Mark 5

Yesulɨ eumbi, yal kolan asup endɨ bɨt gɨnanjɨ gɨnañ pɨñgɨlɨñ

Tɨmbi Yesu gɨta gwañgwañii endɨ tuk guañ dɨkñembi, tambon kandañ, Gelasa amatamdok kwelan, ña-tomgɨlɨñ. Tombi, Yesulɨ kɨkeñ bimbi, kwambɨñ loumbi, ama no yal kolannat amasumnan pakuk endɨ yambɨmbi Yesuloñ bɨñguk. Ama wɨn toa kwambɨñ ba aindɨ kii kesi nain nain im-mañgɨlɨñ, gan ama nolɨ endok gembɨn tɨke-pɨuktok tuop nɨm. Endɨ toa pat-tɨmbɨ dɨkñeumbi, ain wɨp mɨndɨ-palɨmbi pa glolɨñguk. Tɨmbi endɨ sañan daumbi, kii kesi toa ba aindɨ nombo imnelɨñdok tuop nɨm kaañgɨlɨñda kak biumbi, sumnan dou-mɨlat-pat-tɨlɨñguk. Tim sandap tuop endɨ sumnan ba kwet jañgɨn plon papi, kwawa wopum tɨmbi, kawattɨ siñgin gwɨlap wɨpi dombɨmbi pa kulɨñguk.

Ama endɨ wakan mayañgan ipi, Yesu kañbi, endoñ woñep bɨumbi nɨñguk, “Yal kolan, dɨk ama gɨnañ nanin poñau!” Nɨmbi nɨ-gɨñgɨneumbi, bɨ-tombi, kesinan mɨlelem tɨ-ñɨmbi, kwambɨñgan kɨtɨmbi nɨñguk, “Yesu, Yambat Loloñ Sɨnɨk endok Nɨñañ, dɨk nek tɨ-namepi bɨlañ? Nak Yambattok koi plon ganlet: dɨk kena gɨm nɨm namekañ.” Nɨmbɨmbi, Yesulɨ “Koka nin?” nɨ-nandumbi tambane-nɨñguk, “Kotna Kɨmɨn Gɨtɨk. Nɨndɨ asupgandɨ kuamɨñ, ñala.” 10 Endɨ wɨndɨñ embi gɨñgɨnembi nɨñguk, “Nɨndɨ kwet ñɨn bineñdok nɨm nɨnɨ-mulekañ.” 11 Tɨmbi kamañgan bɨt asup kɨmɨn wopumgandɨ kloñnan kumbi, kwet mina-pakɨlɨñ. 12 Wɨndɨñda yal kolan endɨ Yesulɨ nandɨ-semumbi, bɨt gɨnanjɨ gɨnañ pɨnelɨñdok nɨ-nandɨñgɨlɨñ. 13 Nɨ-nandumbi nandɨ-semum ama gɨnañ nanin lambɨ poñambi, bɨt gɨnanjɨ gɨnañ pɨñgɨlɨñ. Pɨumbi, bɨttɨ kloñnan woñep pɨmbi, kwet bambalnan jɨlopi, tuk guañ gɨnañ pɨñgɨlɨñ. Bɨt lakat nɨm, 2000 netepek gɨtɨk endɨ pɨmbi, tuk nam kɨm-taleñgɨlɨñ.

14 Tɨmbi bɨt kaulɨ-dɨkñe ama endɨ pimbi woñep ñambi, ama it kwelan ba kenanjɨ gɨnañ pakɨlɨñ tuop kasat tɨ-semgɨlɨñ. Tɨ-semumbi, endɨ nepek nek indañguk wɨn kanelɨñdok bɨñgɨlɨñ. 15 Bɨmbi, Yesuloñ tombi, ama kañbi ka-nandɨñgɨlɨñ wɨn: ama yal kolan kɨmɨn gɨtɨknat kuñguk endɨ gɨnañ nanandɨn tombɨmbi, dasindasi kɨmɨpi, busukñanengan pipakuk. Amatamdɨ daut gɨtikñin wɨ kañbi mɨsɨñgɨlɨñ. 16 Nepek ka-nandɨ-tɨñgɨlɨñ endɨ ama yal kolannat kuñguktok plon ba bɨttok kandañ nepek indañguk wolok kasat tɨ-semgɨlɨñ. 17 Kasat wɨn nandɨ-talembi, wɨnasɨlɨ wolongan Yesulɨ kwesɨ wɨn bim ñawɨktok nɨ-nandɨ-tɨmbɨmbi nandɨ-semguk.

18 Tɨmbi Yesulɨ kɨkeñ plon loñɨlɨmbi, ama yal kolan kle-kolɨmguk endɨ kle-ñawɨktok nɨ-nandɨ-tɨñguk. 19 Gan Yesulɨ nɨm embi nɨñguk, “Dɨk ika kwekanan ñambi, nokai gɨta kuñɨpi, Wopumdɨ telak nɨtek plon blan tɨ-gambi nandɨ-gambi, nepek wopum tɨ-kɨndem da-gam-talek wolok kasat tɨ-semekañ.” 20 Eumbi, ama walɨ it kwet 10 wolok kandañ ñambi, kusei kɨmɨpi, Yesulɨ nepek tɨ-ñɨmguk wolok kasat tɨ-sem-kuumbi, amatam gɨtɨktɨ nandɨmbi nandɨ-gɨtɨp gɨtɨp tɨñgɨlɨñ.

Yesulɨ wembe sembɨsembɨn gɨt tam jɨmbalat ep tɨmbɨ kɨndem dañgɨmɨk

21 Tɨmbi Yesu gɨt gwañgwañii endɨ kɨkeñ plon lombi, bɨndambo tuk guañ dɨkñembi, tambon kandañ ña-tomguk. Tombi, tuk baliliñnan palɨñɨlɨmbi, amatam asupgandɨ endoñ bɨmbi, kɨmɨn tɨñgɨlɨñ. 22 Tɨñɨlɨmbi, it kiyau kaulɨ-dɨkñe ama no koi Jailus endɨ bɨmbi Yesu kañbi, kesinan mɨlelem tɨmbi 23 dɨñgunembi nɨ-kukulembi eñguk, “Wembana tipmɨnam endɨ sembupi tɨlak. Ñala dɨk kɨndem bɨmbi, kɨkalɨ endok plon kɨmɨlɨmbi, kɨndem dambi palen.” 24 Nɨmbɨ nandɨmbi, en gɨta ñañguk.

Ñañɨlɨmbi, amatam kɨmɨn wopum endɨ kle-gɨmbupi, tambo kle-kot-tɨñɨpi ñañgɨlɨñ.
25 Endok boñgɨpsɨnan tam no ñañguk, endɨ tamdok jɨmbat tɨ-ta-kuumbi, gwɨlat 12 tɨñguk. 26 Tɨmbi gwasap ama asuptɨ gwasap kusei kusei mɨumbi walɨ mɨlap yousɨ mɨumbi, siñgi gawat wopum sɨnɨk nandɨmbi kuñguk. Tɨmbi kena tɨñgɨlɨñ wolok tuan mɨnem kwɨlɨkwɨlɨ palɨmguk gɨtɨk wɨn em-taleñguk, gan jɨmbalɨ nɨm pañgɨtañguk. 27 Tam endɨ wakan Yesulok gɨñgɨt nandɨlɨñgukta tɨmbi ñɨndɨñ kɨmɨt-nandɨ-tɨñguk, “Nak dasindasingot tɨke-kautetta, gumañ kɨndem dautet.” Wɨndɨñ nandɨmbi, amatam kɨmɨn gɨtɨk ñañgɨlɨñ boñgɨpsɨnan Yesulok siñgi kandañ ñambi, dasindasin tɨke-kañguk. 29 Tɨke-kaumbi, wolongan wekailɨ kala daumbi, pɨñgɨu pañgɨta-taleumbi nandɨñguk.

30 Tɨmbi Yesulok gembɨn nolɨ tiañeum nandɨmbi, wolongan tambanembi enɨ-nandɨmbi eñguk, “Nindɨ dasindasina tɨke-kalak?” 31 Eñɨlɨmbi, gwañgwañiilɨ nɨñgɨlɨñ, “Kalañ: amatam kɨmɨn gɨtɨktɨ gep kle-gɨmbupi tambo kle-kot-tañ. Neta ‘Nindɨ neplak?’ elañ?” 32 Gan Yesulɨ ‘Nindɨ sɨnɨk nep mɨk?’ wɨn ka-daklewɨktok yambɨ-ta-ñañguk. 33 Wɨndɨñ tɨmbɨmbi, tam endɨ pɨñgɨu plon kundit indañguk wala nandɨ-mɨsɨmbi, blañblañ tɨñɨpi Yesuloñ bɨñguk. Bɨmbi, kuañ dombɨnnan mɨlelem tɨ-ñɨmbi, enlok kusei eu tawaumbi nɨñguk. 34 Nɨmbɨmbi, Yesulɨ nɨñguk, “Wembe, nanandɨ kwambɨndañgala kɨndem dalañ. Mɨlapka taleumbi, waleñga kɨndem daumbi, ña kɨndemgot kuukañ.”

35 Yesulɨ tam manda wɨndɨñ nɨ-palɨñɨlɨmbi, it kiyau kaulɨ-dɨkñelok ilnan nanin ama dɨwɨn manda tɨke-bɨmbi, nosɨ kañbi nɨñgɨlɨñ, “Wembañga ip sembɨlak. Ñala endaut amalɨ sɨlakan nektok ikanan kesɨt gawat ñautak?” 36 Gan Yesulɨ manda wɨn nandɨ-kɨmnembi, kaulɨ-dɨkñela nɨñguk, “Nɨm mɨsɨwɨñ, sɨlak nandɨ-kɨlɨk tɨ-namɨ-ta-ñaukañ!” 37 Wɨndɨñ embi, amatam gɨta gwañgwañii dɨwɨn en nɨm klenelɨñdok enɨ-kɨmɨsip tɨ-sembi, Petlo, Yakobo gɨta kwayañ Yoane endɨñgot yanañgɨpi ñañguk. 38 Ñambi, kaulɨ-dɨkñelok ilan tombi, amatam kɨmɨn gɨñgɨlɨ ba mano kulɨm tɨmbi kut-palɨmbi yambɨñguk. 39 Yambɨ-nandɨmbi, it gɨnañ lombi enguk, “Sɨndɨ nekta gɨñgɨlɨ wopum tɨmbi kut-pakañ? Wembe ñɨn nɨm sembɨk, endɨ sɨlak dou patak.” 40 Wɨndɨñ eu nandɨmbi, kolan ka-kwalepgɨlɨñ.

Gan Yesulɨ amatam gɨtɨk ep kleum pawan pɨumbi, wembe meñ beu gɨta gwañgwañii tɨpet gɨt no wɨn yanañgɨpi, wembe pakuknan loñguk.
41 Lombi, wembe kii tɨkembi, nɨsɨlok manda plon “Talita kumi” nɨñguk, wɨn ñɨndɨñ, ‘Wembe tip, mɨlat ganlet.’ 42 Eumbi, wolongan wembe walɨ mɨlapi, ñañambɨt tɨñguk. (Wembe wolok gwɨlalɨ 12.) Tɨmbi amatam wolok pakɨlɨñ endɨ nepek wɨn ka-sɨlɨkñembi, nanandɨnjɨ nɨm nandɨ-dakleñgɨlɨñ. 43 Tɨmbi Yesulɨ kasat ama dɨwɨnda nɨm ennelɨñdok kɨmɨsip kwambɨñ tɨ-sembi, wembe wɨn nana mɨumbi nambektok enguk.

Copyright information for `NIF