Matthew 20

Nekta, Kunum Molom wɨn endɨ wain kena molom nolɨ kena gwañgwañii en-tiañembi yambɨ-dɨkñeñguk wandin. Kwet salaumbi, kena molom walɨ kɨmɨn kwelan ñambi, kena gwañgwa dɨwɨn epmepi, kena nain noñgan wolok tuan en-indaumbi nandum tuop tɨmbɨmbi, kena gɨnañ en-mulɨm ñañgɨlɨñ. Tɨmbi kwet ip sala-sɨnɨk taumbi, ama walɨ nombo ñambi, ama dɨwɨn kenala nɨm ñañañ kɨmɨn kwelan slak palɨmbi yambɨmbi, ñɨndɨñ enguk, ‘Sɨndɨ bo ña wain kenana tɨmbɨmbi, kena tɨnetañ wolok tuan sametet.’ Wɨndɨñ eumbi, wain kena tɨndɨla ñañgɨlɨñ. Tɨmbi maim boñgɨp palɨmbi, kena molomdɨ bɨndambo ña ama dɨwɨn kena tɨñmɨnelɨñdok en-mukuk. Tɨmbi maimdɨ gama nɨm pɨ-sembɨñɨlɨmbi endɨ wɨndɨñgangot tɨñguk. Tɨmbi kwet kɨlɨmekɨlɨmelok tɨmbɨmbi, bɨndambo ñambi, ama dɨwɨn kena nɨm tɨndɨn slak pakɨlɨñ ep tɨmbi indaumbi enguk, ‘Sɨndɨ nekta sandap ombap kena nɨm tɨmbi slak palɨmbi, timlala tɨlak?’ Eumbi nɨñgɨlɨñ, ‘Nimbek nolɨ kena no nɨm nɨmɨk.’ Eumbi en-mupi enguk, ‘Ale, sɨndɨ bo ñambi, wain kenana gɨnañ kena tɨmbɨt.’

Kwet kɨlɨm eumbi, wain kena molomdɨ kena ka-dɨkñe amala nɨmbi eñguk, ‘Dɨk kena gwañgwa kɨtɨ-semum bɨumbi, tuanjɨ emɨñ. Emepi, siñgi bɨlɨñ endoñan kusei kɨmɨpi em ta-ña, dama bɨlɨñ enda siñgi emu talewɨn.’ Tɨmbi kena ka-dɨkñelɨ ama kwet bipmem tɨmbɨmbi, kena kusei kɨmɨkɨlɨñ enbɨm bɨumbi, kena nain noñgandok tuan em-taleñguk. 10 Emumbi, dama bɨñgɨlɨñ endɨ ‘Tuan tɨke lo nɨmetak bek’ em nandɨñgɨlɨñ, gan ka-dɨkñelɨ ama noñgan noñgan enda bo kena nain noñgandok tuan emguk. 11 Tuanjɨ tɨkeñɨpi, kusei kɨmɨpi, kena molomda em balep tɨ-ñɨmbi 12 eñgɨlɨñ, ‘Siñgi bɨlɨñ endɨ kena nain dumangot tɨlɨñ, gan nɨndɨ sandap ombap maim kwambɨñ gɨnañ kena pɨñgɨp gawalat tɨ-patnambi kɨlɨm elak. Nekta sɨnɨk siñgi bɨlɨñ en gɨta tuan walan noñgangot nɨmlañ?’ 13 Wɨndɨñ eumbi, kena molomdɨ endoññan nanin nola ñɨndɨñ nɨñguk, ‘Notna, nak kolan nɨm tɨ-gamlet. Dɨk kena nain noñgandok tuanla gan-nandɨwambi, nandum tuop tɨk wɨn. 14 Wala tɨmbi mɨnemga tɨkembi ñau. Nak mɨnem gamɨt, wɨndɨñgan siñgi bɨlɨñ emepi nandɨt. 15 Nak natnalok mɨnem wɨndɨñ ba wɨndɨñ tɨmbep nandɨmbi, kɨndem tɨmbet. Nak gɨnañ sɨloñ tɨ-semlet, wala dɨk nɨsɨlok tañgan yambɨ-gimbɨt tɨlañ ba?’”

16 Yesulɨ e-yout manda wɨndɨñ embi enguk, “Wɨndɨñda ama man ñɨndɨñgɨt siñgi sɨnɨk bañ endɨ damandaman itnekalɨñ, tɨmbi damandaman bañ endɨ siñgi sɨnɨk itnekalɨñ.”

Ama Wapmañ Yesulɨ indañgan il kwelnan Jelusalem loñguk

Ama Wapmañ Yesu endɨ kena nek tɨmbektok indañguk?

17 Tɨmbi Yesulɨ Jelusalem lo ñaupi, gwañgwañii 12 kɨtɨ-semum bɨumbi, nɨsɨñgan telak telak ñañɨpi enguk, 18 “Nandañ! Nɨndɨ lokap, Jelusalem tomnambi, Amalok Nɨñañ tɨkembi, tapma ama biesɨ ba endɨkñe manda nandɨ-tale ama endok kɨsɨ plon kɨmɨlɨm loukak. Tɨmbi endɨ manda plon kɨmɨpi, wɨlɨ kɨmbektok manda embi, 19 Roma amalok kɨsɨ plon kɨmɨlɨmbi, endɨ Amalok Nɨñañ endok plon nɨ-sasale manda embi waipmbi, tɨkem kloñbat plon wɨlɨm kɨmbekak. Tɨmbi maim tɨpet gɨt no tɨmbɨmbi, Anutulɨ en kɨmnan nanin tɨmbɨ mɨlalekak.”

20 Tɨmbi Yesulɨ kɨmbektok en-taleumbi, Sebedilok tamɨn endɨ nɨñañiit tɨpet, wɨn Yakobo gɨt Yoane, en gɨta Yesuloñ bɨmbi, mɨlelem tɨ-ñɨmbi, nepek no nandɨñmektok nɨñguk. 21 Tɨmbi Yesulɨ nɨ-nandɨmbi eñguk, “Dɨk nekta nandɨlañ?” Eumbi nɨñguk, “Dɨk ama wapmañ indambi, amatam yambɨ-dɨkñeukañ nain wolonda nandɨ-nambi, nɨñanait tɨpet ñalɨ bo ama wapmañ indambi, kɨka dɨndɨm ba kepmanan pipatemɨktok nandɨlet.” 22 Eumbi, Yesulɨ nɨñañiit ñɨndɨñ enguk, “Sɨtɨ nɨtekta eamɨk wɨn nɨm nandɨ-dakleamɨk. Nak mɨlap bemetat
20:22 Yesulɨ mɨlap bembemla eñguk wɨn endɨ Grik manda plon ñɨndɨñ eñguk, “Nak tuk wɨtna tɨke lombi nambetat wɨn sɨtɨ tuop tɨke lombi nandekamɨk ba?”
wɨn sɨtɨ tuop bemdekamɨk ba?” Eumbi nɨñgɨmɨk, “Nɨtɨ tuop.”
23 Wɨndɨñ eumbi enguk, “Sɨtɨ biañgan nokok mɨlap bemdekamɨk, gan nindɨ kɨtna dɨndɨm ba kepma kandañ pilekak wɨn natna ewa taleuktok tuop nɨm. Pipapat wɨn Betnalɨ ama dek endɨ engan epmep nandɨlak enda tɨ-wɨlɨ dɨkñe tɨ-semguk.”

24 Tɨmbi gwañgwañii 10 endɨ manda wɨn nandɨñgɨlɨñda, dakwaya tɨpetta gɨnañjɨ komba dɨñguk. 25 Gan Yesulɨ gwañgwañii gɨtɨk kɨtɨ-semum bɨumbi enguk, “Sɨndɨ kwelalok yambɨ-dɨkñe ama endok ep tɨndɨnjɨ nandɨ-taleañ: amatamdok kuñgun ba kɨm wɨn ama wapmañjɨlok kiinan patak, tɨmbi ama loloñdɨ pɨmbɨñesɨla endɨkñe mandanjɨ kwambɨñ enbi, tañgonem klenelɨñdok gɨñgɨneañ. 26 Gan sɨndok boñgɨpsɨnan wɨndɨñ nɨm tɨlok. Nɨm sɨnɨk. Sɨndoññan nanin no en wopum kuuktok nandɨlakta, endɨ noliilok tɨplaplaenjɨ kuukak. 27 Tɨmbi no en sɨndok telak damanjɨ kuuktok nandɨlakta, endɨ kena gwañgwañjɨ sɨlanin kumbi, 28 Amalok Nɨñañ tɨñguk wolok tuop tɨmbekak. Endɨ amatam asup ep tɨmbɨ platambi, endok kɨnjan kɨmbektok ama sɨnɨk indañguk, endɨ en tɨmbɨ platanelɨñdok nɨm.”

Ama tɨpet dautset sisipmɨn endɨ Yesu en ama wapmañ wɨn nandɨ-dakleñgɨmɨk

29 Yesulɨ gwañgwañii gɨt Jeliko it kwet bim ñañɨlɨmbi, amatam kɨmɨn wopumdɨ en kle ñañgɨlɨñ. 30 Tɨmbi ama tɨpet dauset sisipmɨn endɨ telak pawan pi pakɨmɨk. Endɨ Yesulɨ yapma kleup tɨmbɨm nandɨmbi, wolongan kɨtɨmbi nɨñgɨmɨk, “Devittok Komblin, dɨk nɨta blan tɨ-nɨmɨñ.” 31 Endɨ wɨndɨñ kɨtɨumbi, amatam asuptɨ enombɨmbi, en-kɨmɨsip tɨñgɨlɨñ, gan endɨ wopumgan kɨtɨmbi nɨñgɨmɨk, “Wopum, dɨk Devittok Komblin, nɨta blan tɨ-nɨmɨñ.” 32 Eumbi, Yesulɨ wɨñga ipi kɨtɨ-sembi enguk, “Sɨtɨ nɨtek tɨ-samettok nandamɨk?” 33 Eumbi nɨñgɨmɨk, “Wopum, nɨtɨ dɨk dautnet tɨmbɨ tom-nɨmeñdok nandamɨk.” 34 Tɨmbi Yesulɨ blan tɨ-sembi, dauset kiilɨ tɨke-kaumbi, wolongan dauset tombɨmbi, nepenepek kañbi, Yesu kle ñañgɨmɨk.

Copyright information for `NIF