Matthew 17

Yesulok kusei wɨn plofet ama gɨt Anutu endɨ e-kwambɨñ dañgɨlɨñ

Maim kɨt tambon noñgan taleumbi, Yesulɨ gwañgwañii tɨpet gɨt no, wɨn Petlo, Yakobo gɨta kwayañ Yoane, yanañgɨlɨmbi, kwet jañgɨn ombap no wolok lombi, nɨsɨñgan pakɨlɨñ. Pakapi, gwañgwañiilɨ kañɨlɨmbi, Yesulok pɨñgɨu walan engano tɨkɨleñguk, wɨn timan dai maim daut wandin, tɨmbi dasindasin wɨn kolsalen walalan sɨnɨk saleñguk. Tɨmbi platik sɨnɨk plofet ama tɨpet damañgan kuñgɨmɨk, wɨn Mose gɨt Elia, endɨ gwañgwañiiloñ indambi, Yesu gɨt manda e-nandɨ tɨñgɨlɨñ. Wɨndɨñ tɨmbɨmbi, Petlolɨ Yesula nɨñguk, “Wopum. Nɨndɨ ñɨ pakamɨñ wɨn kɨndem sɨnɨk. Wala tɨmbi dɨk ñɨndɨñ nandɨwɨñda, nak it jala tɨpet gɨt no kɨndiletet, wɨn no dɨkok, no Moselok, no Elialok.”

Petlolɨ manda wɨndɨñ eñɨlɨmbi, mulukua walalan sɨnɨk walɨ platik sɨnɨk ep tɨmɨlɨmbi, mulukua gɨnañ nanin manda no ñɨndɨñ kɨtɨu pɨumbi eñguk, “Ñɨne nokok nɨñana sɨnɨk. Nak gɨnañnalɨ en kasɨlembi, enda wale kɨndem tɨñmɨlet, wala tɨmbi sɨndɨ endok mandan nandɨmbi kɨmɨt-klenekalɨñ.” Tɨmbi gwañgwañiilɨ manda wɨn nandɨmbi, gembɨnjɨ pɨumbi, gapok pɨmbi, timanjɨ daut kwelan pɨñgɨlɨñ. Gan Yesulɨ endoñ ñambi, ep kañbi enguk, “Mɨlalet! Sɨndɨ nɨm mɨsɨnelɨñ.” Wɨndɨñ enbɨmbi, endɨ deimbi kañgɨlɨñ wɨn: Yesu en noñgan ilɨmbi kañgɨlɨñ.

Walinin kwet jañgɨn plon nanin pɨñɨpi, Yesulɨ gwañgwañii e-kɨmɨsip tɨ-sembi enguk, “Nepek ñɨn kalɨñ wolok kasat ama nimbek nola nɨm enɨnekalɨñ. Gamamek, Amalok Nɨñañ endɨ kɨmnan nanin mɨlalekak, wolondamek kɨndem enɨnekalɨñ.”

10 Tɨmbi gwañgwañiilɨ nɨ-nandɨmbi eñgɨlɨñ, “Wɨndɨñda kusei nekta endɨkñe manda nandɨ-tale amalɨ ñɨndɨñ pa eañ, ‘Plofet Elialɨ Mesialok telak dama tɨmbi bɨukak’?” 11 Eumbi enguk, “Biañgan Elialɨ dama undane bɨmbi, amatam tɨ-pañgɨpañgɨle tɨ-semekak. 12 Gan natna ñɨndɨñ sanlet: plofet no Elia wandin endɨ ikan bɨñguk, gan amalɨ endok kusei gama nɨm ka-nandɨ-dakleñgɨlɨñ. Endɨ nɨsɨlok nanandɨnjɨ klembi, kundit kolan kusei kusei tɨñmɨñgɨlɨñ. Tɨmbi Amalok Nɨñañla kolan wɨndɨñgangot tɨñmɨnekalɨñ.” 13 Wɨndɨñ eumbi, gwañgwañiilɨ Yesulɨ Yoane tuk ii-sem tɨ-kuñguk endok plon e-yout tɨmbi eñguk wɨn nandɨ-tomgɨlɨñ.

Yesulɨ nanandɨ-kɨlɨktɨla nepek bien sɨnɨk enguk

14 Yesu gɨt gwañgwañii tɨpet gɨt no endɨ amatam asuptɨ kɨmɨn tɨ-pakɨlɨñnan pɨ tombɨmbi, ama nolɨ Yesuloñ bɨmbi, kesiinan mɨlelem tɨ-ñɨmbi nɨñguk, 15 “Wopum, dɨk nɨñanala blan tɨñmɨñ. Gwañgwa ñalɨ kwapmeñgan gɨnañ kamalalak nain wɨn tɨkeumbi, kɨm katap tɨmbi, komba gɨnañ ba tuk gɨnañ pa pɨumbi, pɨñgɨu kola sɨnɨk talak. 16 Nak gwañgwañgailɨ tɨmbɨ kɨndem danelɨñdok nañgɨpi bɨñat, gan endɨ tɨ-tlap bium patak.” 17 Wɨndɨñ eumbi, Yesulɨ tambane eñguk, “Amatam man ñɨndɨñgɨt kuañ sɨndɨ nanandɨ-kɨlɨktɨnjɨ nɨm pat-samumbi, kamakama tañ. Nak sɨn gɨta papata kunjit tɨlet! Nain nɨtek sɨnɨk sɨn gɨta gamañgot kuwambi, nandɨ-kɨlɨktɨ namnekalɨñ?” Wɨndɨñ embi, “Gwañgwa wɨn nokoñ nañgɨp bɨwɨt!” enguk. 18 Nañgɨp bɨumbi, Yesulɨ yal kolan gwañgwalok gɨnannan pakuk wɨn nɨ-ñombɨumbi poñañguk. Poñaumbi, wolongan gwañgwa walɨ kɨndem dañguk.

19 Nɨsɨñgan palɨñɨpi, gwañgwañiilɨ Yesuloñ bɨmbi nɨ-nandɨmbi eñgɨlɨñ, “Kusei nɨtekta tɨmbi nɨndɨ yal kolan wɨn kle-kotneñdok tɨpɨkamɨñ?” 20 Eumbi enguk, “Nanandɨ-kɨlɨktɨnjɨ lakat sɨnɨk walɨ tuop nɨm. Nak biañgan sɨnɨk sanba: nanandɨ-kɨlɨktɨnjɨ wambɨñ mɨnjɨp tip mɨnam wandin pat-samekta, kundit gɨtɨk tɨnep nandañ wɨn kɨndem eumbi indauk, wɨn kwet jañgɨn ñala bo kɨndem nɨnelɨñ, ‘Dɨk mɨlapi da wolok ñau!’ nɨmbɨmbi, wolok tuop tɨmbek.”
17:20-21 Nandɨ-tale ama dɨwɨndɨ manda kusip no gamañgot patak eañ. Wɨn ñɨndɨñ, “Ama nanañ gɨtɨk kɨmɨsip tɨñɨpi, nɨmolo tañ endɨñgot yal kolan ñandisɨ gumañ ep kle-semnelɨñdok, telak no nɨm patak.”


Yesulɨ enlok kuseila gwañgwañiila en-kaikta tɨ-semguk

22 Yesulok gwañgwañii gɨtɨk endɨ Galili distrik kɨmɨn tɨ-palɨmbi, ñɨndɨñ enguk, “Nain nɨm ombataumbi, Amalok Nɨñañ kanjɨkñiilok kɨsɨnan kɨmɨlɨmbi, 23 wɨlɨ kɨmbɨmbi, sandap tɨpet gɨt no ñaumbi, Anutulɨ kɨmnan nanin tɨmbɨ mɨlalekak.” Wɨndɨñ eu nandɨmbi, gɨnañjɨ mɨlata sɨnɨk tañguk.

24 Tɨmbi Yesu gɨta gwañgwañii endɨ Kapaneam it kwelan ña tomgɨlɨñ. Tombɨmbi, ama mɨnem tapma it tɨ-dɨndɨm eelok epmañgɨlɨñ endɨ Petloloñ bɨmbi nɨ-nandɨmbi eñgɨlɨñ, “Endautsɨ endɨ tapma ittok takis mɨnem pa kɨmɨtak ba nɨm?” 25 Eumbi nɨñguk, “Ba! Kɨmɨtak ñak.” Wɨndɨñ embi, it gɨnañ loñguk.

Lombi, manda gama nɨm eñɨlɨmbi, Yesulɨ nɨ-nandɨmbi eñguk, “Simon, dɨk nɨtek nandɨlañ? Kwelalok ama wapmañdɨ kena kusei kuseilok mɨnem pa mekañ wɨn denanin? Wɨn nɨñañjiiloñ nanin mekañ ba ama dɨwɨsɨloñ?”
26 Eumbi, Petlolɨ eñguk, “Ama dɨwɨsɨloñ.” Eumbi nɨñguk, “Wɨndɨñda nɨñañjiilɨ slak papi, takis mɨnem nɨm pa kɨmɨkañ. 27 Gan nɨm kañbi, gɨnañjɨ tɨnda kolaumbi, gimbɨt tɨ-nɨmnelɨñ. Wɨndɨñda dɨk ñambi, tuk guañnan pis tiatia toa no kolɨm pɨwɨn. Tɨmbi pis dama tiañeutañ endok man tambɨpi, mɨnem kwandai no man gɨnañ paletak kautañ wɨn tɨke bɨmbi, enda emekañ. Mɨnem walɨ nɨtettok takislok tuop tɨmbetak.”

Copyright information for `NIF