Genesis 26

Fiye 26:1-33 Aisak eŋ Abimelek

Hatigane kwet uŋaŋ map wapum kotigoŋ mintaguk. Kom Abalaham hatigukneŋ niŋ mintaguk. Yoŋ adi niŋ. Unduŋ doktiŋa Aisak adi Filistiahi’walaŋ mapme wou Abimelek, Gela yokwetneŋ ituguk adi’walaŋ uguk. Kaŋele Wapumdi mintamiŋa yoguk, “Du Isip kwetneŋ mu uluwaaŋ. Kwet niŋ nu ganindidimewitneŋ uŋaŋ wooŋ hatibaaŋ. Kwet uŋoŋ buŋambu hatilune nu dukut hatiŋa kahaŋ tigambaat. Biyagoŋ kuyoŋ, kwet u hogohogok adi du eŋ yalakigeye hambaat. Unduŋ tibene baha Abalaham mede yofolok fafaŋeniŋ timiŋgut u folooŋnit tibaak. Tiŋa yalakigeye yehikahaŋnewene mintaulihaka tubune kunakunathik kunum foloŋ hinantalamek ilawiiŋ wondok tuwolit tibaak. Eŋ yalakigeye’walaŋ kahaŋdi meeniŋ kwetkwet tuwot tokiyembaak. Yalakigeye’walaŋ kahaŋdi kwetkwet metam mohok hatitawiiŋ adi maaŋ yehikahaŋnewaak.

Woŋ adi Abalahamdi mede tiloloŋ tinamuguk eŋ yodakalene didimeniŋgoŋ takaliguk, eŋ yofafaŋene eŋ mede yodapmaŋne eŋ yodokone wanakaŋ hogohogok nadiŋa yahakeleguk doktiŋa unduŋ tibaat.”

Unduŋ doktiŋa Aisak adi Gela uŋoŋ itouguk. Kaŋ me yokwet uŋahidi tamŋiŋdok ninadigiŋ kaŋ adibo yoguk, “Tam woŋ adi witne.” Lebeka adi folonamandapŋiŋ momooŋ hinek doktiŋa adi tamune yodok munta tuguk. Unduŋ yobene me iŋahidi Lebekadok tiŋa nulukumuŋ tineeneŋ.

Aisak adi uŋaŋ hatigane heleŋniŋ tamuŋiŋ Lebeka toboŋa siŋgoŋgome tuguk. Kaŋ Filistiahi’walaŋ mapme Abimelek adi yoli maaneŋ yali sububa moŋgotdok yot tubutom tigiŋneŋ diweeŋ yabuguk. Yabuŋa Aisak kutinimbune uune niŋguk, “Lebeka adi tamge yoŋ! Maŋgoŋde adi witne yoguŋ?”

Yobu nadiŋa niŋguk, “Biyagoŋ nu aditok tiŋa nulune kumumbaatneŋ yoŋa muntaaŋ yogut.”

10 Kaŋ Abimelekdi yoguk, “Du nemek mulabumuŋ hinek tinimguŋ. Nu’walaŋ mehinekneye niŋdi tamge tubukadakagambe tuguk binek indi dutok tiŋa yom wapum hekiyanim.”

11 Unduŋ yoŋa Abimelekdi meeniŋ hogohogok mede munte indiŋ yeniŋguk, “Nebek niŋdi me ne be, bee tamuŋiŋ nemek mu titiŋ niŋ tiyembaak adi adi kumuŋ tibaak.”

12 Aisak adi nanaŋe youli kwet uŋoŋ yetiguk kaŋ gulet wondiniŋ maaneŋgoŋ duhuduhu wapum mintaune moŋgotnaguk. Wapumdi kahaŋ timimbune unduŋ tuguk. 13 Me u pilap hinek bomboŋnit tuguk. Eŋ adi’walaŋ bomboŋ tomboyoulaŋa feefee tuguk. Kaŋ adi me bomboŋnit tuguk. 14 Biyagoŋ kuyoŋ, adi dompa makau fee hinek eŋ tipilapilayeŋiye fee yanagila hatiguk. Unduŋ tubune Filistiahi me adi u kaŋ menot mu timiŋgiŋ. 15 Unduŋ tiŋa yegiŋ e ime bom hogohogok beu’walaŋ tipilapilaye medi koom beu Abalaham’walaŋ nai ginaŋ dobugiŋ u Filistiahi medi kwet kilabut walikadahiune tokigiŋ.

16 Tiŋa Abimelekdi Aisak indi niŋguk. “Indi binibiŋa weŋ. Du’walaŋ saŋiniŋdi indi nilakapme tilak.” 17 Unduŋ doktiŋa Aisak adi yokwet u bikabuŋa Gela gutuneŋ houle yotŋiŋ maaŋ uŋoŋ itouluguk. 18 Aisak adi ime bom beu Abalaham’walaŋ nai ginaŋ dobugiŋ u kotigoŋ dilitomtauguk. Beu Abalaham kumumbune Filistiahidi kwet kilabut walikadahiŋa tehegiŋ u wene kikula ime kotigoŋ yehitubumintagiŋ. Unduŋ tiŋa wouhiye koom Beudi yeniŋguk uŋaakoŋ tubukaikaaŋ yeniŋguk. 19 Aisak’walaŋ kwanai medi bom niŋ Gela gutuneŋ uŋoŋ dobuŋa ime kwelemaaŋ niŋ tubumintagiŋ iŋgoŋ e 20 Gelahi’walaŋ kale yabudoko hekidi ime indi’walaŋ yoŋa Aisak kwanai meŋiyedut tosiwe tigiŋ doktiŋa ime u wou Aisakdi Esek
26:20 Esek mebi adi “tosiwe”.
yoguk.
21 Unduŋ tubune Aisak kwanai meŋiyedi gigineeŋ ime bom nimaaŋ dobugiŋ e wondok maaŋ tosiwe tigiŋ. Unduŋ tigiŋ kaŋ wou Sitnah
26:21 Sitnah mebi adi “memik”.
youkuk.
22 Kaŋ adi u bikabuŋa wooŋ nimaaŋ dobugiŋ nai uŋaniŋ tosiwe mu tigiŋ doktiŋa wou Lehobot youkuk. Woŋ adi mebi indiŋ yoŋa youkuk. Wapumdi kwet iŋoŋ hatidok nadinimilak. Ala kwet iŋoŋ hatiŋa ulihakaneem. 23 Uŋoŋ hatigane Beasibade loguk. 24 Timiŋ uŋaniŋ Wapumdi mintamiŋa yoguk, “Nu baha Abalaham’walaŋ Bepaŋ ale munta mu tibeŋ. Nu dukut hinek hatilat. Nu kahaŋ tigambaat tiŋa kwanai mene Abalaham aditok tiŋa yalakigeye yehitubuulihakawaat.” 25 Unduŋ yoguk kaŋ Aisak adi alata niŋ tutumbaaŋ Wapum niutumbaguk. Unduŋ tiŋa houle yotŋiŋ maaŋ uŋgoŋ itouguk. Kwanai meŋiye adi uŋoŋ ime bom niŋ dobugiŋ. 26 Nai ninde mapme Abimelek eŋ noliŋiŋ Ahusat eŋ memikŋiye diniŋ talitimeŋ Fikoli adut Gela kwetneniŋ busuwagiŋ. 27 Busuaune Aisakdi indiŋ yeniŋguk, “Hidi maŋgande nu’walaŋkade biiŋ? Hidi adi not mu tinamuŋa nahakali tubune bugut.” 28 Adibo yogiŋ, “Indi Wapumdi dukut hatilak u biyagoŋ hinek kaŋ indiŋ yogumun, ‘Indi lekiŋgoŋnik foloŋ mede yofolok niŋ tiŋa yokwambundanene halune hatiyaneem.’ 29 Indi du nemek kadakaniŋ nemu tigamuŋa mohinek tigamuŋa kwelemaŋgoŋ gapmene buguŋ. Undungoŋ dubo nemek kadaakaniŋ nemu tinimbaaŋ. Biyagoŋ kuyoŋ, du Wapumdi kahaŋ tigamulak.” 30 Unduŋ yobune Aisakdi muni hinaŋ tiyembune nanaŋe ime nagiŋ. 31 Kwet heleune haniŋ mede yokwambudaaŋ yofolok tigiŋ. Unduŋ tiŋa Aisakdi yapmeune yohite kwelemaŋgoŋ ugiŋ.

32 Nai uŋaniŋgoŋ Aisak kwanai meŋiyedi buŋa ime bom dobugiŋ wondok mede kahat timiŋa indiŋ niŋgiŋ, “Indi ime tubumintamun.” 33 Yobune ime wondiniŋ wou Siba yoguk. Unduŋ doktiŋa nai indidegoŋ yokwet wou Beasiba
26:33 Beasiba mebi adi “Mede yofafaŋe diniŋ ime.”
yoiŋ.

Esaudi Kanaaŋhi tam yanagikuk.

34 Esau adi guletŋiŋ 40 tubune Hitait niŋ wou Beli adi’walaŋ wabi wou Yudit u tamuŋiŋ nagikuk. Tiŋa Hitait niŋ me wou Elon, adi’walaŋ wabiŋiŋ Basema maaŋ nagikuk. 35 Tamyat adi’walaŋ titiŋdi Aisakdut Lebeka wele bulaniŋgoŋ tubumintayemgumuk.

Copyright information for `NOP