John 10

Dompa kadokome fofooŋ

Tiŋa Jesudi mede noli indiŋ yeniŋguk, “Biyagoŋ hinek hanimbe nadineŋ, me dompa heki’walaŋ yeme gineŋ didimeniŋgoŋ mu fooŋ gimbahaŋ muloloŋ looŋ folak adi yadi kubome. Eŋ me yeme gineŋ didimeŋgoŋ folak adi yadi dompa yabudoko me. Ala me yeme kadokolak adi talik dilitomimbune fooŋ dompaŋiye wohiye kutiyenimbune maŋiŋ mede nadikiyondaaŋ keleeŋ fowiiŋ. Maŋiŋ mede agaŋ nadikiyondaiŋ doktiŋa kutiyeniŋa koom uune mindaŋ keleiŋ. Dompa heki adi me gitipmuŋ’walaŋ maŋiŋ mede mu nadikiyondaiŋ doktiŋa mede yenimbune momoŋ tinetiŋit.” Jesu adi yoyout mede unduŋ yenimbune mu nadidakalegiŋ.

Jesu ne adi dompa kadokome momooŋ

Mede u mu nadidakalegiŋ doktiŋa tomboyoula indiŋ yeniŋguk, “Biyagoŋ hinek hanimbe nadineŋ. Nu adi dompa heki’walaŋ yeme, doktiŋa nu mu mintawe timeŋ mintaaŋ hatigiŋ adi yadi kubo tiŋa fana tigiŋ. Unduŋ tigiŋ doktiŋa dompa hekidi medehik mu nadigiŋ. Tiŋa nu adi yeme doktiŋa nebek niŋdi nu’walaŋkade bulak adi kadaka mu tibaak. Adi yadi uŋambuŋat tiŋa nanaŋe duhuduhu momooŋ tubumintalak. 10 Kubome adi dompa kuboneeŋ yehitubu-kadakaaŋ widihikumuŋdok hogok yaulak. Iŋgoŋ nu adi dompa heki adi kulemaŋgoŋ hatibune hatihati fafaŋeniŋ tubumintayemdok yoŋa fogut.

11 “Nu adi dompa kadokome momooŋ. Dompa kadokome momooŋ adi indiniŋ: Adi hatihatiŋiŋ netok mu kahileeŋ dompa hekidok hogok nadilak. 12 Tipilapilaye me adi dompa molom moŋ. Unduŋ doktiŋa adi kamo moihi buune yabuŋa ne folooŋdok nadiŋa dompa heki biyabuŋa momoune kamo moihidi fooŋ dompa yehitubu-pupuheneeŋ noli yehisikumuŋa naiŋ. 13 Tipilapilaye me adi muneeŋdok hogok nadilak doktiŋa dompadok nadibedi mu tiŋa momoŋ tilak. 14 Baŋdi nu nadinamulak kaŋ nu Baŋ nadimilat undugoŋ dompaneyedi nu nadinamiiŋ kaŋ nu maaŋ adi nadiyemulat. Nu dompa kadokome momooŋ doktiŋa hatihatine aditok yemulat. 16 Tiŋa nu’walaŋ dompa noli gimbahaŋ gineŋ iŋgoŋ mu hatiiŋ u maaŋ yahaŋewe buŋa bopneeŋ medene nadineeŋ. Kaŋ dompadi bop kubugoŋ minta hatibune yabudoko me kubugoŋdi yabudokoluwaak.

17 “Nu hatihatine biŋa kotigoŋ kahilewaat doktiŋa Me Baŋ adi weleŋdi hinek nabukahile tilak. 18 Nebek niŋdi hatihatine u mu nolomtibaak, unduŋ titiŋdok u na nadiŋa tibaat. Hatihatine bibiŋdok be hatihatine tomboyoula hatidok wendok saŋiniŋ hatnamulak. Me Baŋdi unduŋ titiŋdok nanindapmaguk.”

19 Jesudi mede unduŋ yobune Judahi metam nehi uŋgoŋ siwe tigiŋ. 20 Tiŋa metam feedi indiŋ yogiŋ, “Me ya yabapdi fomimbune nadibubuye tiŋa mede undiniŋ yolak ale hidi dediŋ doktiŋa medeŋiŋ nadiiŋ?”

21 Unduŋ yogiŋ kaŋ metam nolidi indiŋ yogiŋ, “Me yabapnitdi mede indiniŋ kedembe yobek? Tiŋa undugoŋ me yabapnitdi dauhik sipmakahi deti yehitubu-tombek yo yoiŋ?”

Judahidi Jesu mik timiŋgiŋ

22 Bepaŋ’walaŋ Siloŋyot kameheune yakuk u kotigoŋ dilitomuŋa kahaŋ tigiŋ diniŋ gulet tuguk.
10:22Koom mapme kadakaniŋ niŋ hatiguk wou Antaiokas. Adi Judahi’walaŋ Siloŋyot tubukadaka tuguk. Unduŋ tubune Judame heki Siloŋyot kamehep tubu hogok yatuguk. Ala youtewalandaaŋ kotigoŋ dilitomuŋa kahaŋ tigiŋ.
23 Nai uŋaniŋ sububa nai tubune Jesu adi Siloŋyot gagayeŋ Solomon’walaŋ walanda yoyagiŋneŋ uŋoŋ uŋambuŋat tubune 24 Judame hekidi kelemadi yaliŋa niŋgiŋ, “Du dediŋ doktiŋa mebige kamehebiune welelufom kisaŋ hinek tam. Biyagoŋ hinek, du Kilisto nobu kaŋ didimeŋgoŋ-ku niniliŋ.”

25 Unduŋ niŋgiŋ kaŋ Jesudibo yeniŋguk, “Nu mede agaŋ koom haniŋgut iŋgoŋ hidi nu mu nadisukilitinamiiŋ. Nu kudi tilat woŋ adi Batne’walaŋ saŋiniŋ foloŋ tibe mebine uŋoŋ mintadakalelak 26 iŋgoŋ hidi nu’walaŋ dompa mu hatiiŋ doktiŋa mu nadisukilitinamiiŋ. 27 Nu’walaŋ dompaneye adi agaŋ nadiyemulat kaŋ adi maaŋ nu’walaŋ medene nadiŋa nehikeleiŋ 28 doktiŋa nu hatihati fafaŋeniŋ yembe kumuliwe mu tineeŋ, moŋ hinek. Tiŋa undugoŋ nebek niŋdi kohone gineniŋ tuwot mu nolommoŋgolaak. 29 Baŋ adi nemenemek hogohogok yalakapme-dapmaŋ tilakdi metam u namguk doktiŋa nebek niŋdi Batne’walaŋ kohoŋ gineniŋ tuwot mu kibidali moŋgolaak. 30 Eŋ nu tiŋa Baŋ indi kubugoŋ.”

31 Unduŋ yenimbune Judahi metamdi kotigoŋ kawade moŋgola kula utne tigiŋ kaŋ yeniŋguk, 32 “Nu Batnedi nehitubu-lodaune kudi mebimebi momooŋ hogok tibe kaiŋ. Iŋgoŋ hidi kudi deŋak kau kadakaune kawadedi nutne tiiŋ?”

33 Yenimbune yogiŋ, “Indi nemenemek momooŋ tilaŋ wondoktiŋa mu gutnetam. Du kwetfoloŋ medigoŋ Bepaŋ nintifo tiŋa da Bepaŋ yolaŋ wondoktiŋa gutnetam.”

34 Unduŋ niŋgiŋ kaŋ Jesudibo yeniŋguk, “Hidi hide’walaŋ Youkudip Mede gineŋ Bepaŋdi indiŋ yoguk kaŋ youkiŋ,

‘Indiŋ hanilat, “Hidi maaŋ bepaŋ.”’
35 Youkudip Mede gineŋ mede hatak u tuwot mu tubufitdok, kaŋ koom Bepaŋdi medeŋiŋ Judahidok yemiŋa nai uŋaniŋgoŋ ‘Hidi maaŋ bepaŋ’ yeniŋguk. 36 Unduŋ doktiŋa nu adi Baŋdi nehitubu-dakaleeŋ naniŋkulune kwetfoloŋ iŋoŋ fogut doktiŋa Bepaŋ’walaŋ mihiŋiŋ yolat kaŋ hidi dediŋ doktiŋa Bepaŋ nintifo tilat naniiŋ? 37 Nu kwanai tilat u kaune Batnedi kwanai namguk nabugoŋ tilat kaŋ hidi kedem nadisukilitinamneŋ. Eŋ moŋ nobu kaŋ, moŋ. 38 Be kaune Batnedi tilak nabugoŋ tilat kaŋ medenedok hogok moŋ, adi kudi tilat be kwanai tilat u kadakaleeŋ Baŋdi nukut hatilak be nu Baŋdut hatilat u nadidakaleneŋ.”

39 Unduŋ yobune kotigoŋ honeeŋ utnim yo tigiŋ kaŋ uŋgoŋ wodimaaŋ uguk.

40 Jesu adi unduŋ tiŋa momoŋ wooŋ Jodan ime fokolok, Jondi koom Imeyout kwanai hati tugukneŋ uŋgoŋ wooŋ itouguk. 41 Kaŋ metam feedi wooŋ kaŋ yogiŋ, “Jon Imeyoutme adi kudi nemu tuguk iŋgoŋ me yendok medeŋiŋ yoguk adi folooŋ mintalak.” 42 Unduŋ yoŋa metam fee kwet uŋoŋ ugiŋ adi nadisukilitimiŋgiŋ.

Copyright information for `NOP