Mark 3

Tɨmbi Sabat patnandɨ nain nola Yesulɨ bɨndambo it kiyau gɨnañ loumbi, ama kii dalandan nolɨ wolok pipakuk. Palɨmbi, Yesulok kanjɨkñii endɨ Yesu manda plon kɨmɨtnelɨñdok nandɨñgɨlɨñ, wala tɨmbi endɨ Yesu Sabattok sambat kleñɨpi, ama wɨn kañbiutak, ba kɨmɨsip makleñɨpi, ama wɨn tɨmbɨ kɨndem dautak wala ka-tuakɨlɨñ. Wɨndɨñ ka-tualɨñɨlɨmbi, Yesulɨ ama kii dalandan nɨ-tiañembi nɨñguk, “Mɨlapi indangan it!” Wɨndɨñ embi, Falisi amala enɨ-kañbi eñguk, “Sabattok endɨkñe manda walɨ nɨtek elak? Patnandɨ nainda kɨndem ba kolan tɨlok, ama ep tɨmbɨ kɨndem dalok ba ep tɨmbɨ kɨmlok?” Yesulɨ wɨndɨñ enɨ-kaumbi, manda tambon nɨm tambane-nɨmbi, sɨlak nambɨm ñaumbi pakɨlɨñ.

Tɨmbi Yesulok gɨnañ dɨ-kokop eneumbi tambane-yambɨmbi, gɨnañ kwambɨndanjɨla walen kolaumbi, ama wala ñɨndɨñ nɨñguk, “Kɨka kosuat!” Eumbi, kii kosuapi, kɨndem dañguk. Tɨmbi Falisi ama endɨ it kiyau bimbi, pawañ poñambi, wolongan ama wapmañ Elottok sambatñii gɨt kɨmɨn tɨñgɨlɨñ. Kɨmɨn tɨmbi, kusei kɨmɨpi, nɨtek tɨmbi wɨtneñ eñɨpi, manda e-lonjɨ-tɨñgɨlɨñ.

Amatam kɨmɨn gɨtɨktɨ Yesu kleñgɨlɨñ

Yesu gɨt gwañgwañii endɨ pɨ-ñambi, Galili tuk guañ baliliñ ñañgɨlɨñ. Ñañɨlɨmbi, ama kɨmɨn wopumgan endɨ Yesu kleñgɨlɨñ. Endɨ Galili kwelan naningot nɨm a. Amatam Judia kwelan ba Jelusalem it kwelan, ba Idumaia kwelan ba Joldan tuk tambon kanda, ba Tilo gɨt Saidon it kwet kandañ pakañ, amatam asupgan endɨ Yesu kundit neknek tɨ-kuñguk wolok gɨñgɨt nandɨñgɨlɨñda tɨmbi endoñ bɨñgɨlɨñ. Endɨ amatam asup ep tɨmbɨ kɨndem dañgukta, wala tɨmbi ama jɨmbasɨat ba wandanjɨat endɨ tɨke-kanelɨñdok kle-gɨmbupi, tambo kle-kot-tɨñgɨlɨñ. Wɨndɨñ tɨñgɨlɨñda tɨmbi, Yesulɨ kɨkeñ plon loup nandɨmbi, gwañgwañiila enguk, “Nɨm kañbi, amatamdɨ nep kamainelɨñ, wala tɨmbi kɨkeñ tipnam no bɨmbi namandɨ palen.” 11 Tɨmbi ama yal kolanjɨat Yesu kañgɨlɨñ endɨ kesinan mɨlelem tɨmbi dɨñgunembi, ñɨndɨñ kɨtɨñgɨlɨñ, “Dɨk Yambattok Nɨñañ sɨnɨk.” 12 Wɨndɨñ kɨtɨñɨlɨmbi, Yesulɨ enlok kusei nɨm e-daklenelɨñdok enɨ-kɨmɨsip kwambɨñ tɨ-semguk.

Yesulɨ telak netek plon Yambattɨ gɨñgɨtñii yambɨ-dɨkñelak wala enɨ-daut tɨ-semguk

Yesulɨ enɨ-mumulɨn 12 ep danguk

13 Tɨmbi Yesulɨ kwet kɨmɨn nolok lombi, ama epmep nandɨñguk wakan enɨ-tiañeum bɨñgɨlɨñ. 14 Bɨumbi, endoñnan nanin ama 12got epbi, kosɨ ‘enɨ-mumulɨn’ kɨtɨmbi enguk, “Sɨndɨ nakɨta kunelɨñdok sep danlet. Danbi sanɨ-mulambi, gɨñgɨt mandana e-ta-kunekalɨñ. 15 Tɨmbi yal kolan ep kle-kot-tɨ-semnelɨñdok gembɨ pat-samekak.” 16 Ama 12 Yesulɨ ep danguk endok kosɨ ñɨndɨñ: Simon (koi no Petlo kɨtɨñguk). 17 Tɨmbi Sebedilok nɨñañiit Yakobo gɨt Yoane (endok koset komblin Boanelges ep kɨtɨñguk, nɨnɨlok manda plon ‘Endɨ dɨlɨmat wandiñ’). 18 Tɨmbi Andlu, Filip, Batlomio, Mataiyo, Tomas, Yakobo Alifaialok nɨñañ, tɨmbi Tadaio, ba Simon Selot. 19 Tɨmbi Judas Iskaliot, ama endɨ Yesu bola tɨ-ñɨmguk.

Yesulok sambat bien sɨnɨk wɨ nin?

20 Tɨmbi Yesulɨ gwañgwañii gɨt ilan ñañguk. Ñaumbi, bɨndambo amatam asuptɨ endoñ bɨ kɨmɨn tɨñgɨlɨñ. Nain tuop wɨndɨñ tɨñgɨlɨñda tɨmbi, Yesu gɨt gwañgwañii endok nana tuk ep na nain no nɨm inda-semguk. 21 Tɨmbi Yesulok wekal sambat endɨ gɨñgɨt wɨn nandɨmbi, “Gɨnañ kamalalak” embi, isɨ kusei bimbi, tɨkenelɨñdok ñañgɨlɨñ.

22 Ñañɨlɨmbi, endɨkñe manda nandɨ-tale ama dɨwɨn Jelusalem it kwelan pakɨlɨñ endɨ Yesu pakuknan bɨmbi ñɨndɨñ eu satañguk, “Belsebul endɨ Yesulok gɨnañnan patak”, ba “Yal kolandok yambɨ-dɨkñenjɨlɨ gembɨ mɨumbi, yal kolan ep kle-kotak.” 23 Eumbi, Yesulɨ kɨtɨ-semum bɨumbi enguk, “Kusei nekta Satañdɨ enlok yalñii ep kle-kolek? 24 Tɨkap it kwet nolɨ tambɨpi, nɨsɨñgan mimbi, tambo wɨt-tɨnelɨñda, it kwet walɨ nɨm kwambɨñ dambi palek. 25 Ba sambat nolɨ tambɨpi, nɨsɨñgan mimbi, tambo wɨt-tɨnelɨñda, sambat walɨ nɨm kwambɨñ dambi patnelɨñ. 26 Wɨndɨñgangot Satañdɨ ikan yalñiila kanjɨk tɨmbi, ep tambɨlɨmda, endɨ kwambɨñ dambi ilektok tuop nɨm. Endɨ tale-sɨn tawɨk. 27 Tɨmbi Satañ endɨ ama no gembɨnat nomɨk. Ama nolɨ endok it gɨnañ gembɨnat lombi, gɨñgɨtñii joñgoñgan ep mektok tuop nɨm. Dama endɨ ama gembɨnat wɨn tɨkembi, toalɨ ap imbi bium palɨmek, gɨñgɨtñii palɨmlak wɨn kɨndem ep talewɨk.”

28 Yesulɨ wɨndɨñ embi yousɨmbi enguk, “Nak biañgan sanlet: amatamdɨ dɨwɨsɨla ba Yambatta kolan tɨ-ñɨmbi yom tañda, yom wɨn gɨtɨkkan Yambattɨ kɨndem bi-semekak. 29 Gan no endɨ Dɨndɨm Yal nɨ-kolalakta, endok yomɨn biñɨm-biñɨmlok tuop nɨm patak, yomɨn walɨ papat kwambɨñ palɨmekak.” 30 Endɨkñe manda nandɨ-tale amalɨ Yesulok gɨnañnan yal kolan patak embi, Dɨndɨm Yallok kenan wɨndɨñ e-kolakola e-ta-kuañgɨlɨñda tɨmbi manda wɨndɨñ eñguk.

31 Tɨmbi Yesu meñ kwayañii endɨ tombi, it pawan ipi, Yesu gɨt e-nandɨ-tɨnelɨñdok manda kɨmɨlɨm loñguk. 32 Loumbi, amatam Yesu kle-gɨmbupi pipakɨlɨñ walɨ Yesu nɨmbi eñgɨlɨñ, “Meñga nokai pawan bɨ ipi, gambɨnep nandɨmbi eañ.” 33 Eumbi tambane-enguk, “Mena notnai wɨ nin?” 34 Wɨndɨñ embi, amatam kle-gɨmbup pipakɨlɨñ yambɨñɨpi enguk, “Kawɨt! Nokok mena, notnai ñɨ pakañ. 35 No endɨ Yambattok man tañgonelakta, walɨ wakan nokok mena notnai sɨnɨk.”

Copyright information for `NIF