Genesis 47

Fiye 47:1-12 Yakopdi Felo Kahaŋ Timiŋguk.

Yosep adi unduŋ yoŋa wooŋ Felo indiŋ niŋguk, “Baatne eŋ daatneye eŋ kale makauhiye eŋ nemenemekhiye hogohogok wanaŋ budapmaiŋ Goseŋ kwetneŋ hatiiŋ.” Tiŋa daliye walahi 5 yehidaaneeŋ Felo namanda foloŋ yapmeune yakiŋ. Kaŋ Felodi Yosep daliye indiŋ yeninadiguk, “Hidi maŋgoŋ kwanai tiŋila hatiiŋ?” Unduŋ yeninadiune indiŋ niŋgiŋ, “Tipilapilayemegeye indi beetniye adi undihigoŋ dompa yabudoko kwanai tiyam.” Tiŋa tomboyoula Felo indiŋ niŋgiŋ, “Indi yadi kwet iŋoŋ hogok buŋambu hatineene bugumun. Kanaaŋ kwetneŋ fiye kadaka wapum hinek hatak doktiŋa tipilapilayemegeye indi dompaniye adi nanaŋe map tigiŋ. Unduŋ doktiŋa tipilapilayemegeye indi Gosen kwetneŋ hatidok yoyam.”

Kaŋ Felodi Yosep indiŋ niŋguk, “Baha daakeye adi du’walaŋkade kedem bugiŋ. Tiŋa du adi’walahi me kale kwanai tiŋa nadihinakiŋ neŋnobu nadiyemilaŋ kaŋ yehidaneeŋ nu’walaŋ kale yabudokodok yapmewaaŋ.”

Unduŋ tiŋa mindaŋ Yosepdi beu Felo titiŋeneune kakaŋdok nagila loguk. Kaŋ Yakopdi Felo kahaŋ timiŋguk. Kaŋ Felodi Yakop ninadiguk, “Du guletge deedigoŋ?”

Yakopdi Felo mede indiŋ tubuudanemiŋguk, “Kwet foloŋ buŋambu hatihati naine gulet 130 agaŋ dapmaguk. U nai muniŋgoŋ iŋgoŋ oŋ folofigita eŋ bulaaniŋgoŋnit. Tiŋa baatne eŋ papaneye’walaŋ kwet foloŋ buŋambu hatihatihik diniŋ gulet nai kweheyehi iŋgoŋ nu wondok tuwolit mu tubumintalat.” 10 Yakop adi unduŋ yoŋa Felo kahaŋ timiŋa uguk. 11 Yosep adi beu daliye yokwet tubuminta yemiŋa Isip kwet diniŋ faakiiniŋ nehitok gigit titindok yenindapmaguk. Kwet woŋ adi momooŋ hinek. Felodi yoguk wondok tuwot hinek Lamesesi kwet yemguk. 12 Tiŋa Yosep adi beu daliye eŋ beu diniŋ meeŋimeeŋiye hogohogok eŋ wapmihihiyedok tuwolit nanaŋe daneyemguk.

Fiye 47: 13-26 Yosepdi Map Wapum ginaŋ Metam Yabudokoguk.

13 Kaŋ kwetkwet belet eŋ nanaŋe lohigiŋ. Biyagoŋ hinek fiye kada wapum halune Isip eŋ Kanaaŋ kwetneŋ meeniŋ hatigiŋ adi nanaŋe map kisaŋ tiŋa kumuŋ gweheye tiŋa tigiŋ. 14 Yosep adi yadi Isip eŋ Kanaaŋ kwetneŋ nanaŋedok muneeŋ moŋgo bugiŋ hogohogok u moŋgola bopneguk. Tiŋa muneeŋ u Felo’walaŋ yolineŋ moŋgola uguk. 15 Unduŋ titauuyeŋ Isip eŋ Kanaaŋ kwetneŋ wanaŋ muneeŋ dapmaune meeniŋdi Yosep’walaŋ buŋa yogiŋ, “Du nanaŋe nimbeŋ! Indi maŋgoŋde dauge foloŋgoŋ kumunim ale unduŋ niibikabaleeŋ hataŋ? Biyagoŋ hinek muneeŋnik agaŋ dapmaguk.”

16 Yobune Yosepdibo yoguk, “Muneeŋhik nobu dapmawek kaŋ kaleehik moŋgola buneŋ, kaŋ nu wondok kibikooŋ nanaŋe hambit.” 17 Unduŋ yobune adi kaleehiye wosi, dompa, makau eŋ doŋki moŋgola buune kibi nanaŋe yemguk. Gulet wondok adi unduŋ tiŋa kale hekidi sidokoune nanaŋe yemtoiguk. 18 Gulet u dapmaune gulet niŋ foloŋ kotigoŋ buŋa niŋgiŋ, “Bombooŋginik, indi du’walaŋ namandake foloŋ mebinik deeti kame heebinim. Muneeŋ agaŋ dapmaguk eŋ kaleenik hogohogok agaŋ dutok gigit tubudapmaguk. Unduŋ doktiŋa inde eŋ diniyetidok kwetnik hogok hatnimilak. 19 Indi inde bee kwetnik u maŋgoŋde dauge foloŋ kadakanim? Unduŋ doktiŋa indi inde bee diniyeti kwetnik nanaŋedok nihituaune Felodok tipilapilaye kwanai timineem. Indi kumuŋ liwe tineene kwet hogok halaakneŋ ale nanaŋe youli nimbuune fiye diniyeti tineem.”

20 Unduŋ yobune Yosepdi Isip kwetneŋ fiye diniyeti kwet hogohogok tuwadapmaune Felodok gigit tubudapmaguk. Fiye kadaka wapum hinek halune map kisaŋ tigiŋ tiŋa Isiphi feedi diniyeti kwethik tuwadok yodapmagiŋ kaŋ kwet u Felodok tubudapmaguk. 21 Tiŋa Yosepdi Isip kwet fukuŋ fukuŋ, wohiŋkade eŋ komaaŋkade meeniŋ hatitaugiŋ hogohogok Felo’walaŋ tipilapilaye kwanai titindok yeheŋedapmaguk. 22 Me bepaŋ yalayalaŋ kwanai me heki’walaŋ kwet hogok adi mu tuwaguk. Adi yadi Felo’walaniŋ tuwahik moŋgokagiŋ, doktiŋa Felodi kwanaihikdok tuwaŋiŋ yemluguk woondi nanaŋeehik sidokoluguk. Unduŋ doktiŋa kwehik tuwadok mu yodapmagiŋ. 23 Kaŋ Yosepdi metam indiŋ yeniŋguk, “Nu kamiŋ hidee eŋ kwehik hehituwawene Felodok tubudapmaiŋ. Ale nanaŋe youli i moŋgola diniyeti tineŋ. 24 Ala folooŋ mintaune ugamaali bop 5 tilat yeŋke bop kubugoŋ e Felodok kameyaneeŋ eŋ hidetok e bop 4 moŋgokaneeŋ. Woŋ adi kwanai diniyeti kotigoŋ tubune mintaune hidee eŋ mehimehiye eŋ wapmihihiye hide nanandok unduŋ tiyaneeŋ.”

25 Adibo yogiŋ, “Du hatihatinik doktiŋa nihitubulodalaŋ, ale indi hatineem tuwot bomboŋginik du niibiune kedebaune Felo tipilapilaye timineem.”

26 Yosep adi unduŋ tiŋa Isip me kwehineŋ yodoko mede indiŋ kameune hakukdi hatak.
47:26 U indi’walaŋ nai kobuk hatiyam wendok mu yolak. Woŋ adi me pepa i youkuk adi’walaŋ nai gineŋ wondok yoguk.
Nanaŋe heki ugamale 5 bopneeŋ uŋaniŋ 1 e Felodok boiyaneeŋ. Me bepaŋ yalayalaŋ’walaŋ heheŋ tiyagiŋ heki’walaŋ kwehik hogok Felodok gigit mu tuguk.

Fiye 47:27-31 Yakop Kumuŋ Naiŋiŋ Dulaguk.

27 Unduŋ mintaune Isilae me adi biyagoŋ hinek Gosen kwetneŋ hogok itouyagiŋ. Tiŋa kwet u kahileeŋ mintaulihaka kisaŋ tigiŋ. 28 Kaŋ Yakop adi Isip kwetneŋ gulet 17 tomboyoula hatibuune guletŋiŋ 147 dapmaguk. 29 Unduŋ tubune kumuŋ naiŋiŋ dulaune mihiŋiŋ Yosep nihamaneune buune indiŋ niŋguk, “Du wele momooŋ eŋ siloŋ tinambeene kaŋ indiŋ tibaaŋ. Kohoge baane faalipmeŋ kameeŋ yofolok tinambeŋ. Du Isip kwetneŋ iŋoŋ mu nehiwenewaaŋ. 30 Nu ye baatne papaneye yehitomboyoula kumumbeene Isip kwetneniŋ nanagila wooŋ adi’walaŋ meweneŋ kwetneŋ nehiwenewaaŋ.”

Adibo yoguk, “Yolaŋ wondok tuwot tibaat.”

31 Kaŋ yoguk, “Yofolok tinambeŋ.” Kaŋ yofolok timiŋguk. Kaŋ Yakop adi kuyaŋ foloŋ mali kwambundaaŋ ilaŋa Bepaŋ niutumbaguk.

Copyright information for `NOP