Luke 9

Ama Sɨsɨnɨk Yesu endɨ gwañgwañii kena embi, en nin wɨn dausɨnan tɨmbɨ kwambɨñ dañguk

Yesulɨ gwañgwañii 12 kenala enɨ-mukuk

Tɨmbi Yesulɨ gwañgwañii 12 kɨtɨ-semum bɨumbi, yal kolan gɨtɨk ep kleklelok ba jɨmbat kusei kusei ep tɨmbɨ kɨndem dalok gembɨ embi, amatam ep tɨmbɨ kɨndem danelɨñdok ba Yambattɨ yambɨ-dɨkñelak wolok gɨñgɨt eu pɨuktok enɨ-mukuk. Enɨ-mupi enguk, “Telak ñanepi nepek no nɨm mep ñanekalɨñ, wɨn toñanjɨ ba lɨksɨ ba nanañ ba mɨnem ba kiupɨ dɨwɨn nɨm epbi ñanekalɨñ. It kwet nolok tombɨmbi, it molom nolɨ sanɨ-tiañeumbi, endok ilnan lonekalɨñ tuop, it wolokgot dou-mɨlat tɨmbi, walinin pɨm it kwet nolok ñanekalɨñ. Ba it kwet nolɨ not nɨm tɨ-samnekalɨñda, it kwet wɨn binekalɨñ wolonda sɨndɨ Yambattɨ enda nandum pɨ-sɨnɨk talak wɨn daut semnelɨñdok wɨnasɨlok dausɨnan kesɨsɨ plon kɨlɨkɨlɨk wɨñgan wɨp mamañeum pɨumbi ñanekalɨñ.” Tɨmbi gwañgwañiilɨ Yesu bimbi, it kwet kle-gɨmbut ñambi, kwet tuop gɨñgɨt manda kɨndem eu pɨumbi, amatam ep tɨmbɨ kɨndem dañgɨlɨñ.

Elottɨ Yesu wɨn nin sɨnɨk wɨn nɨm nandɨ-dakleñguk

Tɨmbi Galili kwettok kandɨkñe ama Elot endɨ Yesu gɨt gwañgwañii nepek engano sɨnɨk gɨtɨk tɨñgɨlɨñ wolok kasat nandɨmbi, kusei ñɨndɨñda endok nanandɨn nɨm dakleñguk: ama dɨwɨndɨ “Yoane tuk ii-sem endɨ kɨmnan nanin mɨlakuk” wɨndɨñ pa eñgɨlɨñ, dɨwɨndɨ “Elia bɨndambo indauktok mandɨñgɨmɨñ endɨ wakan indañguk” wɨndɨñ pa eñgɨlɨñ, tɨmbi dɨwɨndɨ “Plofet ama damañgan sembɨñguk no kɨmnan nanin mɨlakuk” wɨndɨñ pa eñgɨlɨñ. Tɨmbi Elottɨ eñguk, “Yoane wɨn nak ewambi, bim wɨlɨ dɨkñeñguk. Wɨndɨñda tɨmbi ama ñɨn endok koi gɨñgɨttɨ nokok pawañna gɨnañ pɨñguk wɨn nin sɨnɨk?” Wɨndɨñ embi, Yesu kauptok telak pa lonjɨñguk.

Yesulɨ ama 5,000 nanañ emguk

10 Tɨmbi enɨmumulɨn endɨ Yesuloñ undanem bɨmbi, kena nek tɨñgɨlɨñ wolok kasat tɨ-ñɨmɨumbi yanañgɨlɨmbi, nɨsɨñgot it kwet no koi Betsaida kandañ ñañgɨlɨñ. 11 Tɨmbi amatam kɨmɨn wopumdɨ gɨñgɨt wɨn nandɨñgɨlɨñda endɨ Yesu klembi, ñañguknan ñañgɨlɨñ. Ña tombɨmbi, Yesulɨ yambɨmbi not tɨ-sembi, Yambattɨ amatamñii yambɨ-dɨkñelak wolok plon manda enbi, amatam ep tɨmbɨ kɨndem danelɨñdok nɨ-nandɨñgɨlɨñ wɨn ep tɨmbɨ kɨndem dañguk.

12 Tɨmbi timlala tɨmbɨmbi, gwañgwañiilɨ Yesuloñ bɨmbi nɨñgɨlɨñ, “Ñɨn kwet sɨlaninnan pakamɨñ, wala dɨk amatam enɨ-mulɨmbi, it kwet ba kanda it ñasɨñgan pakañnan ñambi, nanañ tuk ba doundou it tɨmbɨ indawɨn.” 13 Eumbi enguk, “Sɨn ep towiwɨt!” Eumbi nɨñgɨlɨñ, “Nɨndɨ plaua nanañ kɨt tambon gɨt mɨkbalak tɨpetgot pat-nɨmlak. Ba dɨk nɨndɨ ñambi, amatam gɨtɨk ñolok nanañ tuaneñdok wɨndɨñ nandɨ-nɨnɨlañ ba?” 14 Amatam asup kɨmɨn tɨ-pakɨlɨñ, gan amalok kwɨnakwɨnatsɨ wɨn 5,000 ba nek. Kusei wala tɨmbi gwañgwañiilɨ wɨndɨñ eñgɨlɨñ. Eumbi, Yesulɨ tambane enguk, “Amatam ep danbɨmbi, kɨmɨn no 50 no 50 wɨndɨñ pipalɨt.” 15 Wɨndɨñ eumbi, wolok tuop ep danbɨmbi pi pakɨlɨñ. 16 Tɨmbi Yesulɨ plaua kɨt tombon gɨta mɨkbalak tɨpet wɨn epbi, kunum plon deium loumbi, Yambat we ñɨmɨmbi, nanañ wɨn ombɨmbi, amatam danɨ-semnelɨñdok gwañgwañiila emguk. Emumbi, 17 gɨtɨkgandɨ nañgɨlɨñ. Na tokñe-taleumbi, nanañ na tla biñgɨlɨñ wɨn gamap dasiumbi, sandɨñ lɨk 12 tokñeñgɨlɨñ.

Petlolɨ Yesulok kusei e-dakleñguk

18 Nain nola Yesulɨ engan nɨmolo kena tɨ-pap bɨmbi, gwañgwañii en gɨta pakɨlɨñ enda enɨ-nandɨmbi eñguk, “Amatamdɨ naka nin pa nanañ?” 19 Eumbi tambane nɨñgɨlɨñ, “Asuptɨ dɨka Yoane tuk ii-sem pa ganañ, ba dɨwɨndɨ Elia bɨndambo indañguk wɨndɨñ pa eañ. Tɨmbi dɨwɨndɨ plofet damanin no mɨlapi kulak wɨndɨñ pa eañ.” 20 Wɨndɨñ eumbi, nɨsɨla enɨ-nandɨmbi eñguk, “Gan sɨnla naka nin pa nanañ?” Eumbi, Petlolɨ “Dɨk Mesia Yambattɨ ganbɨ taleñguk” wɨndɨñ nɨñguk, 21 gan Yesulɨ enla Mesia sɨnɨk wɨn ama nola nɨm enɨnelɨñdok kɨmɨsip kwambɨñ tɨ-sembi 22 yousɨmbi enguk, “Nak Ama Sɨsɨnɨk nepek ñɨndɨñ inda-namektok een: Juda nɨndok ama biesɨ, tapma ama biesɨ gɨta endɨkñe manda nandɨ-tale ama endɨ nambum tuop nɨm tɨmbɨmbi, siñgi wɨt-nambi, pɨñgɨp gawat asupgan nambi, nulɨ kɨmbambi, sandap tɨpet gɨt no tɨmbɨmbi, Yambattɨ nep tɨmbɨm mɨlaletat.”

23 Tɨmbi Yesulɨ ama gɨtɨkta ñɨndɨñ enguk, “No en nokok gɨñgɨt indam kuupi nandɨlakta, endɨ enlok nanandɨn siñgi wɨlɨmbi, sandap noñgan noñgan kloñbalɨ tɨke bembi, nak nep kle kuuktok elet. 24 Nekta, no en wɨndɨñ nɨm tɨmbi, kwelalok kuñgun enlok tɨke kamaiupi nandɨlakta, kuñgu kwambɨñ walɨ pailɨmekak. Tɨmbi no en naka tɨmbi kwelalok kuñgun biuktok tɨ-pañgɨtam patakta, kuñgu kwambɨñ walɨ palmekak.

25 Tɨkap amalɨ kwelalok nepenepek kusei kusei gɨtɨk ep kasɨleñɨlɨpi, kuñgun kolalak ba pailɨmlak, nepenepek walɨ en nɨtek tɨmbɨ londauk? Wɨn tuop nɨm. 26 Tɨkap kwelan ñolok ama nolɨ naka ba mandanala mayektalakta, endɨ kilamek! Neta, nain taletalenan nak Ama Sɨsɨnɨktɨ undane bɨ tombi, nakɨt Bepna ba kunumdok eñalo nɨndok nulɨnulɨn walɨ nep gɨmbulɨmbi, wolonda nak ama wala mayekta-ñɨmɨmbi, siñgi wɨlmetat. 27 Gan nak biañgan sanlet: ñɨ ikañ sɨndoñnan nanin dɨwɨn endɨ gama kaik kuñɨpi, Yambattɨ amatam indañgan yambɨ-dɨkñelak wɨn kanekalɨñ.”

Yesulok pɨñgɨu walan engano tɨkɨleñguk

28 Yesulɨ wɨndɨñ eu taleumbi, sande noñgan ñaumbi, Petlo, Yoane gɨt Yakobo yanañgɨpi, nɨmolo tɨmbepi kwet jañgɨn nolok loñguk. 29 Lombi, nɨmolo tɨñɨlɨmbi, mam dai walan engano sɨnɨk tɨkɨleumbi, dasindasinlɨ bo satnin sɨnɨk kolɨ saleñguk. 30 Tɨmbi platik sɨnɨk ama tɨpet, Mose gɨt Elia, endɨ Yesu gɨta manda embi ikɨmɨk. 31 Kunum nulɨnulɨnlɨ ep gɨmbulɨmbi, Yesulɨ kwet bimbi ñaukak wolok plon manda eñgɨmɨk, wɨn endɨ Yambattok nanandɨn kɨmɨt-kleñɨpi, Jelusalem kɨmbektok tɨñguk. 32 Eñɨlɨmbi, Petlo gɨt noliit endɨ doulɨ ep tɨmbɨ gwaseimbi dou pakɨlɨñ.

Pakap sɨlɨkñembi, Yesulok nulɨnulɨn wakɨt ama tɨpet en gɨta ikɨmɨk yambɨñgɨlɨñ.
33 Tɨmbi ama tɨpet endɨ Yesu bim ñañɨlɨmbi, Petlolɨ Yesu nɨñguk, “Bep, ñɨ pakamɨñ wɨn kɨndem sɨnɨk. Ñala it jala tɨpet gɨt no kɨnditna, dɨkok no, Elialok no, Moselok no.” Petlolɨ manda eñguk wolok kusei nɨm nandɨ-dakleñɨpi, joñgo eñguk. 34 Eñɨlɨmbi, mulukualɨ indambi ep tɨmɨlɨmbi, gwañgwalɨ mɨsɨñgɨlɨñ. 35 Tɨmbi mulukua gɨnañnan kɨtɨkɨtɨ nolɨ kɨtɨmbi enguk, “Ñɨn nokok nɨñana. Nak en kenana tɨmbektok kasɨleñgut; sɨndɨ endok mandan tɨke-kɨliñ e-kunekalɨñ.” 36 Manda eu taleumbi, gwañgwalɨ Yesu engan ilɨmbi kañgɨlɨñ. Tɨmbi nepek kañgɨlɨñ wala manjɨ galɨumbi, nain wolonda ama nola kasat nɨm tɨ-ñɨmɨñgɨlɨñ.

Yesulɨ gwañgwa nolok yal kolan no kle kolɨmɨñguk

37 Kwet salaumbi, Yesu gɨt gwañgwañii tɨpet gɨt no endɨ kwet jañgɨnnan nanin pɨ-taleumbi, amatam kɨmɨn wopum en mandɨ-pakɨlɨñ endɨ kanepi bɨñgɨlɨñ. 38 Tɨmbi ama no boñgipsɨnan pakuk endɨ kɨtɨ-ñɨmɨmbi eñguk, “Endaut, nak dɨk nɨñana noñgan sɨnɨk wɨn nandɨ-ñɨmeñdok ganɨ-kukulelet. 39 Nain nain yal kolan nolɨ tɨke-kwambɨñ dam tɨ-lamɨlɨmbi, platik sɨnɨk kwawa wopum tɨmbi, gembɨ kolɨmbi, man payak pa lambɨlak. Tɨñɨpi, nain noñgan noñgangot kañbiumbi, kɨndem pa patak. 40 Wɨndɨñda tɨmbi nak gwañgwañgailɨ yal kolan wɨn klenelɨñdok enɨ-kukulet, gan endɨ yal kolan wɨn klenepi tɨ nɨm kambi bilɨñ.”

41 Tɨmbi Yesulɨ tambane eñguk, “Amatam man ñɨndɨñgɨt kuañ sɨndɨ ama kelakelamesɨ, tɨmbi nanandɨ-kɨlɨktɨnjɨ nɨm pat-samlak. Nak sɨn gɨta kuñgula kunjit tɨlet. Nain nɨtek sɨnɨk gamañgot sɨn gɨtañgan kuwambi, nanandɨ-kɨlɨktɨ inda-samekak?” Wɨndɨñ embi, gwañgwa beula nɨmbi eñguk, “Nɨñañga nañgɨp ñolok bo.” 42 Nañgɨp bɨñɨlɨmbi, yal kolanlɨ tɨke kolɨmbi, kwelan pɨmbi, gembɨ kokuk. Gan Yesulɨ yal nɨ-ñombɨmbi kle kolɨm ñaumbi, gwañgwa tɨmbɨ kɨndem daumbi, bɨndambo beulok kiinan kɨmɨkuk. 43 Tɨmbi amatam gɨtɨk endɨ Yambattok gembɨn wopum wandin kañbi ka-gɨtɨñgɨtɨk embi, nanandɨnjɨ nɨm dakleñguk.

Yesulɨ en ba gwañgwañiilok kusasɨ enɨ-kaik tañguk

Amatamdɨ nepenepek gɨtɨk tɨñguk wala nanandɨ kena tɨñɨlɨmbi, Yesulɨ gwañgwañiila enbi eñguk,
44 “Sɨndɨ pawanjɨ kɨmɨpi, manda ñɨn sanbep tɨlet wɨn nɨm nandɨ-kamalanekalɨñ. Nak Ama Sɨsɨnɨk kanjɨknailok kɨsɨnan napɨtnelɨñdok een.” 45 Gan gwañgwañiilɨ Yesu nek eñguk wɨn nɨm nandɨ-dakleñgɨlɨñ. Manda wolok kusei kɨmɨsembɨ-semɨnda tɨmbi nɨm nandɨ-kɨliñ embi, Yesu nɨ-nandɨnepi mɨsɨñgɨlɨñ.

46 Tɨmbi endɨ kusei kɨmɨpi, nɨsɨlok boñgɨpsɨnan nindɨ loloñ sɨnɨk tɨlak wala e-ka-lamɨt tɨñgɨlɨñ. 47 Tɨmbi Yesulɨ gɨnañ nanandɨnjɨ ka-nandɨ-daklembi, gwañgwa mɨnam no tɨke tiañe bɨmbi, en gɨta kɨmɨlɨ ilɨmbi, 48 ñɨndɨñ enguk, “No en sɨndok boñgɨpsɨnan pɨmbɨñen sɨnɨk kulakta walɨ wakan loloñ sɨnɨk, wala tɨmbi no en nak nandɨ-nambi, gwañgwa ñandin nola not tɨ-ñɨmlakta, endɨ naka not tɨ-namlak, tɨmbi no en naka not tɨ-namlakta endɨ Yambatta not tɨ-ñɨmlak, wɨn Yambat nin nak nanɨ-mukuk enda not tɨ-ñɨmlak.”

49 Tɨmbi Yoanelɨ nɨñguk, “Bep, ama nolɨ dɨkok koka kɨtɨmbi, yal kolan ep kleumbi kañgɨmɨñ, gan endɨ nɨn gɨta nɨm kuñɨpi, nɨm gep klelak, wala tɨmbi nɨndɨ nɨ-kɨmɨsip tɨ nɨm kañ biñgɨmɨñ.” 50 Wɨndɨñ eumbi, Yesulɨ nɨñguk, “No en kanjɨk nɨm tɨ-samlakta endɨ not tɨ-samlak, wala tɨmbi sɨndɨ slakan nɨ-kɨmɨsip nɨm tɨ-ñɨmnekalɨñ.”

Yesu kle-kuñgu walɨ mɨlapmat

51 Yesu kunum gɨnañ nañgɨp lololok nain tɨmbɨ dumalañɨlɨmbi, nandɨ-gembɨlañɨpi, Jelusalem ñauktok ñañguk. 52 Ñañɨpi, ama dɨwɨn enɨ-mulɨmbi, telak dama ñañgɨlɨñ. Wɨn Yesu gɨt noliilok tɨ-jumut tɨ-semnelɨñdok ñambi, Samalia it kwet nolok ñam tomgɨlɨñ. 53 Gan Yesulɨ Jelusalem ñaup tɨñgukta tɨmbi wɨnasɨlɨ enda nɨm nɨ-tiañenelɨñdok nandɨñgɨlɨñ. Wɨndɨñ tɨmbɨmbi, 54 Yesulok gwañgwañiit Yakobo gɨt Yoane endɨ wɨn nandɨmbi, nɨ-nandɨmbi eñgɨmɨk, “Wopum, nɨtɨ kɨtɨ nɨ-nandɨndambi, komba kunum gɨnan nanin pɨmbi, ep dɨum talenelɨñdok nandɨlañ ba?” 55 Eumbi tɨkɨle yambɨmbi, gwañgwa tɨpet wɨn enombɨumbi 56 yousɨmbi, it kwet nolok ñañgɨlɨñ.

57 Telaknan ñañɨpi, ama nolɨ Yesula ñɨndɨñ nɨñguk, “Dɨk wandɨñ ba wandɨñ ñaupi, ñaukañ tuop gep kle kuutat.” 58 Eumbi nɨñguk, “Klinalok toñgaut endɨ tombañjɨat, ba monɨk kunum plon kuañ endɨ bo isɨat, gan nak Ama Sɨsɨnɨkgan it nɨm pat-namlak.”

59 Tɨmbi Yesulɨ ama nola ñɨndɨñ nɨñguk, “Bɨ nak nep kle ku!” Gan ama walɨ ñɨndɨñ tambane nɨñguk, “Wopum, dɨk nandɨ-namumbi, dama ñambi, betna kɨndiletat.” 60 Eumbi nɨñguk, “Yambiumbi, kɨmɨkɨmɨn
9:60 Yesulɨ kɨmɨkɨmɨnla eñguk endɨ ama Yambattok dainan kuñgunjɨ nɨmnat enda eñguk.
nɨsɨ nosii ep kɨnditnekalɨñ. Gan dɨkta ñambi, Yambattɨ amatam indañgan yambɨ-dɨkñeukak wolok gɨñgɨt eu pɨukak.”

61 Tɨmbi ama nolɨ bo Yesula nɨmbi eñguk, “Wopum, nak gep kle-kuuttok nandɨlet, gan nandɨ-namum dama ilan ñambi, sambatnai enba nandumek bɨ gep kleutat.” 62 Eumbi nɨñguk, “No en kena kusei kɨmɨpi, glimona pa tɨlak endɨ Yambattok kapmainan kena tɨndɨlok tuop nɨm.”

Copyright information for `NIF