Genesis 35

Fiye 35:1-15 Yakobo Udaneŋ Betelede Uguk.

Kaŋ Bepaŋdi Yakobo indiŋ niŋguk, “Pilap hinek tiulidokooŋ Betele yokwetneŋ looŋ uŋoŋ itouluwaaŋ. Biyagoŋ hinek, daake Esaudok muntaaŋ momoolune Bepaŋdi mintagamguk uŋgoŋ Bepaŋdok alata niŋ tutumbamimbaaŋ.” Unduŋ nimbuune Yakobodi meeŋimeeŋiye eŋ me adut hatiyagiŋ adi indiŋ yenindapmaguk, “Hidi’walaŋ lekiŋgoŋhik ginaŋ welewele bepaŋ yalayalaŋ beehatiiŋ u beekulune uune sigihik tubuwalandaaŋ dahidahihik walaniŋ kadahineŋ. Unduŋ tiŋa pilale Betele yopmaŋde loneŋ. Nu gooliŋgooliŋ ginaŋ hatiluene nadinamuŋa nehitubulodaŋ talipmeŋ yahehewe tinamguk, Bepaŋ aditok alata niŋ tutumbamimbaat.” Unduŋ yenimbuune nemek welewele bepaŋ yalayalaŋ eŋ maagisuwaŋ heki u beeŋa buŋa Yakobo mimbuune Sekem yokwet gagayeŋ bem muŋgohom niŋ yakuk wondiniŋ mebineŋ wenefulaguk.

Unduŋ tiŋa pilale logiŋ. Kaŋ yokwet maagi maagi ila ugiŋ adi Bepaŋdok munta tiŋa deeti Yakobo eŋ mihiye udihi yahakalineetigiŋ. Biyagoŋ kuyoŋ, Yakobo eŋ meeŋimeeŋiye neet hatiyagiŋ adi Kanaaŋ kwetneŋ Lus yopmaŋ Betele uŋoŋ wanakaŋ hogohogok usuwagiŋ. Usuwaaŋ Yakobo adi alata niŋ tutumbaaŋ wou El Betele youkuk. Biyagoŋ kuyoŋ, adi dalidok muntaaŋ momooŋ ulune Bepaŋdi uŋgoŋ mintamiŋguk doktiŋa unduŋ tuguk.

Kaŋ Lebeka’walaŋ tubuloda tam wou Debola adi uŋgoŋ kumumbuune Betele yokwet hapmeeneŋ bem muŋgohom mebiyeŋ wenefulagiŋ. Unduŋ tiŋa bem wou Allom Bakut yoguk indi’walaŋ mede foloŋ kobulabulaye muŋgohom.

Kaŋ Yakobo adi Paddan-Alam kwetneniŋ busuwaaŋ hatilune Bepaŋdi kotigoŋ mintamiŋa kahaŋ timiŋguk. 10 Tiŋa indiŋ niŋguk, “Du woho Yakobo, ala Yakobo kotigoŋ mu yodok adi Isilae yodok.” Unduŋ yoŋa Isilae yoguk. 11 Tiŋa Bepaŋdi tomboyoula niŋguk. “Nu Bepaŋ saŋiniŋ moloom, du fee mintaaŋ ulihaka tibaaŋ, eŋ du mebop kubugoŋ mooŋ meeniŋ bop mohok mintatauneeŋ. Tiŋa undugoŋ mapme heki adi du’walaŋ folooge ginaniŋ mintaneeŋ. 12 Kaŋ Abalaham eŋ Aisak kwet yemgut u dutok gambaat. Eŋ kougoŋ yalakigeye mintaaŋ hatineeŋ adi maaŋ yembaat.” 13 Kaŋ Bepaŋ adi Yakobodut yale mede yonadi tugumuk kwet uŋgoŋ yakaane loguk.

14 Unduŋ tubune Yakobo adi Bepaŋdi kwet yale mede niŋgukneŋ uŋgoŋ kawade niŋ tiŋa fek kambiyale wondok foloŋ siloŋ muni boiŋa ime wahu munduŋnitdi yougoomguk. 15 Unduŋ tiŋa Bepaŋdi kwet yale mede niŋguk wondiniŋ wou Betele yoguk.

Fiye 35:16-29 Aisak Eŋ Lesel Kumuŋgumuk.

16 Unduŋ tiŋa Beteleniŋ pilaliŋa kotigoŋ ugiŋ. Taalik wooŋ Efalat ususadok kabe tamaigoŋ hatuune Lesel adi mihi nadiguk. Tiŋa tubumulahuda tuguk. 17 Mihi nagitdok tubumulahuda hinek tubune tam mihi uloloŋ timiŋgukdi indiŋ niŋduk, “Du munta mu tibeŋ. Mihi noli maaŋ nagitaŋ.” 18 Kumumbeene munabudapmandok tiŋale mihi wou Ben-Oni
35:18 Ben-Oni mebi adi Mihi folofigita wapumnit nagilat.
youla kumuŋguk. Iŋgoŋ oŋ beu adi wou Benyamin
35:18 Benyamin mebi adi Mihi wou gigitnit.
youkuk.

19 Biyagoŋ kuyoŋ Lesel kumumbuune Efalat talipmeŋ wenegiŋ (yokwet wou noli Betlehem). 20 Kaŋ Yakobo adi Lesel sitŋiŋ ginaŋ kawade niŋ fek kambiyakuk. Kawade woondi Lesel sit ŋiŋ diniŋ fek ikukdi itak. 21 Kaŋ Isilae adi talik kotigoŋ tomboyoula uge uge Migola Edel yot kweheyeniŋ guŋaandiŋ usuaaŋ houle yotŋi maguk. 22 Tiŋa kwet uŋoŋ itoulune Luben adi beudi tiplapilaye tam niŋ tamŋiŋ nagikuk wou Bilha yolineŋ looŋ adut deikumuk. Kaŋ Isilae adi u nadiŋa kwihita-tuguk.

Yakobo adi mihiŋiye 12:
23 Lea mihiye: Me tuwo Luben, Simeon, Lewi, Yuda, Isaka eŋ Sebulun. 24 Lesel mihiŋiye: Yosep eŋ Benyamin. 25 Lesel’walaŋ tipilaye tam Bilha’walaŋ mihiŋiye: Dan eŋ Naftali. 26 Lea’walaŋ tipilapilaye tam Silpa’walaŋ mihiŋiye: Gad eŋ Ase. Yoŋ adi Yakobo mihiŋiye Paddan-Alam kwetneŋ hatilune mintamiŋgiŋ.

27 Yakobo adi Mamele kwetneŋ beu yolineŋ Kiliat Aba wou noli Hebulon ungoŋ wosuwaguk. Biyagoŋ kuyoŋ, Abalaham eŋ Aisak adi yokwet uŋgoŋ itougumuk. 28 Aisak adi guletŋiŋ 180 tuguk. 29 Adi hatige hatige me gawadaaŋ hinek tiŋa kumuŋa beu papaaŋiyedut tomboyoukuk. Kaŋ mihiŋiyat Esau eŋ Yakobodi wenefulagumuk.

Copyright information for `NOP