Mark 15

Yesulɨ yom amalok kɨnjan tɨkeñguk

Kwet salaup tɨmbɨmbi, wolongan tapma ama biesɨ gɨt ama biesɨ dɨwɨn ba endɨkñe manda nandɨ-tale ama, wɨn endɨ Juda amatamdok yambɨ-dɨkñenjɨ gɨtɨk endɨ kɨmɨn tɨmbi, Yesu nek tɨ-ñɨmnelɨñdok manda e-topgɨlɨñ. E-topbi, Yesu kii top nañgɨp ñambi, Judia kwettok yambɨ-dɨkñe ama Pilato endok kii plon kɨmɨkɨlɨñ. Tɨmbi Pilatolɨ kañbi nɨ-nandɨm eñguk, “Ba dɨk Juda amatam endok ama wapmañ ba?” Eumbi tambane-nɨñguk, “Dɨtna elañ ip wakan.” Tɨmbi tapma ama biesɨ endɨ Yesulok siñgin si-sɨnɨk tañgɨlɨñ. Wɨndɨñ tɨmbɨmbi, Pilatolɨ Yesu nombo nɨ-nandɨñɨpi eñguk, “Endɨ dɨkok manda asup embi, siñgiñga siyañ wɨn nandɨlañ. Dɨk manda tambon tuop nɨm ewɨñ ba?” Eumbi, manda no nɨm tambane-eumbi, Pilatolɨ wala nandɨ-bendɨ-tɨñguk.

Gwɨlat tuop kamaikamai nain indaumbi, Pilatolɨ amatam nandɨ-sembi, ama nolok koi kɨtɨañgɨlɨñ en wakan it kwambɨñ gɨnañ nanin pɨsapi emlɨñguk. Nain wolonda ama no koi Balabas it kwambɨñ gɨnañ pakuk. Endɨ nolii gɨta Roma ama mik tɨ-sembi, dɨwɨn yandɨp kɨmgɨlɨñ, wala tɨmbi ep imbi, it kwambɨñ gɨnañ yambiumbi pakɨlɨñ. Tɨmbi amatam kɨmɨn gɨtɨk endɨ Pilatoloñ lombi, kundit nek tɨ-semlɨñguk wɨndɨñgangot nombo tɨ-semektok nɨ-nandɨñgɨlɨñ. Tapma ama biesɨ endɨ Yesu koi gɨñgɨtta ka-gimbɨt tɨ-ñɨmbi, kusei wala en Pilatolok kii plon kɨmɨkɨlɨñda. Pilatolɨ wɨn nandɨmbi, amatam tambane-enguk, “Juda sɨndok ama wapmañ wɨn pɨsat-samettok nandañ ba?”

11 Gan tapma ama biesɨlɨ amatam enɨ-munjupi eñgɨlɨñ, “Sɨndɨ eumbi, endok kɨnjan Balabas pɨsat-sametak.” Tɨmbi amatamdɨ ama biesɨlɨ eñgɨlɨñ tuopgan eumbi, 12 Pilatolɨ nombo enɨ-nandɨmbi eñguk, “Wɨndɨñ eañda tɨmbi, ama ñɨn Juda ama sɨndok ama wapmañ nɨañ en wakan nek tɨ-ñɨmettok nandañ?” 13 Eumbi, nombo kɨtɨmbi nɨñgɨlɨñ, “Kloñbat plon wɨlɨ kɨmbɨn!” 14 Eumbi enguk, “Neta wɨndɨñ tɨ-ñɨmet? Endɨ kundit kolan nek sɨnɨk tɨñguk?” Eumbi, endɨ kwambɨñgan kɨtɨmbi eñgɨlɨñ, “Kloñbat plon wɨlɨ kɨmbɨn!” 15 Eumbi, wolongan Pilatolɨ nandɨ-sembi, gɨnanjɨ busukñanewɨktok Balabas pɨsat-semguk. Pɨsat-sembi, Yesu waipnelɨñdok enbɨmbi, bɨt gwɨlap pɨsɨkñattɨ waipgɨlɨñ. Taleumbi, kloñbat plon wɨtnelɨñdok ama sañasɨlok kɨsɨ plon kɨmɨkuk.

Yesu tɨ-lakalaka e-tɨ-ñɨmbi, kloñbat plon wɨkɨlɨñ

16 Tɨmbi ama sañasɨlɨ Yesu tɨkembi, nɨsɨlok sañ simba gɨnañ nañgɨpi ñañgɨlɨñ. Ña-tombi, nosii gɨtɨk ep mɨn tɨmbi, 17 Yesu tɨ-lakalaka e-tɨ-ñɨmnelɨñdok sauloñ gɨmɨn ama wapmañdok sauloñ nomɨk wɨn dasi-ñɨmbi, toa pɨsɨkñat walɨ bondɨnem kumbam plon dasi-mɨumbi, ama wapmañdok bundi walan tɨñguk. 18 Dasi-ñɨm-taleumbi, ama noñgan noñgandɨ bɨmbi nɨñgɨlɨñ, “We! Juda amalok ama wapma!” Wɨndɨñ embi, 19 toñalɨ kumbam plon wɨpi, iwɨt sua-ñɨmbi, juluñjuluñ mɨlelem tɨ-ñɨmñɨpi tɨ-kɨndem da-ñɨmgɨlɨñ. 20 Tɨ-lakalakae gɨtɨk tɨ-tale-ñɨmbi, sauloñ gɨmɨn wɨn kiundɨlɨñɨmbi, nombo enlok dasindasin dasi-ñɨmbi, kloñbat plon wɨtnepi nañgɨp ñañgɨlɨñ.

21 Ñañɨpi, ama no telak plon tɨmbɨ indañgɨlɨñ koi Simon Sailini it kwelan nanin, Alesande gɨt Rufus endok beset. Endɨ Jelusalem it kwelan lambum kañbi, kaikan Yesuloñ kloñbat bemektok nɨ-gɨñgɨneumbi bemum ñañgɨlɨñ. 22 Ñambi, kwet no koi Golgota (nɨnɨlok manda plon Kumbam kwandat) wolok Yesu nañgɨpi ña-tomgɨlɨñ. 23 Ña-tombi, siñgin gawattok gwasap wain tuk gɨt tambaneñgɨlɨñ wɨn mɨ-kaumbi, nɨm nañguk. 24 Tɨmbi kloñbat plon kɨmɨp wɨpi mambɨ ikuk. Wɨndɨñ tɨ-talembi, dasindasin dannelɨñdok satu sañala kolɨm ep indaumbi wolok tuop danbi epgɨlɨñ.

25 Nain wɨn 9 kilok tɨmbɨmbi, kloñbat plon wɨkɨlɨñ. 26 Tɨmbi kusalɨlok manda ñɨndɨñ palañ plon youpi, kumbam kusipnan wɨlɨm pakuk, “Juda ama endok ama wapma.” 27 Tɨñɨpi, kumbu ama sañan tɨpet Yesu gɨta kloñbat plon yandɨpgɨlɨñ, nolɨ Yesulok kii dɨndɨmnan, nolɨ kii kepmanan ep mambɨ ikɨmɨk.
15:27-28 Nandɨ-tale ama dɨwɨndɨ manda kusip no patgot tɨlak eañ. Manda wɨn ñɨndɨñ, “Wɨndɨñ tɨñgɨlɨñda, manda no youyoulɨn patak walɨ inda-dakleñguk, wɨn ‘Enda nandum kolan tɨndɨ ama no tɨñguk’ wolok bien indañguk.”


29 Tɨmbi amatam wolok ñañambɨt tɨñgɨlɨñ endɨ manda kusei kusei nɨmbi nɨ-lakalakae eñɨpi, kumbanjɨ dɨñgunembi nɨñgɨlɨñ, “Yɨɨi! Dɨk tapma it wiat-kopi, nain tɨpet gɨt no wolok gɨnañnangan nombo mambɨ ilepi eñguñ wɨn! Nɨtek? 30 Gwɨlaka tɨke-kɨmɨlepi, kloñbat plon nanin pɨwɨñ!” 31 Tɨmbi tapma ama biesɨ gɨt endɨkñe manda nandɨ-tale ama endɨ bo wɨndɨñgot Yesulok plon e-sasale manda nɨsɨñgan embi eñgɨlɨñ, “Nɨtek tɨmbi, endɨ ama dɨwɨn ep kɨmɨkuk, gan enlok siñgin tuop nɨm tɨke-kɨmɨtak. 32 Tɨkap endɨ biañgan Mesia, Islael amatam endok ama wapmañ kulakta, man ñɨndɨñgɨt kloñbat plon nanin pɨun. Wɨndɨñ tɨmbekta, kusalɨ ka-nandɨmbi nandɨ-kɨlɨktɨ tɨ-ñɨmnetamɨñ.” Tɨmbi ama tɨpet en gɨta yandɨpgɨlɨñ endɨ bo nɨ-kolañgɨmɨk.

Yesu kɨmguk

33 Tɨmbi maim boñgɨpnan palɨmbi, kwet tuop kɨlɨm indaumbi ñakap 3 kilok tɨkeñguk. 34 3 kilok tɨmbɨmbi, Yesulɨ enlok manda plon gembɨnat kɨtɨmbi eñguk, “Eloi, Eloi, lama sabaktani?”, wɨn nɨnɨlok manda plon “Yambatna Yambatna, nekta nambilañ?” 35 Tɨmbi ama dɨwɨn kamañgan ikɨlɨñ endɨ manda wɨn nandɨmbi eñgɨlɨñ, “Yakñesii! Plofet Elia kɨtɨ-ñɨmlak.” 36 Tɨmbi ama nolɨ woñep ñambi, dɨlɨñ tuk kimbɨñ gɨnañ nanin no tɨke-bɨm wain tuk kiitan gɨnañ wɨsɨmbi, komba bem plon imbi, Yesulɨ nambektok sua eumbi loñguk. Loumbi eñguk, “Papa kana, Elialɨ bɨmbi tɨke-pɨutak ba nɨm.” 37 Tɨmbi Yesulɨ wopumgan kɨtɨmbi kɨmguk.

38 Nain wolonda tapma ilan it gɨnañ delok Yambattɨ patak pa eañ wolok sandum wopum no tembɨmbi, it gɨnañ masip bimbin pakuk. Tɨmbi Yesulɨ kɨmbɨmbi, wolongan sandum wɨn boñgɨpgan blañganembi, gwat nanin wilap pɨ lap taleñguk. 39 Tɨmbi ama sañasɨlok telak damanjɨ endɨ ama kloñbat plon yandɨpgɨlɨñ yambɨ-pakuk. Yambɨ-papi, Yesulɨ kɨm walan engano kɨmguk wɨn kañbi eñguk, “Biañgan sɨnɨk, ama ñɨn Yambattok nɨñañ sɨnɨk.”

40 Tɨmbi tam asup Galili nanin Yesu gɨt yakan Jelusalem bɨñgɨlɨñ endɨ bo wolok pakɨlɨñ. Dɨwɨndok kosɨ ñɨndɨñ: Malia Makdala nanin wakɨt Salome, tɨmbi Malia, Yakobolok ou ba endok kwayañ Joses endok menjet. Yesulɨ Galili kwelan kulɨñguk nain wolonda tam tɨpet gɨt no walɨ en gɨta kuñɨpi, tɨplaplae kena tɨ-ñɨmɨ-kulɨñgɨlɨñ. Tam walɨ gɨtɨk giñgiñgan ipi ka-tuakɨlɨñ.

Yesulok dalandan sumnan kɨmɨkɨlɨñ

42 Timlala tɨmbɨmbi, Sabat patnandɨ nain dumalaumbi, nepek gɨtɨk tɨ-jumɨt ba tɨ-dɨndɨm tɨndɨlok nain tɨpmɨn dañguk, wala tɨmbi 43 Josep Alimatia nanin endɨ Yesulok dalandan platik sumnan kɨmɨlepi nandɨñguk. Josep endɨ Juda amatamdok yambɨ-dɨkñe ama endoñnan nanin no, ep tɨndɨn kɨndem koi gɨñgɨlat. Tɨmbi endɨ bo nain Yambattɨ gɨñgɨtñii indangan plon yambɨ-dɨkñeukak wala mandɨmandɨ kuñguk. Endɨ wakan mɨsɨmɨsɨ wɨlambanembi, Pilatoloñ lombi, Yesulok dalandanla nɨ-nandɨñguk. 44 Nɨ-nandumbi, Pilatolɨ “Yesu ip kɨmɨk” manda wɨn nandɨ-sɨlɨkñembi, ama sañasɨlok telak damanjɨ nɨ-tiañeum bɨumbi, “Yesu biañgan kɨmɨk ba nɨm?” wolok nɨ-nandɨñguk. 45 Nɨ-nandumbi, endɨ nɨ-dakle-ñɨmɨumbi, Pilatolɨ Josep nandɨ-ñɨmguk.

46 Tɨmbi Joseptɨ ñambi, sandum satnin ombap no tuambi, Yesulok dalandan kloñbat plon nanin tɨmbɨ bɨndɨlɨm pɨumbi tɨke-ñambi, sandumdɨ tɨmɨpi imguk. Im-talembi, kawat gɨnañ enlok gɨñgɨt kulukɨlɨñnan wolok ña kɨmɨkuk. Kɨmɨpi, kawat wopum no munjulɨmbi ña sum yama masipguk. 47 Endɨ wɨndɨñ tɨñɨlɨmbi, Malia Makdala nanin gɨta Malia Joseslok meñ endɨ “Yesulok dalandan delok kɨmɨletak?” wɨndɨñ kɨmɨt-nandɨmbi ka-tuakɨmɨk.

Copyright information for `NIF