Genesis 4

Fiye 4:1-16 Kain gut Abe adi Bepaŋdok muni hegumuk

Adam adi tamŋiŋ Ewa dut hatibune mihiwele tiŋa Kain nagikuk. Nagila indiŋ yoguk, “Bepaŋdi nehitubulodaune mihi niŋ mintanamulak.” Kaŋ mindaŋkade kwayaŋ Abe nagikuk. Kaŋ Abe adi bedinaditomŋa meme eŋ dompa yabudokoguk. Kain adi me dininout kwanai tiŋa hatiluguk. Unduŋ tiŋa hatigane Kain adi fiye ginaŋniŋ nanaŋe heki moŋgola bopneeŋ Bepaŋ muni hemiŋguk. Kaŋ Abe adi maaŋ dompa taamuhi kobuhidi mihiniŋ biyegiŋ uŋaniŋ niŋ ula dobuŋa galiki moŋgola Bepaŋdok muni heguk. Kaŋ Wapumdi Abe ne be, bee muniŋiŋdok nadiune utumbaguk. Eŋ Kaindok adi ne be, bee muni hegukdok nadihaŋinda tuguk. Unduŋ tubune Kain adi kisaŋ kwihitaune namanda kadakaniŋgoŋ hinek diweguk.

Unduŋ tuguk kaŋ Wapumdi Kain indiŋ niŋguk, “Maŋgoŋde kwihitaaŋ namandake kadakaniŋgoŋ diwelaŋ? Du kedem hatibune nadigambene utumbawaak. Kedem mu hatibaaŋ adi kadakaniŋdi talik fofoŋ ginaŋ hebiyale dutok-ku womgambaak. Kadakaniŋdi gabudokodok hinek-ku nadilak oŋ. Ale, du yadi kadakaniŋdok kamehep timimbaaŋ.”

Hatigane Kaindi kwayaŋ Abe indiŋ niŋguk, “Buune kade ude.”

Yobune ugumuk wooŋ kade ginaŋ hatigumuk, hatigane Kaindi tububihila pilali kwayaŋ Abe ula ulukumuŋguk.

Kaŋ Wapumdi Kain indiŋ ninadiguk, “Kwayage Abe daŋgoŋ hatilak?”

Adibo yoguk, “Nu mu nadilat. Kwayane nube kadokolat ale?”

10 Unduŋ yobune Wapumdi yoguk, “Du maŋgoŋ tiŋaŋ? Kwayage buune naŋgatŋiŋ kwet foloŋ kwatneŋak wendi kobulabulaye tinambune nadilat. 11 Unduŋ doktiŋa haaki du foloŋ kamelat. Kwetdi kotigoŋ du mu gehitubulodaluwaak. 12 Diniyeti kwanai tibaaŋ iŋgoŋ kwetdi duhuduhuŋiŋ diniŋ galiki kahile tibaak. Unduŋ tubune du momoŋ tiŋa kwet uŋaŋbo hatiŋ uŋaŋbo hatiŋ tiluwaaŋ.”

13 Unduŋ nimbune Kaindibo Wapum indiŋ niŋguk, “Kibikooŋ namulaŋ u nadiwene mulabumuŋ hinek tilak. 14 Du kamiŋ dininout kwet kameheŋa nehikelekutaŋ doktiŋa nu du bikabuŋa momooŋ wooŋ uŋaŋbo uŋaŋbo hebihatiluwaat. Kaŋ meeniŋ niŋdi nehitubumintaaŋ nulukumuneeŋ.”

15 Kaŋ Wapumdibo yoguk, “Unduŋ adi mooŋ, nediyeŋdi Kain ulukumumbaak adi’walaŋ kibikoŋ adi kunakunat 7
4:15 Namba 7 adi Bepaŋ’walaŋ mede gineŋ mebinit youkiŋ. Kunakunat 7 adi wapum tiŋa saŋiniŋnit, eŋ nadiune nemek tuwot hinek eŋ didimeniŋ tuluguk. Matyu 18:21-22.
wondok tuwolit kalakapmeeŋ wapumgoŋ mimindok.” Unduŋ yoŋa Kain sigiŋ foloŋ fek niŋ timiŋguk, nebek niŋdi kaŋ mu utneeŋ yoŋa unduŋ tuguk.
16 Kaŋ Kain adi Wapum hebeŋ foloŋ hatigukdi wabiŋa wooŋ kwet niŋ wou Nod u Edeŋ kwet mele labulabuneŋkade uŋaŋ hatiguk.

Fiye 4:17-24 Kain’walaŋ yalakiŋiye

17 Kaŋ Kain adi taamuŋiŋ dut hatibune mihiwele tiŋa Enoko nagikuk. Ala Kain adi yokwet wapumniŋ yobune mintaguk kaŋ yokwet wondiniŋ wou mihiŋiŋ diniŋ wou Enoko youkuk. 18 Enoko’walaŋ mihi niŋ mintaguk wou Ilad. Kaŋ Ilad’walaŋ mihi niŋ mintaguk wou Mehuyael. Kaŋ Mehuyael diniŋ mihi niŋ mintaguk wou Metusael. Kaŋ Metusael diniŋ mihi niŋ mintaguk wou Lamek. 19 Lamek adi tam lufom yanagikuk, tam niŋ diniŋ wou Ada, eŋ niŋ diniŋ wou Sila. 20 Ada adi mihiwele tiŋa Yabali nagikuk. Yabali adi kale gitnemdi yot mamaŋ eŋ kale makau yabudoko kwanai wondiniŋ mebi tububihikuk.

21 Yabali kwayaŋ wou adi Yubali. Adi adi bai fedifedit, eŋ manaŋ kumbet fedifedit eŋ gita uut tububihikuk. 22 Kaŋ Siladibo mihiwele tiŋa mihi niŋ nagikuk wou Tubali-Kein adi kwanai bomboŋ bolons
4:22Bolons adi ain dabugoŋ iŋgoŋ kulakulayeeŋ.
eŋ ain hekidi tutumbaguk, unduŋ doktiŋa Tubali-Keindi bolons eŋ ain hekidi nemenemek tutumbadok mebi tububihikuk. Tubal-Kein wiwi diniŋ wouye Nama.

23 Hatigane nai niŋde Lamek adi tamuŋiyat yeniyehihamaneeŋ indiŋ yeniŋguk, “Ada eŋ Sila, hidi magihik kameeŋ medene nadideemek! Tamuneyat, nu’walaŋ kap walem nadidahi tidemek.

“Biyagoŋ hinek, meeniŋdi nutubukadakaune ukut.
“Eŋ mekuyadi nulune ulukumuŋgut.”

24 “Kain ulaak adi kibikoŋ kunakunat 7 moŋgolaak eŋ Lamek nu nulaak adi kibikoŋ kunakunat 77, wapumgoŋ hinek moŋgolaak.”

Fiye 4:25-26 Adam’walaŋ mihi Set mintaguk.

25 Adam adi kotigoŋ tamuŋiŋgut hatibune mihiwele tiŋa mihi niŋ nagikuk. Kaŋ indiŋ nadiŋa wou Set youkuk. “Kaindi Abe ukuk doktiŋa aditok kayoŋkoŋ Bepaŋ’walaniŋ youli niŋ busuwanamulak.” 26 Kaŋ Set adi maaŋ undugoŋ mihi niŋ mintamimbune wou Enosi youkuk. Nai uŋaniŋgoŋ hinek metamdi tububihila Wapum gikiŋgoŋ timiŋa wou nintilooŋ niutumbagiŋ.

Copyright information for `NOP