Mark 13

Yesulɨ nain taletalenan nepek nek indaukak wolok enɨ-dakleñguk

Mɨlaplok kusei kɨmɨkɨmɨlɨn

Tɨmbi Yesulɨ gwañgwañii gɨt tapma it sañ simba gɨnañ nanin pɨ-ñañɨpi, gwañgwañ nolɨ tapma it kɨt youpi nɨñguk, “Nɨnɨndaut, ñɨ kawɨñ! It gɨtɨk ñɨn engano kɨndem bien. Tɨmbi kawat wopum wopumdɨñgan tɨndɨn.” Eumbi nɨñguk, “It wopum ñɨ yambɨlañ wala ganba: Juda amatamdok kanjɨksiilɨ bɨmbi, it gɨtɨk ñɨn wiapi, kawat no nɨm biumbi, kawat nollok plon palekak. Nɨm sɨnɨk.”

Yesulɨ wɨndɨñ embi, Jelusalem it kwet bimbi, Oliv kwet jañgɨnnan loñguk. Lombi, tapma it tambon kandañ wolok pip palɨmbi, Petlo, Yakobo, Yoane gɨta Andlu endɨñgot endoñ bɨm nɨ-kambi eñgɨlɨñ, “Dɨk nɨnbɨmbi nandɨna: nepek nek tapma ittok plon elañ wɨn dawanda indaukak? Ba kundit nek ñalɨ dama indaumbi ka-nandɨnekamɨñ: mɨlap kusei gɨtɨk ip inda-nɨmep tɨlak?”

Tɨmbi Yesulɨ nepek indaukak wolok enɨ-dakleñɨpi eñguk, “Sɨndɨ ka-kɨliñ embi kunekalɨñ. Nɨm kañbi, ama nolɨ tue-sambiumbi, juluñ mandan wɨn nandɨ-ñɨmnelɨñ. Ama asuptɨ nokok kotna plon bɨ-indambi, ‘Natna Mesia wakan’ embi, amatam asup tue-yambiumbi, juluñ mandanjɨ nandɨ-kwambɨñ danekalɨñ. Tɨmbi ama sambat dɨwɨndɨ mɨlapi, sambat dɨwɨnda mik tɨ-semnekalɨñ, tɨmbi ama wapmañ dɨwɨndok sambattɨ mɨlapi, wapma dɨwɨndok sambatta mik tɨ-semnekalɨñ, wala tɨmbi sɨndɨ miktok gɨñgɨlɨ nandɨnekalɨñ, ba mik mayañgan indaumbi wolok gɨñgɨt nandɨnekalɨñ. Wɨndɨñ nandɨñɨpi, nɨm sɨlɨkñembi mɨsɨnekalɨñ. Nepek wɨn gɨtɨk biañgan indaukak, gan kwet nain taletalen walɨ gama nɨm. Tɨmbi mɨnjamɨnjat kwet nolok ba nolok tɨmbekak, ba nana map inda-semekak.” Yesulɨ wɨndɨñ embi, e-yout manda enbi eñguk, “Nepek wɨ gɨtɨk indaukak wɨn tamdɨ gwañgwa tɨkeup dama siñgin gawat lakalakat inda-ñɨmlak wandiñ indaukak. Gan siñgi kandañ mɨlap wopum sɨnɨk indaukak.

Nain wolonda sɨnɨla nɨtek kuañ wɨn ka-kɨliñ embi kunekalɨñ. Kanjɨksiilɨ sepbi, mandala ama biesɨlok kɨsɨ plon sambiumbi, it kiyau gɨnañ sandɨpnekalɨñ. Tɨmbi sɨndɨ nokok gɨñgɨtnai kuañda tɨmbi yambɨ-dɨkñe ama ba ama wapmañ endok dausɨnan ipi, kusatna e-dakle-semnekalɨñ. 10 Tɨmbi gɨñgɨt manda kɨndem wɨn biañgan amatam gɨtɨkta dama eu pɨum ennekalɨñ. Enɨ-taleumek, kwet nain taleukak.

11 Tɨmbi kwapme kwapme sepbi, mandala sanañgɨp ñañɨlɨmbi, ‘Manda nɨtek enetamɨñ?’ wɨndɨñ embi nandɨ-bendɨ-wopum itangan nɨm tɨnekalɨñ. Nɨm a! Nain wolonda sɨnɨñgan manda wɨn nɨm enekalɨñ. Wɨn Dɨndɨm Yallɨ gɨnanjɨ tokñeumbi, Yambattɨ manda samekak wɨn wakan enekalɨñ. 12 Wolonda naka tɨmbi dallɨ kwayañ ba kwayañdɨ dal kanjɨktok kɨsɨ plon kɨmɨlɨmbi, yandɨp kɨmnekalɨñ. Ba beptɨ wembe gwañgwañii kanjɨktok kɨsɨ plon kɨmɨlɨmbi, yandɨp kɨmnekalɨñ. Tɨmbi wembe gwañgwalɨ meñjɨ besɨla kanjɨk tɨ-sembi, wɨndɨñgangot tɨmbɨmbi yandɨpmɨ-kɨmnekalɨñ. 13 Kotnala tɨmbi ama gɨtɨktɨ nandɨ-kola wopumgan tɨ-samɨ-kunekalɨñ. Gan amatam mɨlap wɨn ba wɨn gɨñgɨnembi bembi, kuañ tuop nep kwambɨñ da-kuañda en wakan Yambattɨ ep mekak.”

Mɨlap wopum sɨnɨk indaukak

14 Tɨmbi Yesulɨ yousɨmbi enguk, “Nepek kolan papait no tapma it gɨnañ, kɨmɨsip tɨndɨnnan, wandɨñ loukak. Loumbi, Yambattɨ wɨn kañbi, nandum pɨ-sɨnɨk taumbi, enlok il siñgi wɨlɨmekak. (No endɨ manda ñɨn pinapi, wolok kusei nandɨ-kɨliñ eukak.) Sɨndɨ nepek kolan wɨ kañbi, nain wolonda amatam Judia kwelan pakañ endɨ pimbi, kwet jañgɨnnan lonekalɨñ. 15 Tɨmbi no endɨ it pawan papi, nepek nola it gɨnañ nombo nɨm loukak, 16 ba no endɨ kena gɨnañ papi, sauloñɨn tɨkeupi undane ilan nɨm ñaukak. 17 O wem! Nain wolonda tam gwañgwa mɨnjɨpsat, ba gwañgwa num emañ endɨ blasɨñgandok. 18 Tɨmbi sɨndɨ mɨlap wɨn gwi sasalɨ nainnan nɨm indauktok nɨmolo tɨ-kunekalɨñ. 19 Neta, nain wolonda mɨlap wopum sɨnɨk indaukak. Yambattɨ kwet tɨmbɨ indañguknan bɨkap man ñɨndɨñgɨt mɨlap wandiñ no nɨm indañguk, tɨmbi bɨndambo nɨm indaukak. 20 Tɨkap Wopumdɨ nain wɨn nɨm tɨmbɨ dumalawɨmda, amatam gɨtɨkkan talenelɨñ. Gan endɨ amatam ep danbi enlok gɨñgɨt kasɨleñguk enda wakan nandɨ-sembi, nain wɨn ikan tɨmbɨ dumalañguk.

21 Nain wolonda ama nolɨ ñɨndɨñ bek sanbekta, ‘Yakñesii! Mesialɨ ñɨ patak’, ba ñɨndɨñ sanbek, ‘Wɨ kawɨt! Endɨ da patak!’, sɨndɨ manda wala nandum tlal tɨmbekak. 22 Neta, Mesia juluñgan ba plofet ama juluñgan indambi, nɨsɨlok kusasɨ tɨmbɨ dakle-semnekalɨñdok amatam kundit engano sɨnɨk ep daut semum ka-sɨlɨkñenekalɨñ. Tɨkap endɨ tuopta, ama walɨ amatam Yambattɨ enlok gɨñgɨt ep danguk wɨn ep tɨmbɨ kamalanekalɨñ. 23 Gan sɨnɨla ka-kɨliñ e-kunekalɨñ. Nak nepek gɨtɨk indaukak wolok itangan sanɨ-talelet.”

Mesialok tomtom nain wɨn dawanda sɨnɨk indaukak wɨn nimbek nolɨ nɨm nandɨlak

24 Tɨmbi Yesulɨ yousɨmbi enguk,

“Gan mɨlap wopum wɨn taleumek
‘wolonda maim dauttɨ bip mɨumbi, yakɨptɨ bo nɨm saleumbi,
25 kunum gɨnañ dɨmboñgɨptɨ pi-pɨnekalɨñ.
Tɨmbi nepek nek kwambɨñ kunum gɨnañ pakañ ep mɨnjalɨmbɨ kwesɨ binekalɨñ.’
26 Tɨmbi nain wolonda amatam gɨtɨktɨ kanekalɨñ wɨn: Amalok Nɨñan endɨ mulukua gɨnañ gembɨn wopum ba kolsalen walalannat pɨmbi inda-dakleukak. 27 Wolonda endɨ amatam dembek dembek kuañ enlok gɨñgɨt ep kasɨleñguk endɨ wakan enloñ ep kɨmɨn kolektok añelo enɨ-mulɨm ñambi, kunum kwet kɨmɨlɨ taleñguknan nanin ep kiutnekalɨñ.

28 Wɨndɨñ ñala sɨndɨ komba konelok plon nanandɨ ñɨn epnekalɨñ: kii gayam tukñat tɨmbi, sak kaik indaumek, maim nain indaup tɨlak wɨndɨñ nandañ. 29 Wɨndɨñgangot mɨlap gɨtɨk sanɨt wɨn indaum kañbi, sɨn ñɨndɨñ nandɨnekalɨñ: Ama Sɨsɨnɨk endɨ inda-dakleuptok nain ip dumala-ta-bɨlak. 30 Nak biañgan sanba nandɨwɨt: amatam man ñɨndɨñgɨt kuañ endoñnan nanin dɨwɨndɨ gama nɨm kɨmñɨlɨmbi, nepek wɨn gɨtɨk indaukak. 31 Kunum kwet taleukak, gan nokok mandana gɨtɨktɨ nɨm paipi, papat kwambɨñ palekak.

32 Nepek gɨtɨk wɨn nain wolonda sɨnɨk indaukak wɨn ama nimbek nolɨ nɨm nandɨlak. Añelo kunum gɨnañ pakañ ba Yambattok Nɨñañ en bo wɨn nɨm nandañ. Nɨm. Bep Yambat en noñgandɨñgot nandɨlak. 33 Sɨndɨ nain wɨn dawanda sɨnɨk indaukak wɨn nɨm nandañ, wala tɨmbi ka-kɨliñ embi mandɨm kunekalɨñ! 34 Nain indaukak wɨn ñɨndɨñ: ama nolɨ il bimbi, kwet mayañgan ñaup tɨlak. Endɨ kena gwañgwañii kena molom molom danɨ-sembi, telak yama mandɨmandɨ endɨ ka-mandɨ-kɨliñ ewɨktok endɨkñe manda nɨ-talembi ñalak. 35 Wɨndɨñda it molomdɨ nain dawanda sɨnɨk bɨukak wɨn sɨndɨ nɨm nandañ. Endɨ kwet kɨlɨm eumbi, ba tim boñgɨp, ba puput noñgan kɨtɨumbi, ba kwet salaup tɨmbɨmbi, ba salasalanan tombekak wɨn sɨndɨ nɨm nandɨañda tɨmbi ka-mandɨ-kɨliñ e-kunekalɨñ! 36 Nɨm kañbi, dou-palɨmbi, molomdɨ platik sɨnɨk bɨ tombi, sep tɨmbɨ indawɨk.

37 Endɨkñe manda ñɨn sanlet wɨn gɨñgɨtnai gɨtɨkkan sɨndok: ka-mandɨ-kɨliñ embi kunekalɨñ.”

Copyright information for `NIF