Mark 9

Yesulɨ wɨndɨñ embi enguk, “Nak biañgan sɨnɨk sanlet: Yambattɨ nain kɨmɨkuk wɨn indaumbi kusei kɨmɨpi, amatam gɨtɨk ini plon gembɨnat yambɨ-dɨkñeukak. Tɨmbi biañgan ñɨ pakañ sɨndoñnan nanin dɨwɨn endɨ gama kaik kuñɨlɨmbi indaumek kanekalɨñ.”

Yambat, Mose gɨta Elia endɨ Yesulok kusei tɨmbɨ kwambɨñ dañguk

Kena nain kɨt tambon noñgan taleumbi, Yesulɨ gwañgwañii tɨpet gɨt no, wɨn Petlo, Yakobo gɨt Yoane yanañgɨlɨmbi, kwet jañgɨn ombap nolok lombi, wandɨñ nɨsɨñgan pakɨlɨñ. Palɨmbi, gwañgwañiilok dausɨnan Yesulok siñgin walan tɨkɨleumbi, dasindasin salembi, walalan bien sɨnɨk indañguk. Kwelan ñolok ama nolɨ sandum satnin wandiñ tɨmbektok tuop nɨm.

Tɨmbi gwañgwañiilɨ plofet ama damanin tɨpet, Elia gɨt Mose, endɨ indambi, Yesu gɨta manda e-nandɨ-tɨmbɨmbi yambɨñgɨlɨñ. Yambɨmbi, kolan mɨsɨumbi, Petlolok nanandɨn kamalaumbi, “Manda nɨtek ewɨt?” embi, Yesula ñɨndɨñ nɨñguk, “Nɨnɨndaut! Ñɨ pakamɨñ wɨn kɨndem sɨnɨk. Wala tɨmbi it jala tɨpet gɨt no mana! Dɨkok no, Moselok no, Elialok no.”

Tɨmbi mulukua nolɨ pɨmbi ep tɨmɨlɨmbi, Yambattɨ mulukua gɨnañ nanin kɨtɨu pɨumbi enguk, “Ñɨne nokoñ nɨñana noñgan sɨnɨk. Nak en ka-galkta tɨ-ñɨmlet. Sɨndɨ endok manda tɨke-kwambɨñ dambi kunekalɨñ!” Eumbi, gwañgwañiilɨ wolongan deimbi kañgɨlɨñ wɨn: Mose gɨt Elia endɨ ikan pailɨmbi, Yesu en noñgan palɨmbi kañgɨlɨñ.

Tɨmbi endɨ kwet jañgɨn plon nanin pɨñɨpi, Yesulɨ nepek wɨ kañgɨlɨñ wolok manda kasat ama nola joñgo nɨm ennelɨñdok e-kɨmɨsip tɨ-semguk, kasat wɨn Amalok Nɨñan endɨ kɨmnan nanin mɨlalekak wolondamek kɨndem enelɨñdok enguk. 10 Eumbi, endɨ Yesulok manda wɨn nandɨ-kwambɨñ dambi, nɨsɨñgan “Kɨmnan nanin mɨlatmɨlat wɨn nɨtek?” embi e-nandɨ-tɨñgɨlɨñ.

11 Tɨmbi endɨ Yesu nɨ-kañbi eñgɨlɨñ, “Kusei nektok endɨkñe manda nandɨ-tale amalɨ Elia Mesialok telak dama bɨuptok pa eañ?” 12 Eumbi, Yesulɨ Yoane miti tuk i-sem-ta-kuñguk endok plon ñɨndɨñ e-youpi enguk, “Elia endɨ biañgan Mesialok telak dama bɨmbi, amatam gɨnanjɨ tɨmbɨ kaitanelɨñdok bɨukak. Gan nɨtekta tɨmbi, Ama Sɨsɨnɨkta bo ñɨndɨñ youyoulɨn patak: endɨ siñgin gawat kusei kusei bembɨmbi, amalɨ nɨ-tɨke-pɨ sɨnɨk tanekalɨñ? 13 Gan nak Eliala ñɨndɨñ sanba: endɨ bo ikan bɨumbi, amalɨ nɨsɨlok nanandɨ klembi, manda endok plon youyoulɨn patak wolok tuopgan nepek kusei kusei kolan tɨ-ñɨmgɨlɨñ.”

Yesulɨ ama gwañgwa no yal kolannat tɨmbɨ kɨndem dañguk

14 Tɨmbi Yesu gɨt gwañgwañii tɨpet gɨt no endɨ kwet jañgɨn bimbi pɨ-ñambi, gwañgwañii dɨwɨn pakɨlɨñnan tomgɨlɨñ. Tombi yambumbi, amatam kɨmɨn wopumdɨ ep gɨmbupi pakɨlɨñ, tɨmbi endɨkñe manda nandɨ-tale ama dɨwɨndɨ gwañgwañii gɨta e-tañan tɨñgɨlɨñ. 15 Tɨmbi ama kɨmɨn gɨtɨk endɨ Yesu bɨumbi kañɨpi, ka-sɨlɨkñembi, endoñ woñep ñambi, we ñɨmgɨlɨñ.

16 Tɨmbi Yesulɨ enɨ-nandɨmbi eñguk, “Sɨndɨ neta e-tañan tañ?” 17 Eumbi, amatamdok boñgɨpsɨnan nanin ama nolɨ Yesula ñɨndɨñ tambane-nɨñguk, “Endaut. Nak nɨñana yal kolan nat dɨk tɨmbɨ kɨndem dawɨktok nañgɨpi bɨt, gan dɨk nɨm palañda gwañgwañgailɨ yal kolan wɨn kleklelok enɨt, gan endɨ tɨ nɨm kañbi bilɨñ. Yal kolan walɨ endok man manben tɨmbɨ galɨumbi, manda nɨm pa elak. Nainñɨn inda-ñɨmlak tuop yallɨ nɨñana tɨmbɨ kolakolalok tɨke-kolɨmbi pa pɨlak. Tɨmbi man payak lambumbi, man sɨ-gɨlɨm dambi, pɨñgɨu dɨñdɨñ pat-tɨlak.”

19 Yesulɨ manda wɨn nandum mɨlataumbi enguk, “Nak gɨnañ kwambɨndanjɨla kunjit tɨlet. Nain nɨtek sɨnɨk nak nombo sɨn gɨta palambi, nandɨ-kɨlɨktɨ tɨ-namnekalɨñ? Gwañgwa wɨn nokoñ tɨkem bɨwɨt.” 20 Eumbi nañgɨp bɨumbi, yal kolan walɨ Yesu kañbi, wolongan gembɨ kopi, kwelan kolɨ pɨumbi, tɨkɨle-binjat tɨmbɨmbi, man payak lambɨñguk.

21 Tɨmbi Yesulɨ beu nɨ-kambi eñguk, “Nain nɨtek sɨnɨk kundit ñɨndɨñ tɨ-ta-bɨlak?” Eumbi nɨñguk, “Damañgan gwañgwa tip palɨmbi inda-ñɨmɨñguk. 22 Nain asup yal kolan walɨ nɨñana komba galk gɨnañ ba tuk gɨnañ tɨke-kolɨmbi pa pɨumbi, wɨlɨ kɨmbektok tuop pat-tɨlak. Gan, tɨkap dɨk tuopta, nɨnda blan nandɨ-nɨmbi, nɨp kɨmɨlekañ.” 23 Wɨndɨñ eumbi Yesulɨ nɨñguk, “Netekta ‘tɨkap dɨk tuopta’ nanɨlañ? Dɨk nandɨ: no en nandɨ-kɨlɨktɨnat kulakta Yambattɨ nek inda-ñɨmektok nandɨlak wolok tuopgan tɨ-ñɨmlak.” 24 Eumbi, wolongan gwañgwa beulɨ kɨtɨmbi nɨñguk, “Nak nandɨ-kɨlɨk tɨ-gamlet. Gan nandɨ-kɨlɨktɨna lakalakaen, wala tɨmbi nep tɨmbɨ pañgɨtawa.”

25 Tɨmbi Yesulɨ amatam asuptɨ endok kandañ woñep bɨñgɨlɨñ wɨn yambɨmbi, yal kolanlɨ gwañgwa wolok man ba pawañ masip mɨñguk wakan nɨ-ñombɨmbi nɨñguk, “Natna ganɨ-sipbi ganlet: poñambi, bɨndambo nɨm undane-bɨmbi pɨukañ.” 26 Eumbi, yal kolandɨ kwawa embi, gwañgwa tɨmbɨ wopumgan gembɨ kolɨmbi, yal kolan en bim poñañguk. Poñaumbi, kwelan pi wɨpi, dalandan nomɨk palɨmbi, amatam kañgɨlɨñ endoñnan nanin asuptɨ “Kɨmlak” eñgɨlɨñ. 27 Gan Yesulɨ gwañgwa kii plon tɨke-mɨlalɨmbi mɨlapi ikuk.

28 Tɨmbi Yesulɨ it gɨnañ lombi, gwañgwañii gɨt nɨsɨñgan papi nɨ-kañbi eñgɨlɨñ, “Kusei neta nɨndɨ yal kolan wɨn klenep tɨ pɨ kamɨñ?” 29 Eumbi enguk, “Yal kolan ñandisɨ endɨ nɨmololɨñgot gumañ ep klelok, nepek nolɨ nɨm.”

Yesulɨ kɨmbektok manda enbɨmbi, nain tɨpet tɨñguk

30 Tɨmbi Yesu gɨt gwañgwañii endɨ wɨnanin ñambi, Galili kwet dɨkñembi ñañgɨlɨñ. Ñañɨpi, Yesulɨ gwañgwañii enɨ-daut tɨ-semep nandɨñgukta tɨmbi amalɨ en wandɨñ patak wɨn nɨm nandɨ-ñɨmnelɨñdok nandɨñgukta. Ñañɨpi, ñɨndɨñ enɨ-ta-ñañguk, “Amalok Nɨñan en kanjɨkñii endok kɨsɨ plon kɨmɨlɨmbi wɨlɨ kɨmbekak. Tɨmbi kena nain tɨpet gɨt no tɨmbɨmbi, kɨmnan nanin mɨlalekak.” 32 Gan gwañgwañii endɨ manda eñguk wolok kusei nɨm nandɨ-daklembi, nɨ-kanelɨñdok mɨsɨmbi biñgɨlɨñ.

Yesulɨ kuñgulok manda gwañgwañiila enɨ-daut tɨ-semguk

Kiupi kuñgulok manda

33 Tɨmbi ñakap, Kapaneam it kwelan tombi, it gɨnañ lo-taleumbi, Yesulɨ gwañgwañii enɨ-nandɨmbi eñguk, “Telak plon nekta e-tañan tɨlɨñ?” 34 Enɨ-nandumbi, endɨ telak plon “Gwañgwa nɨndok boñgɨpnɨnan nindɨ sɨnɨk nɨp maklembi, dama tɨlak?” embi, e-kle-kot-tɨñgɨlɨñda tɨmbi, manda nɨm embi gitakan pakɨlɨñ.

35 Tɨmbi Yesulɨ pipapi, gwañgwañii 12 kɨtɨ-semum bɨumbi enguk, “Tɨkap ama nolɨ telak dama kuupi nandɨlakta, en wakan enla nandum pɨmbɨñ tɨmbɨmbi, nolii gɨtɨk endok siñgi kle-kumbi, tɨplaplainjɨ kuukak.” 36 Wɨndɨñ embi, gwañgwa tip no nañgɨp bɨmbi, boñgɨpsɨnan kɨmɨpi, kiilɨ kamai-papi enguk, 37 “No endɨ naka tɨmbi gwañgwa ñandingan no not tɨ-ñɨmekta, endɨ nak not tɨ-namek. Tɨmbi no endɨ nak not tɨ-namekta, nakgot nɨm a, nin nanɨ-mukuk en not tɨ-ñɨmek.”

38 Tɨmbi Yoanelɨ Yesula “Nɨnɨndaut” embi nɨñguk, “Nain nola nɨndɨ ama nolɨ dɨkok koka embi, yal kolan ep kle-kot-semum kañgɨmɨñ. Gan endɨ nɨndoñnan nanin nɨm, wala tɨmbi nɨndɨ kɨmɨsip tɨ-ñɨmkap nɨm kañbi biñgɨmɨñ.” 39 Eumbi enguk, “No en kotna embi, kundit gembɨnat tɨlak, wandiñ walɨ nɨtek plon pañgɨtambi, platik nanɨ-kolauk? Wɨndɨñ tɨndɨlok tuop nɨm, wala tɨmbi nɨm kɨmɨsip tɨ-ñɨmnekalɨñ. 40 Neta, no en nɨndok kenanɨla kanjɨk nɨm tɨ-nɨmlakta endɨ nɨndok notnɨ tɨlak.

41 Tɨmbi no endɨ Mesialok sambatñii kuañda tɨmbi tukgot gɨpi samek, enda nak biañgan sanlet: Yambattɨ plap kena kambakan wandiñ wolok tuan biañgan ombɨ-ñɨmekak. 42 Tɨmbi no endɨ gɨñgɨtna koi nɨmnat ñandin no tɨmbɨ pipɨmbi yom tɨlakta, en blangandok. Endɨ kundit kolan wandiñ gama nɨm tɨñɨlɨmbi, nolɨ kawat wopum no tɨkembi, bim plon tembɨ-ñɨmbi, tuk kimbɨñ gɨnañ munjut-kolɨm pɨmbi kɨmbɨmda wɨn kɨndem. Nɨm kañbi, kundit kolan wandiñ tɨmbɨmbi, Yambattɨ kɨnjan mɨlap wopum ombɨ-ñɨmekak.

43 Tɨkap kɨkalɨ gep tɨmbɨ pipɨmbi yom tɨlañda, kɨka wɨn dombekañ. Wɨndɨñ tɨmbi, kɨka tambongot kukapi, kuñgu taletalen nɨmnat gɨnañ ñaukañ. Nɨm kañbi, kɨka tɨpelatkan kukapi, jɨmbɨñdok komba galk taletalen nɨmnat gɨnañ pɨwɨñ. 45 Ba tɨkap kesɨkalɨ gep tɨmbɨ pipɨmbi yom tɨlañda, kesɨka wɨn dombekañ. Wɨndɨñ tɨmbi, kesɨka tambongot kukapi, kuñgu taletalen nɨmnat gɨnañ ñaukañ. Nɨm kañbi, kesɨka tɨpelatkan kukapi, jɨmbɨñnan gep kolɨ pɨwɨñ. 47 Ba tɨkap daukalɨ gep tɨmbɨ pipɨmbi yom tɨlañda, dauka wɨn gɨtnei kolekañ. Wɨndɨñ tɨmbi, dauka tambongot kukapi, Yambattok kuñgu taletalen nɨmnat gɨnañ ñaukañ. Nɨm kañbi, dauka gɨtɨk kukapi, jɨmbɨñnan gep kolɨ pɨwɨñ. 48 Jɨmbɨñ wandɨñ siñgin gawat taletalen nɨmnat palekak: wandɨñ bɨnem amalok gaumjɨ nañ endɨ nɨm kɨmnekalɨñ, ba kombalɨ papat kwambɨñ dɨmbi ei-ta-ñaukak.”

49 Yesulɨ wɨndɨñ embi enguk, “Siundɨlo tɨñɨpi, simu tapma plon kɨmɨkañ walɨ Yambattok dainan tapma tɨmbɨ kɨndem dalak. Wɨndɨñgangot Yambattok dainan kɨndem daneñdok komba dɨndɨnlɨ amatam nɨndɨ gɨtɨk inda-nɨmlak. 50 Simu wɨn nepek kɨndem sɨnɨk. Gan, tɨkap simulok koñgom gembɨn pailekta, nombo kɨndem dawɨktok nepek no tuop nɨm tɨneñ. Wala tɨmbi sɨndɨ nosiilok boñgɨpsɨnan simu koñgom gembɨnnat nomɨk kumbi, ep kiupi busukñanengan kunekalɨñ.”

Copyright information for `NIF