Mark 7

Yesulɨ nepek nek ñalɨ Yambattok dainan ama tɨmbɨ kolalak wala enɨ-dakleñguk

Tɨmbi Falisi ama gɨt endɨkñe manda nandɨ-tale ama dɨwɨn Jelusalem nanin bɨñgɨlɨñ endɨ bɨ Yesuloñ kɨmɨn tɨñgɨlɨñ. Kɨmɨn tɨmbi kañgɨlɨñ wɨn: Yesulok gwañgwañii dɨwɨn endɨ sosɨlok telak nandɨ-kɨmnembi, kɨsɨ nɨm wɨlɨpi, nana sɨlak ep nambɨmbi yambɨñgɨlɨñ. Yambɨmbi nandum tuop nɨm tɨ-semguk. Neta, Falisi ama gɨt Juda ama dɨndɨm kunepi nandañ endɨ gɨtɨk sosɨlok ep tɨndɨnjɨ ep kwambɨñ dambi kunelɨñdok enɨ-daut tɨ-semañ. Ep tɨndɨ no wɨn endɨ kɨsɨ nɨm wɨlɨkañda, nana nɨm nañ. Tɨkap endɨ kɨmɨlɨ tuannanan ñambi bañ, nain wolonda tuk nɨm iyañda, endɨ nana nɨm nañ. Endɨ Yambattok dainan kɨndem patnelɨñdok jawañ kambot gɨta nepenepek dɨwɨn no pat-wɨlɨkañ, ba sosɨlok ep tɨndɨ wandiñgot dɨwɨn asupgan kɨmɨt-klembi tañ.

Wɨndɨñda Falisi ama gɨta endɨkñe manda nandɨ-tale ama endɨ Yesu ñɨndɨñ nɨ-kañgɨlɨñ, “Nɨtekta tɨmbi, gwañgwañgailɨ sosɨlok ep tɨndɨ nɨm kɨmɨt-klembi, kɨsɨ nɨm wɨlɨpi nana nañ?” Nɨkaumbi enguk, “Ama man manbenjɨ tɨpelat! Eu inda manda no plofet Aisaialɨ youkuk wɨn sɨndok juluñɨtsɨlok kusei inda-dakle-kɨliñ elak. Yambattok manda wɨn ñɨndɨñ youyoulɨn patak,

‘Amatam ñalɨ manjɨlɨñgot kotna tɨke-loañ,
gan gɨnañ nanandɨnjɨlɨ mayañgan sɨnɨk patak.
Endɨ mandana nandɨ-kɨmnembi,
ama sɨlanindok nandɨnandɨ enɨ-daut tɨ-semañ.
Wɨndɨñda endɨ kap nɨmolo tɨmbi nanɨ-kɨndem da-tañ wɨn sɨlanin.’
Manda wolok tuop sɨndɨ Yambattok endɨkñe manda bimbi, amalok ep tɨndɨnjɨ tɨke-kwambɨñ dambi kleañ.”

Tɨmbi Yesulɨ yousɨmbi enguk, “Sɨndɨ sosɨlok ep tɨndɨnjɨ kɨmɨt-klenelɨñdok nandɨmbi, Yambattok endɨkñe mandan wɨlambane-kokotok kundit tɨ-kɨndem dañ. 10 Neta, Moselɨ manda ñɨndɨñ embi youp biñguk patak, ‘Dɨk meñga bekala nandum loloñ tɨmbekak’, ba ‘No en meñ beula manda enɨ-suambat-tɨlakta, wɨlɨ kɨmbekak.’ Moselɨ wɨndɨñ eñguk, 11 gan sɨndok kandañ wɨn ñɨndɨñ sɨnɨk: ama no meñ ba beula ñɨndɨñ nɨlak, ‘Nepek nek pat-namlak wɨn Yambat mɨuptok e-kwambɨñ dañgut, wala tɨmbi gep kɨmɨlettok tuop nɨm.’ Endɨ wɨndɨñ nɨmbɨmbi, 12 sɨndɨ kɨmɨsip tɨ-ñɨmbi ñɨndɨñ nɨañ, ‘Dɨk meñga ba beka bɨndambo nɨm tɨke-kɨmɨlekañ.’ 13 Wɨndɨñgangot sɨndɨ sosɨlok ep tɨndɨnjɨla yanañgɨp pɨñɨpi, Yambattok endɨkñe manda tɨmbɨ lakatalak. Tɨmbi sɨndɨ kundit kolan wandisɨ asupgan pat-tañ.”

14 Tɨmbi Yesulɨ bɨndambo amatam kɨtɨ-sembi enguk, “Sɨndɨ gɨtɨkkan mandana ñɨn nandɨmbi nandɨ-kɨliñ ewɨt. 15 Nepek gɨtɨk nambɨmbi mɨnjɨpsɨ gɨnañ pɨlak walɨ sep tɨmbɨ kolauptok tuop nɨm. Gan nepek gɨnanjɨ gɨnañ papi lambɨ-lamɨtak walɨ mek sep tɨmbɨ kolayañ.”

17 Tɨmbi Yesulɨ amatam kɨmɨn gɨtɨk yambimbi, gwañgwañii gɨta it gɨnañ lo-pakuk. Palɨmbi, gwañgwañiilɨ eyout manda eñguk wala nɨ-kañgɨlɨñ. 18 Nɨ-kaumbi enguk, “Sɨndɨ wɨndɨñgot nanandɨnjɨ nɨmnat bek? Nana walan kusei kusei nambɨmbi, mɨnjɨpsɨ gɨnañ pɨlak walɨ sep tɨmbɨ kolauptok tuop nɨm. Wɨn nɨm nandañ ba? 19 Nepek wandiñ walɨ amalok gɨnanjɨ gɨnañ sɨnɨk nɨm pɨlak. Nɨm sɨnɨk. Walɨ tem meñ gɨnañ pɨmbi, temdok telak plon dɨndɨmgan ñambi, tem koñ gɨnañ pɨlak.” (Yesulɨ wɨndɨñ embi, nana gɨtɨk Yambattok dainan kɨndem gɨtɨkgot embi enɨ-dakle-tɨ-semguk.)

20 Tɨmbi Yesulɨ yousɨmbi enguk, “Nepek amalok gɨnanjɨ gɨnañ papi lambɨ-lamɨtak walɨ biañgan ep tɨmbɨm kolayañ. 21 Nekta, wɨn amalok gɨnanjɨ gɨnañ nanin sɨnɨk nanandɨ kolan walɨ lambɨ-lamɨlɨmbi ñɨndɨñ tañ: endɨ telak joñgo kuañ, ba kumbu tañ, ba ama yandɨp kɨm-tañ, ba tam ba wapat noloñ kumbu tañ, 22 ba ka-galkta tañ. Wɨndɨñ tɨmbi, tɨmɨpmɨle kusei kusei tañ. Tɨmbi endɨ not juluñɨt tañ, ba siñgi mɨsɨ ba mayek nɨmnat sasaleañ, ba not ka-gimbɨt tañ, ba manda winjɨt eañ, ba nɨsɨla nandum loloñ tɨlak. Wɨndɨñ tɨñɨpi, nandɨ-kamalambi kuañ. 23 Nepek kolan gɨtɨk walɨ amalok gɨnanjɨ gɨnañ papi lambɨmbi lamɨtak walɨ biañgan Yambattok dainan ep tɨmbɨ kolayañ.”

Yesulɨ enlok kusei ama dɨwɨnda daut semguk

Yesulɨ Fonisia tam no endok wembanlok gɨnañ yal kolan nɨ-kleñguk

24 Tɨmbi Yesulɨ mɨlapi, gwañgwañii gɨt Juda amatamdok kwet bimbi, Tail it kwet kandañ ñañguk. Ñambi, sɨlak pat-nandɨ-tɨmbepi it nolok gɨnañ lombi, amalɨ en wandɨñ patak wɨn nɨm nandɨ-ñɨmnelɨñdok nandɨñguk, gan endɨ pat-sembektok tuop nɨm. 25 Nɨm sɨnɨk. Wembe no yal kolannat endok meñlɨ ‘Yesu wandɨñ patak’ nandɨmbi, wolongan endoñ bɨmbi, kesinan mɨlelem tɨmbi, 26 dɨñgunembi, wembanlok gɨnañ yal kolan kle-ñɨmektok nɨ-gɨñgɨneñguk. Tam wɨn endɨ Juda tam nɨm. Endɨ Fonisia nanin, Silia kwelan indañguk, 27 wala tɨmbi Yesulɨ ñɨndɨñ nɨñguk, “Gwañgwa bɨsat endɨ nana dama na-tokñenekalɨñ. Nɨm kañbi, endok nana wɨn yapma tɨkembi, kamotta ep kot-semneñ.” 28 Eumbi, tamdɨ tambane-nɨñguk, “Wopum, biañgan elañ. Gan gwañgwa bɨsat endɨ nana nambɨmbi dɨp kwelan pɨlak wɨn kamottɨ naañ.” 29 Eumbi, Yesulɨ nanandɨ kɨlɨktɨnlok kusei ka-nandɨ-tombi nɨñguk, “Dɨk wɨndɨñ elañ, wala tɨmbi kɨndem a, ñau! Yal kolan endɨ wembañga ip kambimbi ñalak.” 30 Eumbi, ilnan ñambi kañguk wɨn: biañgan yal kolan walɨ wemban kak ñaumbi, ipal plon pat-nandɨ-tɨñguk.

Yesulɨ ama kaman no tɨmbɨ kɨndem dañguk

31 Tɨmbi Yesulɨ gwañgwañii gɨt Tail it kwet kandañ pɨ-ñambi, Saidon it kwet dɨkñembi, Dekapolis kandañ ñambi, Galili tuk guañnan tomguk. 32 Tombɨmbi, ama no nañgɨp bɨmbi, Yesulɨ kii endok plon kɨmɨlektok nɨ-nandɨñgɨlɨñ. Ama wolok pawañ sipsipmɨn, tɨmbi man manben mɨlap, manda dɨndɨm ewɨktok tuop nɨm.

33 Tɨmbi Yesulɨ amatam kɨmɨn gɨtɨk wɨn yambimbi, ama wɨn tɨke-nañgɨpi ña nɨsetkan pakɨmɨk. Palɨñɨpi, Yesulɨ kii nɨñañ tɨpettɨ endok pawañ gɨnañ sua embi iwɨt suambi, man manben tɨke-kañguk. 34 Tɨke-kañɨpi, kunum plon dei loumbi yayakñembi, enlok mandan plon “Efata” eñguk, wɨn “Dɨk tom!” 35 Eumbi, ama wolok pawañ tombɨmbi, man manben salaktaumbi, kusei kɨmɨpi, manda dɨndɨm nandɨmbi eñguk.

36 Tɨmbi Yesulɨ amatamda kasat wɨn nɨm eu satawɨktok enbi, kɨmɨsip kwambɨm tɨ-semguk. Nain asup kɨmɨsip wandiñgot tɨ-semlɨñguk, gan nɨm, endɨ gɨñgɨnembi pa eu satañguk. 37 Tɨmbi kasat wɨn nandɨñgɨlɨñ endɨ biañgan nandɨ-sɨlɨkñembi eñgɨlɨñ, “Kundit gɨtɨk tɨ-kulak wɨn kɨndem gɨtɨkgot. Endɨ ep tɨmbɨmbi, pawanjɨ kaman endɨ bo nandɨ-tomañ, tɨmbi manjɨ galɨñguk endɨ manda eañ.”

Copyright information for `NIF