Genesis 39

Fiye 39:1-23 Yosepdi Fafaŋeeŋ Tikamanda Kelekufaakuk.

Yosep agaŋ nagila Isip kwetneŋ fogiŋ. Kaŋ Isip niŋ me niŋ wou Potifa adi adi Felo’walaŋ me wapme, mikme Felo ne kadokoyagiŋ adi’walaŋ talitimeŋ, ala Ismaelhi nagila uune tuwaguk.

Wapum adi Yosepguut hatiguk doktiŋa Yosepdi nemek tubune kedem hogok tuguk. Kaŋ bombooŋgiŋiŋ’walaŋ yolineŋ hatidok nadimimbuune tuwot tuguk. Kaŋ Yosep adi kwanai tuluguk u yadi Wapumdi adut hatiŋa tubulodaune kwanai tuguk u kedem hogohogok tuguk. Bombooŋgiŋiŋdi Yosep kwanaiŋiŋ kaŋ nadiune tuwot tubune yot diniŋ kwanai eŋ kwanai metam hogohogok adi yabudokodok niindapmaguk. Eŋ Potifa’walaŋ nemenemek u adi’walaŋ kohoŋ foloŋ kamedapmaguk. Yot bomboŋ eŋ nemenemek halimiŋguk u yabudokodok nindapmaguk nai uŋaandiŋgoŋ Yosep doktiŋa Wapumdi Isipniŋ me’walaŋ nemenemek hogohogok kahaŋ timiŋguk. Wapum’walaŋ wahu kahaŋdi Potifa’walaŋ nemenemek yopmaŋ eŋ kwanai ginaŋ tokidapmaguk. Unduŋ doktiŋa Potifa adi Yosep kohoŋ foloŋ nemenemekŋiŋ boidapmaaŋ Yosepdok wele lufom mu tuguk. Nee adi kwanai ginaŋ yaugaane buŋa nanaŋe hogok naluguk.

Yosep adi me folooŋnit eŋ folooŋnamandapŋiŋ momooŋ hinek,
doktiŋa kabe hatihatiyeeŋ bombooŋgiŋiŋ’walaŋ tamdi Yosep kasiloda hatiguk. Unduŋ tihatigane heleeŋ niŋ indiŋ niŋguk, “Du buune nu’walaŋ gulup ginaŋ noŋgoŋ deitim.”

Iŋgoŋ Yosep adi mooŋ yoguk. Tiŋa indiŋ niŋguk, “Bombooŋgine adi yopmaŋ nemek ikiiŋ wondok nadibedi mu tilak. Adi adi nutok welelufom mu tiŋa nemenemekŋiŋ hogohogok nu yabudokodok nanindapmaaŋ kohone foloŋ boiguk. Yot yendiniŋ maaneŋ nebek niŋdi nu nalakapmeeŋ loloŋnit mu tilak. Bomboŋgine adi nemek niŋ kamehep mu tinamguk. Agaŋ du kubugoŋ. Du yadi ne’walaŋ tamŋiŋ. Ale nu dediŋ tiŋa titiŋ hogoli u tiŋa Bepaŋ’walaŋ weleeŋ tubukadakawit.” 10 Uŋaaniŋgoŋ tububihila helemaŋ helemaŋ Potifa tamŋiŋ adi Yosep mede uŋaakoŋ niluguk iŋgoŋ Yosep adi tam wondi’walaŋ gulup ginaŋ noŋgoŋ deitok nemu uguk, be adut nemu hatiguk.

11 Ala heleeŋ niŋ kwanai metam noli adi yopmaŋ nemu haakiŋ. Kaŋ Yosep adi kwanaiŋiŋ tibene yopmaŋ loguk. 12 Kaŋ tam wondi dahidahiŋiŋ foloŋ hooneŋ niŋguk, “Buune wooŋ gulup ginaŋ noŋgoŋ deitim!” Iŋgoŋ Yosep adi dahidahiŋiŋ tam kohoŋ foloŋ kwihikula momooŋ fakaŋde uguk.

13 Yosep adi dahidahiŋiŋ tam kohoŋ foloŋ kwihikula momooŋ fakaŋde fouluguk kaaŋ 14 tam adi metam yot uŋaŋ kwanaineyagiŋ kutiyeniŋguk tiŋa indiŋ yeniŋguk, “I kaneŋ! Potifa adi Hibulu me niŋdi kadakaniŋ tinimdok nagila buŋa kamenimguk. Adi nukuut deitim yoŋa labuune kwakwayeŋat. 15 Kwakwayewene nadiŋa dahidahiŋiŋ kwihiŋa nu hatilatneŋ kameeŋ momooŋ fakaŋ fouŋak!” 16 Unduŋ yeniŋa Yosep’walaŋ dahidahi uŋgoŋ kameune hatuune Yosep bomboŋgiŋiŋ buguk. 17 Busuwaune mede kahat uŋaakoŋ timiŋa yoguk. “Hibulu kwanai me nagila buguŋ adi kadakaniŋ tinambene labuŋak. 18 Kaŋ nu kwakwayewene dahdahiŋiŋ nu’walaŋ habaatne foloŋ kwihi tukulaŋa momooŋ fakaŋde fouŋak.”

19 Kaŋ bombooŋgiŋiŋ adi tamŋiŋdi kwanai mege adi unduŋ tinamŋak yoŋa mede kahat timimbuune nadiŋa kisaŋ kwihitaguk. 20 Kwihitaŋa Yosep nagila yot fafaŋeniŋ ginaŋ mapme’walaŋ kwanai tiŋa yom tubune yapmeune ikagiŋ adut kameune uŋgoŋ itouluguk. 21 Kaŋ Wapum adi Yosepdut hatiŋa yot fafaŋeniŋ ginaŋ me hatigiŋ adi’walaŋ kadokome tubulodaguk. Kaŋ adi Wapum doktiŋa Yosepdok nadiune utumbaguk. 22 Unduŋ doktiŋa yot fafaŋeniŋ diniŋ kadoko wapum adi Yosepdi me yot fafaŋeniŋ ginaŋ hatigiŋ hogohogok wanaŋ yabudokodok nindapmaguk. Kaŋ adi nemenemek hogohogok u Yosepdi yenindidimeune tigiŋ. 23 Unduŋ tubune me yot fafaŋeniŋ kadoko adi Yosepdi kwanai ube u titindok mede yoguk u tomboyoula nemu yoluguk. Woŋ adi Wapumdi Yosepdut hatiŋa tubulodaune nemenemek tubune utumbadapmaŋ tuluguk doktiŋa unduŋ tuguk.

Copyright information for `NOP