Mark 8

Yesulɨ amatam 4000 nana ep towiñguk

Tɨmbi nain wolonda bɨndambo amatam kɨmɨn wopum nolɨ Yesu gɨta papi, nananjɨ taleumbi sɨlak pakɨlɨñ. Palɨmbi, Yesulɨ gwañgwañii ep kɨmɨn tɨmbi enguk, “Amatam nain tɨpet gɨt no nakɨta papi, nananjɨ taleumbi, blan tɨ-semlet. Tɨkap nak sɨlak isɨnan enɨ-mulam ñanetañda, telak boñgɨpnan dausɨ diman tɨmbɨmbi kɨm-katap tɨnelɨñ. Dɨwɨn nolɨ kwet mayañgan nanin bɨmbɨn.” Eumbi tambane-nɨñgɨlɨñ, “Kwet ñolok it kwet nɨmnat. Nɨndɨ nana tuop denanin tɨkembi ep towinetamɨñ?” Eumbi enɨ-kañguk, “Sɨnlok nana nɨtek pat-samlak?” Eumbi nɨñgɨlɨñ, “Plaua kɨt tambon tɨpetgot pat-nɨmlak.”

Tɨmbi Yesulɨ amatam enbɨmbi, kwelan pi-pakɨlɨñ. Pipalɨmbi, endɨ plaua kɨt tambon tɨpet ep papi, Yambat we ñɨmbi ep tambɨpi, gwañgwañiila emguk. Emɨ-ta-ñambi, danɨ-papusenembi emnelɨñdok enbɨmbi, wolok tuop tɨmbi emgɨlɨñ. Tɨñɨpi, Yesulɨ tuk gaut tiptip tɨpet sɨnɨk pat-semguk wɨ epbi, Yambat we ñɨmbi, wɨn bo danɨ-papusenembi emnelɨñdok enbɨmbi emɨ-ta-ñañgɨlɨñ.

Tɨmbi amatamdɨ nana wɨn nañbi na-tokñeñgɨlɨñ. Tɨmbi nana na-tlatlap tɨmbɨmbi dɨp pakuk wɨn ep dasiumbi, sandɨñ lɨk wopum kɨt tambon tɨpet tokñeñguk. Amatam nana nañgɨlɨñ wɨn 4000 netepek. Tɨmbi Yesulɨ enɨ-mulɨm ñaumbi, 10 wolongan endɨ gwañgwañii gɨt kɨkeñ plon lombi, Dalmanuta kwet kandañ ñañgɨlɨñ.

Yesulɨ gwañgwañii en Mesia tɨmbɨ dakleñguk

Yesulok kusei gama nɨm nandɨ-tomgɨlɨñ

11 Tɨmbi Falisi ama endɨ Yesu tue-kambi tɨ-ñɨmnepi endoñ bɨmbi, en gɨta e-taña-tambɨt tɨmbi gɨñgɨnembi, Yambattɨ endok kusei tɨmbɨ daklewɨktok nandɨmbi, kundit no tɨmbɨm kanelɨñdok nɨñgɨlɨñ. 12 Nɨmbɨmbi, Yesulɨ gɨnañ kwambɨndanjɨla nandum mɨlataumbi enguk, “Neta amatam ñalɨ kundilɨ kanepi eañ? Nak biañgan sanlet: kundit wandiñ no nɨm daut samum kanekalɨñ. Nɨm sɨnɨk.” 13 Yesulɨ wɨndɨñ embi, Falisi ama yambimbi, gwañgwañii gɨta bɨndambo kɨkeñ plon lombi, tuk guañ tambon kandañ ñanepi ñañgɨlɨñ.

14 Ñañɨpi, gwañgwañiilɨ kamalambi, nana no nɨm ep bɨñgɨlɨñ, gan plaua noñgangot kɨkeñ plon pat-semguk. 15 Tɨmbi Yesulɨ nandɨnandɨ moyendɨ gwañgwañiilok gɨnanjɨ gɨnañ bendɨ-wopum dawɨk wala mɨsɨmbi, molo manda eyout plon kɨmɨpi enguk, “Sɨndɨ Falisi ama ba ama wapmañ Elot endok plaua kɨmɨlɨ bendɨla ka-kɨliñ enekalɨñ!” 16 Eumbi, gwañgwañiilɨ nɨsɨñgan “Nana nɨm pat-nɨmlakta wala elak bek” embi e-nandɨ-tɨñgɨlɨñ.

17 Tɨmbɨmbi Yesulɨ wɨn nandɨmbi enɨ-kañbi eñguk, “Sɨndɨ nana nɨm wɨn neta e-nandɨ-tañ? Sɨndɨ kusatna gama nɨm nandɨmbi nandɨ-tomañ bek? Wɨndɨñ gɨnanjɨ kwambɨñ dañguk bek? 18 Sɨndɨ dausat, gan nɨm kañ, ba pawanjat, gan manda nɨm nandañ, ba sɨndɨ nandɨ-kamalayañ bek? 19 Nak plaua kɨt tambongot wɨn tambɨpi, ama 5000 ep towiwambi, nambɨm dɨp pakuk wɨn sɨndɨ sandɨñ lɨk nɨtek dasium tokñeñguk?” Yesulɨ wɨndɨñ enɨ-kaumbi, “Lɨk 12 tɨna tokñeñguk” nɨñgɨlɨñ. 20 “Ba nak plaua kɨt tambon tɨpetgot walɨ amatam 4000 ep towiwambi, nambɨm dɨp pakuk wɨn sɨndɨ sandɨñ lɨk wopum nɨtek dasium tokñeñguk?” Eumbi, “Lɨk kɨt tambon tɨpet tɨna tokñeñguk” nɨñgɨlɨñ. Nɨmbɨmbi, 21 ñɨndɨñ enguk, “Sɨndɨ kusatna gamañgot nɨm nambɨ-nandɨ-dakleañ bek?”

Yesulɨ ama no dai kolan tɨmbɨ kɨndem dañguk

22 Tɨmbi Yesulɨ gwañgwañii gɨta Betsaida it kwelan ña-tomguk. Tombɨmbi, ama dai kolan no endoñ nañgɨp bɨmbi, tɨke-kauptok nɨ-nandɨñgɨlɨñ. 23 Tɨmbi Yesulɨ ama en kii plon tɨkembi nañgɨlɨmbi, it kwet pawañ pɨñgɨmɨk. Tɨmbi Yesulɨ ama wolok dai plon iwɨt suambi, kiilɨ endok plon kɨmɨpi nɨ-kañguk, “Dɨk nepek no kalañ ba nɨm?” 24 Nɨmbɨmbi deimbi eñguk, “E. Nak ama dɨwɨn yambɨlet. Gan nak yambɨwambi, kombalɨ ñañ nomɨk tɨlak.” 25 Eumbi, nombo kii dai plon kɨmɨlɨmbi, dai gembɨnat deimbi, kɨndem dañguk. Kɨnde daumbi, nepenepek gɨtɨk wɨn ka-dakleñguk. 26 Tɨmbi Yesulɨ ama wɨn it kwelan nombo louptok nɨ-kɨmɨsipbi, dɨndɨmgan ilnan ñauktok nɨ-mukuk.

Yesulɨ enlok kusei tɨmbɨ dakleñguk

27 Tɨmbi Yesulɨ gwañgwañii gɨta pɨ-ñambi, it kwet tiptip Sisalia Filipai it kwet wopum kle-gɨmbupi pakɨlɨñ wandɨñ ñañguk. Telak plon ñañɨpi, gwañgwañii enɨ-kañbi eñguk, “Amatamdɨ naka nin sɨnɨk pa nanɨañ?” 28 Eumbi nɨñgɨlɨñ, “Dɨwɨndɨ dɨka Yoane amatam miti tuk i-sem-ta-kuñguk en ganɨañ. Tɨmbi dɨwɨndɨ dɨka Elia ganɨañ, wɨn plofet ama damanin endɨ bɨndambo indaup een ip wakan bek. Ba dɨka plofet damanin no pa ganɨañ.” 29 Eumbi, Yesulɨ enɨ-nandɨmbi eñguk, “Gan sɨnla naka nin sɨnɨk nanɨañ?” Eumbi, Petlolɨ manda ñɨndɨñ tambane-nɨñguk, “Dɨtna Mesia wakan.” 30 Eumbi, Yesulɨ kɨmɨsip tɨ-sembi, gama enlok kusei ama nola nɨm ennelɨñdok enguk.

31 Tɨmbi wolongan Yesulɨ kusei kɨmɨpi, Yambattok nanandɨ kwambɨñ Mesia enlok plon ñɨndɨñ enɨ-daut tɨ-sembi enguk, “Amalok Nɨñan endɨ mɨlap ba siñgi gawat kusei kusei inda-ñɨmektok. Ama bɨesɨ, tapma ama biesɨ gɨt endɨkñe manda nandɨ-tale ama endɨ kusalɨ kaumbi, tuop nɨm tɨmbɨmbi, siñgi wɨlɨmɨumbi wɨlɨ kɨmbekak. Tɨmbi sandap tɨpet gɨt no tɨmbɨmbi, bɨndambo kɨmnan nanin mɨlalekak.”

32 Yesulɨ wɨndɨñ eñɨpi enɨ-dakle-ta-ñañguk. Eu dakleumbi, Petlolɨ engan tiañem ñambi, kusei kɨmɨpi, manda wolok nɨ-ñombɨñguk. 33 Gan Yesulɨ tambanembi, gwañgwañiilok dausɨnan Petlo nɨ-ñombɨmbi eñguk, “Satañ, dɨk nambi ñau! Dɨk amalok nanandɨñgot klelañ, Yambattoñ nɨm.”

Yesulɨ en kle-kuñgulok manda enguk

34 Tɨmbi Yesulɨ amatam kɨmɨn wopum wakɨt gwañgwañii kɨtɨ-semum bɨumbi enguk, “Ama no endɨ nak nep kle-kuupi nandɨlakta endɨ enlok nanandɨn ba galk siñgi wɨpi, kloñbalɨ tɨke-lo-bembi, nep kle-kuuktok elet. 35 Neta, no endɨ natnala ba gɨñgɨt manda kɨndemnalok kuñgun bi-namlak, endɨ wakan kunumdok kuñguñ taletalen nɨmnat inda-ñɨmekak. Gan no endɨ kwelalok kuñguñ enlok tɨke-kɨmɨlep nandɨlakta, endɨ kunumdok kuñguñ kola-ñɨmekak. 36 Kola-ñɨmɨumbi, kwelalok nepenepek kusei kusei gɨtɨk ep kasɨleñguk walɨ nɨtek tɨmbi tɨmbɨ londaukak? 37 Endɨ kuñgun kolañguk wɨn nek ñalɨ tuambi, bɨndambo kasɨleukak? Wɨn tuop nɨm.

38 Man ñɨndɨñgɨta Yambat siñgi wɨlɨmɨmbi, yomsɨat kuañ, ba dɨwɨndɨ naka ba mandanala maetambi kuañ. Nain taletalenan Ama Sɨsɨnɨktɨ dɨndɨm añelo yanañgɨpi, Beulok gembɨ ba kolsalennat indangan indaukak wolonda endɨ bo en maeta-ñɨmgɨlɨñ wɨn maeta-semekak.”

Copyright information for `NIF