Mark 11

Yesu Mesialɨ ama wapmañ nomɨk Jelusalem loñguk

Tɨmbi Yesu gɨta gwañgwañii endɨ lo-ñakap, Jelusalem it kwet tɨmbɨ dumalaumbi, kwet jañgɨn koi Oliv wolok loñgɨlɨñ. Loñɨpi, it kwet tɨpet, Betfage gɨt Betani, wandɨñ lo-tombi, Yesulɨ gwañgwañiit tɨpet enɨ-mupi enguk, “Sɨtɨ it kwet da patak wolok ñandekamɨk! Ñam lombi, wolongan doñki nɨñañ toalɨ top bimbin kandetamɨk. Doñki endok plon ama nolɨ no nɨm pipapi ñañguk. Kañbi pɨsap nañgɨpi bɨwɨt! Tɨkap nimbek nolɨ sambɨmbi, ‘Sɨtɨ neta wɨndɨñ tamɨk?’ eumbi, ñɨndɨñ nɨndekamɨk, ‘Molomdɨ kena mɨmbi, platik kɨmɨlɨ undanem bɨutak.’”

Yesulɨ wɨndɨñ eumbi ñam, doñki nɨñañ telak yamanan top bimbin kañbi pɨsakɨmɨk. Pɨsat-palɨñɨlɨmbi, ama dɨwɨn wolok ikɨlɨñ endɨ enɨ-kañbi eñgɨlɨñ, “Sɨtɨ nek tɨndepi, toa pɨsakamɨk?” Enɨ-kaumbi, Yesulɨ manda eñguk wɨndɨñgan tambane-engɨmɨk. Eumbi yambium, doñki nɨñañ Yesuloñ nañgɨpi ñañgɨmɨk. Ña-tombi, saulonjɨ kiundɨp doñkilok plon kɨmɨlɨmbi, Yesulɨ wolok plon lo-pipapi ñañguk. Tɨmbi amatam asuptɨ Yesu koi gɨñgɨt tɨke-lonelɨñdok saulonjɨ telak plon samba eñgɨlɨñ, dɨwɨndɨ kli sap kena gɨnañ nanin dombɨ mep bɨmbi, wɨndɨñgot telak plon ipaneñgɨlɨñ.

Tɨmbi amatam Yesu telak plon siñgi dama tɨm kle-ñañgɨlɨñ endɨ ñɨndɨñ kɨtɨmbi nɨ-tɨke-loñgɨlɨñ,

“Yambattok koi tɨke-lowɨt!
Ama ñɨn Molomdok koi plon nɨ-mulɨmbi bɨ indalak
en nɨ-kɨndekɨndem ewɨt!
10 Sotnɨ Devit endɨ gɨñgɨtñii kɨndem yambɨ-dɨkñeñguk,
wɨndɨñgangot ama ñalɨ tɨ-nɨmekak,
wala tɨmbi en nɨ-kɨndekɨndem ewɨt!
Yambat kunum gɨnañ patak endok koi tɨke-lona!”
11 Yesulɨ Jelusalem it kwelan lo-tombi, tapma it sañ simba gɨnañ loñguk. Lombi, nepek gɨtɨñgɨtɨk ka-nandɨ-tɨ-talembi, kwet kɨlɨm eumbi pɨm gwañgwañii 12 gɨt Betani it kwelan lombi douñgɨlɨñ.

Yesulɨ tapma it tɨ-dɨndɨm tɨñguk

12 Kwet salaumbi, Jelusalem ñanelɨñdok Betani it kwet bimbi, telak plon ñañɨpi, Yesulɨ nanañ gawat tɨñguk. 13 Tɨmbi deium ñaumbi, komba koi fik no sakñat kañbi, “Bien patak bek?” embi ñam lonjɨñguk. Gan bien indainda nain nɨm indañgukta, sakgot pakuk. 14 Wandin kañbi, komba wala nɨñguk, “Dɨkok nana bien wɨn ama nolɨ nombo nɨm nambekak.” Eumbi, yala manda wɨn gwañgwañiilɨ nandɨñgɨlɨñ.

15 Ñakap, Jelusalem it kwelan lo-tomgɨlɨñ. Tombi, Yesulɨ tapma it sañ simba gɨnañ lombi, nepenepeksɨ tapma tɨndɨlok tuañgɨlɨñ yambɨñguk. Yambɨmbi nandum pɨ-sɨnɨk taumbi, kusei kɨmɨp ep kleñguk. Ep klembi, ama mɨnem tambo mɨ kena tɨñgɨlɨñ endok kɨmɨkɨmɨtsɨ ba ama mambaip pat-tuañgɨlɨñ endok gembanjɨ ep wɨlɨ tombokuk. 16 Tɨñɨpi, tapma it sañ simba gɨnañ nepek no tɨke-ña-bɨt nɨm tɨnelɨñdok kɨmɨsip tɨ-semguk. 17 Tɨmbi amatam enɨ-daut tɨ-sembi eñguk, “Kwet ñolok plon Yambattok manda ñɨndɨñ youyoulɨn patak, ‘Itna ñɨn kwet tuop amalok nɨmolo it tɨmbekak.’ Gan sɨndɨ it ñɨn tɨmbɨmbi, kumbu ama sañan endok kawat tombañ wandiñ tɨlak.”

18 Amatam kɨmɨn wopumdɨ Yesu manda enɨ-daut tɨ-semguk wɨn nandɨmbi nandɨ-sɨlɨkñe-tɨñgɨlɨñ. Tapma ama biesɨ gɨt endɨkñe manda nandɨ-tale ama endɨ wɨndɨñ nandɨmbi, Yesu nepek nek tɨñguk ba eñguk wolok gɨñgɨt nandɨmbi, amatamdɨ Yesuloñ kandañ ña galɨ-talenelɨñ wala mɨsɨmbi, wɨlɨ kɨmnelɨñdok telak e-lonjɨ-tɨñgɨlɨñ.

19 Tɨmbi Yesu gɨt gwañgwañii endɨ kwet kɨlɨm eumbi tuop Jelusalem it kwet bimbi ñaañgɨlɨñ.

Yambattɨ nepenepek gɨtɨkkan tuop tɨ-taleuk

20 Kwet salaumbi, Jelusalem undane-ñañɨpi, fik komba wɨn pakuknan bɨndambo ña-tombi kañgɨlɨñ: komba walɨ kakainan kusei kɨmɨpi yañeta-lo-taleñguk. 21 Tɨmbi Petlolɨ wɨ kañbi, Yesulɨ komba nɨ-ñombɨñguk wɨn nandɨ-sɨwɨpi nɨñguk, “Nɨnɨndaut, ñɨ ka! Komba nɨ-suambakuñ wɨn yañeta-talelak.” 22 Eumbi tambane-enguk, “Sɨndɨ Yambattɨ nepenepek gɨtɨkkan tuop tɨ-taleuk wɨn nandɨ-kwambɨñ dambi kunekalɨñ. 23 Nak biañgan sanlet: tɨkap ama nolɨ kwet jañgɨn ñala ‘Mɨlapi, tuk kimbɨñ gɨnañ pɨ!’ embi, wɨndɨñ indauptok nandɨ-kwambɨñ dambi, gɨnañ tɨpet nɨm tɨlakta, wolok tuopgan inda-ñɨmekak.

24 Wɨndɨñda ñɨndɨñ sanba nandɨwɨt: sɨndɨ nɨmolo tɨñɨpi, nepek wala ba wala Yambat nɨ-nandumbi nandɨ-samekak wɨndɨñ nandɨ-kwambɨñ dambi kuañda, bien wolok tuopgan inda-samekak. 25 Besɨ kunum gɨnañ patak endɨ sɨndok ep tɨndɨnjɨ kolan wɨn bi-samektok sɨndɨ nain tuop nɨmolo tɨñɨpi, dama nosɨ nola nandɨ-kola tɨ-ñɨmañ wɨn bi-ñɨmnekalɨñ.”
11:25-26 Nandɨ-tale ama dɨwɨndɨ manda kusip no patgot tɨlak eañ. Manda wɨn ñɨndɨñ, “Gan, tɨkap sɨndɨ nɨm bi-ñɨmnekalɨñda, Besɨ kunum gɨnañ patak endɨ bo ep tɨndɨnjɨ kolan nɨm bi-samekak.”


Yesulɨ ama biesɨ gɨta manda e-kle-kot-tɨñguk

Yesulɨ nindok manla kena pat-tɨñguk wala e-nandɨñgɨlɨñ

27 Tɨmbi Yesulɨ bɨndambo gwañgwañii gɨt Jelusalem it kwelan ña-tombi, tapma it sañ simba gɨnañ lom wandɨñ ñañambɨt tɨñguk. Tɨñɨlɨmbi, tapma ama biesɨ ba endɨkñe manda nandɨ-tale ama gɨt ama biesɨ dɨwɨn endɨ endoñ bɨm 28 nɨ-kañbi eñgɨlɨñ, “Dɨk kundit ñandin tɨlañ wɨn gembɨ ba nanandɨ denanin tɨkembi pat-tɨlañ? Ba nindok manla pat-tɨlañ?” 29 Eumbi enguk, “Nak wɨndɨñgangot manda noñgan sɨnɨk sanɨ-nandutet. Wɨ nanbɨmek, nak nindok manla kundit tɨlet wɨn tambon sanɨ-dakleutet. 30 Yoane tuk i-sem-i-sem endɨ kena tɨñguk wɨn kunumdok ep tɨndɨn ba amalok ep tɨndɨn? Wɨn nanɨmbɨmbi nandɨwa.”

31 Wɨndɨñ eumbi, nɨsɨñgan e-tañan tɨmbi eñgɨlɨñ, “Nɨndɨ ‘kunumdok ep tɨndɨn’ wɨndɨñ enambi eutak, ‘Tɨmbi neta endok mandan nɨm nandɨ-kɨlɨktɨ tɨ-ñɨmgɨlɨñ?’ 32 Gan nombo ‘amalok ep tɨndɨn’ wɨndɨñ enambi, amatamdɨ nɨtek tɨ-nɨmnetañ?” Wɨndɨñ embi mɨsɨñgɨlɨñ. Nekta, amatam gɨtɨktɨ Yoanela nandum plofet biañgan tɨñgukta tɨmbi. 33 Wɨndɨñda endɨ Yesu ñɨndɨñ tambane-nɨñgɨlɨñ, “Yoanelɨ kena tɨñguk wɨn kunumdok ep tɨndɨn ba amalok ep tɨndɨn wɨn nɨndɨ nɨm nandamɨñ.” Eumbi enguk, “Ale, wɨndɨñda nak bo nindok mandala kundit pat-tɨlet wɨn nɨm sanbetet.”

Copyright information for `NIF