda dɨwɨn asup eñɨpi, gɨñgɨt manda kɨndem amatamda enɨ-ta-kuñguk. 19 Tɨmbi ama wapmañ Elottɨ konombal Filip endok tamɨn Elodias matɨkeñguk ba tɨ-bomboe kusei kusei dɨwɨn tɨñgukta tɨmbi Yoanelɨ pa nɨ-ñombɨñguk. 20 Gan Elottɨ tɨ-bomboen wɨn nɨm ka-daklembi, nombo yousɨmbi, Yoane tɨkembi, it kwambɨñ gɨnañ kɨmɨlɨm pɨñguk.

21 Yoanelɨ amatam gɨtɨk gɨnañjɨ tambɨneñgɨlɨñ wɨn tuk i-semñɨpi, Yesu bo tuk i-ñɨmɨñguk. Tuk i-ñɨmɨumbi, nɨmolo tɨñɨlɨmbi, kunum gɨnañ dɨlɨ tombɨmbi, 22 Dɨndɨm Woñdɨ inda-daklembi, monɨk mambaip walan indambi, endok plon pɨ pipakuk. Tɨmbi kunum gɨnañ nanin kɨtɨkɨtɨ no ñɨndɨñ kɨtɨu pɨñguk, “Dɨk nɨñana noñgan sɨnɨk. Nak gɨnañnalɨ gep kasɨlembi, dɨka walena kɨndem dalak.”

Yesu Mesialok bep paññiilok kot sambat

23 Yesulɨ gwɨlat 30 nɨtepek ombɨmbi, kenan kusei kɨmɨkuk. Amatam enda nandɨñgɨlɨñ en Joseptok nɨñañ. Tɨmbi Josep endɨ Elilok komblin, 24 Eli wɨn Matattok komblin, Matat wɨn Livailok komblin, Livai wɨn Melkilok komblin, Melki wɨn Janailok komblin, Janai wɨn Joseptok komblin, 25 Josep wɨn Matatiaslok komblin, Matatias wɨn Amoslok komblin, Amos wɨn Nahumlok komblin, Nahum wɨn Eslilok komblin, Esli wɨn Nagailok komblin, 26 Nagai wɨn Maattok komblin, Maat wɨn Matatiaslok komblin, Matatias wɨn Semeindok komblin, Semein wɨn Josektok komblin, Josek wɨn Jodalok komblin, 27 Joda wɨn Joanandok komblin, Joanan wɨn Resalok komblin, Resa wɨn Selubabellok komblin, Selubabel wɨn Sealtiellok komblin, Sealtiel wɨn Nelilok komblin, 28 Neli wɨn Melkilok komblin, Melki wɨn Adilok komblin, Adi wɨn Kosamlok komblin, Kosam wɨn Elmadamdok komblin, Elmadam wɨn Erlok komblin, 29 Er wɨn Josualok komblin, Josua wɨn Eliesellok komblin, Eliesel wɨn Jolimlok komblin, Jolim wɨn Matattok komblin, Mattat wɨn Livailok komblin, 30 Livai wɨn Simeondok komblin, Simeon wɨn Judalok komblin, Juda wɨn Joseptok komblin, Josep wɨn Jonamlok komblin, Jonam wɨn Eliakimlok komblin, 31 Eliakim wɨn Melealok komblin, Melea wɨn Menalok komblin, Mena wɨn Matatalok komblin, Matata wɨn Natandok komblin, Natan wɨn Devittok komblin, 32 Devit wɨn Jesilok komblin, Jesi wɨn Obettok komblin, Obet wɨn Boaslok komblin, Boas wɨn Salmondok komblin, Salmon wɨn Nasondok komblin, 33 Nason wɨn Aminadaptok komblin, Aminadap wɨn Atmindok komblin, Atmin wɨn Arnilok komblin, Arni wɨn Heslondok komblin, Heslon wɨn Peleslok komblin, Peles wɨn Judalok komblin, 34 Juda wɨn Jekoptok komblin, Jekop wɨn Aisaktok komblin, Aisak wɨn Ablaamdok komblin, Ablaam wɨn Telalok komblin, Tela wɨn Nahollok komblin, 35 Nahol wɨn Seluktok komblin, Seluk wɨn Reulok komblin, Reu wɨn Pelektok komblin, Pelek wɨn Ebellok komblin, Ebel wɨn Selalok komblin, 36 Sela wɨn Kainandok komblin, Kainan wɨn Alpaksattok komblin, Alpaksat wɨn Semdok komblin, Sem wɨn Noalok komblin, Noa wɨn Lamettok komblin, 37 Lamek wɨn Metuselalok komblin, Metusela wɨn Enoktok komblin, Enok wɨn Jalettok komblin, Jalet wɨn Maalalellok komblin, Maalalel wɨn Kainandok komblin, 38 Kainan wɨn Enoslok komblin, Enos wɨn Settok komblin, Set wɨn Adamdok komblin, tɨmbi Adam wɨn Yambattɨ tɨmbɨ indañguk.

Copyright information for `NIF