Matthew 16

Yesu enlok kusei inda-dakleñguk

Yesulok kusei gama nɨm ka-nandɨ-tomgɨlɨñ

Tɨmbi Falisi gɨt Sadusi ama dɨwɨn Yesuloñ bɨñgɨlɨñ endɨ sɨsoñ tɨñmɨnelɨñdok ñɨndɨñ nɨñgɨlɨñ, “Kunum Molomdok gembɨn pakamlakta wɨn nɨnda daut nɨmeñdok dɨk kundit engano sɨnɨk no tɨmbɨmbi kana.” Eumbi tambane enguk, “Maimdɨ pɨ sembep tɨmbɨmbi, kunum gɨm daumbi, sɨndɨ ñɨndɨñ pa eañ, ‘Desa nain kɨndem indaukak.’ Kwet salaumbi, mulukualɨ kunum masipmɨlak wala sɨndɨ ñɨndɨñ pa eañ, ‘Gwi sasale inda-nɨmetak.’ Wɨndɨñda sɨndɨ kunum kañbi, maim iletak ba gwi wɨletak wɨn kɨndem ka-dakleañ. Gan sɨndɨ man ñɨndɨñgɨt nepek nek indalak wɨn kañbi, wolok kusei nɨm ka-nandɨ-dakleañ. Nɨtek tɨmbi ama man ñɨndɨñgɨt kuañ sɨndɨ kolan tɨmbi, Anutu bi-sɨnɨk tañɨpi, kundit engano kanep kɨtɨ-nandañ? Gan kundit no nɨm daut samum kanekalɨñ. Nɨm. Ñɨn noñgangot kanekalɨñ: wɨn plofet Yona indañmɨñguk wɨndɨñgangot inda-namekak.” Yesulɨ wɨndɨñ embi yambimbi pɨm ñañguk.

Tuk guañ tambon kandañ tɨmbɨ dumalanelɨñdok ñañɨpi, gwañgwañiilɨ kamalambi, plaua nanañ no nɨm ep ñañgɨlɨñ. Tɨmbi Yesulɨ enguk, “Sɨndɨ Falisi gɨta Sadusi endok plaua kɨmɨlɨ bendɨla ka-kɨliñ enekalɨñ.”
16:6 Juda amatam endok nanandɨnjɨ gɨnañ ‘kɨmɨlɨ bendɨ’ wɨn nepek no walɨ dɨwɨn tɨmbɨ tambane wolok walan. Yesulɨ ñolok kɨmɨlɨ bendɨla eñguk endɨ Falisi gɨt Sadusi amalɨ amatam endaut manda juluñgan enbɨmbi nanandɨnjɨ kamalañguk wolok plon e-yout tɨñguk.
Wɨndɨñ eumbi, nɨsɨñgan e-nandɨ tɨmbi eñgɨlɨñ, “Plaua nanañ nɨm tɨke-bɨmɨñ wala elak bek.” Yesulɨ wɨn yambɨ-nandɨmbi enguk, “Nekta sɨngan ‘Plaua nɨm pat-nɨmlak’ wɨndɨñ e-nandɨ-tañ? Biañgan nanandɨ-kɨlɨktɨnjɨ wɨn lakat sɨnɨk pat-samlak. Kusatna gama nɨm nandɨ-dakleañ bek? Nak plaua nanañ kɨt dɨwɨngot wɨn tambɨpi, ama 5,000 ep towiwambi, sɨndɨ dɨp palɨmbi, sandɨñ lɨk 12 dasium tokñeñguk wɨn sɨndɨ nɨm nandɨ-tomañ ba? 10 Ba plaua kɨt tambon tɨpet walɨ ama 4,000 ep towiwambi, dɨp palɨmbi, sandɨñ lɨk wopum nɨtek dasiñgɨlɨñ? 11 Nɨtekta tɨmbi, sɨndɨ mandana nɨm nandɨ-dakleañ? Nak plaua nanañla nɨm et, wɨn nak Falisi gɨt Sadusi endok plaua kɨmɨlɨ bendɨla ka-kɨliñ enelɨñdok sanɨt.” 12 Wɨndɨñ eumbi, kombɨkmek ñɨndɨñ nandɨ-dakleñgɨlɨñ: endɨ nanandɨ Falisi gɨt Sadusilɨ amatam emañ wala ka-kɨliñ enelɨñdok enguk, plaua kɨmɨlɨ bendɨ wala nɨm.

Yesu en nin sɨnɨk wɨn Petlolɨ e-dakleñguk

13 Tɨmbi Yesulɨ gwañgwañii gɨt it kwet no koi Sisalia Filipai wandɨñ kandañ ñañguk. Ña tombi, gwañgwañiila en-nandɨ tɨmbi eñguk, “Amatamdɨ Amalok Nɨñañ enda nin sɨnɨk pa eañ?” 14 Eumbi nɨñgɨlɨñ, “Dɨwɨndɨ Yoane tuk ii-sem eumbi, dɨwɨndɨ plofet Elia nombo indauptok een ip wakan bek eumbi, dɨwɨndɨ plofet Jelemaia ba plofet no damañgan kuñguk en wɨndɨñ pa ganɨañ.” 15 Wɨndɨñ eumbi enɨ-nandɨmbi eñguk, “Tɨmbi sɨnɨla naka nin sɨnɨk pa nanañ?” 16 Enɨ-nandumbi, Simon Petlolɨ nɨñguk, “Dɨk Mesia, Anutu kuñgu molom endok Nɨñañ.” 17 Eumbi, Yesulɨ nɨñguk, “Simon Yoanelok nɨñañ, dɨk amatam dɨwɨn yapma kle-patañ. Nanandɨ wɨn amalok nanin nɨm. Bepna kunum gɨnañ patak endɨ ganbɨm dakleñguk.

18 Wɨndɨñda nak ñɨndɨñ ganlet: koka komblin Petlo kɨtɨlet, wɨn Kawat. Tɨmbi nak kawat wolok plon kɨkesɨmɨnnai yapɨlam gembɨlambi bendɨ wopum danekalɨñ. Bendɨ wopum daumbi, kɨmdok gembɨnlɨ bo kɨkesɨmɨnnai ep tɨmbɨ pɨuktok tuop nɨm. 19 Tɨmbi Kunum Molomdok amatamñii yambɨ-dɨkñewɨñdok nak gembɨ gamlet.
16:19 Grik manda plon Matayolɨ ñɨndɨñ youkuk, “Nak Kunum Molomdok yama kii gametat.” Manda wolok walan wɨn ñɨndɨñ: Petlo gɨt kɨkesɨmɨn endɨ Anutulok man tɨkembi, kwelan ñolok amatamdok yomjɨ e-wiat tɨ-semañ ba kɨmɨlɨm pat-semektok eañ.
Dɨk nepek nola kwelan e-wiat tɨ-semumbi, Kunum Molomdok dainan wɨndɨñgot wiawiat indaukak, tɨmbi dɨk nepek nola e-wiat nɨm tɨ-semumbi, Kunum Molomdok dainan wɨndɨñgot gama pat-semekak.”
20 Wɨndɨñ eñɨpi, kɨmɨsip kwambɨñ tɨ-sembi, enla en Mesia, Anutulɨ ama wapmañ nɨ-mulektok e-kwambɨñ dañguk wɨn joñgo nɨm eelok enguk.

Yesu en mɨlap bembi kɨmbekak wala gwañgwañiila enguk

21 Nain wolonda Yesulɨ kusei kɨmɨpi, nepek indañmekak wala gwañgwañiila ñɨndɨñ en-sɨwɨkuk: endɨ Anutulok man tañgoneuptok Jelusalem it kwelan loumbi, Juda ama biesɨ gɨta tapma ama biesɨ ba endɨkñe manda nandɨ-tale ama endɨ mɨlap kusei kusei tɨñmɨnekalɨñ. Tɨñmumbi, Roma amalɨ wɨlɨm kɨmbɨmbi, sandap tɨpet gɨt no tɨmbɨmbi, Anutulɨ tɨmbɨ mɨlalekak. 22 Wɨndɨñ eumbi, Petlo engan Yesu nañgɨpi, ña nɨ-ñombɨmbi nɨ-kɨmɨsip tɨñɨpi, Anutulɨ kamaiuktok embi nɨñguk, “Wopum, mɨlap wandin sɨnɨk bo nɨm inda-gamekak.” 23 Eumbi tambanem, Petlola ñɨndɨñ nɨñguk, “Satan, dɨk wi! Dɨk Anutulok nanandɨ nɨm klelañ. Nɨm. Dɨk amalok nanandɨ klembi, telak masip tɨ-namlañ.”

24 Wɨndɨñ embi, gwañgwañii gɨtɨkta enbi eñguk, “Ama no en nak nep kle kuup nandɨlakta, endɨ enlok nanandɨnla nandum tlal tɨmbɨmbi, endɨ kloñbatlɨ tɨke bembi, nep kle kuuktok sanlet. 25 Neta, no en kuñgun enlok kasɨleupi nandɨlakta, endok kuñgun pailɨmekak, gan no en naka tɨmbi kuñgun bi-namlakta, endɨ kuñgun taletalen nɨmnat indañmekak. 26 Tɨkap ama nolɨ kwelalok nepenepek gɨtɨk kasɨlewɨk, gan siñgi en jɨmbɨñ pɨwɨk, nain wolonda nepek walɨ nɨtek tɨke-kɨmɨlek? Tɨmbi kuñgun taletalen nɨmnat wɨn bɨndambo nɨtek kasɨlewɨk? Wɨn tuop nɨm. 27 Kusei ñɨndɨñda wɨndɨñ elet: Amalok Nɨñañ endɨ Beulok gembɨn walalannat añeloñii yanañgɨpi undane bɨupi tɨlak. Undane bɨmek, amatam gɨtɨktɨ ep tɨndɨnjɨ nek tɨñgɨlɨñ wolok tuopkan tuanjɨ emekak. 28 Nak biañgan sɨnɨk sanba: ama ñɨ pakañ sɨndok boñgɨpsɨnan nanin dɨwɨndɨ gamañgot kwelan kuñɨlɨmbi, Amalok Nɨñañdɨ amatam yambɨ-dɨkñeuktok bɨ indaumbi kanekalɨñ.”

Copyright information for `NIF