Genesis 17

Fiye 17:1-8 Bepaŋdi Abalam Wou Kobuli Youkuk

Abalam adi guletŋiŋ 99 tulune Wapumdi mintamiŋa indiŋ niŋguk, “Nu Bepaŋ, Saŋiniŋ Molom. Nu’walaŋ namandatne foloŋ didimeniŋ hatiluwaaŋ. Kaŋ nu dukut yofolok tiŋa gehitubuulihakawene kisaŋ ulihakawaaŋ.”

Unduŋ yobune Abalam adi mulelem tiŋa namanda kwet foloŋ tubuwopmobula dahakuk. Kaŋ Bepaŋdi indiŋ niŋguk, “Nadilaŋ be? Nu dukut yofolokne tilat. Du adi meeniŋ bop mohok adi’walaŋ behik tiŋa hatibaaŋ. Ale du woho Abalam kotigoŋ mu yodok. Adi Abalaham, woho koobuli unduŋ yodok. Biyagoŋ kuyoŋ, nu meeniŋ bop mohok adi’walaŋ behik gapmelat. Yalakigeye kisaŋ ulihakadok yokwambundawene meeniŋ bop mohok tineeŋ. Tiŋa meeniŋ du’walahi nolidi mapme mintatauneŋ. Kaŋ du eŋ yalakigeye hidi’walaŋ Bepaŋ hatidok yofolokne tubukwambundawene du eŋ yalakigeye kougoŋ mintatauneŋ indi’walaŋ lekiŋgoŋnik foloŋ hali wooŋ halaak fafaŋeniŋ. Biyagoŋ kuyoŋ, kwet buŋambu hatilaŋ Kanaaŋ kwet wapum i du eŋ yalakigeye hidi moŋgola yabukahileune hiditok gigit hafafaŋedok hambaat. Tiŋa hidi’walaŋ Bepaŋhik tiŋa hatibaat.”

Bepaŋdi Yuda me heki’walaŋ foloohik foloŋ fek dobudok yeniŋguk

Kaŋ Bepaŋdi Abalaham indiŋ maaŋ niŋguk, “Du adi yofolokne u momooŋ hinek kadokooŋ kamehatibaaŋ, du eŋ yalakigeye hidi yofolok komi kobuli wanaŋ kame hatineeŋ. 10 Du eŋ yalakigeye hidi yofolokne hatak u gitagaŋ hinek indiŋ kadokoneeŋ. Mewoi hogohogok hatiiŋ hidi sigihik diki foloŋ fek dobudapmaneeŋ. 11 Fek titiŋ adi sigihik diki gitnem dobuneeŋ unduŋ tiŋa feknit tineeŋ. Unduŋ tubune lekiŋgoŋnik foloŋ yofolok mintaguk hatak wondiniŋ fek tibaak. 12 Hide’walaŋ yalakihiye bop mintatauneŋ tuwot mihihiye mintahalune melenai 8 tubune sigihik diki gitnem dobuyemaneeŋ. Hide’walaŋ yohineŋ mintagiŋ be niŋkadehi, eŋ muneeŋdi yehituwaneeŋ adi’walaŋ maaŋ dobuyemaneeŋ. 13 Undugoŋ hinek yohineŋ mintaneeŋ be niŋkadehi muneeŋdi yehituwaneeŋ adi’walaŋ sigihik foloŋ maaŋ fek tineeŋ. Yofoloknedi hidi’walaŋ foloohik foloŋ hali wooŋ halaak. 14 Me niŋ adi yofolokne kelekula sigiiŋ diki ginaŋ fek mu tiŋa hogok hatibaak adi adi yofolok mede ulihiŋa kelekulune hidi’walaŋ bop bihabuŋa ne hogok hatibaak.”

15 Tiŋa Bepaŋdi tomboyoula Abalaham indiŋ niŋguk, “Tamge Salai adi’walaŋ wou Salai kotigoŋ mu niluwaaŋ adi Salah niluwaaŋ. 16 Nu adi kahaŋ timiŋa adi’walaniŋ mihi niŋ gambaat. Biyagoŋ hinek nu Salah kahaŋ timimbene adi’walaniŋ meeniŋ bop mohok mintaaŋ hatineeŋ. Eŋ metam’walaŋ mapmehiye adi adi’walaniŋ mintaneeŋ.”

17 Unduŋ yobune Abalaham adi namanda kwet foloŋ tubuwopmobula gegeŋ indiŋ nadisuguk, “Me niŋ adi guletŋiŋ 100 tubune mihi niŋ kedem be mintamimbek? Tiŋa Salah adi guletŋiŋ 90 tugukdi eyaŋ niŋ kedem be nagilaak?”

18 Abalaham adi unduŋ tiŋa Bepaŋ indiŋ niŋguk, “Du nadiweŋ kaŋ Ismaeldi kedem du’walaŋ kahaŋ ginaŋ tuwot mube hatibek ale!”

19 Kaŋ Bepaŋdibo yoguk, “Mooŋ hinek, tamge Salahdi mihi niŋ nagilaak, adi’walaŋ wou Aisak youlaaŋ. Kaŋ nubo adut yofolok fafaŋeniŋ tibene yofolok wondi yalakiŋiyedut hali wooŋ hatuwaak. 20 Eŋ Ismaeldok maaŋ agaŋ nadigamulat. Nadilaŋ be? Nu adi kahaŋ timimbene yalakiŋiye kisaŋ ulihakaneeŋ. Adi’walaŋ yalakiŋiye ginaŋ mapme 12 mintaneeŋ. Tiŋa nadimimbene mebop mohok tiŋa hatibaak. 21 Iŋgoŋ oŋ, yofolokne adi Aisakdut tubukilitiwaat adi adi Salahdi gulet niŋ wohiŋ gweleŋdok nai indiineŋku nagilaak.”

22 Bepaŋ adi Abalahamdut mede yonadi unduŋ tubudapmaaŋ pilale Abalaham bikabuŋa loguk.

23 Lolune Abalaham adi mihiŋiŋ Ismael eŋ tipilapilayeŋiye yolineŋ mintagiŋ eŋ muneeŋdi yehituwagiŋ eŋ me hogohogok yolineŋ hatigiŋ u yanagila Bepaŋdi yodakaleguk u takaliŋa me hogohogok sigihik diki gitnem dobuŋa fek tiyemguk. 24 Abalaham adi guletŋiŋ 99 tubune ne’walaŋ sigiŋ diki foloŋ fek tuguk. 25 Eŋ mihiŋiŋ Ismael adi adi guletŋiŋ 13 tubune sigiŋ diki foloŋ fek timiŋguk. 26 Abalaham dut mihiŋiŋ Isimael adi melenai uŋaniŋgoŋ sigihik diki foloŋ fek tiŋit. 27 Eŋ tipilapilayeŋiye hogohogok eŋ ne’walaŋ yolineŋ mintagiŋ be me noli’walaŋ muneeŋdi yehituwaŋit adi melenai kubugoŋ uŋgoŋ sigihik diki foloŋ fek tiyemdapmaguk.

Copyright information for `NOP