Genesis 18

Fiye 18:1-15 Bepaŋ adi Abalaham’walaŋkade me nalum uguk

Heleŋniŋ Abalaham adi mele lekiŋgoŋ tubune mele fafaŋeniŋgoŋ diwelune Mamele’walaŋ muŋgohom fiye ginaŋ houle yotŋiŋ yeme foloŋ itune Wapumdi mintamiŋguk. Adi ikane dadiyeeŋ dawi diweune uune me nalum lufomkulitniŋ yalune yabuŋa boho tuguk. Tiŋa pilale weneŋgeila wooŋ yabuguk. Yabuŋa namanda kwet foloŋ tubuwopmobula indiŋ yoguk, “Me Bomboŋgine, du tipilapilaye mege nutok nadinambune utumbalak kaŋ mu nalakapmeŋ weŋ. Yobene ime tiŋa buune kayohik youtela bem yooŋneŋ uŋgoŋ fooŋ ikweleneŋ. Kaŋ nuye wooŋ belet kabe niŋ tiŋa beene nakilitiŋa uneene kaŋ uneŋ. Tipilapilayehik kada nu’walaŋ buŋit doktiŋa deti hogok habukabaleeŋ halene uneŋ.” Yobune adibo yogiŋ, “Kedem ale, yolaŋ undugoŋ tibeŋ.”

Unduŋ yobune Abalaham adi pilap hinek houle yot maaneŋ fooŋ Salah indiŋ niŋguk, “Pilap hinek palaua gigit maliŋ lufomkulitniŋ gila miŋobuŋa belet heweŋ.”

Unduŋ niŋa Abalaham ne pilap wooŋ makau mihiniŋ kobuli kwelemaŋgoŋ niŋ tubumintaaŋ wooŋ tipilapilaye mihi nimbu adi pilap pilap hinek ula dobu heguk. Kaŋ Abalahamdi nom tapatŋiŋ eŋ imeŋiŋ eŋ makau dobu heguk u wanaŋ moŋgola buŋa yemiŋguk. Kaŋ adi ila nalune Abalaham ne bem yooŋneŋ uŋgoŋ yamadi yakuk.

Kaŋ meheki adi indiŋ ninadigiŋ, “Tamge Salah adi daŋgoŋ hatak?” Kaŋ yoguk, “Adi yot maaneŋ hatak.”

10 Kaŋ Wapumdibo yoguk, “Nu gulet wohiŋkade nai indiineŋgoŋ kotigoŋ buŋa gabaat. Nai uŋaniŋ Salah adi eyaŋ niŋ toboŋa ilaak.” Salah adi talik yeme gagayeŋ hebiyali magi kametnadi tuguk. 11 Abalaham eŋ Salah adi agaŋ gulet fee hatitalabuŋa agaŋ metam gawadahi tugumuk. Doktiŋa Salah adi wapmihi yanagitdok tuwot mu tuguk. 12 Unduŋ doktiŋa Salah adi weleŋ maaneŋ indiŋ nadiŋa gegeguk. “Nu adi foloone agaŋ sipaka tuguk, eŋ bomboŋgine adi maaŋ agaŋ me gawadaaŋ hinek, undihidi doti dediŋ tiŋa mihiwele tiŋa eyaŋ nagilaat?”

13 Kaŋ Wapumdi Abalaham ninadiŋa niŋguk, “Salah adi maŋgoŋde indiŋ yoŋa gegelak? Nu agaŋ tam gawadaaŋ tugutdi kedem be mihiwele tiŋa eyaŋ nagilaat? 14 Wapum adi nemek wondok be wondok tubumalahuda be tibek? Nu gulet wohiŋkade nai indiineŋgoŋ kotigoŋ udaneŋ baat. Nai uŋaniŋ adi Salah adi mihinit hatibaak.”

15 Unduŋ yobune Salah adi munta tiŋa kamehebiŋa yoguk, “Nu mu gegeŋat.” Iŋgoŋ oŋ, adi yoguk, “Biyagoŋ hinek, du agaŋ gegeŋaŋ.”

Abalahamdi Sodom yokwetdok Bepaŋ nimbulabulayeguk

16 Mewoi adi ikane pilaleŋa Sodom yokwetneŋkade unene ugiŋ. Kaŋ Abalaham adi talipmeŋ yapmewene wanaŋ ugiŋ. 17 Uŋale uŋale Wapum adi weleŋdi indiŋ nadisuguk, “Abalaham’walaŋ yalakiŋiye adi mebop fee hinek eŋ fafaŋehi titindok eŋ adi’walaŋ kahaŋdi kwetkwet meeniŋ hatitawiiŋ adi’walaŋkade meŋeŋa tokiyemdok unduŋ yofafaŋegut. Ale nu nemek tibe nadilat u Abalaham maŋgoŋde kamehebimimbit? 19 Nu biyagaŋ kuyoŋ indiŋ yoŋa kahilegut. Adigoŋ yalakiŋiye eŋ kayoŋbopŋiye adi Wapum nu’walaŋ talik yenindidimeeŋ uŋgoniŋ eŋ didimeniŋ hatidok yenindakalewaak. Unduŋ tubune Wapum nu Abalaham nemek timindok gigit niŋgut u folooŋ kedem tubumintawaat.”

20 Wapumdi unduŋ yoŋa yoguk, “Sodom eŋ Gomolahi metam adi’walaŋ kadakaniŋ uyadi mulabumuŋ hinek hatak. Unduŋ halune metam didimehi’walaŋ kobulabulayedi nu’walaŋkade bulak. 21 Ale nu fooŋ kawit. Adi biyagoŋ kobulabulaye tobune nu’walaŋkade loguk undugoŋ biyagoŋ hinek be tiiŋ. Wondiniŋ mebi nadihinakadok nadilat.”

22 Kaŋ meyat lufom adi udaneeŋ Sodom yokwetneŋkade ulune Wapum adi Abalahamdut uŋgoŋ muniniŋ yakuk. 23 Kaŋ Abalaham adi Wapum’walaŋ hebeŋ ginaŋ wooŋ yale yoguk, “Du biyagoŋ hinek kube meeniŋ kedehi eŋ kadakahi wanakaŋ yehitubuliwedok yolaŋ? 24 Yokwet wondiniŋ maaneŋ meeniŋ didimehi 50 nobu hatibune du aditok tiŋa yokwet u kedem mu be bikabeŋale? 25 Ala unduŋ hinek mu tiluwaaŋ. Du meeniŋ didimehi eŋ hogohi wanaŋ yehitubuliweune didimeniŋ eŋ hogoli adi namandap kubugoŋ tideemekneŋ ale unduŋ mu tibeŋ. Du adi kwet wapum yendiniŋ yodapma hatilaŋdi kwanaige didimeniŋgoŋ tibeŋ.”

26 Kaŋ Wapumdibo yoguk, “Nu Sodom yokwetneŋ meeniŋ didimehi 50 nobu yabit adi aditok tiŋa noli hogohogok wanaŋ biyabit.”

27 Kaŋ Abalahamdi niŋa yoguk, “Nu adi kwet munamunam eŋ kwam undiniŋdi fiit gigine tiŋa Wapumne, du mede ganilat. 28 Meeniŋ didimehi 50 ganilat ala adi’walaniŋ 5 yolohi nobu tibeŋ unduŋ tiŋa 5 heki doktiŋa yokwet wapum maaŋ be tubuliweweŋ?”

Yobune yoguk, “Nu adi 45 yabuŋa yokwet u mu tubukadawit.”

29 Kaŋ Abalaham adi kotigoŋ tomboyoula indiŋ yoŋa niŋguk, “Be meeniŋ 40 hogok nobu yabeŋ?”

Adibo yoguk, “Nu 40 aditok tiŋa mu tibit.”

30 Kaŋ Abalahamdi yoguk, “Nu mede kotigoŋ tomboyoula yobene Wapumne du nadinambune mu kadakawek. Meeniŋ 30 hogok nobu yabeŋ.”

Adibo yoguk, “Nu 30 yabuŋa mu tibit.”

31 Kaŋ Abalahamdi yoguk, “Nu Wapumne dukut yonadi titindok gigine tiŋat, meeniŋ 20 hogok nobu yabeŋ?”

Wapumdi yoguk, “Nu 20 yabuŋa yokwet mu tubuliwewit.”

32 Kaŋ Abalahamdi yoguk, “O Wapumne, nu nai kubugoŋ hinek tomboyoula yobit doktiŋa mu nadikadakanambeŋ. Meeniŋ 10 hogok nobu yabuŋa dediŋ tibeŋ?”

Adibo yoguk, “Nu 10 heki doktiŋa yokwet u mu tubukadawit.”

33 Wapum adi Abalahamdut mede unduŋ yodapmaaŋ uguk. Kaŋ Abalaham adi yolide udaneeŋ uguk.

Copyright information for `NOP