Luke 5

Petlo gɨt noliilɨ Yesulok mandala mɨkbalak asup tiañeñgɨlɨñ

Nain nola Yesulɨ Genesalet tuk guañ kɨnanjatnan ilɨmbi, amatam kɨmɨn wopumdɨ Yambattok manda nandɨnepi kle-gɨmbupi, ñasɨ ñasɨñgan tɨñgɨlɨñ. Tɨmbi Yesulɨ kɨnanjatnan kɨkeñ tɨpet palɨm kañbi, mɨkbalak epep amalɨ kɨkeñjɨ bimbi, lɨksɨ wɨlɨp pakɨlɨñ yambɨñguk. Yambɨm endoñ ñambi, kɨkeñ nolok plon lombi, kɨkeñ molom Simon enda kambak munjulɨm ñaña euktok nɨñguk. Eumbi, wɨndɨñ tɨmbɨmbi, wolok pipapi, gɨñgɨt manda enɨ-daut kenan yousɨmbi tɨ-semguk.

Tɨ-sem-talembi, Simon ñɨndɨñ nɨñguk, “Dɨk tuk guañ boñgɨpnan ñambi, mɨkbalak epeplok lɨksɨ wɨn mep kɨmɨlɨm gɨnañ ma pɨwɨt.” Eumbi tambane nɨñguk, “Endaut, nɨndɨ tim ombap kena gɨm slakan tɨmɨñ, tɨmbi mɨkbalak bien no nɨm epmɨmɨñ. Gan dɨkok mandala joñgo bɨndambo lɨk mep kɨmɨlam pɨnetañ.” Wɨndɨñ embi, endɨ lɨksɨ mep kɨmɨlɨm pɨumbi, mɨkbalak asup sɨnɨk melɨmbi, lɨk blañganenepi tɨñgɨlɨñ. Wɨndɨñ tɨmbɨmbi, nosii dɨwɨn kɨkeñ nolok plon kuñgɨlɨñ endɨ bɨ ep pañgɨtanelɨñdok kɨt wayo kot-semum bɨmbi, ep pañgɨtañgɨlɨñ. Tɨmbi mɨkbalak kɨkeñ tɨpet wolok gɨnañ ep dasi tokñeumbi, kɨkeñ tɨpet tuk gɨnañ pɨndepi tɨñgɨmɨk.

Tɨmbi Simon Petlolɨ wɨndɨñ indaum kañbi, Yesu kesiinan mɨlelem tɨmbi nɨñguk, “Wopum, nak ama yomnat, kak nambimbi ñau.” Kusei ñɨndɨñda endɨ wɨndɨñ tɨñguk: en wakɨt ama gɨtɨk en gɨta kɨkeñ plon pakɨlɨñ endɨ mɨkbalak asup epgɨlɨñda tɨmbi mɨsɨmbi, nanandɨ kena tɨñgɨlɨñ. 10 Tɨmbi Sebedilok nɨñañiit tɨpet Yakobo gɨt Yoane Simon gɨta mɨkbalak epep kena pa tɨñgɨmɨk endɨ wɨndɨñgangot tɨñgɨmɨk. Tɨmbi Yesulɨ Simon nɨmbi eñguk, “Nɨm mɨsɨwɨñ. Dɨk mɨkbalak tiatia tɨlañdɨ gamanda amatam enɨ-tiatia kena tɨmbi kuukañ.” Wɨndɨñ eumbi, 11 endɨ kɨkeñ ep tiañeumbi, kɨnanjat kwambɨñnan loumbi, nepenepek gɨtɨk bi-talembi, Yesulok gwañgwa indambi, en kle kuñgɨlɨñ.

Yesulɨ ama jɨmbat yambo mawalat no tɨmbɨ kɨndem dañguk

12 Yesulɨ Juda amatamdok it kwet no pakuk wandɨñ kuñɨlɨmbi, ama no pɨñgɨu gwɨlap gɨtɨk yambo mawattɨ sipmɨñguk endɨ bɨm Yesu kañbi, pi pɨm timan dai kwet plon kɨmɨp pɨndɨm papi, nɨ-kukulembi eñguk, “Wopum, tɨkap dɨk nep kɨmɨlep nandɨlañda, guma jɨmbatna tɨmbɨ taleumbi, kɨndem dawa.” 13 Eumbi, kii kot suapi, ama wɨn tɨke-kañbi nɨñguk, “Nak nandɨ-gamlet. Dɨk kɨndem da!” Eumbi, wolongan wanda kwambɨñ walɨ pailɨmbi, kɨndem dañguk. 14 Tɨmbi Yesulɨ manda kwambɨñ nɨmbi eñguk, “Nepek inda-gamlak wolok kasat ama nola nɨm tɨ-semekañ. Nɨm sɨnɨk. Dɨk ñambi, gwɨlapka tapma amala daulɨmɨumbi, jɨmbatka talelak wɨn gambɨ-dakleutak. Tɨmbi amatamdɨ wandañga biañgan ip talek wɨn gambɨ-nandɨnelɨñdok dɨk tapma tɨmbekañ, wɨn Moselɨ endɨkñe manda kɨmɨt-nɨmguk wolok tuop.”

Yesulɨ wɨndɨñ eñguk,
15 gan kena tɨñguk wolok gɨñgɨttɨ sapakñane sɨnɨk taumbi, amatam asupgandɨ mandan nandɨnepi ba jɨmbatsɨ kle-semektok Yesuloñ bɨmbi, kɨmɨn pa tɨañgɨlɨñ. 16 Gan Yesulɨ wandingan embi, yambɨk bimbi, engan kwet ama nɨmnatnan ñam, nɨmolo pa tɨlɨñguk.

Yesulɨ yom bimbilok gembɨ palmɨñguk wɨn daut semguk

17 Nain nola Yesulɨ amatam enɨ-daut tɨ-semñɨlɨmbi, Falisi ama gɨta endɨkñe manda nandɨ-tale ama endɨ lo ñasɨñgan pipakɨlɨñ. Endɨ Jelusalem ba it kwet gɨtɨk Galili ba Judia kwelan pakañ walinin bɨmbɨn. Tɨmbi Wopumdok gembɨn jɨmbatsɨat ep tɨmbɨ kɨndem dalok Yesuloñ palmɨñguk. 18 Nain wolonda ama dɨwɨndɨ nosɨ no kii kesii dalandan tañgo plon tañgonem bɨmbi, Yesulɨ it pakuknan lom dainan kɨmɨtnelɨñdok tɨ-tlakɨlɨñ. 19 Amatamdɨ it wɨn tokñeñgɨlɨñda tɨmbi endɨ it gɨnañnan bem lonelɨñdok tuop nɨm, wala tɨmbi endɨ it pendɨm bat wolok lombi, pendɨm wiap blanganembi, toalɨ tañgo plon top gɨlɨm dambi, bium pɨ amatam boñgɨpsɨnan Yesulok kuañnan pɨñguk. 20 Wɨndɨñ tɨmbɨmbi, Yesulɨ nanandɨ kɨlɨktɨnjɨlok bien ka-nandɨmbi, ama wala ñɨndɨñ nɨñguk, “Notna, yomga gɨtɨk wɨn bi-gam-taletalen.” Wɨndɨñ eumbi, 21 endɨkñe manda nandɨ-tale gɨt Falisi ama endɨ kusei kɨmɨpi, nɨsɨñgan ñɨndɨñ e-nandɨ tɨñgɨlɨñ, “Yakii, ama manda winjɨt elak wɨn en nin? Wɨn Yambat en noñganlɨñgot yom bimbilok gembɨn palmɨlak yañ!”
5:21 Juda amalok nanandɨnjɨ wɨn ñɨndɨñ: no en Yambat esɨesɨ-ñɨmlak endɨ tɨke pɨ yalilak.


22 Tɨmbi Yesulɨ gɨnañ nanandɨnjɨ ka-nandɨmbi enɨ-nandɨmbi eñguk, “Kusei nɨtekta sɨndɨ gɨnañjɨ gɨnañ wɨndɨñ e-nandɨ tañ? 23 Gembɨ nɨm pat-namumda, nak ‘Yomga bi-gam-taletalen’ nɨmbambi, ba ‘Mɨlapi ñau’ nɨmbambi, bien kɨndem indauk ba? Nɨm ya! 24 Gan nak Ama Sɨsɨnɨktɨ kwelan ñolok yom bimbilok gembɨn pat-namlak wɨn sɨndɨ nambɨ-daklenelɨñdok nak ñɨndɨñ tɨmbetet.” Wɨndɨñ eñɨpi, ama kii kesii dalandanla nɨmbi eñguk, “Nak ganlet: dɨk mɨlapi, ipatka tɨkembi, ikanan ñau.” Eumbi, 25 wolongan ama walɨ dausɨnangan mɨlapi, ipal tɨkembi, ilnan ñañɨpi, Yambat nɨ-kɨndem dañguk. 26 Tɨmbi amatam gɨtɨktɨ wɨn ka sɨlɨkñembi, nanandɨnjɨ nɨm dakleumbi, nepek mɨsɨmɨsɨn kañgɨlɨñ wala Yambat nɨ-ta-loñɨpi, nɨsɨñgan ñɨndɨñ eñgɨlɨñ, “Man nepek gɨtikñin indaumbi kamɨñ.”

Yesulɨ yom ama ep tiañeupi indañguk

27 Wolok siñgi kandañ Yesulɨ walinin pɨm ñambi, takis epep ama no koi Livai en takis epep ilan palɨmbi kañbi, ñɨndɨñ nɨñguk, “Dɨk bɨm nep kle ku.” Wɨndɨñ eumbi, 28 Livailɨ kenalok nepenepel gɨtɨk wɨn bi-talembi mɨlapi, Yesu kleñguk.

29 Tɨmbi endɨ ilnan nanañ si-jumut wopumgan Yesulok tɨ-ñɨmɨumbi, wolongan takis epep ama ba ama dɨwɨn asupgan en gɨta nanañ yakan nañgɨlɨñ. 30 Tɨmbi Falisi ama gɨt nosɨ dɨwɨn endɨkñe manda nandɨ-taleñgɨlɨñ endɨ wɨn kañbi nandum pɨumbi, e-balep tɨmbi, Yesulok gwañgwañii ñɨndɨñ engɨlɨñ, “Sɨndɨ nekta takis epep ama ba ‘yom ama’ dɨwɨn en gɨta nanañ yakan nañ?” Eumbi, 31 Yesulɨ tambanem enguk, “Kɨndemsɨ endɨ gwasap amaloñ nɨm ñañ, wɨn jɨmbatsɨat endɨñgot gwasap amaloñ ñañ. 32 Ama nɨsɨla nandum dɨndɨm tɨlak nak en enɨ-tiañelok kwelan nɨm indañgut, tambo nak yom ama enbambi, gɨnañjɨ tambanenelɨñdok indañgut.”

Yesulok nanandɨn ba ep tɨndɨn wɨn damanin wandin nɨm

33 Tɨmbi ama dɨwɨndɨ Yesu ñɨndɨñ nɨñgɨlɨñ, “Yoanelok gwañgwañii endɨ nain asup nanañ kɨmɨsipbi, nɨmolo kena pa tañ, tɨmbi Falisi amalok gwañgwanjii endɨ bo wɨndɨñgangot tañ, gan nɨtekta dɨkok gwañgwañgailɨ nanañ kɨmɨsip nain no nɨm kɨmɨpi, kɨmɨsip pa tañ?” Eumbi, 34 noliilok plon eyout manda ñɨndɨñ enbi eñguk, “Ama no tamɨn tɨlakta tɨmbi nolii gɨta na-sɨlɨsɨlɨ tɨñɨlɨmbi, sɨndɨ kɨndem noliilok nanañ kɨmɨsip tɨ-semnelɨñ ba? Nɨm ya! 35 Gan nain indaumbi, kanjɨkñiilɨ ama wɨn yapma tɨkenekalɨñ. Tɨkeumek, noliilɨ blan tɨmbi, nanañ kɨmɨsip tɨnekalɨñ.”

36 Wɨndɨñ embi yousɨmbi, nepek komblin ba damanin wala eyout manda ñɨndɨñ bo enguk, “Ama nolɨ dasindasin komblin blañganembi, kusip tɨkembi, dasindasin damanin mambupmeuk ba? Nɨm ya! Endɨ wɨndɨñ tɨmbekta, dasindasin komblin wɨn kola-ñɨmek, tɨmbi dasindasin kusip komblin wakɨt dasindasin damanin endok tuopset noñgan nɨm tɨmbek. 37 Tɨmbi wain tul komblin wɨn meme gwɨlap damanin gɨnañ nɨm wɨlɨ gɨlolok. Wɨndɨñ tɨmbekta, wain tullɨ bendɨ wopum dambi, meme gwɨlap damanin tɨmbɨ tawa kolaumbi, wain kwelan poña pɨ-talewɨk. 38 Wala tɨmbi wain tul komblin wɨn gwɨlap komblin gɨnañ pa wɨlɨ gɨlolok. 39 Tɨmbi no en wain tuk damanin nañguk endɨ wala ‘Koñgom sɨnɨk’ embi, wain komblin wɨn nambepi kunjit talak.”

Copyright information for `NIF