Luke 19

Sakiyasdi Jesu kawene bem foloniŋ loguk

Jesu adi Jeliko wosuwaaŋ yokwet lekiŋgoŋ uguk. Yokwet uŋaniŋ me niŋ wou Sakiyas. Adi muneeŋ bomboŋnit tiŋa takis moŋgomoŋgot diniŋ talitimeŋ hatiluguk. Ala Jesu uŋgoŋ ulune me u muniŋgoŋ-kabe doktiŋa kakaŋdok kwanaimiŋ tuguk. Unduŋ doktiŋa kiyaneeŋ timeŋ wooŋ bem foloniŋ loguk. Kaŋ Jesu adi bem u yakukneŋ wooŋ dadiyeeŋ diweeŋ Sakiyas kaŋ niŋguk, “Sakiyas, pilap fo! Nu kamiŋ du yokeneŋ wit.”

Unduŋ nimbune pilap hinek fooŋ Jesu nadifo foloŋ nagila uguk. Kaŋ metam hogohogok adi u kaŋ nimunumunuŋeeŋ indiŋ yogiŋ, “Me i me kadakaniŋ titiŋ yolineŋ nalum ulak.”

Yopmaŋ wooŋ ila Sakiyas adi pilali yali indiŋ niŋguk, “Wapum, i nadiweŋ, nu kougoŋ muneeŋ bomboŋne lekiŋgoŋ daneeŋ faki fiyewakahidok yembit tiŋa metam yalaŋ yeniŋa bomboŋhik kubonegut u kedem kibikoŋ wapumgoŋ tubu-udaneyembit.”

Unduŋ yoguk kaŋ Jesudibo niŋguk, “Du maaŋ Abalaham’walaŋ yalaki iŋgoŋ. Unduŋ doktiŋa kamiŋ Bepaŋdi metam yot yendok maaneŋ ikiiŋ hidi hehitubu-lodaaŋ hanagitak. 10 Me Kobumuŋ adi me fiit tigiŋ yolohiŋa yehitubu-mintaaŋ yanagile buguk. Adi kwanai uŋakoŋ tibe buguk.”

Mapmedi udaneeŋ buŋa kwanai-me tuwahik didimeniŋgoŋ yembaak

11 Jesu adi Jelusalem tubudulalune metam adi Bepaŋ’walaŋ hebeŋ gineŋ Hatihati Fafaŋeniŋ agaŋ mintawe tilak yo nadigiŋ. Tiŋa uŋgoŋ yali nadilu tomboyoula yoyout mede indiŋ yeniŋguk. 12 “Me niŋ wougigitnit hatiluguk ala heleniŋ kwet kweetniŋ uune mapme kameneŋ yoŋa uguk. 13 Ala wene tipilapilaye mihiŋiye 10 katiyenimbu buune muneeŋ tumut kubugoŋ kubugoŋ yemiŋa yeniŋguk, ‘Hidi muneeŋ yeŋgoŋ moŋgola kwanaineeŋ wapumgoŋ yehitubu-mintaneeŋ.’ 14 Unduŋ yeniŋa uune me noli adi mapme mu ilek nadigiŋ doktiŋa mebop niŋ mede indiŋ yeniŋa yeniŋkulune mindaŋ keleeŋ ugiŋ, ‘Indi me i mapme mu hatibek nadiyam.’

15 “Kaŋ me u agaŋ wooŋ mapme iitdok nindapmaune udaneeŋ buŋa tipilapilaye mihiŋiye yenimbune bugiŋ. Kaŋ muneeŋ dediŋ yehitubu-mintaŋit yeninadiwene katiyeniŋguk. 16 Kaŋ me timeŋ yakukdi yoguk, ‘Wapum, nu muneeŋ namguŋ wondi kwanainewe muneeŋ tumut 10 nimaaŋ tomboyoula mintaguk.’

17 “Unduŋ yobune niŋguk, ‘Kedem hinek tuguŋ. Kwanai me momooŋ. Du nemek kuyaniŋ u kedem kadokoguŋ doktiŋa ganindapmawe yokwet wapuhi 10 yabudokoluwaaŋ.’

18 “Kaŋ me nolidibo buŋa niŋguk, ‘Nu muneeŋ namuŋa uguŋ wondi kwanainewe muneeŋ tumut 5 nimaaŋ tomboyoula mintaguk.’

19 “Unduŋ yobune niŋguk, ‘Kedem hinek tuguŋ. Kwanai me momooŋ. Du nemek kuyaniŋ momooŋ kadokoguŋ doktiŋa ganindapmawe yokwet wapuhi 5 yabudokoluwaaŋ.’

20 “Kaŋ me nolidibo buŋa niŋguk, ‘Muneeŋge tumut yoŋ. Du me koŋgolondaŋ tiŋa undugoŋ me niŋdi kwanai tubune folooŋ mintaune du hogok moŋgotdok nadilaŋ. Unduŋ doktiŋa muneeŋge tubufilaatneŋ yoŋa munta tiŋa haulebumdi yauneeŋ kamegambe hatak.’

22 “Unduŋ yobune niŋguk, ‘Tipilapilaye me hogoli du, da’walaŋ medege wendigoŋ mede gineŋ gapmelak. Du nu me koŋgolondaŋ agaŋ nadinamulaŋ, nu nemek na’walaŋ mu moŋgotat tiŋa kwanai mu tilat iŋgoŋ folooŋ mintaune moŋgotat. 23 Ale du maŋgoŋde kamehafit tuguŋ? Muneeŋ yotneŋ tiŋa wooŋ kameune kwanaineeŋ noli neeŋ mintaune buŋa moŋgolit oŋ.’

24 “Unduŋ yoŋa metam uŋoŋ yakiŋ yeniŋguk, ‘Adi unduŋ tuguk doktiŋa muneeŋ miŋgut u lomtiŋa me kwanai tiŋa muneeŋ tumut 10 yehitubumintaguk mineŋ.’

25 “Kaŋ yogiŋ, ‘Wapum, adi agaŋ 10 moŋgolak.’

26 “Unduŋ yogiŋ kaŋ yeniŋguk, ‘Nebek niŋ adi nemek miŋgiŋ u boiŋa hatibune kaŋ tomboyoulimimbaak, eŋ nebek niŋ nemek miŋgiŋ u mu kame hatibune kaŋ lomtubune hogok hatiluwaak. 27 Agaŋ ale me nediyeŋ nu me mapme mu hatidok nadinamgiŋ u yanagila namandatne foloŋ iŋgoŋ buŋa widihiliwe tineeŋ.’”

Jesu doŋki foloŋ Jelusalemde loguk

(Matiyu 21:1-11; Mak 11:1-11; Jon 12:12-19)

28 Jesu adi mede unduŋ yeniŋa Jelusalemde koom uguk. 29 Wooŋ Oliwa Tuwai gagayeŋ Betefage eŋ Betani yehitubu-dulaaŋ 30 mihiŋiyat lufom mede indiŋ yeniŋa yeniŋkulu timeŋ ugumuk: “Hidi yokwet gu hatakneŋ wooŋ doŋki mihiniŋ me nolidi koom nemu looŋ ila yaugiŋ uŋgoŋ tehiune yatak u fiyali nagi budemek. 31 Fiyalu nebek niŋdi maŋgoŋde fiyakamuk yobune kaŋ, ‘Wapumdi yendegoŋ yoŋak’ yodemek.”

32 Unduŋ yeniŋa yeniŋkulu meyat adi wosuwaaŋ nemenemek Jesudi yeniŋguk undugoŋ hinek tubumintagumuk. 33 Tiŋa doŋki mihiniŋ yafiyatu molomdi buŋa “Maŋgoŋde fiyakamuk?” yeniŋguk.

34 Kaŋ yogumuk, “Wapumdi yendegoŋ yoŋak,” 35 yoŋa fiyali hamantiŋa Jesu heki hakiŋneŋ ugumuk. Wosuwaaŋ dahidahihik wahiniŋ kwihiŋa doŋki foloŋ iŋa Jesu tubulodaune looŋ ikuk. 36 Ilaŋa ulune metamdi dahidahihik wahiniŋ kwihiŋa tali foloŋ gulup itaugiŋ.

37 Wooŋ Oliwa Tuwai koloneŋ foŋila Jelusalem tubudulaune metam Jesu keleyagiŋ bop wapumdi Jesudi nemenemek wapum tuguk wondok Bepaŋ welemomooŋ nadimiŋa niŋa tiloloŋ tigiŋ. 38 Tiŋa kakaliŋa indiŋ yogiŋ,

“Mapme i Wapum wou gineŋ bulak, Bepaŋdi kahaŋ timimbek!”
“Bepaŋdi welekulema tubumintanimilak doktiŋa adi wou niŋa tiloloŋ titiŋdok.”
39 Unduŋ togiŋ kaŋ Falisi noli metam baŋamhik gineŋ uŋgoŋ yali Jesu indiŋ nintogiŋ, “Hinale, du metamgeye yenimbune wabineŋ.”

40 Niŋgiŋ kaŋ Jesudibo yeniŋguk, “Nadiiŋ be. Adi wabineŋ kaŋ kawade hekidi toŋa Bepaŋ niutumbaneŋ.”

Jesu adi Jelusalemdok bulaniŋgoŋ nadiguk

41 Unduŋ totabuŋa Jelusalem tubudulaaŋ Jesudi Judahi’walaŋ yokwet mebi Jelusalem u kaŋ makat kokuk. 42 Indiŋ nadiŋa koyemiŋguk, “Hidi kamiŋ nai yendok kulema gineŋ hatidok nadiŋa kadakalenetiŋit binek adi kedem, iŋgoŋ hidi adi dauhik sipmakahi doktiŋa mu kadakaleiŋ. 43 Unduŋ doktiŋa nai niŋ mintawaakneŋ memikhikdi mik bomboŋhinit buŋa hehikelemadiŋa yahedapmaaŋ 44 hidi be wapmihihiye fidihiŋa hehitapme-tukulune maaŋ hidihikumuneeŋ. Hidi Bepaŋdi hehitubu-kedebawe buguk nai u mu kakiyondagiŋ doktiŋa unduŋ tihamuneeŋ, tiŋa yokwet i tubuliwedapmaneeŋ.”

Jesudi Siloŋyotŋiŋ uyadi uŋgoniŋ yoguk

(Matiyu 21:12-17; Mak 11:15-19; Jon 2:13-22)

45 Mede u yodapmaaŋ Siloŋyot diniŋ hamuhe gineŋ fooŋ metam muneeŋ bomboŋ kibikibi tiŋa hatigiŋ u indiŋ yeniŋa yehikelepupuheneune foutelegiŋ, 46 “Youkudip gineŋ Bepaŋ’walaŋ mede indiŋ hatak, ‘Nu yotne uyadi ninadi yot unduŋ yoneeŋ.’ Unduŋ yolak iŋgoŋ hidi unduŋ tubune kubome heki’walaŋ hebihathik kwet dabugoŋ tilak!”

47 Helemahelemaŋ Jesu adi Siloŋyotneŋ Mede Momooŋ yoyo tuluguk kaŋ metam hogohogok adi medeŋiŋ nadiŋa nadigalika tagiŋ doktiŋa me Siloŋyot diniŋ talitimeŋ wapuhi, eŋ Yodoko Mede hinale heki, eŋ Judahi’walaŋ me wapuhi adi ulukumuŋdok nadigiŋ iŋgoŋ metam gineŋ doktiŋa nadibedi tiŋa wabigiŋ.

Copyright information for `NOP