Mark 4

Yambattok mandalɨ telak nɨtek plon pɨndɨ dam ñalak

Tɨmbi Yesulɨ tuk guañ baliliñ ña-papi, bɨndambo kusei kɨmɨpi, amatam enɨ-daut tɨ-semguk. Nain wolonda amatam endoñ bɨ kɨmɨn tɨñgɨlɨñ wɨn wopumgan sɨnɨk, wala tɨmbi Yesulɨ kɨkeñ nolok plon lo pipalɨmbi, kambak munjulɨm ñaña eñguk. Tɨmbi amatam kɨmɨn gɨtɨktɨ tuk bambalnan pipakɨlɨñ.

Tɨmbi Yesulɨ nepek asuptok plon eyout manda embi, enɨ-daut tɨ-semguk. Tɨñɨpi enguk, “Nandɨwɨt! Ama nolɨ nana mɨnjɨp kokota kena gɨnañ ñañguk. Ñambi, mɨnjɨp kot-tɨ-kot-tɨ-ñañɨlɨmbi, dɨwɨn telak plon pɨumbi, monɨktɨ bɨmbi, yout-na-taleñgɨlɨñ. Tɨmbi mɨnjɨp dɨwɨndɨ kwet lakatgot kawattɨ salaiñguknan pɨñgɨlɨñ. Wolok kwet lakat pakukta, mɨnjɨptɨ platikan tawa-lambɨñgɨlɨñ, gan endɨ kakai plongot pakukta, maimdɨ lambɨ ep dɨumbi yañetambi kɨm-taleñgɨlɨñ. Tɨmbi mɨnjɨp dɨwɨndɨ koselek mɨnjɨp boñgɨpsɨnan pɨñgɨlɨñ endɨ yakayakan tawa-lambumbi, koselektɨ gembɨnjɨat lambɨ ep tapli-taleumbi, bien nɨm laliñgɨlɨñ. Tɨm mɨnjɨp dɨwɨndɨ kwet galk plon pɨñgɨlɨñ endɨ tawa-lambɨmbi, bien kɨndem sɨnɨk laliñgɨlɨñ. Kwandai dɨwɨndoñ bien lakat, dɨwɨndoñ kambak asup, dɨwɨndoñ asup sɨnɨk wɨndɨñ laliñgɨlɨñ.”

Yesulɨ eyout manda wɨndɨñ embi yousɨmbi enguk, “No en pawañnat endɨ mandana nandɨmbi tɨke-kɨliñ eukak.”

10 Tɨmbi amatam kɨmɨn gɨtɨk endɨ ña-taleumbi, Yesu, gwañgwañii 12 gɨta nosii dɨwɨn nɨsɨñgan pakɨlɨñ. Papi, eyout manda gɨtɨk eñguk wolok kusasɨla nɨ-kaumbi 11 ñɨndɨñ enguk, “Telak nɨtek plon Yambattɨ amatamñii yambɨ-dɨkñelak wɨn damañgan pat-sembɨn pakuk, gan nak man sɨnda wakan sanba dakleumbi, kɨsɨ plon kɨmɨt-talelet. Gan amatamdɨ nokok gɨñgɨt nɨm inda-taleañ enda wakan nak nandɨnandɨ gɨtɨk wɨn eyout mandalɨñgot enɨ-daut tɨ-semlet. 12 Wɨndɨñ tɨmbambi, endɨ deimbi kañ, gan nɨm ka-dakleañ, ba pawanjɨ kɨmɨpi nandañ, gan nɨm nandɨ-dakleañ. Endɨ ka-nandɨ-daklenelɨñda, gɨnanjɨ tambaneumbi, Yambattɨ yomjɨ kɨndem bi-semek.”

13 Tɨmbi Yesulɨ yousɨmbi enɨ-kañbi eñguk, “Eyout manda sanɨt wolok kusei nɨm nandɨ-dakleañ ba? Wɨndɨñda eyout manda gɨtɨk nɨtek nandɨ-talenelɨñ? 14 Nandañ! Ama nana mɨnjɨp kotak endɨ Yambattok manda e-kolɨ pɨlak. 15 Mɨnjɨp telak plon pɨlak wolok walan ñɨndɨñ: manda wɨn nandumbi, gɨnanjɨ gɨnañ pɨumbi, Satañdɨ platikan bɨ manda yapma tɨke-semlak. 16 Ba mɨnjɨp kwet kawatgot plon pɨlak: endɨ manda wɨn nandɨmbi nandɨ-koñgom tɨmbi nandɨ-dasiañ. 17 Gan manda wɨn gɨnanjɨ gɨnañ kakai nɨm tɨlakta, nain dumangangot tɨke-kuañ. Gɨñgɨt mandala tɨmbi mɨlap ba kanjɨk endok plon indaumbi, endɨ platikan sɨnɨk pipɨmbi biañ. 18 Ba mɨnjɨp koselek mɨnjɨp boñgɨpsɨnan pɨlak: ama dɨwɨn manda wɨn nandɨ-taleañ, 19 gan kwelalok mɨlap, ba mɨnem kwɨlɨkwɨlɨ wolok nandɨ-koñgom juluñgan, ba nepek kusei kusei dɨwɨsɨ wolok galktɨ gɨnanjɨ tokñeumbi, manda nandɨmbi, platik kamalaumbi, bien nɨm indalak. 20 Ba mɨnjɨp kwet galk plon pɨlak wolok walan wɨn ñɨndɨñ: ama endɨ wakan manda nandɨm kasɨlembi tɨke-kuañda, bien ep tɨndɨnjɨ plon inda-ta-ñalak: dɨwɨndɨ lakat, dɨwɨndɨ kambak asup, dɨwɨndɨ asup sɨnɨk laliañ.”

Yambattok mandalɨ telak nɨtek plon bien indalak

21 Tɨmbi Yesulɨ Yambattok mandala ñɨndɨñ enbi eñguk, “Ama nolɨ sipala it gɨnañ tɨke-lombi, kambottɨ tapliwɨk ba pipat doundou kapmainan kɨmɨlek ba? Nɨm a! Endɨ it gɨnañ tɨke-lombi, indangan kɨmɨlɨmbi kolɨ salewɨk. 22 Wolok tuopgan manda gɨtɨk pat-sembɨn patak wɨn eu inda-daklelok. Tɨmbi nepek gɨtɨk wɨt-tapliñgɨlɨñ patak wɨn tɨmbɨ inda-daklelok. 23 No en pawañnat endɨ mandana ñɨn nandɨmbi tɨke-kɨliñ eukak.”

24 Yesulɨ wɨndɨñ embi enguk, “Pawanjɨlɨ manda nɨtek nandañ wɨn nandɨmbi tɨke-kɨliñ enekalɨñ. Manda nɨtek nandɨmbi tañgoneañda, Yambattɨ wolok tuopgan nanandɨ sambi, nombo yousɨmbi samɨ-sɨnɨk taukak. 25 Neta, no endɨ nanandɨ Yambattɨ mɨñguk wɨn tɨke-kulakta, endok nanandɨn wɨn tɨmbɨm wopum daukak. Gan no endɨ nanandɨ wɨn nandɨ-kɨmnembi nɨm tɨke-kulakta, nanandɨn palɨmlak wɨn apma tɨke-ñɨmɨumbi, sɨlak palekak.”

Yambattɨ telak nɨtek plon gɨñgɨtñii yambɨ-dɨkñeumbi inda-sata-tañ

26 Tɨmbi Yesulɨ yousɨmbi enguk, “Yambattɨ enlok gɨñgɨtñii telak nɨtek plon yambɨ-dɨkñeumbi inda-sata-tañ, nak wolok plon eyout manda no ñɨndɨñ sanba nandɨwɨt: ama nolɨ kena gɨnañ nana mɨnjɨp kot-tɨ-kot-tɨ-tɨlak. 27 Kot-talembi, ilan ñambi, tim sandap dou-mɨlat-ta-kuumbi, mɨnjɨp walɨ bendɨ-wopum dambi, mɨndiñ lambɨlak. Gan telak nɨtek plon lambɨlak wɨn en nɨm nandɨlak. 28 Kwet en kena tɨmbɨmbi, bien indalak. Dama mɨndiñ lambɨ-indaumbi, sap kɨmɨlɨmbi, siñgi kandañ bien indalak. 29 Bien gɨlɨta-taleumbi, epep nain indaumbi, ama walɨ bien ep mɨlak.”

30 Yesulɨ yousɨmbi enguk, “Yambattɨ telak nɨtek plon enlok gɨñgɨtñii tɨpet sɨnɨk wɨngan yambɨ-dɨkñeumbi inda-sata-tañ? Kusei wolok plon nɨndɨ eyout manda nek enambi dakleutak? 31 Yambattok kɨkesɨpmɨn wolok bendɨmbendɨn wɨn wambɨñ mɨnjɨp nomɨk. Mɨnjɨp wɨn tipnam sɨnɨk, mɨnjɨp dɨwɨn kena gɨnañ kokañ wɨn wolok tuop nɨm. 32 Kwet plon kotnambi, lambɨ bendɨ-wopum dambi, yaya dɨwɨn gɨtɨk wɨn yapma klelak. Kii gayam wopumgan tɨmbɨmbi, monɨktɨ kɨndem wolok plon isɨ tɨmbi, pɨtiñ patnelɨñ.”

33 Yesulɨ manda enɨ-ta-kumbi, eyout manda wandiñ asupgan eñguk; wɨn amatam nandɨnandɨnjɨlok tuop enbi, 34 kwapmeñgan eyout mandalɨñgot enɨlɨñguk. Gan eyout manda wolok bien gwañgwañii nɨsɨñgan palɨmek e-dakle-tɨ-semlɨñguk.

Yesulɨ gembɨn gwañgwañiila daut semguk

Yesulɨ sasale gɨt tuk enbɨmbi, kɨlp eñgɨmɨk

35 Sandap wolonda kwet kɨlɨm eumbi, Yesulɨ kɨkeñ plon pipapi, gwañgwañiila enbi eñguk, “Nɨndɨ tuk guañ dɨkñembi, dat kandañ ñana.” Eumbi, gwañgwañiilɨ ama kɨmɨn gɨtɨk yambimbi, kɨkeñ plon lombi, Yesu joñgo nañgɨpi, tuk tambon kandañ ñañgɨlɨñ. Tɨmbi ama dɨwɨndɨ kɨkeñjɨ tɨkembi, ep klembi ñañgɨlɨñ. 37 Ñañɨlɨmbi, sasale wopumgandɨ kusei kɨmɨpi, tuk pendɨlɨm mɨlapi, kɨkeñjɨ gɨnañ pɨumbi tokñeup tɨñguk. 38 Gan Yesulɨ joñgo wɨñgan kɨkeñ temɨk siñgi kandañ kumba gemba kɨmɨpi dou-pakuk. Tɨmbi gwañgwañiilɨ tɨmbɨ sɨlɨkñembi nɨñgɨlɨñ, “Nɨnɨndaut. Tuk guañ gɨnañ pɨnepi tamɨñ. Wɨn nɨm nandɨ-nɨmlañ ba?” 39 Nɨmbɨmbi mɨlapi, sasale nɨ-ñombɨmbi, tuk guañda nɨñguk, “Gitak! Busukñane!” Eumbi, sasalelɨ kɨlp eumbi, tuktɨ busukñembi pakuk.

40 Tɨmbi Yesulɨ gwañgwañiila enguk, “Neta gembɨnjɨ pɨlak? Nɨtekta tɨmbi, nakɨta kuañ, gan gama nɨm nandɨ-kɨlɨk tɨ-namañ?” 41 Eumbi, dambe taletalet tɨmbi, nɨsɨñgan e-nandɨ-tɨmbi eñgɨlɨñ, “En ama nɨtnein, ñala sasale gɨt tuk guañdɨ man tañgoneamɨk?”

Copyright information for `NIF