Genesis 44

Fiye 44:1-34 Yosepdi Dali Kwayaŋ Yalamukuk.

Kaŋ Yosepdi yot kadokoŋiŋ indiŋ niŋguk, “Du me saŋiniŋhikdok tuwolit nadiŋa pandiŋ likhik ginaŋ gidahiyembeŋ. Tiŋa yeweŋ e muneeŋhik u yek likhik maŋiŋ ginaŋ molomoloom pandiŋ wohiŋ foloŋ kadahiyembeŋ. Ime utnaŋne siliwadi tutumbagiŋ uyadi kwayahik dikineŋ hinek adi’walaŋ lik ginaŋ pandiŋ muneeŋdut wanaŋ dahiweŋ.” Kaŋ agaŋ Yosepdi yoguk wondok tuwot tubudapmaguk. Ala heleune mewoi eŋ kale dooŋkihiye wanaŋ yapmeune ugiŋ. Ulune nai mu kweheyeune Yosepdi yot kadokoŋiŋ indiŋ niŋguk, “Mewoi pilap hinek yahakaliŋa ulaŋ! Wooŋ yabuŋa indiŋ yenimbeŋ, ‘Hidi yadi nemek kedem tihamkabaune hidi kibi titiŋ hogoli timiŋa ime utnaŋŋiŋ siliwadi tutumbagiŋ u kubonemiŋit? Biyagoŋ kuyoŋ bombooŋgine adi ime utnaŋ wondigoŋ ime nalak. Tiŋa uŋaakoŋ kame hatiŋa kigili mede yolak. Iŋgoŋ e, hidiyadi kudi kadakaniŋ hinek timiŋit.’”

Kaŋ adi wooŋ yabuŋa mede uŋaakoŋ yeniŋguk. Kaŋ adibo mede kibi indiŋ niŋgiŋ, “Bomboŋginik adi maŋgoŋde mede undiniŋ ninilak? Indi yadi titiŋ undihi mu tiyam. Indi koom muneeŋ liknik maŋneŋ muneeŋ yabugumun u ye kwatnaŋgoŋ Kanaaŋ kwetneniŋ tubuudaneŋ moŋgo bugumun. Unduŋ doktiŋa deetiŋa bomboŋgige’walaŋ yolineniŋ siliwa be gol kubo tineetumun? Tipilapilayegeye needi’walaŋ tubumintaweŋ adiyadi kumuŋ tibek. Kaŋ noli indi tipilapilayegeye tineem.”

10 Adibo yoguk, “Biyagoŋ kuyoŋ yoiŋ undugoŋ hinek mintawek. Biyagoŋ hinek needi’walaŋ lik ginaŋ tubumintanim adi tipilapilayene tibek, eŋ noli hidiyadi kedem hogok wooŋ hatineeŋ.” 11 Unduŋ yoŋa mewoi adi likhik kale dooŋki foloŋ woodigiŋ pilap kiteleeŋ moŋgofooŋ tawa lik mahik folokenehep tigiŋ u fiyakula molomoloom yamaadiyakiŋ. 12 Kaŋ adi tububihila me tuwo’walaŋ lik dihiguk tiŋa lik hogohogok dihitauuyeŋ kwayahik kuyaniŋ’walaŋ dihiune dapmaguk. Ime utnaŋ adi Benyamin’walaŋ liiginaŋ tubumintaguk. 13 U tubumintaune me hekidalit adi dahidahihik ulalaagineeŋ likhik moŋgola doŋki foloŋ boiŋa kotigoŋ udaneeŋ Yosep yolineŋ ugiŋ.

14 Yosep adi yopmaaŋgoŋ hatilune Yuda eŋ dali kwayaŋiye adi wooŋ kaŋ mulelem tiŋa adi mebiyeŋ namandahik tubuwopmoobut tigiŋ. 15 Kaŋ Yosepdi indiŋ yeniŋguk, “Hidi maŋgoŋ kudi tiŋit? Me niŋ nu indiniŋdi kigili mede yoŋa mebihik miiŋgoŋ tubumintawek aditok kaule be tiŋit?”

16 Kaŋ Yudadi indiŋ yoguk, “Bomboŋginik, du maŋgoŋ medebo ganinim bee Bepaŋdi tipilapilayegeye indi’walaŋ kadakaniŋ agaŋ miiŋgoŋ tubumintaguk doktiŋa maŋgoŋ mede folooŋbo yoŋa ganineene tuwot tibek? I nadiweŋ. Biyagoŋ kuyoŋ bombooŋginik, indi agaŋ du’walaŋ kwanai megeye tiyam, indi inde eŋ me likŋiŋ ginaŋ ime utnaŋ tubumintaŋaŋ adi maaŋ wanakaŋ.”

17 Kaŋ adibo yoguk, “Unduŋ mooŋ, adi tobo me needi’walaŋ lik ginaŋ ime utnaŋ ilaŋaak adi hogokdi nu’walaŋ tipilapilayemene hatibaak. Nooli hogohogok hidi kedem kwelemaaŋgoŋ beehik wooŋ kaneŋ.”

18 Unduŋ yobune Yudadi pilap hinek looŋ indiŋ niŋguk, “O bombooŋgine, du yadi Felo netok tuwolit hatilaŋ iŋgoŋ fiit nu namandake foloŋ mede yobene nadiŋa kwihita mu tinambeŋ. 19 Bombooŋginik, du tipilapilaye megeye indiŋ nininadiguŋ, ‘Hidi beehik be, bee kwayahik kuyaniŋ neembe hatilak?’ 20 Kaŋ indi bomboŋginik du indiŋ ganiŋgumun. ‘Indi beetnik uŋgoŋ hatilak, ala me gawadaaŋ tiŋa hatilune kwayanik kuyaniŋ niŋ mintaguk. Nee’walaŋ dali biyeniŋ kumuŋ tuguk. Mehikdi biyagoŋ hinek meyat lufom hogok yanagikuk ala adi hogok hatilak, unduŋ doktiŋa beudi kahile hinek tilak.’ 21 Kaŋ du ye tipilapilaye megeye indiŋ niniŋguŋ., ‘Hidi kwayahik nagila buune kawaat’ 22 kaŋ indi bombooŋginik, du indiŋ ganiŋgumun, ‘Mihi woondi beu tuwot mu bikaabaak, nobu bikaabaak adi beu kumumbaakneŋ.’ 23 Kaŋ du indiŋ nininguŋ, ‘Kwayahik kuyaniŋ mu baak adi hide hogok nu’walaŋ namandatne foloŋ mu mintaneeŋ hinek.’ 24 Biyagoŋ kuyoŋ indi usuwaaŋ tipilapilayemege beetnik kaŋ du’walaŋ mede uŋaakoŋ hinek nimbuhikumun. 25 Kaŋ hatigane beetnikdi indiŋ niniŋguk, ‘Hidi kotigoŋ nanaŋeenik tuwane uneŋ.’ 26 Unduŋ yobune indibo indiŋ niŋgumun, ‘Indi adi indee hogok mu unim. Kwayanik kuyaniŋ wanaŋ unim ninimbeŋ wondok kedem unim. Adinit mookit adi me wondiniŋ habeeŋ foloŋ mu usuwanim.’ 27 Unduŋ yoneene beetnikdi indiŋ niniŋguk, ‘Tamnede mihineyat lufom hogok yeheŋeguk u hidi agaŋ nadiiŋ. 28 Kaŋ niŋ adi binabuŋa fiilune indiŋ yogut, “Adi yadi kale moihidi sibulaagibulaagit tuguk doktiŋa mu kagut eŋ indidegoŋ maaŋ mu kalat.” 29 Ala i hatilak adi maaŋ noloom tubuune nemek niŋ mintamimbuune nu guhakatnenitdi bulaaniŋgoŋ tiŋa kumumbaat wondok kibikooŋ kadakaniŋ hidi foloŋ lowaak.’ 30 Unduŋ doktiŋa biyagoŋ hinek nu mihi adinit mookit tipilapilaye mege beetnik adi’walaŋ usuwawene weleeŋdi mihi u kahile hinek tilak doktiŋa 31 biyagoŋ hinek mihi u lohiŋa uŋaniŋgoŋ kumumbaak. Indi unduŋ nobu tineem adi betnikdi bulaniŋgoŋ tiŋa kumumbaak wendiniŋ yom inditok tibaakneŋ. 32 Unduŋ doktiŋa tipilapilaye mege nu mihi aditok kibikooŋ titindok baatne yofolok indiŋ timiŋgut. ‘Nu munobu nagila udaneeŋ baat woondiŋ kibikooŋ yom adi du’walaŋ namandake foloŋ heki hatige hatige kumumbene dapmawaak.’ 33 Unduŋ doktiŋa yoŋ adi tipilapilaye mege nu yadi mihidok kibikooŋ bomboŋgine dutok tipilapilaye hatigamdok nadinamŋa mihi u bikaabeŋ kaŋ daliyedut udaneeŋ wek. 34 Nu mihi adinit mookit baatne’walaŋ deeti udaneŋ wit? Nu baatne nemek undiniŋ mintamimbuune kakaŋdok munta hinek nadilat.”

Copyright information for `NOP