Mark 2

Yesulɨ yom bimbilok gembɨ palmɨlak

Sandap dɨwɨn taleumbi, Yesulɨ bɨndambo Kapaneam it kwelan ña-tomguk. Tɨmbi amatam dɨwɨndɨ “Endɨ bɨk, ilan patak” eu sataumbi, amatam asupgandɨ endoñ bɨñgɨlɨñ. Bɨmbi, it gɨnañ lo-pilɨ tokñeumbi, yamanan wakɨt pipap masip mɨumbi, gɨñgɨt manda enguk. Gɨñgɨt eñɨlɨmbi, ama dɨwɨn nolɨ endoñ bɨñgɨlɨñ, endoñnan nanin ama tɨpet gɨt tɨpet endɨ nosɨ no kii kesi dalandan tañgo plon bembi bɨñgɨlɨñ. Bɨmbi, Yesulok kuañ kuseinan kɨmɨtnelɨñdok ama kɨmɨn gɨnañ ñam wɨt nɨm kañbi, it pendɨm bat plon loñgɨlɨñ. Lombi, Yesulok kumbamnan kandañ pendɨm gɨnañ tɨmbi tombɨmbi, ama kii kesi dalandandok tañgo plon toalɨ topbi, it pendɨm plon nanin kɨmɨlɨm pɨñguk. Wɨndɨñ tɨmbɨmbi, Yesulɨ nanandɨ kɨlɨktɨnjɨlok kusei ka-nandɨ-tombi, ama kii kesi dalandanla nɨmbi eñguk, “Notna, yomga bi-gamlet.”

Tɨmbi endɨkñe manda nandɨ-tale ama dɨwɨn wɨñgan pipakɨlɨñ endɨ gɨnanjɨ gɨnañ ñɨndɨñ kɨmɨt-nandɨñgɨlɨñ, “Nekta ama sɨlanin ñalɨ ‘Yomga bi-gamlet’ embi, Yambat nɨ-tɨke-pɨ-yalilak? Yom bimbilok gembɨ wɨn Yambattoñgot palɨmlak.” Wɨndɨñ kɨmɨt-nandɨñɨlɨmbi, Yesulɨ wɨ ipkan gɨnañlɨ yambɨ-nandɨ-daklembi enguk, “Gɨnanjɨlɨ neta wɨndɨñ nandɨ-kunakunaeañ? Tɨkap nak ama ñala ‘Mɨlapi, ipatka tɨkembi ñau!’ nɨmbambi, kɨndem dawɨkta, nak ‘Yom bi-gamlet’ nɨt walɨ wɨndɨñgot kɨndem indañmek. 10 Wɨndɨñda kwelan ñolok yom bimbilok gembɨ wɨn Ama Sɨsɨnɨktoñ palmɨlak wɨn daut samettok 11 nak ama kii kesi dalandan ñala ñɨndɨñ nɨlet, ‘Mɨlapi, ipatka tɨkembi, ikanan ñau!’” 12 Yesulɨ wɨndɨñ nɨmbɨmbi, ama walɨ mɨlapi, wolongan ipal tɨkembi, amatam dausɨnangan poñañguk. Tɨmbi amatam gɨtɨktɨ ka-gɨtɨp gɨtɨp tɨmbi, Yambat nɨ-kɨndem dambi eñgɨlɨñ, “Nepek ñandin damañgan no nɨm kañgɨmɨñ.”

Yesulok nanandɨnlɨ amalok nanandɨnjɨ maklelak

13 Tɨmbi Yesulɨ bɨndambo tuk guañ baliliñnan pɨ-ñañguk. Ñaumbi, amatam kɨmɨn wopumgandɨ endoñ bɨumbi enɨ-daut tɨ-semguk. 14 Tɨmbi walinin yousɨm ñañɨpi, Alifaialok nɨñañ Livailɨ takis epep ilan pipalɨmbi kañbi nɨñguk, “Bɨm nep kle-ku!” Nɨmbɨmbi, kenan bimbi mɨlapi, kusei kɨmɨpi kle-ñañguk.

15 Tɨmbi Livailɨ Yesu nɨ-tiañeum ilnan loumbi, nana towiñguk. Tɨmbi takis epep ama gɨta ama endɨkñe manda nɨm kɨmɨt-kle-kɨliñ eañ (ama wandisɨ asupgandɨ Yesu kleñgɨlɨñ) endɨ bo Yesu gɨt gwañgwañii en gɨta lombi, nana yakan nañgɨlɨñ. 16 Tɨmbi Falisi ama endok boñgɨpsɨnan nanin endɨkñe manda nandɨ-tale ama dɨwɨn endɨ Yesu en gɨta pipapi, nana nambɨmbi kañbi, nandu mɨlataumbi, gwañgwañiila enbi eñgɨlɨñ, “En neta takis epep ama ba ama endɨkñe manda nɨm kɨmɨt-kle-kɨliñ eañ en gɨta papi, nana nalak?” 17 Eumbi, Yesulɨ manda wɨn nandɨmbi, ñɨndɨñ enbi eñguk, “Kɨndemsɨ endɨ gwasap amaloñ sɨlakan nɨm ñañ. Wɨn jɨmbasɨat endɨñgot gwasap amaloñ ñañ. Wɨndɨñgangot nak ama dɨndɨm enda nɨm bɨñgut. Nɨm a. Nak ama yomsɨat enɨ-tiañeupi bɨñgut.”

Yesulok nanandɨnlɨ sosɨlok nanandɨnjɨ maklelak

18 Tɨmbi nain nola Yoane tuk i-sem-i-sem kena tɨñguk endok gwañgwañii gɨt Falisi ama endɨ sosɨlok telak kleñɨpi, nana gɨtɨk kɨmɨsip tɨñgɨlɨñ. Tɨñɨlɨmbi, ama dɨwɨn endɨ Yesuloñ bɨmbi nɨ-kañbi eñgɨlɨñ, “Yoanelok gwañgwañii ba Falisi ama endok gwañgwanjii endɨ nana kɨmɨsip tɨmbɨmbi, neta dɨkok gwañgwañgailɨ wɨndɨñ nɨm tañ?” 19 Nɨ-nandumbi, Yesulɨ enlok ba gwañgwañiilok plon ñɨndɨñ embi enguk, “Tɨkap ama nolɨ tam tɨmbektok nana sina wopum tɨmbɨmbi, nolii kɨtɨ-semum bɨñgɨlɨñ endɨ kɨndem nana kɨmɨsip tɨnelɨñ ba? Nɨm a. Ama walɨ nolii gɨta palɨñɨlɨmbi, nana kɨmɨsip kɨndem nɨm tɨnelɨñ. 20 Gan nain wɨn indaumbi, ama enɨ-tiañeñguk en noliilok boñgɨpsɨnan nanin yapma tɨke-ñaumbi, wolondamek noliilɨ nana kɨmɨsip tɨnekalɨñ.”

21 Yesulɨ wɨndɨñ embi, sosɨloñ telak gɨt enloñ telak wolok eyout manda tɨpet embi, ñɨndɨñ enguk, “Nimbek nolɨ dasindasi damanin dɨkñendɨkñen plon sandum kusip komblin nɨm kɨmɨt takapbi youlek. Wɨndɨñ tɨmbekta, kaik walɨ damanin tiañeumbi blañganeumbi, gɨnañ wopumgan sɨnɨk indauk. 22 Tɨmbi bo wain tul komblin wain gwɨlap kawai gɨnañ nɨm wɨlɨ gɨlowɨk. Wɨndɨñ tɨmbekta, tullɨ bendɨ-wopum dambi, gwɨlap tɨmbɨ tawaumbi, tul gɨta gwɨlap kolandemɨk. Wala tɨmbi wain tul komblin wɨn gwɨlap komblin gɨnañ wɨlɨ gɨlolok.”

Yesulok nanandɨnlɨ Moselok endɨkñe manda maklelak

23 Tɨmbi Sabat patnandɨ nain nola Yesulɨ plaua kena boñgɨp dɨkñe-ñaupi ñaumbi, gwañgwañiilɨ en kle-ñañgɨlɨñ. Ñañɨpi, kusei kɨmɨpi, plaua mɨnjɨp met-nañgɨlɨñ. 24 Tɨmbi Falisi amalɨ yambɨmbi, Yesu nɨmbi eñgɨlɨñ, “Wɨ ka! Neta endɨ kɨmɨsip manda maklembi, patnandɨ nainda kena tañ?” 25 Eumbi tambane-enguk, “Nain wolonda Abiatalɨ tapma amalok telak damanjɨ palɨñɨlɨmbi, Devit gɨt amañii nananjɨla gawat tɨ-palɨmbi, Devittɨ nɨtek tɨñguk? Sɨndɨ kasat wɨn nɨm pinat-nandɨñgɨlɨñ bek? Devit endɨ Yambattok it gɨnañ lombi, plaua Yambatta mɨmɨn mepi nañguk. Plaua wɨn tapma amalɨñgot nanalok, gan Devittɨ kɨmɨsip manda maklembi, plaua nañbi, noliila bo mep emumbi nañgɨlɨñ.”

27 Yesulɨ wɨndɨñ embi enɨ-daklembi eñguk, “Yambattɨ ama Sabatta tɨmbi nɨm tɨmbɨ indañguk. Nɨm sɨnɨk. Endɨ Sabat patnandɨ nain wɨn amatam ep tɨmbɨ pañgɨtanelɨñdok kɨmɨkuk. 28 Wala tɨmbi nak, Ama Sɨsɨnɨktɨ, amatamdɨ Sabat patnandɨ nainda nek nek kɨndem tɨndɨlok ewa talelak.”

Copyright information for `NIF